2-5-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی.. 33
2-5-1- تعریف تخلفات انتظامی.. 33
2-5-2- تفاوت جرم با تخلف انتظامی‌ 34
2-5-2-1- اختلاف از نظر قلمرو.. 34
2-5-2-2- اختلاف از نظر عنصر قانونی.. 34
2-5-2-3-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء.. 35
2-5-2-4- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی.. 35
2-5-3- تخلفات انتظامی‌در امور پزشكی و دارویی.. 35
2-5-3-1- تخلفات انتظامی‌در امور پزشكی.. 36
2-5-3-2-تخلفات انتظامی‌در امور دارویی.. 37
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی.. 38
3-1-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی.. 39
3-1-1-جرایم مربوط به بهداشت محیط.. 39
3-1-1-1-جرایم علیه بهداشت عمومی‌ 39
3-1-1-2- جرایم مربوط به بهداشت اماكن عمومی‌ 42
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی.. 43
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماكن عمومی‌ 44
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم كار.. 44
3-1-1-3- جرایم مربوط به بهداشت مراكز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.. 45
الف- ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346. 45
ب- ماده 39 «قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب 1367. 46
3-1-2- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 47
3-1-2-1- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی،‌ آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی   47
الف- تقلب در مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 47
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

 1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی.. 49
 2. تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
 3. تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی.. 52

4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید… 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.. 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته.. 54

مقالات و پایان نامه ارشد

ج- عرضه و فروش كالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.. 55
د- عرضه و تحویل كالای غیر بهداشتی.. 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی.. 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیرمجاز در امور پزشكی و درمانی.. 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشكی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.. 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشكی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشكی و درمانی بدون مجوز قانونی.. 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران.. 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی.. 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می نماید.. 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشكی.. 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.. 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشكی.. 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای.. 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشكی بدون اطلاع سازمان نظام پزشكی.. 76
3-2-4-2-بكارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز قانونی كار   77
3-2-4-3-بكارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشكی.. 78
3-2-4-4-ترك مؤسسة پزشكی توسط مسئول فنی و پزشك كشیك و سایر كادرهای تخصصی در ساعات مقرر.. 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی.. 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی.. 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس.. 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسة‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی.. 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.. 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه.. 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها.. 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشك، غذای‌كودك و‌لوازم مصرف پزشكی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشك و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط شركتهای توزیعی.. 86

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائة خدمات.. 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضة كالا.. 87
3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشك در ازای دریافت كوپن و به قیمت رسمی.. 89
3-3-3-4- خودداری از عرضة لوازم و ملزومات پزشكی، داندانپزشكی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.. 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی.. 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه.. 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر.. 91
3-3-4-3- تهیه و تدارك دارو از منابع غیر مجاز.. 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشك.. 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.. 93
3-3-4-6- فروش كالای غیرمجاز در داروخانه.. 95
3-3-4-7- تهیه و تدارك شیر خشك از منابع غیر مجاز.. 95
3-3-4-8- عدم صدور فاكتور فروش لوازم و ملزومات پزشكی و داندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط داروخانه.. 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی و مراجع صالح رسیدگی.. 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران.. 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها.. 100

 1. مجازات سالب حیات( اعدام).. 100

2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق).. 100

 1. مجازات سالب آزادی (حبس ).. 100

4.مجازات های محدودكننده آزادی.. 100

 1. مجازات مالی.. 101
 2. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه.. 101
 3. مجازات های سالب حق.. 101

8.مجازات‌های سالب حیثیت.. 101

 1. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

 1. مجازات های اصلی.. 102
 2. مجازات تتمیمی (تكمیلی).. 102
 3. مجازات های تبعی.. 102

ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 103

 1. حدود.. 103
 2. قصاص.. 103
 3. دیات.. 103
 4. تعزیرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 104
4-1-2-1 مجازات حبس.. 104
4-1-2-2- مجازات مالی.. 105
الف- جزای نقدی ثابت.. 106
ب- جزای نقدی نسبی.. 106
ج- ضبط كالا با پرداخت بها به مجرم.. 106
د-ضبط كالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه.. 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت.. 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری.. 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات.. 109
4-1-3-2- تشدید مجازات.. 110
4-1-4- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.. 112


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *