2-2-2-مسئولیت انتظامی.. 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی.. 23
2-2-4- مسئولیت کیفری.. 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری.. 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری.. 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری.. 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی.. 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت.. 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری.. 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم.. 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب.. 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی.. 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی.. 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت.. 36
3-1- بررسی مفاهیم.. 37
3-1-1-عیب و نقص.. 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب.. 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب.. 40

مقالات و پایان نامه ارشد

3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا.. 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا.. 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا.. 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا.. 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده.. 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر.. 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه.. 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی.. 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا.. 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار.. 47
3-3-1- تاریخچه.. 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا.. 52
3-3-2-1-عیب.. 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت.. 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا.. 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص.. 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا.. 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد.. 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه.. 65
4-2-1-1-نجش.. 65
4-2-1-2-غش.. 66
4-2-2-قواعد فقهی.. 67
4-2-2-1-قاعده لاضرر.. 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده.. 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده.. 68
4-2-2-2-قاعده غرور.. 71
4-2-2-3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.. 72
4-2-2-4-قاعده تسبیب.. 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 75
4-3-1- مقررات عام.. 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد.. 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد.. 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا).. 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83
4-3-2-مقررات خاص.. 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی.. 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک.. 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو.. 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.. 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی.. 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93
5-1-نتیجه گیری.. 94
5-2-پیشنهادات.. 98
منابع و ماخذ.. 99
الف. قوانین.. 99

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *