دانلود پروژه پزشکی در مورد تأثیر گابا پنتین – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در یک مطالعه دیگری از زمینه اثر گاباپنتین در پاسخ همودینامیک بدنبال انتوباسیون و لارنگوسکوپی در بیماران موجود نمی باشد. در یک مطالعه که آقای Christophe Menigaus بر روی 40 بیمار که بصورت تصادفی mg 1200 گاباپنتین و یا دارونما دریافت می کردند ( 2 ساعت قبل از عمل جراحی) . اسکور اضطراب قبل از عمل در کسانی که گاباپنتین دریافت نموده بودند کمتر از کسانی بود که دارونما دریافت نموده بوند و در نهایت به این نتیجه رسیده بودند که تجویز گاباپنتین به عنوان پیش دارو mg 1200 اضطراب قبل از عمل، بی دردی بعد از عمل و براه افتادن بعد از عمل جراحی زانوی بیماران را بهبود بخشیده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

مطالعه دیگری در زمینه اثر گاباپنتین در پاسخ همودینامیک بدنبال انتوباسیون و لارنگوسکوپی در بیماران موجود نمی باشد.

روش اجرا: مطاله از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دارونما و دوسویه کور می باشد کلیه بیمارانی که کاندید عمل جراحی CABG بوده و دارای معیارهای ورود به مطالعه می باشند. وارد مطالعه شوند.

معیارهای ورود به مطالعه: کلیه بیماران کاندید عمل جراحی CABG

و معیارهای خروج از مطالعه شامل : 1- بیماران با EF>%40 بر اساس یافته های اکوکاردیوگرافی  2- بیماران  و یا گرید لارنگوسکوپی 3- آلرژی شناخته شده به گاباپنتین داشته باشد. 4- بیماران با سابقه سایکوز 5- شرح حال مصرف الکل و یا سوء استفاده دارویی 6- شرح حالی از زخم معده و یا روده  7- داشتن درد مزمن و یا مصرف روزانه مسکن ها یا کورتیکواستروئیدها 8- اختلال عملکرد کلیوی 9- اختلال عملکرد کبدی  10- بیماران مبتلا به فشار خون 11- بیماران مبتلا به ترمور و یا نیستاگموس

بیماران به صورت تصادفی توسط جدول اعداد تصادفی بدست آمده از کامپیوتر به دو گروه A ( گاباپنتین) و گروه B (کنترل) تقسیم می شوند. متخصص بیهوشی 1200 میلیگرم گاباپنتین در دو دوز، 600 میلی گرم، 8 ساعت قبل از اینداکشن و 600میلی گرم دو ساعت قبل از اینداکشن بیهوشی به این صورت که دو عدد کپسول 300 میلی گرم گاباپنتین و یا دو عدد کپسول پلاسبو (دارونما) را که به صورت A  و یا B کد گذاری شده در ساعتهای مقرر به صورت خوراکی و با کمی آب داده و سپس رزیدنت بیهوشی که از گروه بندی داروئی بی اطلاع است مسئول ثبت علائم همودینامیک در فواصل تعیین شده می باشد.

تکنیک بیهوشی:

کلیه بیماران شب قبل از جراحی 20 میلی گرم امپرازول و 10 میلی گرم اکسازپام خوراکی دریافت می کنند و همه آنها از 8 ساعت قبل از عمل NPO می باشند. هنگامی که بیمار جهت انجام عمل جراحی به ریکاوری اتاق عمل منتقل می شود از وی  VAS اضطراب گرفته می شود و بیمار به اتاق عمل منتقل می شود. در اتاق عمل بعد از برقراری مانیتورینگ EKG و پالس اکسی متری آنژیوکت شماره 14 در یک ورید محیطی در ساعد دست بیمار تعبیه شده   رینگرلاکتات انفوزیون می شود. سپس تحت بیحسی موضعی با یک سی سی لیدوکائین دو درصد توسط سرنگ انسولین آنژیوکد شماره 18 در شریان رادیال بیمار تعبیه شده تا امکان برقراری مانیتورینگ تهاجمی فشار خون از قبل از اینداکشن برای بیمار فراهم گردد. سپس بیمار  فنتانیل و دیازپام به عنوان پیش دارو دریافت می کند و اینداکشن بیهوشی با  تیوپنتال سدیم و  آتراکوریوم انجام می شود. سه دقیقه بعد از تزریق آتراکوریوم اینتوباسیون بیمار انجام می شود. و بلافاصله قبل از لارنگوسکوپی، حین اینتوباسیون و  دقیقه بعد از اینتوباسیون تعداد ضربان قلب و فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط اندازه گیری می شود همچنین بیشترین مقدار ضربان قلب و فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط در حین اینتوباسیون تا 4 دقیقه بعد از آن ثبت می شود. همه اینتوباسیون ها توسط متخصص بیهوشی با تجربه انجام گرفته وطول مدت لارنگوسکوپی و اینتوباسیون بیمار تا حد ممکن کوتاه و در مورد همه بیماران به یک شکل انجام می شود. لازم به ذکر است که جهت بررسی میزان درد بیمار حین تعبیه آنژیوکت وریدی از VAS استفاده کرده و آن را ثبت می کند. برای ثبت داده های مطالعه از فرمهایی استفاده می کنیم که به همین منظور طراحی شده اند. در قسمت بالای فرم شماره بیمار و گروه بیمار(A ) و  (B) درج می شود.

اهداف اصلی طرح:

بررسی تأثیر گاباپنتین بر روی کنترل تغییرات همودینامیک بعد از اینتوباسیون در اعمال جراحی CABG

اهداف فرعی:

 1. تعیین مقایسه میانگین سنی بیماران در گروههای مورد مطالعه
 2. تعیین مقایسه میزان فراوانی مرد و زن در گروههای مورد مطالعه
 3. تعیین مقایسه میانگین ضربان قلب قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 4. تعیین مقایسه میانگین فشار سیستول قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 5. تعیین مقایسه میانگین فشار دیاستول قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 6. تعیین مقایسه میانگین فشار متوسط شریانی قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 7. تعیین مقایسه بیشترین ضربان قلب، فشار خون سیستول، دیاستول و متوسط شریانی قبل و حین لارنگوسکوپی و در دقایق 1و2و4 بعد از اینتوباسیون در گروههای مورد مطالعه
 8. تعیین مقایسه میانگین VAS اضطراب در گروههای مورد مطالعه
 9. تعیین مقایسه میانگین VAS درد حین تعبیه آنژیوکت وردیدی در گروههای مورد مطالعه

اهداف کاربردی:

پیدا کردن روش درمانی موثر و کم عارضه جهت کنترل تغییرات همودینامیکی حین لوله گذاری و اضطراب قبل از عمل در بیمارانی که تحت عمل CABG قرار می گیرند.

فرضیات یا سئوالات پژوهشی:

الف) بین میانگین ضربان قلب و فشار خون ( سیستول، دیاستول و متوسط) به دنبال لارنگوسکوپی و اینتوباسیون در عمل جراحی CABG بین گروههای مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

ب) بین میانگین VAS  اضطراب عمل جراحی CABG بین گروههای مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

ج) بین میانگین VAS درد محل آنژیوکت وریدی بین گروههای مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

روش محاسبه حجم نمونه و تعداد آن:

حجم تخمینی مقدماتی نمونه بر اساس مطالعه پایلوت که حدود 20-23 بیمار را در هر گروه مطالعه تعیین می کند. قدرت مطالعه 80% و خطای آن  در نظر گرفته می شود.

تعیین حجم نمونه بر اساس نرم افزارهای موجود اینترنتی Power calculator استفاده میشود.

روش تجزیه و تحلیل داده ها:

برای مقایسه ویژگیهای بیماران بین گروههای مورد مطالعه از آزمون                          ” Student’s T  Test” استفاده می شود وبرای مقایسه تغییرات فشار خون ضربان قلب و درد از آزمون Repeated measure Anova استفاده می شود و برای بررسی داده های کیفی از Fisher   یا Chi- Square و بررسی داده های کمی از آزمون Anova و آزمون پُست هاک توکی استفاده می شود.

اطلاعات جمع آوری شده در برنامه   مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.مقادیر P کمتر از 05/0 از نظر آماری با اهمیت تلقی می گردد.

ملاحظات اخلاقی:

 1. در مورد مطالعه و هدف از انجام آن برای بیمار توضیح داده می شود.
 2. وارد نمودن فرد به طرح منوط به کسب رضایت از وی می باشد.
 3. هزینه داروهای مورد مطالعه بر بیمار تحمیل نخواهد شد.
 4. مشخصات فردی بیماران در مطالعه ذکر نخواهد شد.
 5. کسب رضایت کتبی
 6. رعایت بیانیه هلسینکی

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment