دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

نحوه توصیف و تحلیل داده ها

كلیه داده های موردنظر در یك چك لیست جمع‌آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و بوسیله شاخص‌های توصیفی آماری (فراوانی مطلق و نسبی ـ میانگین ـ انحراف معیار … ) مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

محدودیت و مشكلات تحقیق

بیشتر مشكلات در مورد بیماران سرپایی است كه اطلاعات كامل آنها وجود ندارد كه از مطالعه، حذف خواهند شد و نیز افرادی كه اطلاعاتشان شامل سن و مكان برداشت ضایعه در پرونده ها ناقص یا مخدوش است ، سعی خواهد شد آنها از مطالعه حذف شوند.

تعیین حجم نمونه

تمام نمونه های جامعه مورد مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت كه برآورد می‌شود حدود 600 نمونه باشد.

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش

نتایج و بحث

در مجموع از بین 745 نمونه واجد یافته پاتولوژیك معین رحم و سرویكس كه از ابتدای سال 1377 تا پایان سال 1382 به بخش پاتولوژی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان ارسال گردیده بود كه از این بین 27 پرونده به علت ناقص بودن پرونده (اغلب به علت مشخص نبودن سن) حذف گردیدند یافته های پاتولوژیك بدست آمده از باقیمانده موارد (718 نفر) به ترتیب شیوع عبارتند از:

جدول شماره 1: فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در دو مركز پزشكی بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان از ابتدای سال 1377 تا پایان سال 1382

فراوانی

پاتولوژی

فراوانی مطلق فراوانی نسبی فراوانی تجمعی نسبی
سرویست مزمن 244 34 34
لیومیوم رحمی 131 2/18 2/52
آدنومیوزیس 89 4/12 6/46
سرویست مزمن و لیومیوم رحمی 63 7/8 3/73
سرویست مزمن و آدنومیوزیس 39 4/5 7/78
سرویست مزمن و پولیپ سرویكس 18 5/2 2/81
پولیپ سرویكس 56 8/7 89
پولیپ اندومتر 24 3/3 3/92
اندومتر آتروفیك 10 4/1 7/93
مول هیداتی فرم 10 4/1 1/95
كارسینوم اندومتر 10 4/1 5/96
هیپرپلازی اندومتر 6 8/0 3/97
اندومتر ناهمگن 4 6/0 9/97
اندومتر پوزیس 4 6/0 5/98
میومتریت 4 6/0 1/99
آندومتریت 2 3/0 4/99
SCC سرویكس 2 3/0 7/99
لیومیوساركوم 2 3/0 100

همانطور كه در جدول فوق ملاحظه می گردد شایعترین ضایعه در این مطالعه سرویست مزمن است كه در حدود 34% می باشد و پس از آن لیومیوم رحمی با 2/18% و آدنومیوزیس با 4/12% می باشد. نادرترین ضایعه لیومیوساركوم، SCC سرویكس، آندومتریت با فراوانی 3/0% می باشد.

همچنین چهار ضایعه سرویست مزمن و لیومیوم رحمی و آدنومیوزیس و پولیپ سرویكس در 120 مورد به عنوان ضایعات همراه هم قرار داشتند.

جدول شماره 2: فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در دو مركز پزشكی بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان از ابتدای سال 1377 تا پایان سال 1382 به تفكیك سال

فراوانی

پاتولوژی

1377 1378 1379 1380 1381 1382 جمع
مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی%
سرویست مزمن 38 6/15 39 16 43 6/17 40 4/16 41 17 43 6/17 244 100
لیومیوم 22 8/16 21 16 23 5/17 18 8/13 23 6/17 24 3/18 131 100
آدنومیوزیس 11 4/12 13 6/14 18 2/20 16 9/16 17 18 17 18 89 100
سرویست مزمن و لیومیوم رحمی 8 7/12 10 9/15 11 5/17 13 6/20 11 4/17 10 9/15 63 100
سرویست مزمن و آدنومیوزیس 6 4/15 7 18 5 8/12 8 5/20 6 4/15 7 9/17 39 100
سرویست مزمن و پولیپ سرویكس 2 1/11 3 8/18 4 2/22 2 1/11 2 1/11 5 8/27 18 100
پولیپهای سرویكس 8 3/14 7 5/12 9 1/16 11 6/19 8 3/14 13 2/23 56 100
پولیپهای اندومتر 2 3/8 3 5/12 4 7/16 5 8/20 4 7/16 6 25 24 100
اندومتر آتروفیك 2 20 0 0 3 30 1 10 3 30 1 10 10 100
كارسینوم اندومتر 1 10 1 10 3 30 2 20 1 10 2 2 10 100
مول هیداتی فرم 3 30 0 0 2 20 0 0 3 30 2 20 10 100
هیپرپلازی اندومتر 1   0   1   2   1   1   6 100
اندومتر ناهمگن 0   1   0   0   2   1   4 100
اندومتر پوزیس 0   1   1   1   1   0   4 100
میومتریت 0   0   1   1   1   1   4 100
آندومتریت 1   0   1   0   0   0   2 100
SCC سرویكس 0   1   1   0   0   0   2 100
یومیوساركوم 0   0   1   0   1   0   2 100

همانگونه كه از جدول ملاحظه می گردد بیشترین مورد ارسال نمونه های پاتولوژی به این دو مركز در سال 1382 با 134 مورد بوده است و پس از آن در سال 1379 با 131 مورد بوده است و كمترین میزان نمونه‌ها مربوط به سال 1377 با 106 مورد بوده است.

جدول شماره 3: فراوانی انواع ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در دو مركزپزشكی بعثت نهاجا و میرزاكوچك‌خان از ابتدای سال 1377 تا پایان سال 1382 به تفكیك گروههای سنی

فراوانی

پاتولوژی

زیر 25 سال 40-25 سال 55-41 سال 70-56 سال بالای‌70 سال جمع
مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی% مطلق نسبی%
سرویست مزمن 1 4/0 58 8/23 167 4/68 11 5/4 7 9/2 244 100
لیومیوم رحمی 4 3 37 3/28 84 1/64 5 8/3 1 8/0 131 100
آدنومیوزیس 1 1/1 9 1/10 74 2/83 4 5/4 1 1/1 89 100
سرویست مزمن و لیومیوم رحمی 1 6/1 20 7/31 39 9/61 2 2/3 1 6/1 63 100
سرویست مزمن و آدنومیوزیس 1 5/2 6 4/15 30 77 2 1/5 0 0 39 100
سرویست‌ مزمن ‌و پولیپ‌ سرویكس 0 0 4 3/22 12 7/66 1 5/5 1 5/5 18 100
پولیپ سرویكس 0 0 13 2/23 34 7/60 5 9 4 1/7 56 100
پولیپ اندومتر 0 0 4 7/16 20 3/83 0 0 0 0 24 100
اندومتر آتروفیك 0 0 0 0 8 80 2 20 0 0 10 100
مدل هیداتی فرم 6 60 0 0 2 20 2 20 0 0 10 100
كارسینوم اندومتر 0 0 2 20 4 40 0 0 4 40 10 100
آندومتر ناهمگن 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
هیپرپلازی اندومتر 0 0 0 0 4 7/66 2 3/33 0 0 6 100
اندومتر پوزیس 0 0 0 0 4 100 0 0 0 0 4 100
میومتریت 2 50 0 0 0 0 2 50 0 0 4 100
آندومتریت 0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100
SCC سرویكس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100
لیومیوساركوم 0 0 0 0 0 0 1 50 1 50 2 100

از این جدول نتایج زیر بدست می آید:

1) شایعترین سن بروز ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در این مطالعه سنین 55-41 سال با 486 مورد با فراوانی حدود 69% بوده است و پس از آن سنین
40-25 سال با 155 مورد با فراوانی حدود 21% بوده است. كمترین شیوع ضایعات در سنین زیر 25 سال با 16 مورد با فراوانی 2% بوده است.

2) در مورد ضایعات بدخیم كه كلاً 14 مورد را شامل می شود 50% موارد را سنین بالای 70 سال شامل می شود و در ضمن در سن زیر 25 سالگی هیچ مورد بدخیمی گزارش نشده است.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری نهایی

بحث و نتیجه‌گیری نهایی

موضوع این تحقیق، بررسی فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس در افراد مراجعه كننده به این دو مركز درمانی می باشد تا بتوان از این تحقیق بعنوان نقطه شروعی برای تحقیقات اساسی تر و گسترده تر در سطح كشور در مورد این بیماریهای شایع و مهم و ضایعات مقدماتی آن استفاده كرد.

نكته حائز اهمیتی كه از بررسی محل سكونت افراد مورد مطالعه و تعداد نمونه مورد بررسی و شیوع این ضایعات در مطالعات انجام شده در كشورمان بدست می آید، این است كه با توجه به تمركز مراكز درمانی اینگونه بیماران در پایتخت یعنی تهران بزرگ، بیماران مورد بررسی از اقصی نقاط كشور نظیر استانهای گیلان و مازندران، كرمانشاه، همدان، مركزی، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان، كردستان، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، لرستان، اصفهان، فارس و زنجان به این مراكز ارجاع داده شده اند. این نكته باعث تداعی این احتمال در ذهن می گردد كه یافته های حاصل از این تحقیق را شاید بتوان در سطح گسترده تری دانست.

میانگین سنی افراد مورد مطالعه 7/51 سال برآورد گردید كه با میانگین سنی ذكر شده در كتب معتبر طبی و مقالات تحقیقاتی انجام شده در سایر كشورها كه بطور متوسط 2/52 سال بیان شده است قرابت دارد.

1) باید توجه داشت كه نتایج بدست آمده از این تحقیق در بررسی بر روی نمونه‌های ارسالی به بخش پاتولوژی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان جنگلی بدست آمده است و نمونه ها بطور اتفاقی انتخاب نگردیده اند، بنابراین آمار ارائه شده در مورد هر یك از ضایعات پاتولوژیك را نمی توان كاملاً معادل فراوانی مطلق این ضایعات در جامعه دانست.

2) بررسی شیوع سنی ضایعات در مجموع نشان می دهد كه بزرگترین گروه مبتلایان به ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس زنان 40 تا 55 ساله بوده و پس از آن زنان 25 تا 40 ساله و 55 تا 70 ساله در ردهای دوم و سوم قرار دارند كه همین مسئله شیوع بالای انواع ضایعات پاتولوژیك را در سنین باروری در بین زنان نشان می‌دهد (بخصوص 25 تا 55 سال).

3) بررسی شیوع ضایعات در مجموع نشان می دهد كه سرویست مزمن بزرگترین گروه مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس را شامل می شود و پس از آن لیومیوم و آدنومیوزیس قرار دارند و در مقابل به ترتیب SCC سرویكس، آندومتریت، میومتریت، لیومیوساركوم، آندومتریوزیس كمترین شیوع را در بین این گروه شامل می شوند.

4) در این تحقیق تمام همسران بیماران قبل از ازدواج با آنها ختنه شده بودند لذا اختلاف مشخصی بین گروه مورد مطالعه و سایر گروههای كه در سایر كشورها بخصوص كشورهای غربی كه اكثریت همسران زنان مبتلا به ضایعات سرطانی و پیش سرطانی ختنه نبوده اند به چشم می خورد.

5) پایین بودن قابل ملاحظه نئوپلاسم های گردن رحم در این مطالعه ناشی از عدم شیوع فاكتورهای خطر این سرطان در ایران می باشد كه بعضی شواهد موئد این مسئله است مثل پایبندی زنان ایرانی به اصول بهداشتی- اخلاقی، عمومیت داشتن ختنه در مردان ایرانی و احتمالاً اثر محافظتی ژنتیك است.

در این مطالعه متوسط سن مبتلایان به ضایعات بدخیم 4/51 بوده است كه با متوسط سن 59 سال مربوط به آمار جهانی 6/7 سال اختلاف دارد دریل این اختلاف می تواند تعداد محدود بیماران در این مطالعه باشد.

6) ذكر چند نكته از كتاب و نفورت زنان و مقایسه با نتایج این تحقیق ضروری بنظر می رسد.

– پولیپ رحمی كه شامل ضایعات منفرد یا تعدد، پایه دار یا بدون پایه ناشی از رشد بیش از حد غدد و استرمهای اندومتر است بیشتر در زنان 40 تا 50 ساله است كه در این مطالعه نیز در سنین 50-40 ساله حدود 70% است كه با آمار كتاب دنفورت قرابت دارد.

– كارسینوم اندومتر شایعترین بدخیمی دستگاه تناسلی است كه در مطالعه، نیز چنین بوده است ولی سن 65-50 سالگی شایعترین سن را در كتاب دنفورت و پاتولوژی رابینز ذكر كرده است ولی در این مطغالعه در سنین بین 55-40 سالگی و سنین بالای 70 سالگی بیشتر مورد كارسینوم اندومتر ذكر شده كه شاید علت این اختلاف تعدا كم نمونه در این مطالعه باشد.

– ماركوم رحمی بدخیم ترین تومور رحمی می باشد و بسیار نادر هستند كه در این تحقیق نیز لیومیوساركوم نیز تعداد 2 مورد بوده كه در سن بالای 55 سالگی گزارش شده است و دلیل دیگر نیز می تواند مقدار كم نمونه های بررسی شده باشد.

– در مورد آدنومیوزیس همانطور كه در كتاب دنفورت اشاره شده نشانة كلاسیك شایع آن شامل منوراژی است كه اكثریت موارد علامتدار آن در زنان 50-35 سال است كه با آمار مطالعه ما نیز همخوانی و قرابت دارد (سنین 55-40).

– لیومیوم در زنان سیاه پوست شایعتر است و شیوع آن در سنین باروری افزایش می‌یابد پیش از منارك نادر است و پس از منارك اندازه آن كوچك می شود كه در این مطالعه در سنین 45-25 سالگی حدود 80% است كه پس از یائسگی نیز به شدت كاهش یافته است.

– در بین 90-95% زنانی كه زایمان كرده اند شواهدی از سرویست مزمن دیده می‌شود كه در این مطالعه در سنین 50-25 سالگی حدود 85% افراد مورد مطالعه سرویست مزمن داشته اند.

7) در آماری كه در كتاب پاتولوژی رابینز آمده است حدود 85 تا 90% كارسینوم مهاجم گردن رحم را SCC تشكیل می دهد و اكثریت بقیه آنها را آدنوكار سینوم شامل می‌شود كه در این تحقیق 2 مورد كارسینوم گردن رحم داشته‌ایم كه هر دو مورد شامل SCC می‌شود.

با توجه به یافته‌های این تحقیق بنظر می‌رسد كه می‌باید در زمینه آموزشی زنان و مردان و دادن اطلاعات كانی به آنها در مورد ضایعات رحم و سرویكس (بخصوص ضایعات پیش سرطانی و سرطانی) و نقش هر یك از عوامل ذكر شده در ایجاد آنها بخصوص عدم پایبندی به مسائل اخلاقی و قوانین مذهبی شرع مقدس اسلام و همچنین آشنایی زنان با علائم بالینی بیماری و مراجعه سریع به پزشك در صورت مشاهده آنها انجام مرتب و منظم تست پاپ اسمیروترك استعمال دخانیات و استفاده از روشهای جلوگیری بارداری نظیر كاندوم و درمان عفونتهای تناسلی و آموزش پرسنل پزشكی و پیراپزشكی در انجام صحیح پاپ اسمیر بعنوان اولین تست غربالگری اقدام لازم مبذول شود.

لازم به ذكر است برای گسترش و تعمیم نتایج حاصل از این بررسی لازم است تحقیقات مشابهی در سایر نقاط كشور بر روی تعداد كافی افراد مبتلا انجام شود و با جمع‌بندی اطلاعات حاصله به نتایج دقیق‌تر و صحیح‌تر دست یافت.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment