گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی.. 36
بند اول-مفهوم وجوه نقدی.. 36
بند دوم-مفهوم اموال دولتی.. 37
بند سوم-اموال متعلق به اشخاص…. 38
مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40
گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 40
گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 40
فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی… 42
فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات.. 43
گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 44
گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 45
بنداول- از نظر مرتکب… 46
1-کارمندان و کارکنان. 46
2-دارندگان پایه قضائی.. 49
3-نیروی های مسلح.. 50
4-مامورین به خدمات عمومی.. 51
بند دوم- از نظر موضوع. 52
1-حوالجات… 52
2-سهام. 53

پایان نامه

3-اسناد و اوراق بهادار. 54
3-1-اسناد بهادار. 55
3-2-اوراق بهادار. 57
4-اموال متعلق به اشخاص…. 59
5- اعتبار. 61
بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63
بند چهارم- از نظر صور ارتکاب… 64
بند پنجم-سمت مرتکب… 67
گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 74
گفتار اول-قصد مجرمانه. 81

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم-سوء نیت خاص…. 82
گفتار سوم-سوء نیت عام. 84
گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت… 85
اول- موسسات مشمول قانون. 87
دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین.. 88
سوم – مسئولیت مدنی دولت… 89
فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی… 91
مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی.. 92
گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 92
گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 93
گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 95
مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96
مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 98
گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98
گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 100
گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 102
گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی.. 103
گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 106
گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 107
گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 109
مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی.. 109
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد.. 112
فهرست منابع. 120
1.قرآن. 120
2.نهج البلاغه. 120
الف-کتب… 120
1-کتب فارسی.. 120
2-کتب عربی.. 122
ب-مقالات… 123
ج-پایان نامه ها 124
Abstract 125

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *