ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر 24
د- ایجاد شخصیت حقوقی 24
هـ-آوردن حصه 25
و- تقسیم سود و زیان 25
فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری 27
2-1- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی 27
2-2- تفاوت در ماهیت 29
2-3- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکة 30
2-4- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک 32
2-5-  تفاوت در نمایندگی شرکت‏های مدنی و تجاری 33
2-6- چگونگی تمیز و تشخیص شرکت‏های مدنی از شرکت‏های تجاری 36
فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری 40
3-1- تعریف شرکت تجاری 43
3-2- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: 46
3-3- رابطه شرکا با شرکت تجاری: 47
3-4- موضوع شرکت تجاری 48
3-5- شخصیت حقوقی شرکت تجاری 50
3-6- جمع بندی فصل سوم 53
3-7- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری 55
3-7-1 مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: 55
3-7-2- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: 55
3-7-3- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: 56
3-7-4- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: 57

مقالات و پایان نامه ارشد

3-7-5- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: 57
3-8- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: 60
3-8-1- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: 60
3-8-2- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : 61
فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک 62
4-1- انحلال شركت مختلط غیر سهامی 63
4-2- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 63
4-3- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 64
4-4-  بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال 67
4-5-  نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی 67
4-6- موارد انحلال شرکت 69
4-6-1- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت 70
4-6-2- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا 75
4-7- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا 77
4-7-1- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا 77
4-7-2- انحلال مبتنی بر دلایل موجه 78
4-7-3- شرایط انحلال 78
4-7-4- تشخیص دلایل موجه 79
4-7-5- اخراج شریک 80

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکت‌های تجاری(سهامی، تضامنی…) و اخراج شریک 82
5-1- انحلال شركت سهامی 82
5-2- علل انحلال شرکت سهامی 82
5-2-1- انحلال قهری؛ 83
5-2-2- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ 83
5-2-3- انحلال به حکم دادگاه؛ 84
5-3- نتایج انحلال شرکت سهامی 86
5-3-1- تصفیه 86
5-3-2- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) 86
5-4- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: 87
5-4-1- تقسیم دارایی 88
5-5- انحلال شركت تضامنی 89
5-6- موارد عام انحلال شرکت تضامنی 89
5-7- علل خاص انحلال شرکت تضامنی 90
5-8- آثار انحلال شرکت تضامنی 93
5-9- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال 94
5-10- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت 94
5-11- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت 95
5-12- انحلال شركت با مسئولیت محدود 95
5-12-1- دلایل عام انحلال 96
5-12-2- دلایل خاص انحلال 97
5-12-3- آثار انحلال شرکت 99
5-12-4- تصفیه شرکت 99
5-12-5- اثر بقای شخصیت حقوقی 99
5-12-6- مدیر تصفیه 100
5-12-7- تقسیم اموال شرکت 100
5-12-8- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود 101
5-13- فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی 103
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس 106
6-1- انواع ورشکستگی 106
6-1-1- ورشکستگی عادی 106
6-1-2- ورشکستگی به تقصیر 107
6-1-3- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ٥٤٢ ق.ت(. 107
6-1-4- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر 108
6-1-5- ورشکستگی به تقلب 108
6-2- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب 109
6-2-1- اعلام ورشکستگی 109
6-2-2- بر حسب اظهار خود تاجر 109
6-2-3- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران 110
6-2-4- به موجب تقاضای دادستان 110
6-3- رسیدگی به دعوی و صدور حکم 110


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *