.مبحث دوم:  شرایط عقدصلح                                                                        34
مبحث سوم :فسخ عقدصلح                                                                           34
گفتار اول :فسخ به خیار                                                                               34
مبحث چهارم :بررسی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی                                           35

پایان نامه

مبحث پنجم : کافی بودن علم اجمالی نسبت به عوضین درعقد صلح                                     42
نتیجه گیری                                                                                            44
پیشنهادها                                                                                              48
فهرست منابع:                                                                                          49
 
چکیده

یک مطلب دیگر :

        مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و كارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است كه در روابط اقتصادی امروز می تواند كاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, كمتر به كار گرفته شده است.در این پایان نامه سعی کرده ایم بررسی همه جانبه ی از عقد صلح داشته باشیم. نتایج نشان می دهد با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذكور در فقه و حقوق و تحكیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یك از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشكلات موجود جامعه باشد. روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *