-2-1-2 کاربرد اتوماسیون ساختمان در قسمتهای مختلف ساختمان…………………………………….. 9

-2-2 کاربرد شبکههای کامپیوتری و صنعتی در اتوماسیون ساختمان…………………………………….. 10
-1-2-2 شبکه کامپیوتری چیست ؟………………………………………………………………………….. 10
-2-2-2 انواع شبکه های کامپیوتری 11…………………………………………………………………….. [2]
-3-2 اتوماسیون ساختمان سنتی در برابر اتوماسیون ساختمان مدرن:……………………………………. 11
-4-2 انواع پروتکلهای مورد استفاده در اتوماسیون ساختمان 12………………………………………….. [3]

-1-4-2 پروتکل فیلدباس 12………………………………………………………………………………….. [3]
-2-4-2 فیلدباسهای بکار رونده در اتوماسیون ساختمان………………………………………………….. 14
-3-4-2 شبکه محیطی کنترلر 14…………………….. [3] (CAN : Controller Area Network)
15…………………………………………………………………………………………….. [3] P‐NET -4-4-2

-5-2 پروتکلهای مخصوص اتوماسیون ساختمان……………………………………………………………….. 15
-1-5-2 پروتکل 15………………………………………………………………………………… [4] BACnet
-2-5-2 شبکه 19……………………………………………………………………………… [5] LonWorks
فصل سوم – خلاصه پایان نامهها، پروژه ها و مقالات مطالعه شده راجع به سمینار 23….. …………………………..
-1-3 پایان نامههای داخل کشور………………………………………………………………………………….. 23

-1-1-3 پایان نامه با عنوان “گرمایش ساختمان مسکونی با استفاده از انرژی خورشیدی در شهر
زاهدان” 23……………………………………………………………………………………………………….. [7]
-2-1-3 پایان نامه با عنوان ” حداقلسازی انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش توسط بهینهسازی
راستای Direction ساختمان” 23………………………………………………………………………….. [8]
-2-3 پایان نامههای مرتبط با اصلاح دستگاههای ساختمان…………………………………………………. 24

-1-2-3 پایان نامه با عنوان “بررسی اثر پارامترهای موثر در کاهش مصرف انرژی یخچال فریزرهای
خانگی بدون برفک” 24………………………………………………………………………………………… [9]

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                            شماره صفحه
-3-3 پروژههای مرتبط با مدیریت انرژی ساختمان……………………………………………………………. 25

-1-3-3 پروژه با عنوان “مدیریت مصرف انرژی در یک نمونه بیمارستان 400 تختخوابی” 25… [10]
-4-3 مقالات…………………………………………………………………………………………………………… 26
-1-4-3 مقالات ارائه شده در ژورنالها و کنفرانسهای 26……………………………………………….. IEEE
-2-4-3 بعضی از مقالات ارائه شده در 29…………………………………………………………. Elsevier

-3-4-3 مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی بهینهسازی مصرف سوخت و انرژی……………… 30
فصل چهارم – مفاهیم، اصول و روشهای صرفهجویی و مدیریت انرژی 33…………………. …………………………..
-1-4 اهمیت و لزوم حرکت به سوی بهینهسازی مصرف انرژی در کشور 33…………………………. [21]
-1-1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. .. 33
-2-1-4 اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی 34………………………………………………………….. [1]

-2-4 مفاهیم، مشکلات، عوامل و گامهای صرفه جویی انرژی 35…………………………………………. [1]
-1-2-4 مفهوم اساسی صرفهجویی انرژی……………………………………………………………………. 35
-3-4 مفاهیم، اصول، عملیات، فازها و برنامه ریزی مدیریت انرژی 42……………………………………. [1]
-1-3-4 مفاهیم مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………. 42

-2-3-4 اصول مدیریت انرژی…………………………………………………………………………………… 42
-3-3-4 عملیات مدیریت انرژی 44…………………………………………………………………………. [21]
-4-3-4 اصول عمومی مدیریت انرژی 44…………………………………………………………………. [21]
-5-3-4 برنامه ریزی برای مدیریت انرژی 47………………………………………………………………. [1]
-4-4 ممیزی انرژی 48…………………………………………………………………………………………… [21]

-1-4-4 تعریف ممیزی انرژی…………………………………………………………………………………… 48
-5-4 ماتریس مدیریت انرژی و جایگاه آن در برنامه ریزی…………………………………………………… 48
-6-4 مبانی مدیریت انرژی در ساختمان 51 …………………………………………………………………. [1]
-1-6-4 روشن شناسایی منابع اتلاف انرژی در ساختمانهای مسکونی…………………………………. 51
-2-6-4 تعیین استانداردهای بخشهای مختلف ساختمان 56…………………………………………… [1]

-7-4 امکان صرفه جویی انرژیهای الکتریکی و حرارتی………………………………………………………. 57
-1-7-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. .. 57
-2-7-4 بهینهسازی سیستمهای تهویه مطبوع 58………………………………………………………… [1]
-3-7-4 توصیههای بهینهسازی مصرف انرژی در تأسیسات گرمایش، حرارت و آبگرم مصرفی……. 59

-4-7-4 بهینهسازی انرژی در سیستمهای روشنایی 59………………………………………………… [21]
-8-4 خلاصهای از راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان 67……………………………… [22]
-1-8-4 اصلاح مشخصات حرارتی پوشش خارجی ساختمان…………………………………………….. 67
-2-8-4 اصلاح سیستم روشنایی و کاهش مصرف انرژی الکتریکی……………………………………… 69

فهرست مطالب

……………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مطالب       شماره صفحه  
-3-8-4 اصلاح سیستمهای گرمایش و سرمایش …………………………………………………..   69  
-1-5 مقدمه …………………………..   BMS ) و مدیریت انرژی ساختمان ()   72  
فصل پنجم- سیستمهای مدیریت ساختمان (   72  
  ………………………………………………………………    
-1-1-5 اهمیت اتوماسیون ساختمان در بهینهسازی مصرف انرژی …………………………. [21]   72  
-2-1-5 مقدمات …………………………..[6]     …………………………………………………..   76  
-2-5 سیستمهای اتوماسیون و مدیریت ساختمان ………………………………………………[23]   77  
-1-2-5 تاریخچه …………………………..   ………………………….. ………………………….   77  
-2-2-5 سیستمهای اتوماسیون ساختمان ………………………………………….. [23] (BAS)   78  
-3-2-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان ……………………………………….. [23] (BEMS)   79  
-3-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان …………………………………………………….(BEMS)   80  
-1-3-5 سیستم مدیریت ساختمان ……………………………………………….. [24] (BMS)   80  
-2-3-5 سیستم مدیریت انرژی ساختمان ……………………………………………… (BEMS)   80  
-3-3-5 ساختار، پیادهسازی، وظایف و نحوه عملکرد ………………………….. [23] BMS …… 81  
-4-5 استاندارد در سیستمهای اتوماسیون ساختمان ……………………………………………[23]   86  
-1-4-5 مقدمه…………………………..   ………………………….. ………………………….. .. 86  
-2-4-5 سطوح سیستم اتوماسیون ساختمان ………………………………………………..[23]   87  
-5-5 پروتکلهای بکار رفته در سیستمهای مدیریت ساختمان ………………………………………..   89  
-1-5-5 انواع پروتکلهای مورد استفاده در اتوماسیون صنعتی و ساختمان ………………….. [23]   89  
-2-5-5 بررسی مختصری از یکی از پروتکلهای استاندارد اتوماسیون ساختمان ……………….[3]   90  
-6-5 مزایای سیستم مدیریت ساختمان ………………………….. [23] ………………………….. . 91  
-1-6-5 شرح بعضی از مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان ………………………….. [23] .. 92  
-2-6-5 صرفه جویی و مدیریت انرژی در سیستمهای مدیریت ساختمان………………………….   94  
-7-5 معرفی زیر سیستمهای موجود در سیستم مدیریت انرژی ساختمان ………………………….. . 95  
-1-7-5 سیستم روشنایی و کنترل آن ………………………….. [23] ………………………….   96  
-2-7-5 سیستم حفاظت و امنیت ………………………………………………….(Security) 100  
-3-7-5 سیستمهای کنترل گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع …………………..[25] HVAC 101  
-4-7-5 کنترل دستیابی …………………………..[25]     ………………………………………. 104  
-5-7-5 مانیتورینگ ویدئویی ………………………….. [25]     ………………………….. 104 ……..  
-6-7-5 آلارمهای نشتی ………………………….. [25]     ………………………………………. 105  
-7-7-5 سیستم ارتباطات و مخابرات جامع ………………………………………………..[23] 105  
-8-5 عملکردهای مدیریت انرژی در سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان …………………… [25] 106  
-1-8-5 بهینه سازی زمان استفاده از تجهیزات …………..(Optimization of Start/Stop) 106  

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                            شماره صفحه
-2-8-5 سیکل وظیفه 106…………………………………………………………………….. (Duty Cycle)

-3-8-5 محدودسازی تقاضای حداکثر بار 106……………………………….. …………………………..
-4-8-5 برنامه زمان بندی بر حسب ساعت روز(107…………………. (Time of Day Scheduling
-5-8-5 برنامه زمان بندی بر حسب تاریخ 107…………………………… (Calender Scheduling)
-6-8-5 برنامه زمانبندی تعطیلات 107………………………………………. (Holiday Scheduling)
-7-8-5 برنامه زمانبندی موقتی 107…………………………………….. (Temporary Scheduling)
-8-8-5 صرفهجوئی خودکار با استفاده از نور طبیعی در طول روز (Automatic Day Light
108…………………………………………………………………………………………………………. Saving)
-9-8-5 کنترل عقب کشیدن شبانه 108……………………………….. (Night Set back Control)
-10-8-5 تعویض آنتالپی 108………………………………………………. (Enthalpy Switch Over)
-11-8-5 کنترل سرعت فن 108………………………………. (Fan Speed CFM Control) CFM
-12-8-5 برنامه زمان بندی چیلر / بویلر………………………………………………………………… .. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات 111…………………………………………………………………….. …………………………..
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 111

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………… 111
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………. 114
منابع و مأخذ فارسی………………………………………………………………………………………………. 114
منابع و مأخذ لاتین………………………………………………………………………………………………… 115
116………………………………………………………………………………………………………….. Abstract:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدولها    
عنوان شماره صفحه  
جدول -1-2 انواع فیلدباسهای استاندارد و استاندارد مرتبط با آنها 13  
جدول -2-2 مقایسه لایه های BACnet با مدل استاندارد OSI 18  
جدول -1-4 رابطه بین اقدامات صرفه جویی انرژی و بخش کاری 38  
جدول -2-4 تشریح سه گام صرفه جویی انرژی 40  
جدول -3-4 راه حلهای صرفه جویی انرژی 43  
جدول -4-4 اصول عمومی مدیریت انرژی 45  
جدول -5-4 نمونه ضرایب انتقال حرارت جداره های خارجی ساختمان مربوط به قوانین 52  
ساختمان کشورهای اروپائی  
   
جدول -6-4 مقاومت حرارتی سطوح داخلی و خارجی 53  
جدول -7-4 مقادیر استاندارد شدت روشنایی اماکن و فضاها با کاربریهای مختلف 55  
جدول -8-4 میزان استاندارد مصرف انرژی در برخی از وسایل خانگی 57  
جدول-9-4 مقایسه بین لامپهای تنگستن-آرگون عادی و لامپهای فلورسنت فشرده با بالاست  
های فرکانس بالا و معمولی 60  
   
جدول -10-4 محل مناسب برای بکاربردن انواع سنسورهای حضور افراد 63  
جدول-1-5 پروتکلهای مهم بکار گرفته شده در اتوماسیون صنعتی و ساختمان 90  
جدول -2-5 خلاصه نکات طراحی کنترل روشنایی 101  

فهرست شکلها

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه  
شکل -1-2 کار با چند ایستگاه کاری برای کنترل دستگاههای ساخت چند شرکت مختلف   15  
شکل -2-2 قرارگرفتن تحت الزامات یک سازنده خاص   16  
شکل -3-2 اعمال کنترل متمرکز بر سیستمهای ساخت چند سازنده از طریق یک پروتکل استاندارد مانند 16  
BACnet   18  
شکل -4-2 نمای کلی یک شبکه BACnet    
شکل -5-2 کاربردهای مختلف BACnet   18  
شکل -6-2 یک شبکه BACnet ساده   18  
شکل -1-4 بحران انرژی در سال 1973   34  
شکل -2-4 وابستگی نشت بخار به فشار بخار و قطر حفره نشت   36  
شکل -3-4 سه گام صرفه جویی انرژی   39  
شکل -4-4 کمیته مدیریت انرژی در کارخانه   48  
شکل -5-4 ماتریس مدیریت انرژی   50  
شکل-6-4 راه حلهای اجرایی فرآیند صرفه جویی انرژی در سطح یک کارخانه   51  
شکل -7-4 شاخص مصرف انرژی قبل و بعد از انجام اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی   58  
شکل -8-4 سیستمهای کنترل   61  
شکل -9-4 سنسورهای مافوق صوت   62  
شکل -10-4 سنسورهای مادون قرمز   62  
شکل -11-4 افت نور خروجی سیستم روشنایی در طول زمان   64  
شکل -12-4 افت پیشبینیشده نور در نتیجه کثیف شدن داخل بدنه چراغ در یک محیط اداری تمیز 65  
شکل -16-4 ترتیب قرار گرفتن چراغها باید موازی پنجره ها باشد   66  
شکل -17-4 الف و ب- ترتیب قرار گرفتن چراغها بر روی یک خط از میزهای کار   67  
شکل -1-5 کاربرد سیستم BMS در یک ساختمان   73  
شکل -2-5 اتوماسیون ساختمان   74  
شکل -3-5 کاربرد Gateway به عنوان پلی بین پروتکلها   77  
شکل -4-5 پانل کنترل مرکزی   78  
شکل -5-5 نمای کلی از یک سیستم اتوماسیون ساختمان   78  
شکل -6-5 ساختار هرمی مدیریت ساختمان   81  
شکل -7-5 یک صفحه انتخاب ماتریسی   83  

چکیده:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *