دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد فراوانی مبتلایان به ضایعات رحم و سرویكس – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

هدف كلی

تعیین فراوانی ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس در نمونه‌های آسیب شناسی دو مركز بعثت نهاجا و میرزاكوچك‌خان طی سالهای 1377 تا 1382 .

اهداف اختصاصی طرح

 1. تعیین فراوانی سرویست مزمن در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 2. تعیین فراوانی لیومیوم رحمی در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 3. نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 4. تعیین فراوانی آدنومیوزیس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 72ـ77
 5. تعیین فراوانی پولیپ سرویكس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 6. تعیین فراوانی پولیپ اندومتر در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 7. تعیین فراوانی ادنوكارسیوم اندومتر در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 8. تعیین فراوانی هیپرپلازی اندومتر در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 9. تعیین فراوانی اندومتریوزیس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 10. تعیین فراوانی اندومتریت در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 11. تعیین فراوانی SCC سرویكس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 12. تعیین فراوانی آندومتر آتروفیك در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 13. تعیین فراوانی مول هیداتی‌فرم در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 14. تعیین فراوانی آندومتر ناهمگن در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 15. تعیین فراوانی میومتریت در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 16. تعیین فراوانی لیومیوساركوم در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77
 17. تعیین فراوانی انواع ضایعات سرویكس و رحم در بین نمونه های آسیب‌شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان برحسب سن بیماران طی سالهای 82ـ77

سئوالات پژوهش

 1. فراوانی سرویست مزمن در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 2. فراوانی آدنومیوزیس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 3. فراوانی لیومیوم رحمی در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 4. فراوانی پولیپ سرویكس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 5. فروانی پولیپ اندومتر در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 6. فراوانی آدنوكارسینوم اندومتر در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 7. فراوانی هیپرپلازی اندومتر در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 8. فراوانی اندومتریوزیس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟

9.‌ فروانی اندومتریت در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟

 1. فراوانی SCC سرویكس در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 2. فراوانی آندومتر آتروفیك در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 3. فراوانی مول هیداتی‌فرم در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 4. فراوانی آندومتر ناهمگن در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 5. فراوانی میومتریت در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 6. فراوانی لیومیوساركوم در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟
 7. فراوانی انواع ضایعات سرویكس و رحم در بین نمونه های آسیب شناسی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزاكوچك خان برحسب سن بیماران طی سالهای 82ـ77 چقدر است؟

فصل دوم

زمینه و پیشینه تحقیق

در تحقیقی كه Baryan Hunry و Lina Blony انجام دادند، تعداد 273 لام آسیب شناسی با عنوان ضایعات پاتولوژیك رحم و سرویكس مورد بررسی قرار دادند. كه در این تحقیق شایعترین ضایعات به این شرح بوده است:

سرویست مزمن 4/26%، لیومیوم رحمی 8/15%، آدنومیوزیس 4/14%، پولیپ سرویكس 1/13%، پولیپ اندمتر 9%، كارسینوم اندومتر 1/7%، هیپرپلازی اندومتر 3/6% و اندومتریوزیس 1/5% بوده است.

در این بررسی شیوع انواع سرطانهای رحم و سرویكس، آدنوكارسینوم اندومتر 3/64%، و SCC سرویكس 6/21% و لیومیوساركوم 3/8% بوده است.

در تحقیق دیگری كه Michel Charls انجام داده است، شایعترین سن برای درگیری رحم توسط تومورهای بدخیم سنین 60-50 و درگیری سرویكس سنین
55-45 سال است.

فراوانی پولیپ اندومتر و پولیپ سرویكس با افزایش سنی كاهش یافته است و فراوانی كانسر سرویكس و اندومتر با افزایش سنی زیاد شده بطوریكه 75% پس از یائسگی كشف می شوند و در زنانی كه به سنین باروری رسیده‌اند متاپلازی سنگفرشی به حدی شایع است كه آن را نرمال حساب می كنند.

Handley نقش ختنه شدن همسر را در بروز سرطانهای رحم و سرویكس مورد بررسی قرار داد كه در مقایسه با سایرین میزان بروز كانسر كمتر بوده است. Kessler بیان كرد در زنانی كه شوهران آنها قبلاً همسرانی مبتلا به كارسینوم سرویكس داشته اند میزان بروز خطر كانسر بیشتر است. Rowls و Josseg و همكاران ارتباط بین HSV نوع 2 و كانسر سرویكس را پیدا كردند. در سال 1980 مشخص شد كه DNA و HPV را در این ضایعات پیدا می كنند و وجود عفونت HPV عامل خطرزای اصلی برای پیدایش كانسر سرویكس و CIN خواهد بود. نقش مصرف دخانیات، عوامل تغذیه‌ای و OCP نیز به اثبات رسیده است.

كارسینوم سرویكس دومین كانسر شایع در زنان می باشد و این كانسر در اجتماعات با سطح اقتصادی پایین و در زنانی كه ارتباط جنسی را از سن پایین تر و با تعداد بیشتر انجام داده اند و دارای همسران متعدد بوده اند بیشتر است Eddy , Davidm در مقاله‌ای تحت عنوان غربالگری كانسر سرویكس در سال 1998 مجموعه‌ای از اطلاعات بدست آمده از مقالات و مطالعات افراد مختلف را راجع به میزان شیوع و عوامل مساعد كننده كانسر سرویكس ارائه می دهند.

در این مقاله، انسدانس كانسر سرویكس «130 در 000/100» در سنین 35-25 سالگی گزارش شده كه در سن 50 سالگی به «200 در 000/100» افزایش می یابد و تصریح می كند كه این شیوع مربوط به خانمهایی است كه تحت برنامه غربالگری قرار گرفته بودند.

Herman-P و Gaspard-u در تحقیقی كه روی زنان 75 -30 ساله و هیستركتومی كه روی تمام این افراد انجام شده این نتایج بدست آمده كه ضایعات التهابی در سنین میانسالی شایعترین هستند و این ضایعات در سنین كمتر و بیشستر از این رنج كاهش چشمگیری داشته است و به         كاهش یافته است و ضایعات بدخیم رحم و سرویكس در سنین بالاتر افزایش چشمگیری داشته كه در سنین بالای 50 سال 12 برابر بیشتر از سنین زیر 50 سال است.

طبق پایان نامه خانم شمیلا وحیدی در سال 1379 مهمترین عامل خطر در ایجاد كانسر سرویكس، شروع فعالیت جنسی خصوصاً زیر سن 20 سال، سن كم در هنگام اولین حاملگی، داشتن شركای جنسی متعدد و عدم ثبات در ازدواج و نزدیكی با مردان پر خطر هستند و دفعات تماسهای جنسی، الگوهای قاعدگی، تعداد حاملگی ها و ختنه‌بودن مرد عوامل مهمی به شمار نمی روند. درمانهای تضعیف كننده سیستم ایمنی و رادیوتراپی لگن از عوامل زمینه ای بشمار می رود.

فصل سوم

روش اجرای پژوهش

نوع مطالعه

توصیفی (بررسی داده های موجود ـ Existing data study)

جامعه هدف

تمام نمونه های آسیب شناسی موجود در دو بیمارستان بعث نهاجا میرزا كوچك خان در طی دوره 5 ساله 82ـ77 كه با عنوان ضایعات رحم و سرویكس تهیه شده است .

جامعه مورد مطالعه

نمونه هایی از جامعه هدف كه بطور كامل كلیه داده های موردنیاز مطالعه، در مورد ضایعات خوش خیم و بدخیم رحم و سرویكس را بطور كامل دربرگیرد.

جزئیات جمع‌آوری اطلاعات

برای تحقیق این اهداف ابتدا تمامی پرونده های موجود در بخش پاتولوژی بیمارستانهای بعثت نهاجا و میرزا كوچك خان از اول فروردین سال 1377 تا 29 اسفند 1382 مورد بررسی قرار گرفت. از این بین كلیه موارد واجد پاتولوژی معین رحم و سرویكس اعم از هیستركتومی، بیوپسی اندومتر و بیوپسی سرویكس صرفنظر از نوع عمل انجام گرفته تشخیص اولیه و عمل جراحی همراه (مانند آپاندیسیت یا سیستیكومی تخمدان) مجزا گردیده و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز به كمك فرم اطلاعاتی از قبل تهیه شده، آنالیز آماری بر روی داده های اولیه اطلاعات نهایی بدست آمده و جداول و نمودارهای مرتبط با آنها ترسیم گردیده است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment