دانلود پروژه نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

-3- بهینه سازی

از هزینه‌ی كلی مجموع در معادله‌ی 3 میتوانیم كمیت سفارش بهینه و تعداد بهینه‌ی تحویلها را تعین كنیم. با مشتق گیری اولیه از معادله‌ی3 با توجه به Q,N می توانیم آنها را مساوی صفر قرار دهیم و با حل كردن بصورت هم زمان برای N و Q فرمول زیر را داریم:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

(4)                                       

چون تعداد تحویلها یك عدد صحیح بزرگتر یا مساوی با یك است و كمیت سفارش نیز مثبت است، نتایج بهینه سازی در فرمول 4 نشان می دهد كه ظرفیت تهیه كننده (P) باید بزرگتر از D باشد. بنابراین تقاضای سالیانه‌ی خریدار می تواند مرز پایینی ظرفیت تهیه كننده تلقی شود. بیایید فرض كنیم كه HB>HS برقرار می باشد چون هزینه به موازات حركت محصول به سمت پایین اضافه می شود و این منجر به هزینه های بالاتر می شود.

اگر N* در معادله‌ی4 یك عدد صحیح نباشد ما N را انتخاب می كنیم كه را در معادله‌ی 3 به ما بر می گرداند كه در آن N,N+ نشان دهنده‌ی نزدیكترین عدد صحیح بزرگتر و كوچكتر از مقدار بهینه‌ی N* است. با جایگزینیQ*,N* در معادله‌ی 3، حداقل كلی هزینه‌ی سالیانه به شكل زیر بدست می آید:

(5)          

2-3- حداقل كمیت سفارش

حال ما به دنبال كمیت سفارش مورد نیاز هستیم كه خط مشی SSMD را برتر از خط‌مشی تك تحویلی می نماید. هر صرفه جویی از خط مشی تك تحویلی را می‌توان توسط كسر كردن معادله‌ی3 از معادله‌ی 3 كه در آن N جای خود را به یك داده است به صورت زیر بدست آورد:

(6)                    

توجه كنید كه وقتی N=1 باشد، صرفه جویی ها كم می شود. می توان نشان داد كه فرمول 6 مقعر است و در نرخ كاهشی نسبت به كل دامنه‌ی كمیت سفارش، افزایش می‌یابد. این دلالت بر آن دارد كه هرچه كمیت سفارش بزرگتر باشد، سود بیشتری توسط هر دو طرف از طریق قراردادها طولانی مدت قابل حصول است. حداقل كمیت سفارش یعنی Rmin خط مشی SSMD را نسبت به خط مشی تك تحویلی برتر می‌نماید توسط حل نمودن  برای Q به صورت زیر بدست می آید:

(7)                                                 

همچنانكه در معادله‌ی 7 نشان داده شده است Qmin یك مورد غیر خطی اما یكنواخت است كه در N افزایش می یابد.

برای یك كمیت سفارش مشخص یعنی ، با رسیدن N به مقدار بهینه‌ی تحویلها (Nopt)، صرفه جوییها افزایش می یابد و وقتی N به حداكثر تعداد تحویلها (Nmax) كه در آن هر صرفه جویی از خط مشی SSMD كاملاً محو می شود و به صفر می رسد مجدداً كاهش می یابد. از معادله‌ی 6، Nmax می توان بصورت بدست آورد، در جایی كه  برقرار است.

با استفاده از داده های استفاده شده در بخش 4، شكل 2 (ص 6 مقاله) به ترسیم تابع صرفه جوییها برای HB>HS می پردازد. همچنانكه نشان داده شده است، وقتی HB>HS برقرار باشد خط مشی SSMD تحویل های مكرر‌تر را متعهد می شود و بنابراین سود بیشتری نسبت به حالت تك تحویلی به ما ارائه می دهد. مشهود است كه این امر درست و قابل اجرا می باشد چون وقتی خریدار دارای هزینه‌ی نگهداری بیشتر نسبت به تهیه كننده باشد، ممكن است از تهیه كننده بخواهد كه كمیت سفارش را در سری كالاهای كوچكتر به دفعات بیشتر ارائه نماید. در نتیجه هر دو طرف می توانند موجودیهای در دست خود را به حداقل برسانند و صرفه جویی هایشان به عنوان یك كلیت به حداكثر برساند. بحث زیر را به صورت زیر می توان جمع بندی نمود:

واقعیت (1): (a) برای مشخص، خط مشی SSMD همیشه منجر به هزینه‌ی مجموع كمتر برای هر اندازه سری كالا نسبت به خط مشی تك تحویلی برای تعداد تحویلهای N<Nmax می گردد. (b) خط مشی SSMD، سودمند تر از خط مشی تحویلی است البته در زمانی كه HB>HS برقرار باشد.

3-3- اندازة تحویل

اندازه‌ی بهنیه تحویل q* كه در طی تحویلهای متعدد نیز عوض نمی شود توسط تقسیم كردن R* بر N* از معادله‌ی 4 به شرح زیر بدست می آید:

(8)                                                          

برای بررسی خواص q* ما ابتدا به بررسی ارتباطات میان متغیرهای q,N,Q می‌پردازیم. وقتی q در معادله‌ی 8 تعریف شده باشد، كمیت سفارش یعنی Q باید در دامنه تغییر كند تا تعداد تحویلها در آن دامنه بصورت یك عدد صحیح در بیاید. از این رو تعداد تغییرهای N=Q/q یك عدد صحیح است و همچنین دامنه‌ی كمیت سفارش كه عدد صحیح N را مورد نظر دارد بصورت زیر مطرح می شود:

:   برای   داریم : تئوری (1)

اثبات تئوری (1) در ضمیمه‌ی A مطرح شده است. به آسانی می توان در تئوری مشاهده نمود كه در كمیت سفارش برای تعداد تحویلهای N+1 بزرگتر از حد بالایی برای تعداد تحویلهای N توسط یك واحد است یعنی  و تا زمانی كه كمیت سفارش به قدر كافی برای N+2 بزرگ باشد بدون تغییر باقی می ماند. بصورت مشابه، حداقل كمیت سفارش برای تعداد تحویلهای برابر با N-1 برابر با است و تا زمانی كه كمیت سفارش به قدر كافی برای N-2 كوچك باشد، ثابت باقی می‌ماند. چون كمیت سفارش در دامنه ای مثل تئوری (1) تغییر می كند، اندازه‌ی تحویل نیز تغییر می كند. با تقسیم هر عبارت تئوری بر تعداد تحویلها داریم:

(9)                                                              

كه این فرمول برای برقرار است. شایان ذكر است از معادله‌ی 9 بگوییم كه هرچه مقدار N افزایش یابد هم مرز بالایی و هم مرز پایینی برای R/N به q* نزدیك می شود. به خاطر داشته باشید كه Q در دامنه‌ی تعریف شده در تئوری (1) به موازات افزایش N بالا می رود. بنابراین اندازه‌ی تحویل R/N تغییر می كند اما با توجه به تئوری فشرده سازی به مقدار بهینه‌ی منحصر به فرد q* به موازات افزایش N نزدیك می شود. حال بصورت خلاصه بحث قبلی راجع به q* را در اصل تابعی زیر بدون اثبات ذكر می‌كنیم:

اصل تابعی (1): اندازه‌ی تحویل یا q به اندازه‌ی تحویل بهینه‌ی منحصر به فرد q* در معادله‌ی 8 همگرا می شود و این به موازات آن است كه كمیت سفارش R و تعداد تحویلها N افزایش یابد. برای اینكه رفتار اندازه‌ی تحویل R/N را مشاهده كنیم. ما نتایج تحویل عددی در شكل 3 را بر مبنای داده های استفاده شده در بخش 4 نمایش دادیم.

نمودار دندانه ای در شكل 3 (ص7 مقاله) نشان دهنده‌ی دامنه های گوناگون با اندازه‌ی تحویل مختلف است كه برای تعداد متفاوت تحویلها مناسب است. اگر با دو تحویل (N=2) كار را آغاز كنیم هر بخش خط عمودی نشان دهنده ی انتقال از فركانس تحویل به فركانس تحویل بعدی می باشد، انگار كه N به N+1 بعدی انتقال یابد. اگر مقادیر پارامتری فرضی مشخص باشند آنگاه ما به دنبال مقادیر بهینه برای R,N توسط تغییر هم زمان مقادیر آنها دو كمیت های كوچك هستیم. نتایج ما نشان می‌دهند كه تعداد بهینه‌ی تحویلها از 2 تا 14 تغییر می كند و این به موازات آن است كه كمیت سفارش تا سطح تقاضای سالیانه افزایش یابد. برای مثال اگر دو تحویل برای برتر قلمداد كردن خط مشی SSMD نسبت به خط مشی تك تحویلی ارائه شوند، اندازه‌ی تحویل از 245 تا 424 واحد پیش از ارجاع 3 تحویل، تغییر می كند. با رجوع به بخش خط مورب سمت چپ نمودار این قضیه را تایید می كنیم. وقتی كمیت سفارش به قدر كافی بزرگ شود تا فقط به سه تحویل نیاز داشته باشیم (N=3) آنگاه اندازه‌ی تحویل به حداقل مقدار خود یعنی 283 واحد می رسد و سپس تا بالاترین مقدار خود یعنی 400 واحد افزایش می یابد و این پیش از آن است كه سطح بالایی كمیت سفارشی Q به 4 طرح برسد و این امر به همین شكل ادامه دارد.

همچنان كه در شكل 3 نشان داده شده است، N كمیت سفارش R افزایش یابد، مرز پایینی و بالایی دامنه‌ی اندازه‌ی تحویل q به اندازه‌ی تحویل بهینه‌ای یعنی q* همگرا می شود. نتایج تحلیل عددی ما همچنین نشان می دهد كه الگوی همگرای مشابهی بر روی سطوح گوناگون ظرفیت تولید و تقاضای سالیانه تا وقتی كه اولی از دومی تجاوز نماید برقرار می باشد.

همگرایی در اندازه‌ی تحویل نسبت به سطح بهینه را می توان به عنوان یك عامل راهنمایی كننده در جریان استانداردسازی اندازه‌ی وسایل نقلیه‌ی حمل و نقل بكار گرفت. چون ظرفیت این وسایل نقلیه معمولاً یك عدد صحیح است كه مضربی از اندازه‌ی تحویل بهینه می باشد، اندازه‌ی وسایل نقلیه را می توان به آسانی استاندارد نمود. در نتیجه جریانات مواد را می توان یكنواخت كرد و بصورت بهتر هم زمان‌سازی نمود تا سرویس دهی به مشتری بدون افزایش موجودی و هزینه ها، بهتر و اصلاح گردد. درتولید JIT می توان این را برای تعین اندازه‌ی Kanban‌ بكار گرفت.

4- مثال عددی

خریداری را مد نظر قرار دهید كه در حال حاضر از خط مشی EOQ با فرضیه‌ی تحویل تكی استفاده می كند و به دنبال پایین آوردن كوتاه مدت قیمتها می باشد. خریدار می خواهد تا عملكرد سفارش دهی فعلی را تغییر دهد تا ارتباط‌ی طولانی مدت با تهیه كننده برای اجرای موفق JIT را بدست آورد. خریدار در حال حاضر دارای تقاضای سالیانه 4800 واحد و هزینه‌ی سفارش 25 دلار به ازای هر واحد سفارش است. برای بارگیری سفارش، خریدار اقدام به پرداخت یك دلار به ازای هر واحد می نماید. ما فرض می كنیم كه تهیه كننده، 25% كل ظرفیت تولید سالیانه‌اش را كه 19200 واحد است برای برآورد كردن نیازهای سفارش خریدار صرف می كند. تهیه كننده در حال حاضر 6 ساعت با 5 كارگر برای راه اندازی سیستم تولیدی صرف می كند. اگر دستمزد ساعتی به ازای هر كارگر 20 دلار باشد و هزینه‌ی راه اندازی یكبار برابر با 600 می باشد.

فرض می كنیم HB و HS فعلی برابر با 7و6 دلار به ازای هر واحد در هر سال می‌باشند. اندازه‌ی بهینه‌ی سفارش و تعداد بهینه‌ی تحویلها را با استفاده از روند توضیح داده شده در بخش 1-3 به میزان 1155 واحد و N=3 تعیین نمودیم. بنابراین اندازه‌ی تحویل برابر با 385 واحد در هر بار تحویل است. هزینه های یكپارچه‌ی كلی مجموع از معادله‌ی 3 با توجه به N=3 برابر با 53/11389 دلار در هر سال می باشد. با وجود این اگر خط مشی تحویل تكی یعنی N=1 استفاده شده باشد، ما در معادله‌ی 3، كمیت سفارش بهینه را برابر با 873 واحد بدست می آوریم و هزینه‌ی یكپارچه‌ی كلی مجموع برابر 59/12221 دلار خواهد بود. این نشان می دهد كه SSMD نشان دهنده‌ی خط مشی سفارشی مقرون به صرفه ای است كه هم به خریدار و هم به فروشنده سود می رساند و كلاً 06/832 دلار سود به آنها بر می گرداند. توجه كنید كه كمیت سفارش باید بیشتر از 600 واحد باشد كه این امر در فرمول7تعریف شده است. همچنین خط مشی تحویل تكی قابل توجیح خواهد بود. نتایج تحلیل در جدول 1 ارائه شده اند. (ص 9 مقاله)

5- خلاصه و جمع بندی ها

در این مطالعه ما به بررسی تاثیرات استراتژی JIT برای دسته بندی سری كالاها برای هزینه های كلی مربوط به خریدار- تهیه كننده نمودیم و این كار را با بررسی كمیت سفارش بهینه، تعداد تحویلها و اندازه‌ی بارگیری در یك افق برنامه ریزی معین انجام دادیم. نتایج ما نشان داد كه استراتژی یكپارچه‌ی خریدار- تهیه كننده برای تسهیل تحویلهای متعدد در اندازه های كوچك می تواند هزینه را نسبت به خط مشی تحویل تكی معمولی كاهش دهد. صرفه جویی ها در هزینه‌ی كلی می تواند توسط هر دو طرف تسهیم شود و این كار بر طبق اهمیت سهم آنها در عملكرد اصلاح شده‌ی سیستم تعیین می گردد.

مطالعه‌ی ما نشان داد كه اندازه‌ی تحویل به سطح بهینه نزدیك می شود و این كار به موازات افزایش اندازه‌ی كمیت سفارش حاصل می شود. چنین همگرایی در اندازه‌ی تحویل می تواند دانش و اطلاعاتی راجع به جریان استانداردسازی وسایل نقلیه‌ی حمل و نقل به ما ارائه كند. اندازه‌ی بهینه‌ی تحویل یا حالت چند گانه‌ی آن باید كلیدی در تعیین اندازه‌ی درست ظرفیت وسایل نقلیه‌ی حمل و نقل استاندارد تلقی شود. وقتی استاندارد سازی انجام شد، جریانات مواد بین خریدار و تهیه كننده می تواند یكنواخت و هم زمان باشد تا بازده سیستم بدون افزایش موجودی در هر كدام از دو طرف اصلاح شود.

شناخت همگرایی اندازه‌ی تحویل بهینه به صورت معقول برای واحدهای تولیدی درون شركتی سودمند است. در سطح تولید كلان در یك شركت، چنین خاصیتی می‌تواند قابل كاربرد برای تعین اندازه‌ی Kanban باشد. درعمل اكثر كارخانه های JIT فقط تعداد Kanban ها را بدون بررسی خاص اندازه‌ی درست كانتینرها مورد بهینه‌سازی قرار می دهند. با وجود این بهینه سازی هم زمان تعداد و اندازه‌ی كانتینرها، یك روش‌ موثرتر حفظ یكنواخت جریان مواد در سیستم است. این امر نهایتاً به تصویب موجودی های كم برای اصلاح عملكرد كمك می كند.

اگرچه كار ما محدود به فرضیاتی است كه در تحلیلهای ما ارائه شدند، می تواند بینشهای ارزشمندی برای مطالعات آینده در اوضاع پیچیده تر و واقع گرایانه تر به ما ارائه كند. مدل پیشنهادی می تواند به مواردی كه تعداد متعدد محصولات، خریدار یا تهیه كننده در آنها وجود دارد، داده شود.

پیام:

مؤلفان از قضاوت افراد درباره نظریه ها و پیشنهادهایشان بدون معرفی و ابراز مشخصه خود سپاسگزارند. و Seung-laekim اعتراف می كند كه تحقیقات تا اندازه ای به وسیله دانشكده تجارت و دانشگاه Drexal حمایت شده اند.

ضمیمه A : دلیل درستی تئوری 1

به منظور پیدا كردن دامنه مقدار سفارش Q ، كه فركانس تحویل N=i را تأیید می‌كند،‌ ما را برای مقادیر بالای Q و را برای مقادیر پایین Q حل می كنیم.

موفقیت پیشه پیش تبدیل مقادیر N از N=2 و نتایج كلی برای N می تواند دامنه زیر از Q را نتیجه دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment