2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. 28
2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. 29
2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 29
2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 29
2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 30
2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 30
2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 31
2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال.. 31
2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 33
2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. 33
2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   33
2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. 34
2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال.. 35
2-3-1- علل اجتماعی و محیطی.. 35
2-3-1-1- والدین.. 36
2-3-1-1-1-سن والدین.. 36
2-3-1-1-2-شغل والدین.. 36
2-3-1-2-  جمعیت خانواده.. 37
2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 37
2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 37
2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 38
2-3-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 38
2-3-1-7- تك والدینی بودن.. 39
2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 39
2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 40
2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 40
2-3-1-11- مذهب خانواده.. 40
2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 41
2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 41
2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 42
2-3-3- علل آموزشی.. 44
2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 46
2-3-4-1- علل روان‌شناختی.. 46

پایان نامه

2-3-4-2- علل بالینی.. 47
2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین.. 47
2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 48
2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 48
2-3-4-2-2-2- جنسیت كودك.. 49
2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 50
2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 51
2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی.. 52
2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی.. 54
2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 66
2-4-2-1- پلیس كودك.. 68
2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی.. 69
2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق كودك.. 71
فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 73
3-1- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 75
3-1-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   76
3-1-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 76
3-1-1-1-1- حمایت.. 77
3-1-1-1-2- رشد هماهنگ.. 78
3-1-1-2-توجه به كرامت انسانی.. 78
3-1-1-3-  عدم تبعیض.. 79
3-1-1-1- جرم‌انگاری حمایتی.. 79
3-1-1-2- كیفرگذاری حمایتی.. 83
3-1-1-2-1- تشدید كیفر مرتكبان جرائم علیه كودكان.. 84
3-1-1-2-2-  اعمال كیفرهای مالی.. 85
3-1-1-2-3- اعمال كیفر دنباله دار.. 86
3-1-1-3- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 87
3-1-1-3-1- جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88
3-1-1-3-2- جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 88

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-1-2- جنبه شكلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   89

  1. جنبه عمومی‌دادن به كودك‌آزاری.. 89
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد كودك‌آزاری.. 90

3-1-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 93
3-1-2-1-1-  مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 93
3-1-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 93
3-1-2-1-1-2- مرجع غیر رسمی.. 94
3-1-2-1-1-3- سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 94
3-1-2-1-2-  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری   95
3-1-2-2- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 96
3-1-2-2-1- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند كیفری.. 96
3-1-2-2-2-كمك‌های مؤثر.. 97
3-1-2-2-3- حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی   98
3-1-2-2-4-حفظ حریم خصوصی.. 99
3-1-2-2-5- برخورد عادلانه.. 99
3-1-2-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 100
3-1-2-3-1- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 100
3-1-2-3-2- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 104
3-1-2-3-3- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 108
3-1-2-4- تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 109
3-1-2-4-1- تشكیلات اجرائی.. 109
3-1-2-4-2-  تشكیلات قضائی.. 112
3-2- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113
3-2-1- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 113
3-2-1-1- كشف، تعقیب و تحقیق.. 114
3-2-1-2- رسیدگی.. 115
3-2-1-3- صدور حكم.. 116
3-2-2- سیاست جنایی اجرایی و مشاركتی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   117
3-2-2-1- سیاست جنایی اجرایی.. 118
3-2-2-1-1- نهادهای نگهداری كودكان.. 118
3-2-2-1-2- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 119
3-2-2-2- سیاست جنائی مشاركتی.. 124
فصل چهارم: سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   127
4-1- جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   128
4-1-1-  كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. 129
4-1-1-1- اصول زیر بنائی.. 129
4-1-1-2- سایرحقوق اساسی كودكان.. 131
4-1-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   135
4-1-2-1- سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 136
4-1-2-1-1-تهدید جهانی علیه كودكان.. 136
4-1-2-1-2- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 137
4-1-2-2- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. 137
4-1-3- اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی، قاچاق و بهره‌كشی از كار اطفال.. 140
4-1-3-1-  سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 140
4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 147
4-1-3-2- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌كشی از كار اطفال.. 152
4-1-3-2-1- اشتغال كودكان در مشاغل صنعتی.. 152
4-1-3-2-2- اشتغال كودكان در بخش كشاورزی و كارهای سخت.. 153
4-1-3-2-3- بد‌ترین اشكال كاركودكان.. 154
4-1-3-2-4- اشتغال كودكان در امور غیر صنعتی.. 155
4-1-3-2-5- اشتغال كودكان در معادن.. 156
4-1-4- حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. 156
4-1-4-1- حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 156
4-1-4-2- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 157
4-1-4-3- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 158
4-1-5- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   161
4-1-5-1- بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161
4-1-5-1-1- كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 161
4-1-5-1-2- حمایت‌های حقوقی.. 162
4-1-5-2- بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 163
4-1-5-2-1- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده.. 163
4-1-5-2-2- مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 164
4-1-5-3- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 164
4-2- جنبه شكلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   167
4-2-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند كیفری.. 168
4-2-1-1- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 168
4-2-1-1-1- مراجع رسمی.. 168


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *