دانلود پروژه نقش حیاتی استانداردها در محیطهای آموزشهای الكترونیكی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

«كاركردهای مدیریتی» مانند تنظیم دوره، ثبت نام یادگیرنده، تخصیص دوره، و گزارش میزان پیشرفت یادگیرنده براساس بررسی داده هایی مانند نمرات امكانات پایان دوره و میان دوره ای، مدت زمانی كه صرف دوره شده، و وضعیت نهایی پس از تكمیل هر دوره. شكل 6-1 تعاملات اساسی موجود بین مدیر و LMS را نشان می‌دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

«فصل مشترك» یادگیرنده عبارت است از صفحه ای كه یادگیرندگان با استفاده از شناسه شخصی خود و با یك رمز عبور (یا بدون این محدودیت) وارد LMS شده و از طریق یك منوی شخصی و خاص خود به محتوای آموزشی كه به آنها اختصاص یافته است، دسترسی پیدا می كنند. معمولاً آنها می توانند وضعیت پیشرفت خود را با توجه به نمرات امتحانات، میزان كامل شدن دوره ها و LOها، مشاهده كنند. شكل 5-1 فصل مشتركهای مهم و اساسی بین یك یادگیرنده و LMS را نمایش می دهد.

LMSها مسئولیت برنامه ریزی و ترتیب بندی دسترسی یادگیرنده به LOهای مربوط به یك دوره را نیز برعهده دارند، مثلاً فراهم آوردن امكان دسترسی یادگیرنده به LOهای موجود در منوهای شخصی خود به ترتیب دلخواه و یا امكان دسترسی به LOها براساس ترتیب خطی[1] (بصورت متوالی) شیوه های پیچیده تری نیز در برخی از LMSها موجود می باشند كه عبارتند از تعریف پیش نیاز یا اعمال معیارهایی برای سنجش میزان كامل شدن یك LO، بطور مثال یادگیرنده می تواند با گذراندن موفقیت آمیز یك امتحان كوتاه یك LO را از برنامه خود حذف نماید. قابل ذكر است كه LOها دارای توالی منطقی می باشند.

آیا به LMS نیاز داریم:                  Do I Need on LMS?

در صورتی كه محتوای آموزش الكترونیكی سازمان شما یك بخش اجباری از آموزشهای شغلی یا آموزشهای لازم برای هماهنگ شدن با الزامات قانونی را در بر داشته باشد بدیهی است كه سازمان شما به بررسی پیشرفت و نتایج یادگیرندگان نیازمند خواهد بود، به منظور كنترل پیشرفت و نتایج یادگیرندگان و همچنین كنترل دسترسی به محتوای آموزش الكترونیكی و توالی ارائه شدن LOها، به یك LMS نیازمند خواهید بود. در صورتی كه محتوای آموزش الكترونیكی شما صرفاً برای پیشرفت فردی كارمندان خراجی شده است، ساختار آموزش الكترونیكی شما نیاز چندانی به LMS نخواهد داشت. البته بایستی فواید یك LMS را مد نظر داشت.

تنظیم آموزش الكترونیكی برای یك سازمان ارزان نخواهد بود، پس مدیریت بایستی بداند كه آیا وجود آن می تواند سودآور باشد یا خیر. برای سنجش این موضوع سوالاتی مانند سوالات زیر می توانند مطرح باشند:

 • آیا كسی وجود دارد كه واقعاً از دوره ها استفاده كند؟
 • آیا اكثر افرادی كه دوره ها را شروع می كنند، آنها را به پایان می برند؟
 • آیا پس از آنكه فردی دوره ای را به پایان رساند برای دوره های بعدی نیز رجوع می‌كند؟
 • چه تعداد از افراد می توانند ارزیابی ها را با موفقیت پشت سر بگذارند؟
 • ارزیابی ها بسیار سخت هستند یا بسیار ساده؟

یك LMS شما را قادر می سازد كه داده هایی در مورد میزان استفاده و اثربخشی دوره های آموزش الكترونیكی گردآوری نمایید. داده های مربوط به میزان استفاده عبارتند از، تعدادكاربرانی كه یك دوره را دریافت می كنند، متوسط مدت زمانی كه برای یك دوره صرف می شود، و تعداد یادگیرندگانی كه یك دوره را به اتمام می‌رسانند. با در دست داشتن این داده‌ها می توان شاخص های مناسب نظیر افزایش آگاهی از امكان دسترسی به آموزش الكترونیكی یا شناسایی دلیل عدم اتمام یك دوره توسط یادگیرندگان را جهت افزایش میزان استفاده یادگیرندگان طراحی نمود. داده‌ها‌ی مورد نیاز برای اندازه گیری اثربخشی می توانند كل داده‌های مربوط به یك دوره، مانند متوسط نمرات و نیز داده های بسیار جزئی در مورد نتایج سوالاتی كه برایكل ارزیابی‌ها مطرح می شوند، را در بر بگیرند. تجزیه و تحلیل این داده‌ها می تواند بخش های غیر اثربخش محتوا یا برخی از سوالات مربوط به ارزیابی كه به خوبی بیان نشده‌اند را مشخص نماید.

مثلاً در صورتی كه درصد زیادی از یادگیرندگان در پاسخ به یك سوال خاص اشتباه می كنند، می توان به این نتیجه رسید كه طراحی سوال مناسب نبوده یا اینكه مفهومی كه توسط این سوال سنجش می شود به خوبی در محتوا تشریح نشده است. با در دست داشتن این اطلاعات، فرصت از بین بردن این مشكلات و بهبود اثربخشی دوره فراهم می آید.

سیستم های مدیریت محتوای آموزشی

Learming Content Momagement Systems

شكل ظاهری نوع دیگری از سیستم های مدیریتی كه اخیراً در عرضه آموزش الكترونیكی مطرح شده و عنوان آن LCMS می باشد، باعث سر در گمی هرچه بیشتر خریداران اجزای آموزش الكترونیكی شده است. این سیستم ها به دلیل از پیش بینی این موضوع تولید شدند كه LOهای زیاد در دسترس قرار خواهند گرفت كه با استانداردها مطابقت داشته باشند. نتیجه طبیعی پذیزش فن آوری LO  به وجود آمدن بخشهای كوچك محتوایی بسیار زیادی می باشد.

جدول 2-1 ساختار یك دوره سنتی را با دوره ای كه با استفاده از چندین LO تولید شده مورد مقایسه قرار می دهد. LCMSها به این دلیل درك این موضوع معرفی شدند كه برای كنترل LOها به مدیریت محتوای پیشرفته، سازمانهای پیشرفته و توانمندیها و قابلیتهای جستجوی پیشرفته تری نسبت به LMSهای موجود نیازمند می باشیم. LCMSها برای برآورده كردن الزامات زیر طراحی شده اند.

 • ایجاد یك تعریف واحد از LO
 • شناسایی LOی مورد نیاز (از طریق جستجو در بانك اطلاعات)
 • ذخیره سازی و سازماندهی LOها بر مبنای مدل های مختلف دسته بندی سطوح آموزشی
 • تسهیل ایجاد ساختارهای پیچیده دوره های آموزشی

بخش دیگری از نرم افزارهای سیستم های مدیریت در عرصه آموزش الكترونیكی «سیستم مدیریت محتوای آموزشی» LMS می باشد.

این بخش با توجه به پیشرفت سریع و گسترده استفاده از LOها در پدید آوری دوره های آموزش الكترونیكی و نیازمندی شدید به مدیریت آنها در مقایسه با سیستم‌های سنتی آموزش الكترونیكی با بخش های محتوایی محدود بوجود آمده اند.

LCMSها به دلیل نیاز به مدیریت پیشرفته تر محتوا و قابلیت های جستجوی قویتر نسبت به آنچه در LMSها موجود می باشد مطرح شده اند.

برخی از الزاماتی كه LCMSها به منظور برآورده ساختن آنها بوجود آمده اند عبارتنداز:

جدول 2-1: ساختار دوره سنتی در مقایسه با اشیای آموزشی (LOها)

آموزش سنتی مبتنی بر كامپیوتر LO ها
– بخشهای محتوای كم (عمدتاً كمتر از 20 درس) – بخشهای محتوایی متعدد (احتمالاً هزاران)
– سطوح آموزشی محدود (1 تا 3 سطح) در ساختار دوره – وجود سطوح آموزشی متعدد در ساختار دوره
– می توان هر درس را به راحتی با توجه به عنوان آن در جای مناسب خود قرار داد – LOها بایستی با دقت تشریح شوند.
– ساختار دوره، ساده است – ساختار دوره پیچیده است

یك LCMS عمدتاً اجزای زیر را شامل می شود:

 • ابزار تولید محتوا[2]
 • امكان شرح اختصاری[3] به محتوا و تلفیق آن اشیاء محتوایی برای تولید LOها
 • امكان ذخیره سازی داشته ها، LOها، CAها و سایر ساختارهای محتوایی
 • یك فصل مشترك برای ارائه، كاركردهایی مانند جستجو و سازماندهی LOها بمنظور فراهم آوردن

محیط یادگیری مناسب

در شكل 6-1 یك نمونه از معماری LCMS نشان داده شده است.

آیا به LCMS نیاز داریم؟                  Do I Need on LCMS

نیاز شما به یك LCMS به نحوه برنامه ریزی برای خرید و توسعه محتوای آموزش الكترونیكی وجه محتوای مورد نظر بستگی دارد. درصورتی كه رویكرد شما برای خرید یا توسعه بسیاری از LOهای كوچك، شی گرا می باشد، احتمالاً به LCMS نیاز خواهید داشت. هنگام نوشتن، میزان دسترسی به LOهای «آموزش عام» محدود بوده، و طراحی و تولید LOهایی كه از محتوا مستقل بوده و امكان استفاده مجدد از آنها وجود دارد، چالش بسیار وحشتناكی را برای یك دپارتمان آموزش الكترونیكی جدید و كم تجربه ایجاد می كند. با گذشت زمان میزان دسترسی به LOهای پیش ساخته و نیز توانمندی مورد نیاز در استفاده از آنها افزایش خواهد یافت. همچنین ابزارهای توسعه و طراحی جدید وارد بازار خواهند شد كه توسعه دهندگان مبتدی می‌توانند از آنها بهره بگیرند. شاید بهتر بتوان سوالی كه در ابتدای این قسمت مطرح شد بیان كنیم “طی چه مدت زمانی به یك LCMS نیاز پیدا خواهیم كرد”؟

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد