دانلود پروژه رشته کشاورزی درباره خانواده گلسرخیان – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

-8-1- (TD-PCR) Touch Down PCR

 در TD-PCR شرایط دوره ای به گونه ای است كه تولید محصولات نامناسب و آغازگر های دوتایی به حداقل می رسند.   اتصال اولیه بالاتر از Tm آغازگرهاست اما در طول سیكلهای بعدی، به تدریج كاهش می یابد تا به زیر دمای  Tmبرسد.  در این صورت، قبل از هر اتصال غیر اختصاصی دیگری، آغازگر ها توالیهای كاملاًً مكمل خود را پیدا می كنند و قطعات اختصاصی تری تولید می كنند (33).

 4-8-1- PCR  آشیانه ای[1]

روش PCR آشیانه ای برای افزایش میزان اختصاصی بودن واكنشی PCR كاربرد دارد. در این روش دو نوع آغازگر برای تكثیر توالی هدف استفاده می شود.  ابتدا در دور اول ، آغازگرهای بیرونی قطعه DNA را تكثیر می كند.  قطعات حاصل به عنوان الگو برای آغازگرهای بعدی مورد استفاده قرار می گیرند و قطعه داخلی محصولات قبلی را تكثیر می كند.   به این علت كه این تكنیك همیشه محصولات غیر اختصاصی را حذف می كند، حساسیت و اختصاصی بودن واكنش را افزایش می دهد.  هر چند خطر آلودگی در این تكنیك بالاست و به خصوص آزمایشگاههای تشخیصی باید از آلودگی به شدت جلوگیری نمود (33,35).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

9-1- الكتروفورز ژل آگارز

آگارز یك پلی ساكارید حاصل از جلبك دریایی آگار[2] است.  آگارزها از نظر نقطه ذوب (c35ْ تا c95 ) با یكدیگر متفاوت هستند.  اندازه منافذژل بسته به غلظت آگارز قابل تعدیل است.  الكروفورز آگارز روشی استاندارد برای تفكیك قطعات DNA و RNA است. عموماً یك ژل با غلظت 8/0 تا 1 درصد ممكن است برای تفكیك قطعات 100 تا 1500 جفت بازی مورد استفاده قرار گیرد. آگارز های با قدت تفكیك بالا (متافور[3]) قادر به تشخیص اضافه/ چند بازی هستند . ژل های آگارز با رنگهای فلوئورسنت از جمله اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی می شوند.  نوار ها تحت نور UV نمایان می گردند . اتیدیوم بروماید دارای ساختار فضایی مسطح است كه با ملكول DNA پیوند می شود.   اگر چه حركت الكتروفورزی DNA دورشته ای خطی در حضور رنگ به میزان قابل ملاحضه  ای كاهش می یابد، اما توانایی بررسی مستقیم ژل زیر نور UV در طی انجام الكتروفورز از این طریق اغلب امتیاز بزرگی محسوب می شود (39).

10-1- الكترفورز ژل پلی آكریل آمید[4]

ژلهای پلی آكریل آمید اولین بار توسط ریموند و وین تراب در سال 1959 مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از ژلهای پلی آكریل آمید به تفكیك قطعات كوچكتر كمك می كند. در ژلهای پلی آكریل آمید موقعیت نوار تحت تأثیر توالیهای بازی آنها می باشد. قطعات غنی از AوT آهسته تر از بقیه حركت می كنند(40).  قطعات DNA  بعد از الكتروفورز توسط نیترات نقره رنگ آمیزی و قابل رؤیت می شوند. ژلهای پلی اكریل آمید به تفكیك بهتر قطعات كمك می كنند اما زمان طولانی تری برای تهیه و تفكیك قطعات نیاز دارند (37).

11-1- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR

SSR ها بعنوان وسیله ای برای شناسایی ژنوپیتها و همچنین مطالعه ساختار جمعیتی گونه ‌های گیاهی مانند سویا (آکایا و همکاران، 1992، مورگانت و اولیوری، 1993، موگان و همکاران 1995) ذرت (سینور هان، 1993) کلم (لاگر کرانتز و همکاران 1993)گندم (دوس و همکاران، 1995) انگور (توماس واسکوت، 1993) جو (ساقی – معروف و همکاران 1994)، برنج (دو و تنکسلی، 1993) زو وکوچرت، 1پ993)، آفتابگردان (برونل، 1994)، آووکادو (لاوی و همکارانع 1995) و موز (جارت و همکاران، 1994) درآمده‌اند.

در سال 1998 L. Gian franceschi و همکاران با استفاده از 16 نشانگر SSR، تجزیه ژنتیکی سیب را بررسی کردند، با استفاده از این نشانگر میزان بالای پلی مورفیسم با میانگین 2/9 در هر لوکس و میانگین هتروزیگوستی 78/0 به اثبات رسید. و در نهایت اهمیت استفاده از نشانگرهای هم بارز در گونه‌های اصلاح نشده مطرح گردید.

در سال 1997 Guilford و همکاران فراوانی، پلی مورفیسم و شناسایی کولتیوارهای سیب را به استفاده از نشانگر SSR بررسی کردند. آنها نشان که حتی 3 جفت از نشانگر SSR قادر به تفرق 21 کولتیوار از سیب است.

در سال 1381 ارشادی برروی بعضی از ارقام سیب ایرانی به منظور بررسی خودناسازگاری، قرابت ژنتیکی برخی از این ارقام را با استفاده از نشانگر SSR بررسی نمود. ولی تاکنون هیچ گونه تحقیق عمده ای برروی تمام ارقام سیب که در ایران کشت می شود گزارش نشده است.

در سال 2001 T. yamaoto  و همکاران نشان دادند که SSR های ایزوله شده از سیب می تواند پلی مورفیسم و تنوع ژنتیکی در گلابی را شناسایی کند. نتایج این آزمایش نشان داد که SSR های ایزوله شده از سیب به میزان نسبتاً بالایی در گلابی حفظس شده بود. و می توانستند بعنوان نشانگر DNA در گونه‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرند.

در سال 2004  L. pierantoni  و همکاران نشان دادند که بیش از 100 نشانگر از SSR های ایزوله شده از سیب، در دو جمعیت از گلابی اروپایی وجود دارد.

در سال 2001 K.Kenis و همکاران با استفاده از ریزماهواره ها 28 کولیتوار سیب و بعضی از نسلهای آنها را انگشت نگاری کردند. برای اثبات انگشت نگاری 80 کولیتوار از نسل اول را نیز مورد بررسی قرار دادند. اکثر ریزماهواره ها دو آلل مختلف را در هر ژنوتیپ نشان دادند. تعداد آللها در هر لوکوس ریز ماهواره از 13-4 آلل متغیر بود با میانگین 7/8 آلل در هر لوکوس ریزماهواره. انگشت نگاری نشان داد که به دلیل گرده افشانی باز و یا امکان ترکیب دانه ها کولتیوارهای والدین فرضی مربوط به هر ژنوتیپ همیشه صحیح نمی‌باشد.

در سال 2005 . N.C. Orgazie و همکاران ، 66 پایه سیب را با استفاده از 7 جفت آغازگر SSR به منظور تهیه شناسنامه ژنتیکی، تعیین تنوع ژنتیکی و تعیین ارتباط ژنتیکی مورد بررسی قرار دارند. تمام آغازگرهای SSR 1 یا 2 نوار در این 66 پایه ایجاد کردند و در نهایت تمام پایه های تجاری سیب به منظور شناسایی کلونهای اختصاصی انگشت نگاری شدند. در سال 2003 E.Coart و همکاران، تنوع ژنتیکی بین نمونه های سیب وحشی و کولتیوارهای درخت سیب را با استفاده از نشانگر AFLP و SSR به منظور بکار بردن این اطلاعات در برنامه های خفاظت ژنتیکی سیب های وحشی در معرض خطر موجود در بلژیک بررسی کردند

در سال 2007 S.Pereira. Lorenzo 114 کولیتوار محلی سیب و همچنین 26 کولتیوار تجاری غیر محلی را به منظور بررسی میزان تفاوتهای ژنتیکی بین آنها با استفاده از 10 جفت نشانگر SSP مورد آزمون قرار دادند. در تمام کولیتوارها 119 آلل یافتند که فراوانی 10 آلل از بقیه کمتر بود.

منابع و مآخذ:

طه نژاد ح ،1380. كشت و پرورش درخت سیب (سیری در باغداری نوین). انتشارات نقش مهر.

حق جویان ر، حسینی ح، 1378. توسعه باغهای متراكم سیب با استفاده از پایه‌های رویشی (ایست مالینگ). انتشارات وزارت كشاورزی، معاونت امور باغبانی، دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشك.

منیعی ع ،1371. سیب و پرورش آن. انتشارات اختر شمال.

فاوست م ،1377 . فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله. ترجمه: طلایی، علیرضا. انتشارات دانشگاه تهران.

  • امین ا، 1360. اسلام پزشك بی‌دارو. انتشارات نسل جوان.
  • بریمانی ل، 1366. طب سنتی، داروهای سنتی. انتشارات گوتنبرگ.
  • خوشخوی م، شیبانی ب، روحانی ا، و تفضلی ع. اصول باغبانی. انتشارات دانشگاه شیراز.
  • خلیقی ا، ناصری ل، مصطفوی م، 1374. كاربرد كاربایل (سدین) به عنوان تنك كننده شیمیایی برای تنظیم باردهی سیب Golden delicious. مجله علوم كشاورزی ایران. جلد 26. شماره 3.
  • داونینگ د، 1374. صنایع تبدیلی سیب (تكنولوژی آب سیب). ترجمه:‌ مسعود فلاحی. انتشارات بارثاوا.
  • هارتمن ه، كستر ت، دیویس ف، 1378. گیاه افزایی (ازدیاد نباتات). جلد سوم. ترجمه: خوشخوی م. انتشارات دانشگاه شیراز.
  • رم ر ،كارلسون ر ف،1375. پایه‌های درختان میوه. ترجمه: برادنیا ح. نشر آموزش كشاورزی.

12) نقوی م، قره‌یاضی ب، 1384 نشانگرهای مولكولی، انتشارات دانشگاه تهران.

13) قره‌یاضی ب، 1375. كاربرد نشانگرهای DNA در اصلاح نباتات، مجموعه مقالات كلیدی چهارمین كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.

14) محمدی ا، 1381. مباحث نوین در اصلاح نباتات (جزوه درسی)، دانشگاه تبریز.

15) كیهان ا، 1384. بررسی تنوع مولكولی برخی ارقام زیتون ایران با استفاده از نشانگر RAPD. پایان نامه كارشناسی ارشد بیوتكنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

16) ابدالی ن، 1384.، بررسی تنوع ژنتیكی ارقام زیتون ایرانی با استفاده از ماركرهای مولكولی RAPD. پایان نامه كارشناسی ارشد بیوتكنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

17) باقری ع، ایزدی دربندی ع، ملبوی م، 1381. كاربردهای عملی بیولوژی مولكولی گیاهی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

18) بهنام ب، یزدی صمدی ب، عبدمیشانی س، طالعی ع،.شاه نجات بوشهری ع ا،1379. استفاده از روش RAPD بعنوان مارکر DNA برای تشخیص چند شکلی در ارقام جو ایرانی. مجله علوم کشاورزی،جلد31 ،شماره1،

19)شاه حسینی م ح ، تهرانی ر،.1384.واکنش زنجیره ای پلیمراز.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار/شهر قدس.

20)حبیب زاده ع ر،1384.بررسی تنوع ژنهای مقاومت به بیماریها در تعدادی از ارقام گندم توسط نشانگر مولکولی RGAP .پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment