دانلود پروژه رشته پزشکی درباره تعیین فراوانی موارد استفاده از ECT – قسمت هشتم

دانلود پایان نامه

نوع مطالعه :

Cross Sectional ( ی، گذشته نگر، بررسی شیوع).

جامعه آماری:

پرونده بیماران بستری در بیمارستان نواب صفوی در 6 ماه اول سال 1381 كه تحت درمان الكتروشوك قرار گرفتند.

نحوه و روش نمونه گیری و حجم نمونه:

كلیه پرونده های موجود بیمارانی كه در 6 ماه اول سال 1381 درمان الكتروشوك دریافت كردند.

ابزار گردآوردی دادها:

چك لیست تهیه شده، كه در ضمیمه نمونه آن آورده شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

روش آماری و تجیه و تحلیل داده ها:

با مراجعه به لیست بیماران موجود در بخش، لیست تعداد بیمارانی كه در 6 ماه اول سال 1381 درمان الكتروشوك دریافت كردند، خارج شد و در مراجعه به بایگانی، پرونده های بیماران مورد نظر خارج، و اطلاعات لازم در مورد، سن، جنس، نوع بیماری، دفعات شوك، از پرونده ها خارج و در چك لیست تهیه شده وارد می‌شود و مورد آنالیز آماری قرار می‌گیرد و جداول و نمودارهای مربوطه تهیه می‌شود.

نكات اخلاقی :

در كار تحقیق و پژوهش نیز مانند هر كار دیگری رعایت نكات اخلاقی لازم و ضروری است. به خصوص در مورد بیماری و پرونده های بالینی و اطلاعات درج شده در پرونده افراد مورد مطالعه، نیز باید اصل رازداری در مورد نكات درج شده در پرونده بیماران، و نگارش صحیح از اطلاعات پرونده ای مورد بررسی، و حفظ و نگهداری پرونده های مورد استفاده مورد توجه قرار گیرد. در این كار نیز سعی شده است، رعایت نكات اخلاقی موضوع به طور كامل رعایت شود.

فصل چهارم

 بحث و تفسیر نتایج ، نتیجه گیری نهایی، انتقادات و پیشنهادات

در پژوهش انجام شده و بررسی پرونده ها از بایگانی بیمارستان ، كلیه پرونده های بیماران بستری كه در 6 ماه اول سال 1381 درمان الكتروشوك دریافت كردند خارج شد، و اطلاعات مورد نیاز اعم از سن، جنس، دفعات دریافت الكتروشوك، نوع بیماری،‌ خارج شد.

تعداد كل بیماران 139 نفر بود كه از این تعداد 78 نفر مرد(1/56%) و 61 نفر زن (9/43%) بودند.

در طبقه بندی سنی این بیماران، بیماران به سه دسته ، زیر 15 سال ، بین 15 تا 50 سال، و بیش از 50 سال تقسیم شدند، كه بر طبق این طبقه بندی نتایج بدست آمده بدین صورت می‌باشد:

فراوانی افراد زیر 15 سال 3 نفر (22%) بود. فراوانی افراد بین 15 تا 50 سال 127 نفر (4/91%) و فراوانی افراد بالای 50 سال 9 نفر (5/6%) بدست آمد.

در طبقه بندی دفعات استفاده از درمان الكتروشوك، در این 139 بیمار،‌ بیماران به سه دسته كمتر از 2 بار دریافت الكتروشوك، بین 2 تا 10 بار دریافت درمان، و بیش از 10 بار دریافت درمان الكتروشوك تقسیم شدند. كه با توجه این طبقه بندی، نتایج زیر بدست آمد: در دسته اول یعنی دریافت كمتر از 2 بار درمان فراوانی صفر بوده است. در دسته دوم (بین 2 تا 10 بار)،‌‏ فراوانی 118 نفر (9/84%) و در دسته سوم ( بیش از 10 بار)، فراوانی 21 نفر (1/15%)، بدست آمد.

در بررسی متغیر بعدی یعنی نوع بیماری، كلیه بیماران بر حسب نوع بیماری به چهار دسته اسكیزوفرنیا،‌B1D,MDD,OBS تقسیم شدند. كه فراوانی بدست آمده در هر گروه به شرح زیر است، از این 139 نفر بیمار مورد مطالعه 40 نفر مبتلا به اسكیزوفرنیا (8/28%)، 40 نفر مبتلا به بیماری دو قطبی نوع یك (8/28%) 22 نفر مبتلا به افسردگی ماژور(8/15%) و 5 نفر مبتلا به وسواس (6/3%) بودند.

در بررسی انجام شده بعدی از 78 مرد مورد مطالعه 71 نفر (91%) ، بین 2 تا 10 با تحت درمان الكتروشوك قرار گرفتند و 7 نفر (9%) بیش از 10 بار تحت درمان قرار گرفتند.

در میان 61 زن مورد بررسی 47 نفر (77%)، بین 2 تا 10 بار الكتروشوك دریافت كردند و 14 نفر (23%)، بیش از 10 بار تحت درمان الكتروشوك قرار گرفتند.

در تقسیم بندی سنی این افراد : فراوانی دفعات دریافت درمان الكتروشوك با توجه به هر گروه سنی بدین صورت بدست آمد:

در گروه سنی زیر 15 سال با فراوانی 3 نفر ، 2 نفر (7/66%)، بین 2 تا 10 بار و 1 نفر (3/33%) بیش از 10 بار درمان الكتروشوك دریافت كردند.

در گروه سنی 15 تا 50 سال با فراوانی 127 نفر، 107 نفر (3/84%)، بین 2 تا 10 بار و 20 نفر (7/15%)، بیش از 10 بار درمان الكتروشوك دریافت كردند.

و در گروه سنی بیش از 50 سال با فراوانی 9 نفر، تمام افراد بین 2 تا 10 بار درمان الكتروشوك دریافت كردند.

از 40 نفر افراد مبتلا به اسكیزوفرنیا در این تحقیق، 27 نفر (5/67%)، بین 2 تا 10 بار ، 2 نفر(5%)،‌ بیش از 10 بار درمان الكتروشوك دریافت كردند.

از 22 نفر مبتلا به افسردگی ماژور 100% افراد بین 2 تا 10 بار تحت درمان الكتروشوك قرار گرفتند.

در میان 5 بیمار مبتلا به وسواس،‌ 4 نفر (80%) بین 2 تا 10 بار و 1 نفر (20%) بیش از 10 بار تحت درمان الكتروشوك قرار گرفتند.

بطور خلاصه، از 139 بیماری كه در 6 ماه اول سال 1381 درمان الكتروشوك دریافت كردند، 1/56% مرد، 9/43% زن بودند. بیشترین فراونی در گروه سنی 15 تا 50 سال (4/91%) بود و بیشترین دفعات استفاده از درمان بین 2 تا 10 بار (9/84%) بدست آمد. تعداد افراد مبتلا به اسكیزوفرنیا و دو قطبی نوع یك مساوی برابر 40 نفر (8/28%)، فراوانی افسردگی ماژور 22نفر (8/15%)، فراوانی افراد مبتلا به وسواس 5 نفر (6/5%) بود.

در یك تحقیق مشابه انجام شده در سال 73-72 در مورد بررسی كاربرد درمان الكتروشوك در 100 بیمار بستری در مركز شهید نواب صفوی؛ متغیرهایی چون سن، جنس، دفعات ECT و نوع بیماری مورد مطالعه قرار گرفته است كه نتایج بدست آمده در آن تاریخ به شرح ذیل گزارش شده است.

57% افرادیكه تحت ECT قرار گرفته بودند مرد و 43% بیماران زن بودند و تعداد افراد مجرد بیش از افراد متأهل گزارش شده است.

بیشترین محدوده سنی بین سنهای 35-20 سال گزارش شده بود و افرادی كه برای بار اول در بیمارستان بستری شده بودند، بیشترین درصد افراد مورد ECT بودند (29 نفر).

در مورد متغیر تعداد دفعاتECT نیز، افراد مورد مطالعه اكثراً 6 جلسه (39 نفر) ECT دریافت كردند و افرادیكه بیش از 10 جلسه مورد شوك قرار گرفتند در رده بعد قرار داشتند (17 نفر ).

در گروهی كه بیش از 10 جلسه ECT شدند، بیمارانی كه 12 جلسه تحت ECT بودند بیشترین افراد گروه فوق را تشكیل می‌دادند.

بیماران اسكیزوفرنیا بیشترین درصد بیماران مورد مطالعه (56 نفر) در دریافت ECT بودند. بیماران مبتلا به MDD 9نفر و بیماران D1B، 15 نفر و OBS، 2 نفر گزارش شده بود. در بیماران مبتلا به اسكیزوفرنیا: بیشترین بیماران تحت ECT مؤنث متأهل بودند كه پاسخ مناسبی به ECT دادند و كمترین پاسخ را افراد مذكر مجرد داشتند (27%).

در مورد متغیر سن گزارش شده بود كه به هر میزان كه سن بیماران از 15-5 سال افزایش می‌یابد تأثیر ECT بیشتر بوده است؛ و بیشترین دفعات ECT در بیمارانی كه 5 جلسه ECT دریافت كردند مشاهده شد، و افرادی كه 10 جلسه ECT گرفتند در رده بعدی قرار گرفتند. در بیماران مبتلا به BID بیشترین تأثیر ECT در افراد مؤنث متأهل بود (‌100%) و بیشترین عدم تأثیر در افراد مذكر متأهل (11%) گزارش شده است.

بیشترین محدودة سنی دریافت ECT بین 50-15 سال گزارش شده بود.

به طور كلی هر چه سن از محدوده 50-15 سال بالاتر رفت میزان تأثیر ECT بهتر گزارش شد و بیشترین دفعات ECT در بیماران بین 10-7 جلسه گزارش شد،‌ بیمارانی كه 3-2 جلسه ECT شدند نیز بهبودی كاملی را پس از ECT نشان دادند ، و درصد كمی‌از بیماران كه 6 جلسه نیز شوك گرفتند هیچگونه پاسخی گزارش نشده است. در اختلالات اضطرابی نیز افراد مؤنث متأهل بیشترین دریافت ECT را داشته (100%) و بیماران به طور مساوی از تأثیر و عدم تأثیر ECT برخوردار شدند. افراد دریافت كننده ECT در محدوده سنی 30-15 سال بودند.

و بیشترین دفعات ECT در بیماران بین 10-6 بار گزارش شد .

به طور كل : بیماران وسواسی (100%) مانیا (80%) و پس از آن بیماران افسرده با چهره سایكوتیك (70%) بالاترین تأثیر را پس از ECT گرفتند و اختلالات اضطرابی ژنرالیزه (100%)، و اسكیزوفرنیای بدون تشخیص(75%) از نظر عدم پاسخگویی گزارش شدند.

و هر چه سن بیماران از 15-5 سال افزوده شد، میزان استفاده از ECT بیشتر بود.

و نتیجه گرفته شد كه متغیرهای مثل سن، جنس، دفعات ECT، نوع بیماری؛ در پاسخ به ECT تأثیر مثبتی داشت.

محدودیتها و پیشنهادها:

با توجه به اینكه این پژوهش از اطلاعات پرونده ای گردهمایی شده است، در نتیجه محدودیتها و اشكالات در درج اطلاعات در پرونده بیماران ، پراكندگی در ثبت اطلاعات و بعضاً نقص در ثبت اطلاعات از مشكلات عمده این كار و تحقیق های مشابه می‌باشد، و نحوه استفاده از پرونده ها از بایگانی نیز مشكل و وقت گیر است امید است كه با ایجاد سیستم های كامپیوتری در دسترس جهت استفاده های مورد لزوم از جمله تحقیقهای مشابه ، در بایگانی بیمارستان كه لزوم خروج پرونده و جابجایی آنها را به حداقل رساند، و ثبت صحیح،‌‌ كامل و طبقه بندی شده اطلاعات،‌ انجام گیرد تا اطلاعات مورد لزوم جهت كارهای تحقیقاتی و نتیجه گیری آنها با دقت و سهولت بیشتری انجام گیرد تا شاید نتایج بدست آمده در آنها جهت تصمیم گیریهای آینده، و برنامه ریزیهای بهتر مورد استناد قرار گیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment