دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد دستگاه فانكشنال – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

بحث

– در مطالعة حاضر میزان اورجت در تمامی‌گروهها كاهش نشان داد، این كاهش از نظر آماری معنی دار بود (05/0 P< ).

Nelson و همكاران كاهش اورجت را در گروه Begg بیش از گروه Herbst دریافتند.

برخی محققین در استفاده از دستگاههای ثابت بیشتر استفاده از Head gear و كلاس II الاستیك را سبب كاهش اورجت می‌دانند.(7،5،4،2)

Illing و همكاران در مقایسة بین سه دستگاهBionator , Bass و Twin Black اول در دستگاه Twin block وسپس Bionator كاهش اورجت بیشتری را مشاهده كردند.(36)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

Ahn و همكاران نیز در مطالعه سفالومتریك بر روی بیماران كلاس II كه توسط Bionator درمان شده بودند كاهش اورجت را معنی دار دیدند.(33)

در مطالعة Keeling و همكاران در مقایسة بین دو دستگاه هدگیر و Bionator كاهش اورجت معنی دار بود.(37)

اسلامیان در مقایسه دو دستگاه Bionatorو Edgewise كاهش اورجت و اوربایت را بصورت معنی داری مشاهده نمود.(40) Nelson و همكاران كاهش اورجت را با دستگاه Begg معنی دار یافتند ولی اثرات دستگاه را بطور كلی دندانی گزارش كردند.(6)

– در مطالعة حاضر میزان ANB در تمامی‌گروهها كاهش نشان داد كه این كاهش از نظر آماری معنی دار بود (005/0 P< ).

Aelbers و Dermaut كاهش زاویه ANB را در مطالعات اكتیواتور و Head gear به ترتیب 86% و 75% و كاهش آن را بوسیلة دستگاه Herbst تا5/3 درجه گزارش كردند.(9)

Rodrigues و همكاران كاهش معنی دار زاویه ANB را در استفاده از دستگاه فرانكل و Bionator مشاهده كردند.(35)

اسلامیان در مقایسة بین دو دستگاه Bionator و Edge Wise كاهش ANB را معنی دار یافت ولی در گروه Bionator این كاهش بیشتر بود.(40)

– در مطالعه حاضر طول فك پائین در تمامی‌گروهها افزایش نشان داد این افزایش در گروه Deep Bite بیشتر بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود.

در مطالعه اسلامیان نیز طول فك پائین در هر دو گروه Bionator و Edgewise افزایش معنی دار نشان داد ولی این افزایش بین دو گروه معنی دار نبود.(40)

Adenwalla و Kronman در هر دو گروه فرانكل و Edge wise نیز افزایش طول فك پائین را مشاهده نمودند و تفاوت بین آن دو گروه معنی دار نبود.(2)

Pancherz افزایش طول فك پائین را كه Condylion تا Gnathion در نظر گرفته بود، با استفاده از دستگاه Herbst تا 4 میلی متر گزارش كرد.(9)

Aelbers و Dermaut نیز تغییرات معنی داری را در رشد فك پائین در استفاده از دستگاه اكتیواتور و Herbst گزارش كردند.(9)

چون اینگونه درمانها معمولاً در زمان رشد انجام می‌شود افزایش طول فك پائین را بیشتر می‌توان به رشد فرد نسبت داد، زیرا در مقایسه بین گروهها تفاوتها معنی‌دار نیست.

– در این مطالعه طول فك بالا در تمامی‌گروهها افزایش نشان داد. این افزایش در Deep Bite بیشترین بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود.

در مطالعة Rodrigues و همكاران تغییر رشدی مهمی‌در ماگزیلا در مقایسة بین دو دستگاه فرانكل و Bionator صورت نگرفت.(35)

در مطالعه اسلامیان طول فك بالا در گروه Edgewise تفاوتی نشان نداد ولی در گروه Bionator كمی‌افزایش داشت؛ این تفاوت بین دو گروه معنی دار بود.(40)

این گزارشات همه بر این گمان هستند كه دستگاههای فانكشنال مانع رشد فك بالا نمی‌شوند.

– در مطالعه حاضر ایندكس جارابك بیشترین افزایش را در گروه Bite Open نشان داد. یعنی چون آكریل Bionator ریلیف نشده بود تا از اكستروژن دندانهای خلفی جلوگیری شود، در نتیجه مانع رشد و رتیكالی فك پائین شده است و نهایتاً بر میزان این ایندكس افزوده است. در گروه Normal Bite و Deep Bite با وجود ریلیف آكریلیك نیز باز این ایندكس افزایش یافت ولی در گروه Open Bite میزان افزایش آن معنی دار بود (03/0 P< ).

– در این مطالعه تغییر شیب پلان مندیبل نسبت به SN در هر سه گروه معنی دار نبود یعنی اثر دستگاه روی پلن مندیبل در سه گروه شبیه بوده است.

– در این مطالعه نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت به قدامی‌تحتانی صورت تغییری نشان نداد ولی هركدام از این اندازه های خطی یعنی ارتفاع فوقانی قدامی‌و تحتانی قدامی‌صورت به تنهایی افزایش معنی دار نشان دادند كه این را می‌توان به رشد نسبت داد. افزایش ارتفاع قدامی تحتانی در گروه Open Bite بیشتر بود ولی بعلت افزایش ارتفاع قدامی فوقانی افزایش نسبت جارابك خود را نشان نمی‌دهد.

Adenwalla و Kronman افزایش ارتفاع تحتانی صورت با استفاده از دستگاه Edgewise در مقایسه با دستگاه فرانكل بیشتر دیدند ولی تفاوت آنها معنی دار نبود.(2) Remmer و همكاران نیز در استفاده از دستگاه Edgewise چرخش به طرف عقب و پائین فك پائین را بیشتر از دستگاه فرانكل مشاهده نمودند ولی با دستگاه اكتیواتور چرخش معنی داری ندیدند. تفاوت چرخش به طرف عقب فك پائین بین گروه Edgewise و اكتیواتور معنی دار بود.(5)

در مطالعه اسلامیان نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت به قدامی‌تحتانی صورت در دو گروه Edge wise و Bionator كاهش معنی دار داشت كه این مسأله به علت افزایش ارتفاع تحتانی صورت بر اثر استفاده از الاستیك كلاس II و ریلیف آكریل دستگاه Bionator در ناحیه دندانهای خلفی پائین می‌باشد ولی در مقایسه دو گروه این افزایش معنی دار نبود.(40)

– در مطالعه حاضر تمایل انسایزور بالا در تمامی‌گروهها كاهش نشان داد ولی این كاهش در گروه Deep Bite بیشتر بود.

Adenwalla و Kronman در گروه فرانكل و Edgewise عقب رفتن دندانهای قدامی‌بالا را مشاهده كردند و این تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود.(2)

Remmer و همكاران نیز عقب رفتن انسیزورهای فك بالا را در سه گروه اكتیواتور، فرانكل وEdgewise مشاهده كردند ولی در مقایسه بین سه گروه تفاوت آماری در كاهش تمایل دندانها به لبیال در لبة انسیزالی ندیدند ولی كاهش تمایل لبیالی در قدامی‌ترین نقطه تاج در گروه Edgewise به میزان معنی داری از دو گروه دیگر بیشتر بود. آنان مشاهده كردند كه در استفاده از دستگاه فانكشنال Tip لینگوالی انسیزورها بیش از گروه Edgewise است كه در آن حركت Bodily انسیزورها دیده می‌شود.(5)

در مطالعة Illing و همكاران در مقایسة بین دو دستگاه Bionator و Twin Block كاهش تمایل دندانهای انسایزور بالا مشاهده شد.(36)

در مطالعة Rodrigues و همكاران در مقایسه بین دو دستگاه فرانكل و Bionator كاهش تمایل دندانهای انسایزور بالا مشاهده شد.(35)

در مطالعة اسلامیان دندانهای قدامی‌بالا در دو گروهBionator و Edge wise كمی‌به عقب حركت كردند ولی تفاوت بین دوگروه معنی دار نبود.(40)

در این مطالعه تمایل دندانهای انسایزور پائین به لبیال افزایش نشان داد.

Nelson و همكاران حركت لبیالی دندانهای قدامی‌پائین را بیشتر در گروه Begg مشاهده كردند تا در گروه Herbst و این تفاوت معنی دار بود.(7)

در مطالعه Illing و همكاران تمایل دندانهای انسایزور فك پائین در سه گروه Bass و Bionator و Twin Block افزایش یافت.(36)

در مطالعة Rodrigues و همكاران افزایش تمایل دندانهای انسایزور فك پائین در مقایسه بین دو دستگاه فرانكل و Bionator مشاهده شد.(35)

در مطالعة Ahn و همكاران بر روی اثر سفالومتریك دستگاه Bionator ، تمایل لبیالی دندانهای انسایزور پائین مشاهده گردید.(33)

در مطالعه اسلامیان دندانهای قدامی‌پائین در دوگروه Bionator و Edgewise به سمت لبیال متمایل شدند ولی این تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود.(40)

نتیجه گیری:

دستگاه Bionator با توجه به كاهش میزان اورجت و زاویه ANB ، تصحیح ارتباط مولرها در تصحیح كلاس II اسكلتال بیماران هر سه گروه موفق بود.

مطلبی كه اكنون با توجه به عنوان پایان نامه باید به آن اشاره شود این است كه به عنایت تغییرات متغیرهای عمودی رشد فك پائین (كه در این مطالعه SN-MeGo ، ایندكس جارابك و نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت می‌باشند) می‌توان به نفع بیمار دستگاه Bionator را برای هر سه مورد رشد فك پائین بكار برد، ولی در میزان ریلیف كردن یا نكردن آكریل ، كنترل بیماران و توجه به مدت زمان نگاهدارنده دستگاه پس از كسب اهداف درمانی دقت نمود.

مشكلات

در این تحقیق افراد مورد مطالعه كم می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان آن را به كل جامعه تعمیم داد. با وجود تفاوتهای كلینیكی ارقام سفالومتریك به هم نزدیك بودند و گاهی تفاوت سه گروه از نظر سفالومتریكی به نظر نمی‌آمد كه مجبور به حذف نمونه شدیم. مشكل دیگر در این تحقیق نبودن زمان كافی می‌باشد زیرا فرصت پیگیری پس از درمان برای بیماران بیشتر میسر نبود.

پیشنهادات

بهتر است در چنین تحقیقی از بیماران بیشتری استفاده می‌شد، و زمان بیشتر نیز سبب می‌شود كه بتوان از نتایج درمانی بیماران بیشتری استفاده كرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment