دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد دستگاه فانكشنال – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

اهداف

هدف كلی

تعیین اثرات دستگاه Bionator بر روی رشد مندیبل در گروههای متفاوت رشد عمودی صورت.

اهداف اختصاصی

1- تعیین اثر Bionator بر روی رشد مندیبل در افراد Normal Bite

2- تعیین اثر Bionator بر روی رشد مندیبل در افراد Deep Bite

3- تعیین اثر Bionator بر روی رشد مندیبل در افراد Open Bite

4- مقایسه اثر Bionator در سه گروه فوق

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اهداف اختصاصی تر

1- تعیین اندازه های سفالومتریك قبل و بعد از درمان در 3 گروه فوق.

فرضیات: اثر Bionator در گروههای متفاوت رشد مندیبل را می توان با دادن تغییرات در میزان ریلیف آكریل یكسان نمود.

متغیر های تحقیق

در این تحقیق بررسی برروی سفالوگرام لترال افراد صورت گرفته و پارامترهایSNA، SNB،ANB، آنالیز Wits، زاویه اینسایزور فك بالا نسبت به قاعده جمجمه، زاویه اینسایزور پائین نسبت به پلان مندیبل، طول ماگزیلا ، طول مندیبل، ایندكس جارابك ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت و ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت زاویه SN-MeGo مورد استفاده قرار گرفت.

متغیرها مقیاس بخش نوع
SNA درجه كمی‌– پیوسته
SNB درجه كمی‌– پیوسته
ANB درجه كمی‌– پیوسته
WITS میلی متر كمی‌– پیوسته
1 To SN درجه كمی – پیوسته
IMPA میلی متر كمی‌– پیوسته
ANS-PNS میلی متر كمی‌– پیوسته
Go-Pog میلی متر كمی‌– پیوسته
SN-MeGo درجه كمی‌– پیوسته
LAFH میلی متر كمی‌– پیوسته
UAFH میلی متر كمی‌– پیوسته
جارابك نسبت ( درصد ) كمی
اورجت میلی متر كمی‌– پیوسته
اوربایت میلی متر كمی- پیوسته

* LAFH = Lower Anterior Face Height

** UAFH = Upper Anterior Face Heigh

جامعه مورد بررسی

در این تحقیق سفالوگرام لترال ( 7 دختر و 23 پسر ) در 3 گروه مورد بررسی قرار گرفته است. درNormal Bite ( 5 دختر و 5 پسر ) در گروه Open Bite (1 دختر و9 پسر) و در گروه deep Bite (1 دختر و9 پسر) استفاده گردید. این بیماران دارای رنج سنی1 2/11 بوده و به مدت 5/4 18 ماه از دستگاه Bionator استفاده نمودند.

روش بررسی

این مطالعه تجربی بر روی 30 پسر و دختر 1 2/11 ساله (7 دختر و 23 پسر) دارای ناهنجاری كلاس II اسكلتال) (wits>+2mm , ANB>4كه به سه گروه تقسیم شدند ‏ انجام شد . تعداد نمونه براساس حجم در مطالعات مشابه كه گروههای 12 نفره، 15 نفره ، 18 نفره و طبق مقاله Dermaut وAelbers كه بدست آوردن تعداد زیاد نمونه مشابه برای مقایسه در تحقیقات تجربی ، مشكل است و نیز با توجه به این كه تغییرات قبل و بعد مورد بررسی قرار گرفته و بالاخره متغیر وابسته كمی‌بوده است، تعیین گردیده است. برای هر سه گروه Normal Bite ( شامل 5 پسر و 5 دختر با میانگین سنی
9/0 1/11 سال) و Deep Bite ( شامل 9 پسر و 1 دختر با میانگین سنی 7/1 4/11 سال ) و Open Bite ( شامل 9 پسر و 1 دختر با میانگین سنی 7/1 2/11 سال ) دستگاهBionator به كار گرفته شد .

خارج كردن دندان در برنامه درمان هیچ كدام از گروهها نبود . سفالوگرام لترال قبل از درمان برای هر سه گروه تهیه شد. Bite Registration دستگاه   Bionatorدر حالت Edge to Edge با 2 میلی متر Bite Opening بود. در 2 گروهNormal Bite و
Deep Bite ریلیف آكریل سطح اكلوزال پائین دستگاه انجام شد ولی برای گروه Open Bite انجام نشد.

سفالوگرام دوم هم پس از طی دورهRetention تهیه شد. سفالوگرامها بصورت Conventional در یك مركز رادیوگرافی تهیه شدند. فاصله تهیه رادیوگرافی ها
5/4 18 ماه بود.

متغییرهای SNA,SNB,ANB، تمایل دندانهای اینسایزوربالا وپائین (1to SN,IMPA)، SN-MeGo، نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت (N-ANS ) به ارتفاع قدامی‌تحتانی صورت( ANS-Me ) ، طول فك بالا      (ANS-PNS ) طول فك پایین(Go-Pog )، ایندكس جارابك ، میزان اوربایت و اورجت و آنالیزWits بررسی شدند. متوسط خطای بزرگنمایی برای طول فك بالا و پائین محاسبه شد.

برای گروه Normal Bite میزان زاویه SN-MeGo برابر با 34 درجه(40) ، نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت 72%(39و38) و نسبت ایندكس جارابك
65-62%(40) در نظر گرفته شد.

میزان زاویه SN-MeGo بالای 34 درجه(40) ، نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت زیر72%(39و38) و نسبت ایندكس‌جارابك زیر65-62%(40) برای گروه Open Bite درنظر گرفته شد. میزان زاویه SN-MeGo زیر 34 درجه(40)، نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت بالای 72%(39و38) و نسبت ایندكس جارابك بالای 65-62%(40) برای گروه Deep Bite در نظر گرفته شد.

اندازه متغیرها در دو سفالوگرام لترال قبل و بعد از درمان بدست آمد و با آزمونهای    Analysis of Variance ( ANOVA) , Paired t-test ، كروسكال و الیس، آزمون رتبه ای ویلكاكسون، آزمون مان وتینی Mann-whitney، معنی دار بودن تغییرات در هر گروه و بین دو گروه تعیین شد. لازم به ذكر است كه برای اندازه گیرهای روی سفالومتری دوم ( بعد از درمان ) سفالوگرامها روی SN سوپر ایمپوز شدند و برای اندازه‌گیریهای خطی فاكتور بزرگنمایی به میزان 1/1 محاسبه شد .

یافته ها

در مطالعه تغییرات سه گروه درمان شده با دستگاهBionator توزیع جنس در سه گروه تفاوت معنی دار داشت ( 05/0 < P).

تفاوت مشخصات سفالومتر یك طول فك بالا و پائین ، میزان زوایای قاعده فكین بالا و پائین ، تمایل دندانهای قدامی‌بالا و پائین ( طبق جدول 1 ) قبل از شروع درمان در سه گروه معنی دار نبود. میزان ANB تنها بین دو گروه Deep Bite و Open Bite معنی دار بود ( جدول 1).

مشخصات سفالومتر یك نشان دهنده رشد عمودی فك پائین در سه گروه در جدول 2 نشان داده شده است. در سفالوگرام قبل از درمان ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت و شیب مندیبل و میزان اورجت درسه گروه تفاوت معنی دار داشت (05/0 P<). تغییرات سفالومتریك قبل و بعد از درمان در سه گروه در جدول 5-3 دیده می‌شود.

در گروه Normal Bite تغییرشاخص های Wits ، طول مندیبل ،شیب فك پایین نسبت به پلن SN ، اندازه قدامی‌فوقانی صورت واندازه قدامی‌تحتانی صورت، تمایل اینسایزورپایین واورجت معنی داربود.به این صورت كه اورجت (009/0 P<) و شاخص Wits كاهش (001/0 < P )، طول مندبیل (03/0 < P )، اندازه قدامی‌فوقانی صورت
(02/0 < P )، اندازه قدامی‌تحتانی صورت افزایش (001/0 < P )، نشان داده است (جدول3). درگروه Deep Bite تغییرشاخص هایSNB، طول مندبیل وشیب پلن مندبیل نسبت به SN ، تمایل اینسایزور پایین، اندازه قدامی‌تحتانی صورت، نسبت اندازه قدامی‌فوقانی به اندازه قدامی‌تحتانی صورت واورجت معنی دار بود.

به این صورت كهSNB (007/0 < P) وطول مندیبل (05/0 < P ) وتمایل اینسایزور پایین (001/0 < P ) واندازه قدامی‌تحتانی صورت (006/0 < P ) و نسبت اندازه قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت (007/0 < P ) افزایش و اورجت كاهش
(005/0 < P ) نشان داده است. ( جدول 4)

درگروه Open Bite تغییرشاخص هایANB,SNA ،طول مندیبل ،ایندكس جارابك ، میزان ارتفاع فوقانی وتحتانی صورت ،تمایل اینسایزورپایین واورجت معنی داربود .به این صورت كهSNA (03/0< P )، ANB (009/0< P ) و اورجت كاهش (005/0 <P)، طول مندیبل (002/0 < P)، ایندكس جارابك (003/0 < P )ارتفاع قدامی‌فوقانی صورت (001/0 < P ) وارتفاع قدامی‌تحتانی صورت افزایش (002/0 < P ) نشان داده است. (جدول5 )

در مقایسه تغییرات 3 گروه پس ازدرمان ( جدول 6 ) تغییراتSNA بین دو             گروه Deep Bite , Open Bite (001/0 < P ) و Normal Bite و Open Bite
(01/0 < P ) معنی داربود.

تغییراتANB در سه گروه بین گروههای Normal Bite و Open Bite( 04/0 < P ) وبین دوگروه Deep Bite , Open Bite ( 002/0 < P ) معنی دار بود. یعنی كاهش         ANBدرگروه Open Bite بیشتربود.

ایندكس جارابك بیشترین افزایش رادرگروهBite   Open نشان داد ((04/0 < P ) ولی در مقایسه سه‌گروه معنی‌دار نبود. اندازه های قدامی‌فوقانی(09/0< P) وقدامی‌تحتانی صورت (001/0 < P) درهرسه گروه افزایش ولی در گروهBite Open بیشترین افزایش را نشان دادند در‌مقایسه سه‌گروه افزایش ارتفاع قدامی تحتانی صورت در گروه
Open Bite معنی دار بود (09/0< (P . اندازه اورجت درهرسه گروه كاهش (05/0 < P) نشان داد واین كاهش درگروه Open Bite بیش ازهمه بود. شاخصSNB درهرسه گروه افزایش نشان داد ولی درگروه Deep Bite این افزایش بیش از همه بودولی ازنظر آماری معنی دارنبود.

شاخصWits درهرسه گروه افزایش نشان داد. این افزایش در گروهOpen Bite بیشتر بودولی ازنظرآماری معنی دار نبود.

تمایل اینسایزوربالادرتمامی‌گروهها كاهش نشان داد. این كاهش درگروه Deep Bite بیشترین بود ولی ازنظرآماری معنی دار نبود.

طول فك بالا و پایین درتمامی‌گروهها افزایش نشان داد. این افزایش در گروهDeep Bite بیشترین بود ولی ازنظرآماری معنی دار نبود.

تمایل دندان‌های قدامی‌پایین در تمامی‌گروهها افزایش نشان داد.این افزایش در گروهDeep Bite بیشترین بود ولی ازنظر آماری معنی دارنبود.

اورجت درتمامی‌گروهها كاهش نشان داد. این كاهش در گروهOpen Bite بیشترین بودولی ازنظرآماری معنی دار نبود.

SN-MeGo در گروه Normal Bite , Open Bite كمی افزایش و‌در‌گروه Deepbite كاهش داشت ولی در مقایسه آماری تفاوتها معنی دار نبودند.

نسبت ارتفاع قدامی‌فوقانی به قدامی‌تحتانی صورت كمی افزایش نشان داد كه در مقایسه سه گروه از نظر آماری معنی دار نبود.

جدول 1 : شاخصهای سفالومتریك در سه گروه NB ، OB، DB قبل از بكارگیری دستگاه Bionator.

           گروهها

 

 

شاخصهای سفالومتریك

 

نرمال بایت

XSD

 

Open bite

XSD

 

Deep bite

XSD

 

 

 

اختلاف سه گروه Pvalue

 

مقایسه دوتایی Pvalue

SNA 5/1 ± 4/80 9/2 ± 1/82 6/2 ± 3/79 7/0
SNB 2/2 ± 6/75 1/3 ± 9/74 9/2 ± 8/75 05/0 2% > 3و2
ANB 8/1 ± 7/4 1/2 ± 9/6 1± 4 002/0 007/0 = 2-1

001/0 = 203

3/0 = 3-1

IMPA 7/3 ± 93 8/7 ± 3/98 9/5 ± 8/100 6/0
Go-Pog 8/6 ± 3/74 2/4 ± 4/73 9/3 ± 6/74 8/0
PNS-ANS 2/4 ± 3/52 4/4 ± 4/53 6/4 ± 1/51 7/0
1   to SN 4/11 ± 4/104 8/4 ± 2/105 4/7 ± 9/107 7/0

جدول 2: مقایسه شاخصهای سفالومتریك نشان دهنده رشد عمودی فك پائین در سه گروه NB (1)، OB (2)،DB (3) قبل از بكار گیری دستگاه Bionator

گروهها

شاخص ها

Normal Bite Open Bite Deep Bite اختلاف سه گروهPvalue مقایسه دوتاییPvalue
Jarabak 7/3 ± 63 4± 62 6/3 ± 3/63 8/0 04/0 203
SN-MeGo 5± 2/36 7/4 ± 8/37 9/5 ± 1/36 1/0
(4)UAFH 4/3 ± 54 6/2 ± 7/50 5/2 ± 7/54 009/0 05/0 2و1

05/0 3و2

(5)LAFH 5/7 ± 9/67 5± 1/71 9/3 ± 3/69 5/0
(6) 08/0± 78/0 6/0 ± 72/0 06/0± 75/0 05/0
Overjet 4/3 ±7/5 3/2 ± 4/7 2±8/6 2/0
Over Bite 8/0±3/3 2±5/2 3/2 ± 6/3 4/0

 

(4) Uper Anterior Facial Height                         (1) Normal Bite

(5) Lower Anterior Facial Height                       (2) Open Bite

(6)                   (3) Deep Bite        

جدول 3: مقایسه شاخص های سفالومتریك در گروه (10=n ) نرمال بایت قبل و بعد از بكار گیری دستگاه Bionator

         مراحل درمان

 

شاخصهای

سفالومتریك

قبل از درمان بعد از درمان تغییرات درصد تغییرات

 

Pvalue
SNA 5/1±4/80 8/1±3/80 2/2±05/0ـ 06/0 9/0
SNB 2/2±6/75 1/2 ±1/76 2/2±5/0+ 6/0 3/0
ANB 8/1±7/4 4/1± 4 6/1±7/0ـ 1/0 2/0
WITS 2/2±3ـ 1/1±4/1ـ 5/1±6/1+ 53 01/0
1 toSN 4/11±4/104 2/8±1/103 11±6/0ـ 6/0 9/0
Go-Pog 8/6±3/74 2/4±2/78 5/4±9/3+ 2/5 03/0
PNS-ANS 2/4±3/52 4/3±3/53 7/1±1+ 2 1/0
Jarabak 7/3±63 1/3±8/63 8/1±8/0+ 3/1 2/0
SN-MeGo 5±2/36 5±36 6/1±2/0ـ 6/0 8/0
IMPA 7/3±63 1/3±8/63 8/1±8/0+ 3/1 02/0
UAFH 4/3±54 2/2±4/56 7/2±5/2+ 5 02/0
LAFH 5/7±9/67 7/7±2/73 7/3±3/5+ 8 01/0
  08/0±78/0 08/0±8/0 06/0±02/0+ 6/2 07/0
Overjet 4/3±7/5 2/1±6/2 2/4±1/3ـ 4/54 009/0
Over Bite 8/0±3/3 4/1±1/3 2/1±2/0ـ 6 6/0

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment