(2-1 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….. 20

(3-1روش کارو تحقیق………………………………………………………………………………….. 22

( 1 – 3 – 1 بررسی هایبرید خط شاخهای فشردة باند پهن……………………………………… 22

( 2 – 3 – 1 بررسی کوپلر خط شاخهای دو بانده(25…………………………. (900/2000Mhz

( 3 – 3 – 1 شبیه سازی کوپلر دو باندة خط شاخه ای T شکل………………………………… 26

فصل دوم: تقریبی برای طراحی و بکار بستن کوپلر خط شاخهای

تک بانده و دو بانده πو T شکل……………………………………………………………………. 28

(1-2مدار خط شاخهای اندازه فشرده T شکل………………………………………………………. 29

(2-2طراحی و بکار بستن مدار T شکل و رسم منحنی مشخصه آن…………………………… 33

(3-2 کوپلر خط شاخهای……………………………………………………………………………….. 36

(4-2 فرموله کردن با استفاده از ماتریس خطوط انتقال…………………………………………….. 37

(5-2 نتایج شبیهسازی مدار π شکل بدون استفاده از استاب…………………………………….. 41

(6-2 تحقق جهت دو بانده کردن مدار……………………………………………………………….. 43

(1 -6-2 استفاده از استاب مدار باز ( ربع طول موج)……………………………………………… 43

λ
(2-6-2 استفاده از مدار اتصال کوتاه ( طول 44……………………………………………………. ( 2
(7-2 آنالیز(تحلیل) مدار π شکل خط شاخهای دوبانده و مشاهده نتایج شبیهسازی………… 46

فصل سوم: طراحی مدار میکرواستریپ فشردهT شکل دوبانده با

اندازه کاهش یافته.…………………………………………………………………………………… 50

(1-3 دوبانده کردن مدار T شکل خط شاخهای کوچک شده با توجه به روند ارائه شده در

دو بانده کردن کوپلرπ شکل ( 900MHz و 51…………………………………….. (2400MHz

(2-3 استفاده از برنامه کامپیوتری ساده جهت بدست آوردن پارامترهای مدار دو بانده……… 52

(3-3 آنالیز(تحلیل) مدار T شکل دو بانده در چند محیط ( نرم افزار) مختلف و مشاهده

نتایج………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل چهارم: بررسی انواع مختلف DGS و اثرات آن بر روی

خطوط میکرواستریپ…………………………………………………………………………………… 59

DGS (1-4 چیست………………………………………………………………………………………. 60

( 2 – 4 مشخصات کلی 60 ………………………………………………………………………. DGS

( 3 – 4 کاربردهای 61……………………………………………………………………………… DGS

( 4 – 4 ویژگیهای 61……………………………………………………………………………….. DGS

( 5 – 4 اثر DGS دمبلی شکل بر روی خطوط میکرواستریپ………………………………….. 61

( 1 – 5 – 4 الگوی .DGSدمبلی شکل و ویژگی شکاف باند………………………………….. 63

DGS ( 2 – 5 – 4 دمبلی پریودیک قویتر…………………………………………………………… 64

( 3 – 5 – 4 اندازهگیریهای مربوط به DGS دمبلی شکل……………………………………….. 66

( 6 – 4 بررسی اثرات DGSهای هلزونی در تقسیم کنندة توان بر روی هارمونیکها……….. 68

-7-4مدل مداری و هندسه DGS هلزونی غیرمتقارن………………………………………………. 70

( 8 – 4 حذفهارمونیکهادر مدار مقسم توان………………………………………………………….. 73

( 9 – 4 مشاهده اثرات DGS برروی کوپلر T شکل در یک باندفرکانسی…………………… 78

( 10 – 4 مشاهده اثرات DGS برروی مدار دو باندة طراحی شده…………………………….. 80

فصل پنجم:چگونگی استفاده از کوپلر بدست آمده در طراحی

سیرکولاتور……………………………………………………………………………………………….. 82

(1-5طراحی سیرکولاتور……………………………………………………………………………….. 83

(2-5مدار معادل برای سیرکولاتور با استفاده از یک ژیراتور و دو کوپلر………………… 83

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………….. 86

(1-6نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 87

(2-6پیشنهادات……………………………………………………………………………………………. 88

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………… . 93

سایتهای اطلاع رسانی……………………………………………………………………………………. 97.

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 98

فهرست جدول ها

عنوان                                                                        شماره صفحه

:(1-2)مشخصات الکتریکی وفیزیکی مدار در دو باند…………………………………………… 47

(1-3) دو بازه فرکانسی و دو هدف مورد نظر پروژه……………………………………………… 55

(2-3.) بازه بالا و پایین جهت optimom هدف………………………………………………….. 56

(1–4)مقایسه اثر DGSهای واحد و پریودیک با توزیع نمایی…………………………………. 66

فهرست شکل ها

عنوان                                                                      شماره صفحه

(a) ( 1 – 1) خط انتقال مرسوم (b) خط انتقال معادل با سری شدن یک خط و

استاب (c) مدل معادل المانهای فشرده برای محاسبه فرکانس قطع……………………………. 23

(a) ( 2 – 1) سرس خطوط انتقال کوچک شده با چندین استاب

باز (b) بزرگی پاسخ……………………………………………………………………………………… 25

( 3 – 1) نمایی از نرم افزار Serenade. RTL جهت بدست آورن طول

فیزیکی و پنهای خطوط…………………………………………………………………………………. 26

(  1-2 ) ساختار T شکل خط انتقال ربع طول موج………………………………………………. 30

(  2-2 ) منحنی رسم شده حاصل از برنامه کامپیوتری θ1)بر حسب32……………………. .(θ3

(  3-2 ) مدار چاپی خط شانهای T شکل…………………………………………………………… 34

S11 (a) ( 4-2)،S12،S13،(b) S14  پاسخ فازی مدار Tخط شاخهای…………………….. 35

(5-2) ساختار کوپلر خط شاخه ای یک بانده مرسوم…………………………………………….. 38

(a) ( 6 – 2) ساختار معادل پیشنهادی (b) خط شاخهای 38………………………………….. . λ4
S11 (  7-2 )،S12،S13وS14 از کوپلر بدون استاب………………………………………….. 42

(  8-2 ) پاسخ زاویهS12وS14 برای مدار بدون استاب………………………………………… 42

پایان نامه

( 9-2 ) ساختار کوپلر پیشنهادی با استاب مدار باز……………………………………………… 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

بررسی سئو سایت دونات

( 10-2 ) ساختار کوپلر پشنهادی با استاب اتصال کوتاه ……………………………………………….. 45
11-2 ) ) نتایج شبیه سازی ………………………………………………………………………. …(S11) 47
12-2 ) ) نتایج شبیه سازی(S12و…………………………………………………………………. .(S13 48
( (  13-2 نتایج شبیه سازی ………………………………………………………………………… .(S14) 48
14-2 )  )نتایج شبیه سازی (پاسخ فاز مدار با استاب باز) …………………………………………… 49
( (a) ( 1-3 شماتیک (b) مدار چاپی ………………………….. (designer, hfss) ansoft 55
( S11(a) ( 2-3،S12،S13وS14 مدار شبیه سازی شده  
در ……………………………………………………………ADS (c) serenade (b) ansoft (a) 57
( 3-3 ) پاسخ فازی مدار دو بانده. …………………………………………………………………………… 58
1-4 ) ) شمای مختلف H (a) DGS شکل T ( b)شکل (c)هلزونی  
شکل (d) دمبلی شکل. …………………………………………………………………………………………… 60
( 2-4 ) خط میکرواستریپ با εr = 15 و ………………. ………………………….. h = 1/575 62
( 3-4 ) پارامترهای S مدار دوپورته.. …………………………………………………………………….. 62
( 4-4 ) مدار با DGS دمبلی شکل .. ……………………………………………………………………. 63
( 5-4 ) پارامترهای S مدار با DGS دمبلی شکل …………………………………………………… 63
( 6-4 (a) ( نوع (b) 1 نوع (c) 24  نوع DGS 3 دمبلی شکل ……………………………….. 65
( 7-4 ) پارامترهای S برای DGS دمبلی با انواع مختلف سایز. ………………………………… 66
( 8-4 ) مقایسه پارامترهای S مدارهای (a) DGS نوع (b) نوع (c) 2 نوع 67 …………. ..3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  9-4 ) خط میکرواستریپ با DGS هلزونی نامتقارن برروی زمین. …………………………. 70
( 10-4 ) پارامترهای انتقال خط با DGS متقارن ( A = A’ = B’ = 3mm و  
نامتقارن A = 3/4m) و ………………………………………………………………….(B = 2/6 mm 71
11-4  ) ) فرکانس روزنانس ناشی از بر هم زدگی سمت چپ و راست خط بر حسب  
تابعی از ………………………………………………………………………………………………………. .B/A 71
12-4  ) ) مدار معادل بخش DGS هلزونی نامتقارن ……………………………………………….. 73
13-4 ) DGS (a) ( هلزونی نامتقارن برای حذف هارمونیک دوم و سوم  
(b) مدار معادل ساختار این …………………………………………………………………………..DGS 74
( 14-4 ) پارامترهای S مدار با DGS هلزونی بصورت EM و شبیه سازی شماتیک …….. 75
15-4  ) ) هندسیای از (a) مقسم توان ویل کنیسن معمولی (b) مقسم توان با  
DGS نامتقارن……………………………………………………………………………………………………….. 76
( 16-4 ) نتایج شبیه سازی (a) پارامتر S مقسم توان معمولی S (b) برای مقسم  
توان با ……………………………………………………………………………………………………….. ..DGS 77
17-4  ) ) مقسم توان willkinson با DGS هلزونی نامتقارن (a) روی مدار  
(b) پشت مدار………………………………………………………………………………………………………. 77
( 18-4 ) نتیجه شبیه سازی مقسم توان با DGS هلزونی نامتقارن(………. S12 ( b) S11 (a 78
( 19-4 ) مدار T شکل با استفاده از DGS هلزونی (a) یک بعدی (b) سه بعدی………. 79
20-4  ) (a) ( نتیجه پاسخ شبیه سازی کوپلر با استفاده از اعمال (b) DGS بدون  

استفاده از 80………………………………………………………………………………………. DGS


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *