متغیر اقتصادی 27
تولید 27
وضعیت اقتصادی بوشهر 28
چاههای جذبی در بوشهر 30
روشهای پرداخت حق انشعاب فاضلاب 31
ساختار واحدهای بانکی بوشهر 32
فرهنگ 32
مفهوم فرهنگ 33
فرهنگ، جامعه، فرد 33
ویژگیهای فرهنگ 34
عناصر اساسی فرهنگ 35
4ـ9ـ2 ابعاد فرهنگ 37
ویژگیهای فرهنگی قدیم شهر بوشهر 39
وضعیت فرهنگی كنونی شهر بوشهر 40
بهداشت و درمان 41
رابطه بهداشت و شبكه فاضلاب 42
وضعیت نظام آموزش در بوشهر 43
مسائل شرعی (دینی) جمع آوری فاضلاب 44
مسأله عدم استقبال شهروندان 45
عوامل تأثیر گذار بر استقبال مردم 47
ویژگیهای ساختاری شهر بوشهر 48
ساختار جمعیتی بوشهر 49
دلایل ضرورت ایجاد و توسعه تأسیسات فاضلاب در بوشهر 50
مشخصات استان بوشهر 51
بافت قدیم شهر بوشهر 52
بافت جدید شهر بوشهر 52
سیستم دفع آبهای سطحی و دفع فاضلاب شهر بوشهر 52
نقش و اهمیت تحقیقات بازاریابی 53
آمیخته بازاریابی 55
عوامل موقعیتی 56
پاسخ رفتاری 56
معیارهای عملكرد 56
تعریف تحقیقات بازاریابی 57
نقش تحقیقات بازاریابی 57
تحقیقات در مورد خصوصیات بازار 59
6ـ بررسی وفاداری مصرف كنندگان 62
بازاریابی و وفاداری 62
جایگاه تبلیغات در تصمیم گیری خرید مشتریان 63
مقایسه مفهوم قدیم (فروش) و جدید (بازاریابی) 64
الگول 5 اِم (5 M) در تبلیغات 65
ادراك و اطلاعات 66
ادراك و اهمّیت آن 67
رفتار 69
اهمیت طرز فكر در بازاریابی 72
طبیعت طرز فكر 72
اجزای طرز فكر 72
رابطة بین طرز فكر و رفتار 73
مشكل سنجش طرز فكر 74
رویه های مقیاس گذاری طرز فكر 74
روش های عمومی برای سنجش طرز فكر 74
روش ارتباطات 75
اهداف 75
مفهوم رویكرد سیستمی 75
چارچوب نظری تحقیق 77
رویكرد سیستمی برای تحلیل رفتار مصرف كننده 78

پایان نامه

سیستم های رفتاری 80
نظریه سیستم رفتاری مصرف کننده 81
اهمیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز 89
تاریخچة جمع آوری فاضلاب 89
تاریخچه تصفیه ی فاضلاب 90
مقدمه ای بر پروژه فاضلاب شهر بوشهر 93
روش های جمع آوری فاضلاب 94
تأسیسات شبكه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن 94
فصل سوم: روش و قلمرو تحقیق
1ـ3 مقدمه 98
2ـ3 نوع تحقیق 99
1ـ2ـ3 براساس هدف 99
2ـ2ـ3 براساس مكان 99
3ـ2ـ3 براساس روش 99
3ـ3 روش و ابزار گردآوری 100
1ـ3ـ3 پرسشنامه 101
2ـ3ـ3. مراجعه به اسناد و مدارك 102
3ـ3ـ3  مصاحبه 102
4ـ3ـ3 پژوهش كتابخانه ای 103
4ـ3 جامعه و نمونه آماری 103
5ـ3 هدف نمونه گیری 105
6ـ3 روش نمونه گیری 105
7ـ3 حجم نمونه 106
روش های برآورد . 107
اعتبار و روائی ابزارهای پژوهش 109
روائی ابزار تحقیق 109
پایائی (اعتبار) ابزار تحقیق 110
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات 112
فهرست منابع و مآخذ فصل سوم 117
فصل چهارم: تحلیل داده ها
مقدمه 119
تحلیل داده های پژوهش 120
داده های اختصاصی 125
الف) متغیر اقتصادی 125
ب) متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی 136
ج) متغیرهای اقتصادی 149
آزمون فرضیات 162
فصل پنجم: یافته های پژوهش و پیشنهادها
مقدمه 170
چکیده 171
تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات 174
پیشنهادها 184
فهرست منابع و مآخذ 187
(1) فارسی 187

یک مطلب دیگر :

چگونه برندهای معتبر و اورجینال لوازم بهداشتی را با قیمت مناسب بخریم؟

(2) لاتین Error! Bookmark not defined.

پیوستها 189
فهرست جدولها، شكلها و نمودارها
شكل (1ـ1). مدل پاسخ رفتاری 24
شكل (1ـ2). مدل سیستم بازاریابی 55
شكل (2ـ2). مدل وفاداری كسب وكار 63
شكل (3ـ2). مفهوم قدیم و جدید بازاریابی 64
شكل (4ـ2). الگوی 5 ام (5M) برای تبلیغات خدمات 66
جدول(1ـ2). عوامل تشكیل دهندة شیوه زندگی 71
شكل (5ـ2) رویكرد سیستمی محرك ـ پاسخ 77
شكل(6ـ2). الگوی سیستمهای رفتاری مصرف كننده 80
جدول (2ـ2). مؤلفه های تأثیر گذار بر فرآیند ارتباطات و الگوهای رفتاری 83
شكل (7ـ2).مدل رفتار محرک ها،احساسات و پاسخ ها با هنجارها 85
شکل(8ـ2). الگوی رفتاری فاصله تصمیم گیری 86
شكل (9ـ2). الگوی رفتاری انتظارات، ارزش ها و هنجارها 86
شكل (10ـ2). رویكرد سیستمی الگوی بررسی رفتاری مصرفی مشتركین فاضلاب خانگی (بر مبنای مصرف آب) 87
جدول (1ـ3). چارچوب ویژگی های ادله تحقیق توصیفی 100
جدول (2ـ3). تعداد سوالات مربوط به هر یك از متغیرها 102
شکل(1ـ3). نحوی ارزش گذاری در طیف لیکرت 112
نمودار (1ـ4). توزیع جنس واحدهای آماری 120
نمودار (2ـ4). توزیع سنی واحدهای آماری 121
نمودار (3ـ4). توزیع وضعیت تأهل واحدهای آماری 121
نمودار (4ـ4). توزیع نوع مالكیت واحد مسكونی واحدهای آماری 122
نمودار (5ـ4). توزیع مساحت زیربنای واحد مسكونی 122
نمودار (6ـ4). توزیع تعداد اعضای خانوار در محل سكونت 123
نمودار (7ـ4). توزیع میزان تحصیلات سرپرست خانوار 124
نمودار (8ـ4). توزیع وضع فعالیت سرپرست خانوار 124
جدول (1ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تسهیلات بانكی برای پرداخت حق انشعاب 126
جدول (2ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره افزایش مصرف آب با افزایش هزینه های دفع 127
جدول (3ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان هزینه تخلیه چاههای جذبی 128
جدول (4ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پرداخت حق انشعاب بصورت درج در قبوض آب بها 129
جدول (5ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره میزان هزینه های خدمات فاضلاب در مقایسه با سایر هزینه ها 130
جدول(6ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة آگاهی از میزان مبلغ حق انشعاب فاضلاب 131
جدول (7ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره آگاهی از میزان هزینه های نصب انشعاب فاضلاب 132
جدول (8ـ4). توزیع نظرات پاسخ دهندگان درباره میزان كیفیت دفع فاضلاب پس از اتصال به شبكه 133
جدول (9ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب منازل مسكونی بعلت بالا آمدن آبهای زیرزمینی 134
جدول (10ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر اقتصادی 135
جدول (11ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره استقبال عمومی 137
جدول (12ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره ارتقاء بهداشت عمومی 138
جدول (13ـ4) توزیع نظرات پاسخگویان دربارة اطمینان شهروندان از شبكه احداث شده 139
جدول (14ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان آگاهی شهروندان از شبكه فاضلاب 140
جدول (15ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان تبلیغات در ترغیب مردم برای خرید اشتراك 141
جدول (16ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان رضایتمندی مردم 142
جدول (17ـ4). میزان علاقمندی شهروندان به اجرای طرح جمع آوری و دفع فاضلاب 143
جدول (18ـ4). توزیع پاسخگویان دربارة عوامل شرعی در  جمع آوری فاضلاب 144
جدول (19ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره تخریب معابر عمومی 145
جدول (20ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان در بارة طولانی شدن زمان ترمیم 146
جدول (21ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة میزان تسریع در حل مشكلات مشتركین 147
جدول 22ـ4 خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر فرهنگی ـ اجتماعی 148
جدول (23ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف برای درخواست خدمات 149
جدول (24ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة سرعت پاكسازی معابر 150
جدول (25ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان دربارة مدت زمان رفع اتفاقات 151
جدول (26ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره سرعت انجام خدمات نصب انشعاب فاضلاب 152
جدول (27ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره کییفیت نصب انشعاب فاضلاب 153
جدول (28ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره رضایت از نحوه اجرای پروژه های فاضلاب 154
جدول (29ـ4). توزیع نظران پاسخگویان درباره ضرورت اجرای طرح فاضلاب 155
جدول (30ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره اطلاع از برنامه های دولت در زمینه بهداشت عمومی 156
جدول(31ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره حفظ محیط زیست و ایجاد محیط سالم 157
جدول (32ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره مرمت مسیرهای حفاری شده 158
جدول (33ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره طولانی شدن زمان اجرای پروژه 159
جدول (34ـ4). توزیع نظرات پاسخگویان درباره پائین رفتن سطح آبهای زیر زمینی 160
جدول (35ـ4). خلاصه توزیع فراوانی و میانگین پاسخها نسبت به متغیر ساختاری 161
جدول (1ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیر اقتصادی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکة فاضلاب 176
جدول (2ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای فرهنگی ـ اجتماعی بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شبکة فاضلاب 177
جدول (3ـ5). نتیجه گیری در مورد نقش متغیرهای ساختاری بر روی استقبال مردم از اخذ اشتراک شکبة فاضلاب 178
جدول (4ـ5). نتیجه گیری در مورد فرضیات تحقیق.. 179

فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
موضوع تحقیق
تعریف مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه تحقیق
پیشینه تحقیق
قلمرو تحقیق
روش تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *