دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

– نمونه‌هایی از روشهای كنترل داخلی مالی

1- جلوگیری از اختلاسی وجوه نقد

برای آنكه امكان اختلاس از وجوه نقد دریافتی از مشتریان كاهش یابد، شركتها می‌تواند انجام جنبه‌های مختلف معاملات را به كارمندان مختلفی محول نمایند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- ثبت كلیه فاكتورهای پراخت نشده

برای اطمینان از ثبت كلیه فاكتورها و اینكه فاكتوری از قلم نیفتد، شركتها می‌توانند كارمندی را مأمور كنند كه در پایان هر ماه یا یك دوره مناسب دیگری تمام فاكتورهای پرداخت نشده از مانده حساب كنترل بستانكاران بیشتر باشد این امر نشان می ‌دهد كه فاكتور ثبت و پرداخت نشده‌ای وجود دارد. در این صورت با مقابله و بررسی فاكتور یا فاكتورهای ثبت و پرداخت نشده مشخص و در دفاتر ثبت می‌شود.

ویژگیهای كلی یك سیستم كنترل داخلی

عوامل گوناگونی در كارآیی هر سیستم كنترل داخلی تأثیر دارند. اما یك سیستم مؤثر باید از ویژگیهای مشخصی برخوردار باشد كه اهم آن به شرح زیر است:

1- كاركنان و درستكاری كاركنان

2- تفكیك وظایف نان و كار

3- تصویب درست معاملات

4- ثبت صحیح و به موقع كاركنان

5- امكان رجوع به سوابق معاملات

6- دسترسی افراد مجاز به دارایی‌ها

7- مقایسه مدارك حسابدرای با تخمین دارایی‌ها

8- جابجایی كاركنان

9- شماره‌گذاری پیاپی اسناد و مدارك

5- نحوه نگه‌داری موجودیهای كالا (روش دائمی و ادواری) و ارزیابی موجودیها

تعیین بهای اجناس به خصوص در مؤسسات تولیدی و انتقاعی دارای ارزش خاصی است. به طور كلی تمامی اقلام هزینه‌های مربوطه به ورود جنس به انبار تا مرحلة صور آن از انبار در ردیف عوامل متشكلة‌ قیمت تمام شده كالا می‌باشد. اما قبل از بیان شیوه‌های ارزیابی ادواری یا دائمی موجودیها بهتر است تا ابتدا به گردش فیزیكی و بهای تمام شده از بخشهای خاص خود در ارزیابی اقلام انبار و مصرف آنهاست اشاره داشته باشیم.

1-5- سیستم ارزیابی ادواری موجودیها:

در اغلب واحدهای تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی سیستم ادواری ارزیابی موجودها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده كالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می‌‌شوتد.

در این روش وجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یكی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعین می‌شود و حسابداری با كسر كردن ارزش آن از بهای تمام شده آماده برای فروش رفته طی دوره را محاسبه می‌نماید

ارزش كالای آماده برای فروش= ارزش موجودی در ابتدای دوره + خرید موجودی طی دوره

بهای تمام شده كالای فروش رفته= ارزش‌كالای آماده برای فروش – ارزش موجودی در پایان دوره

روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته كلی تقسیم می‌‌شوند كه عبارتند از :

1- روش FiFo یا اولین صادره از اولین وارده

2- روش Lifo یا اولین صادره از آخرین وارده

3- روش میانگین وزنی

2-5- سیستم ارزیابی دائمی موجودیها

در این سیستم كلیه مبادلات ثبت می‌شود و نظر به اینكه این سیسم باعث می‌شود كه حساب موجودیهای كالا همواره با زمان منطبق باشد تحت این عنوان سیستم ارزیابی دائمی موجودیها نامگذاری شده است. هر گونه ورود و خروج كالا از انبار باید به تحقیقی ارزیابی گردد و اینجانبی كه انتخاب شیوة قیمت‌گذاری برای اقلام ورودی و خروجی از انبار الزامی می‌شود.

مهمترین روشهای نگهداری و ارزشیابی و تقدیم دائمی موجودیها عبارتند از:

1- روش Fifo                             3- روش شناسایی ویژه

2- روش Lifo                             4- روش میانگین متحرك


بخش پنجم

ثبت یا طراحی یك سیستم حسابداری برای شركت

1- شرح مختصری از فعالیتهای عملیاتی شركت و شناسایی فعالیتهایی كه در آثار مالی دارند.

الف- ارائه گزرشات مالی لازم به مدیریت:

ترازهای آزمایشی ماهانه، دو ستونی یا 4 ستونی از مانده حسابهای دفاتر كل و معین شركت: فرم مانده بدهی وامهای بانكی و فرمهای دیگر تهیه شده در این كتابی می‌توانند در موارد لازم جوابگوی خواسته‌های مدیریت از نظر اشراف كلی بر وضعیت‌های مالی شركت باشند.

ب- نحوة تنظیم قراردادهای مالی شركت:

با توجه به مواد قانونی مندرج در قانون مدنی، می توان برای هر نوع قراردادی كه در شركت لازم است تنظیم شود قرار دارد مربوط را با تكیه بر موزاین قانونی لازم تهیه و تنظیم نمود.

ج- وضعیت رسیدگی به مطالب سوخت شده شركت:

در پایاه هر سال مالی از روی مانده حساب بدهكاران و با توجه به روش سنی حساب بدهكاران یا درصد مشخصی كه مدیریت تعیین نماید، بایستی نسبت به برآورد هزینه مطالبات سوخته شده اقدام و آن را در دفاتر ثبت و بهمان میزان نیز به حساب بستانكار، بدهكاران منظور نمود.

د- بررسی و رسیدگی به حساب مطالبات مشكوك الوصول و در نظر گرفتن ذخیره لازم برای آنها:

با توجه به توضیح بند بالا با هماهنگی مدیریت نسبت به برآورد و محاسبه حساب مطالبات مشكوك الوصول نیز در پایان سال مالی بررسی و این حسابها را نیز مشخص و ذخیره لازم را برای آنها بایستی در نظر گرفت.

هـ – وضعیت رسیدگی به حساب سرمایه گذاری‌های شركت در شركتها و مؤسسات مختلف تجاری: پس از پایان سال مالی با اخذ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دیگر شركتها می‌توان سهم سود شركت را محاسبه و آن را از شركت یا مؤسسه سرمایه‌‌پذیر اخذ و به حساب بانكی شركت واریز نمود.

و- بدهیهای احتمالی شركت:

با توجه به دعاوی مطروحه علیه شركت در مراجع قضائی در پایان سال مالی و با توجه به سایر رخدادهائی كه امكان دارد باعث زیان با بدهی احتمالی برای شركت گردد، دایره حسابداری با توجه به اطلاعات موجود و هماهنگی با مدیران شركت در پایان سال مالی نسبت به برآورد بدهی‌های احتمالی شركت اقدام می‌نماید.

ی- وضعیت حسابهای انتظامی:

اسناد دریافتی تضمینی از دیگران و اسناد تضمینی شركت در نزد دیگران را در حساب «حسابهای انتظامی» و حساب «طرف حسابهای انتظامی» درج و سوابق آنها را همیشه در دفاتر كل و معین نگهداری می‌نماییم.

ن- وضعیت مالیاتی شركت:

در پایان دوره مالی و سپس از بستن حسابهای موقت (درآمدها‌ و هزینه‌ها) از روی دفاتر پلمپ شده شركت بایستی نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی با توجه به بخش مالیات اشخاص حقوقی و ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعملهای وزارت دارائی و پیوست نمودن كپی لیست آخرین سهامداران شركت و صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام را در سوابق شركت نگهداری و نسخه‌های اصلی آنها را قبل از 31 تیر ماه هر سال شمسی به ممیزی حوزة‌ مربوط به عملكرد شركت در ارسال نمود (به شرط آنكه شروع سال‌های شركت از اول فروردین ماه هر سال باشد)

2- طراحی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز شركت

در شركتهای مختلف با توجه به نوع فعالیت و اهداف آنها می‌توان سیستمهای زیر را طراحی و پیاده نمود:

1- سیستم حسابداری بازرگانی

2- سیستم حسابداری خدمتی

3- سیستم حسابداری صنعتی

4- سیستم حسابداری مدیریت

5- سیستم حسابداری حقوق و دستمزد

كلیه سیستم‌های فوق می‌توانند به صورت دستی و یا كامپیوتری طراحی گردیده و در شركتهای مختلف استقرار یابند.

3- طراحی نحوة نگهداری حساب موجود‌های و مواد و مصالح كارگاهها و ارزیابی آنها در پایان سال:

اساس كار سیستم ثبت موجودی‌های اقلام انبار منطقی كه سیستم ثبت موجودی اقلام انبار با آن كار می‌كند حقیقاً بسیار ساده است. این منطق در پیچده‌ترین سیستم رایانه‌ای و در ساده‌ترین سیستم دستی رعایت می‌شود. بر اساس این منطق هر یك از اقلام نگهداری شده در انبار در هر زمان «مقداری موجودی» دارد و این مقدار با دریافت اقلام خریداری یا تولیدی شده و با صدور اقلام فروش رفته یا مورد نیاز تولید تغییر می‌كند. به این ترتیب مقدار موجودی در كل سازمان انبار دائماً در حال تغییر است. سیستم ثبت موجودی اقلام انبار برای تغییر و اضافه نمودن مقدار موجودی در حالت دریافت و تغییر و كم نمودن از آن در حالت صدور بكار گرفته می‌شود.

كارت ثبت موجودی اقلام انبار و قفسه: اطلاعاتی كه به وسیله سیستم ثبت موجودی اقلام انبار ارائه می‌شود الزاماً باید بر روی وسیله مناسبی مانند كارت ثبت موجودی اقلام انبار كه برای حفظ همه اطلاعات مورد نیاز طراحی شده باشد. نگهداری گردد. كارتهای ثبت موجود اقلام انبار معمولاً در دفتر مدیر كنترل موجودی جمع‌آوری و به صورت متمركز نگهداری می‌شوند.

مالیات شركت

مطابق قانون كارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست دستمزد ، مبلغ مالیات متعلق را با توجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس از كسر فعالیتهای قانونی محاسبه نمود، از حقوق كارگر كسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید. مهلت پرداخت آن، جریمه دیركرد و به كارفرما تعلق خواهد گرفت.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment