الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. 9
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. 10
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. 11
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها 12
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها 12
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری.. 13
قراردادهای قیمت مقطوع : 13
قرارداد های قیمت واحد : 14
قراردادهای احاد بهائی: 14
قراردادهای cost plus. 14
قراردادهای  target cost 14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. 15
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. 18
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. 20
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. 22
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین.. 23

پایان نامه و مقاله

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی.. 24
مبحث  چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. 25
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 32
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 33
مبحث  اول : نقض قرارداد. 33
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. 35
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. 41
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 50
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. 50
ب- آشکار بودن نقض در آینده 51
ج- اساسی بودن نقض… 51
د – ارسال اخطار معقول. 53
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. 53
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. 54
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. 54
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. 56
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 62
گفتار اول : مفهوم خسارت.. 63

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم : ارکان خسارت.. 67
بند اول : ضرر مادی مستقیم. 68
بند دوم : عدم النفع 68
گفتار  سوم : درجه و شدت خسارت.. 73
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت.. 79
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. 81
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. 86
مبحث  پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. 89
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. 89
لزوم و ضرورت تفسیر : 91
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. 92
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. 93
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. 94
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. 95
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. 97
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی.. 100
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. 100
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه  قضایی.. 101
گفتار اول  : موضوع تعهد قراردادی.. 101
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. 102
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. 104
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. 104
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. 105
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت.. 105
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. 107
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی.. 110
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980. 111
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. 111
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. 111
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت.. 114
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980. 117
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. 120
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض… 122
نتیجه گیری : 126
پیشنهادات : 131
فهرست منابع و مآخذ. 138
منابع فارسی.. 138
الف : کتب.. 138
ب : مقالات و پایان نامه ها 141


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *