دانلود پروژه رشته پزشکی درباره بررسی فراوانی یافته های آزمایشگاهی مننژیت باكتریال – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در گروه سنی زیر 2 ماهگی تب در 4/68% شایعترین دلیل بستری بوده و پس از آن شیر نخوردن در 8/36% بی قراری و بی حالی در 1/21% از بیماران و استفراغ و تشنج در 3/5% از بیماران فراوانترین دلایل بستری بوده است. نمودار 3.

در گروه سنی 2 ماهگی تا پایان 7 سالگی در 64 نفر تب (8/92% ) در 51 نفر ( 9/73 %)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

استفراغ، در 47 نفر (1/68% ) تهوع، در 26 نفر (7/37% ) سردرد، در 15 نفر (7/21% )
بی حالی و در 10 نفر (5/14% ) سرفه شایعترین علل مراجعه بوده اند. نمودار 4. تشنج در 5 نفر (2/7% ) و بی قراری در 2 نفر (9/2% ) وجود داشت.

در گروه سنی بالای 7 سال شایعترین دلایل بستری به این شكل بوده است: تب 9 نفر (3/85% )، تهوع و استفراغ 28 نفر (4/82% )، سردرد 26 نفر ( 5/76% )، بی حالی 4 نفر (8/11%)، نمودار 5.

تشنج در 2 نفر (9/5% ) و سرفه در 1 نفر (9/2%) مشاهده شد.

در بررسی قند خون زمان بستری میانگین قندخون در گروه زیر 2 ماه برابر 42/93

( انحراف معیار 67/58 ) با حداقل 29 و حداكثر 251 بود.

در گروه سنی 2 ماهگی تا پایان 7 سالگی میانگین قند خون زمان بستری (36/39 ) 25/11 با میزان حداقل 46 و حداكثر 217 بود.

در گروه سنی بالای 7 سال میانگین قندخون زمان بستری (71/43 ) 68/122 بود كه حداقل آن 78 و حداكثر آن 256 بود.

در كل افراد تنها 2 نفر هیپوگلیسی داشتند كه در گروه سنی زیر 2 ماه قرار داشتند.

در بررسی شمارش لكوسیت های خون میانگین تعداد WBC خون در گروه سنی زیر 2 ماه برابر (103 × 1/6 ) 103 × 74/12 بود كه حداقل آن 103 × 2/4 و حداكثر 103 × 95/2 بود.

در گروه سنی 2 ماهگی تا پایان 7 سالگی میانگین تعداد WBC خون برابر(103 × 19/7 ) 103 × 55/14 می باشد كه حداقل آن 103 × 5/3 و حداكثر آن 103 × 5/32 می باشد.

در گروه سنی بالای 7 سال میانگین تعداد WBC خون برابر (103 ×89/6 )103 × 55/13 با حداقل 103 ×3/6 و حداكثر 103 × 1/33 بوده است.

از كل تعداد كودكان 45 نفر (8/36% ) لكوسیتوز داشتند، از این تعداد 2 نفر (7/16%) در گروه سنی زیر 2 ماهگی، 28 نفر (6/40% ) در گروه سنی 2 ماه تا 7 سالگی و 15 نفر (1/44%) در گروه سنی بالای 7 سال بودند.

میانگین سطح BUN و Cr در گروه اطفال زیر 2 ماه به ترتیب (6/14 )78/29 و (2/2) 24/1 می باشد، حال آنكه در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی ایندو مقدار به ترتیب (9/17) 98/25 و (65% ) 66/0 و در گروه سنی بالای 7 سال به ترتیب (4/9 ) 35/27 و (17% )64/0 می باشد.

در كل جمعیت كودكان مورد بررسی افزایش BUN در 57 مورد (7/46% ) مشخص شده است كه از این تعداد 12 نفر (7/66 % ) در گروه سنی زیر 2 ماه، 28 نفر (8/53% ) در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی و 17 نفر (4/65% ) جزء گروه كودكان بالای 7 سال بوده اند.

میزان Cr در 28 كودك (9/22% ) افزایش داشت كه 15 نفر (3/83% ) جزء گروه سنی زیر 2 ماه، 8 نفر (16% ) در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی و 5 نفر (20% ) در گروه سنی بالای 7 سال قرار دارند.

در بررسی الكترولیت ها میانگین سطح Na+ در گروه سنی تا 2 ماهگی (7/4) 38/139 در گروه سنی 2 ماه تا 7 سالگی (4/5 )61/133 و در گروه سنی بالای 7 سال (6) 81/134 بود. 47 مورد (5/38% )در كل جمعیت هیپوناترمی وجود داشت كه 4 مورد (8/3% ) در گروه سنی زیر 2 ماهگی، 30 مورد (8/58% ) در گروه سنی 2 ماه تا 7 سالگی و 13 مورد (50%) درگروه سنی بالای 7 سالگی بودند.

میانگین سطح K+ در گروه سنی تا2 ماهگی (84%) 13/5، در گروه سنی 2ماه تا 7 سالگی (88%) 13/4 و در گروه سنی بالای 7 سالگی (51%) 85/3 بود. 16 مورد هیپوكالمی تعیین شد كه 10نفر (6/19%) در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی و 6 نفر (1/235 ) در گروه سنی بالای 7 سال قرار داشتند، در گروه زیر 2 ماهگی هیپوكالمی وجود نداشت.

در بررسی نتایج آزمایش كشت خون 188 مورد منفی (7/96% ) گزارش شده و 4 مورد (27/3% ) مثبت گزارش شده كه یك مورد سیترو باكتر، یك مورد پنوموكوك، یك مورد سود و مونا و یك مورد استافیلوكوك بوده است.

از این 4 مورد، 2 نفر (3/14% ) در گروه سنی زیر 2 ماهگی، 1 نفر (8/3% ) در گروه سنی 2 ماه تا 7 سالگی و 1 نفر (                 ) در گروه سنی بالای 7 سال بودند.

با توجه به این كه اهمیت بررسی glc در CSF به مقایسه نسبت آن با glc خون همزمان بستگی دارد پس ما هم نسبت به گلوگز را بررسی كردیم تا نتایج معنی داری بدست آوریم.

در مجموع در 71 نفر (1/58% ) این نسبت كمتر از 50% بود كه 11 نفر (                       ) در گروه سنی زیر 2 ماهگی، 39 نفر (9/70% ) در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی و 21 نفر (1/73%) در گروه سنی بالای 7 سال بودند.

میانگین این نسبت در گروه سنی زیر 2 ماهگی ( 33/37 )28/50، در گروه سنی 2ماهگی تا7 سالگی (68/29 ) 71/37 و در گروه سنی بالای 7 سال (79/25 ) 54/37 بود.

در بررسی میزان پروتئین مایع CSF در گروه سنی زیر 2 ماهگی 10نفر (6/55% ) پروتئین CSF بیتشتر از 100 بود.

در گروه سنی 2 ماه تا 7 سالگی 42 نفر (7/62% ) پروتئین بالای 45 و در گروه سنی بالای 7 سال هم 18 نفر (2/56% ) پروتئین بالای 45 داشتند.

میانگین پروتئین CSF در گروه سنی زیر 2 ماه (2/134 ) 6/131، در گروه سنی 2 ماهگی تا 7 سالگی (3/183 ) 113 و در گروه سنی بالای 7 سال (5/141 ) 6/126 می باشد.

در كشت CSF 6 مورد (49% ) مثبت شد كه شامل یك مورد ستیروباكتر، یك مورد E.Coli، یك مورد دیپلوكوك گرم مثبت، یك مورد نایسریا، یك مورد پنوموكوك و یك مورد استرپتوكوك می باشد.

نام متغیر نوع مقیاس نقش تعریف عملی واحد
سن كمی پیوسته زمینه ای نسبتی    
جنس كیفی اسمی زمینه ای اسمی دختر یا پسر  
خون          
WBC كمی گسسته وابسته نسبتی گلبول های سفید خون /تعداد
glc كمی پیوسته وابسته نسبتی میزان گلوكز خون mg/d.lit
BUN كمی پیوسته وابسته نسبتی نیتروژن اوره خون mg/d.lit
Cr كمی پیوسته وابسته نسبتی متابولیت حاصل از متابولیسم عضلانی ml/min
Na+ كمی پیوسته وابسته نسبتی كایتون اصلی خارج سلولی mEq/lit
K+ كمی پیوسته وابسته نسبتی كایتون اصلی داخل سلولی mEq/lit
B/C+ كیفی اسمی وابسته اسمی مثبت یا منفی  
CSF          
WBC كمی گسسته وابسته نسبتی گلبول های سفید مایع مغزی نخاعی /تعداد
Pr كمی پیوسته وابسته نسبتی میزان پروتئین مایع مغزی نخاعی mg/d.lit
glc كمی پیوسته وابسته نسبتی میزان گلوكز مایع مغزی نخاعی mg/d.lit
CSF/C+ كیفی اسمی وابسته اسمی مثبت یا منفی  
علت مراجعه كیفی اسمی وابسته اسمی    

از آنجایی كه تستهای آزمایشگاهی رایج نمی توانند تفاوتی را بین مننژیت باكتریال و مننژیت آسپتیك قائل شوند و به دلیل اینكه تشخیص زود هنگام مننژیت تأثیر مهمی در درمان و نتایج حاصل از مننژیت دارند مطالعه ای در Department of pediatic

Child Healt Univerdity ofwitwatersrax روهانسبورگ انجام گرفت كه هدف از این مطالعه ارزیابی تست تجمع لوكوسیتها در Csf بود كه بتوان از آن به عنوان یك تست عزبالگری جهت ارزیابی مننژیت باكتریال و آسپیتیك استفاده كرد.

در این مطالعه یافته های كلنیكی و آزمایشگاهی 109 بیمار مبتلا به مننژیت كه 67 نفر آنان مبتلا به مننژیت باكتریال 23 نفر ویرال و 19 نفر غیر قابل و افتراق بودند؛ مورد ارزیابی قرار گرفت و اعتبار تست تجمع دكوسیتی آنان نیز بررسی شد نمره از پیش تعیین شده تجمع لكوسیتها ( LAS ) در این بیماران با سایر مشخصات كلنیكی نوع مننژیت و سایر یافته های آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت.

در نتایج بدست آمده میانگین LAS در مننژیت، باكتریال به طور واضحی بیشتر از مننژیت ویرال و غیر قابل افتراق بود ( 32/1% Eanye ot 84.1% ) در مننژیت باكتریال

( ? % 0.to   16% ) در مننژیت ویرال و ( 0 to 20.7% ) در مننژیت غیر قابل افتراق.

با مقدار LAS 0 تا 3% حساسیت تست تجمع لكوسیتها 92.5% تا 98.5 ویژگی مربوطه 88.1% تا 64.3% تخمین زده شد. شمارش WBC، اندازه گیری CRP سرم و شمارش WBC در CSF و شكت خون رنگ آمیزی CSF. در سطح پایین ترین نسبت به LAS قرار داشتند و LAS در سطح تستهایی مانند اندازه گیری پروتئین CSF، TNF-X ، IL-TB و IL-6 و IL-8 قرار گرفت. در مدل دگرسیون لجستیك LAS به عنوان بهترین پیشگویی كننده مننژیت باكتریال ناخته شد ( Oddsarano,1.6to3.7 )

طول مدت علائم قبل از تشخیص، درمان آنتی بیوتیكی قبل از تشخیص قطعی، عفونت HIV هیچ گدام اثری بر مقدار LAS نداشتند.12

در طی مطالعه دیگری كه Fernundez و همكاران در سال 1997 در مادرید اسپانیا جهت یافتن ارتباط افیوژن ساب دورال ناشی از مننژیت همدنیلوس آنفولانزی تیپ B با
یافته های كلفیكال، آزمایشگاهی و رادیولوژیك انجام دادند 38 بیمار مبتلا به مننژیت ناشی از Hinf tyne b ( Hib ) انتخاب شدند از 55% این بیماران CT مغزی از 29% نیز سونوگرافی كرانیال به عمل آمده از 76% این بیماران EEG و از 34 آنها Additory
eroked potential به عمل آمده و این بیماران به مدت 24 ماه تحت پیگیری قرار گرفتند. این بیماران 66% پسر و 34% دختر بودند و 8 بیمار دچار Subdurd effusian شدند این بیماران سطح بالاتری از WRC را در CSF خود نشان دادند. همچنین سطح بالاتری از پروتئین و سطح پایین تری نیز از گلوكز در Csf این بیماران مشاهده شد. همچنین این بیماران به نسبت بیشتری از بیمارانی كه Suhdural Effusion نداشتند قبل از بستری یا در حین بستری دچار تشنج شدند.

(26% vs 50% ) همچنین این بیماران زمان بیشتری را نیز دچار تب بودند
( 127h.vs,73h ) به طور كلی ساب دورال افیوژن یكی از رایج ترین عوارضی است كه در طی مننژیت مشاهده می شود. بیماران تظاهرات كلنیكی و آزمایشگاهی متفاوتی را نشان می دهد و قابل ذكر است كه این تظاهرات ارتباطی با سیكل های عصبی بجا مانده ندارد.13

Perez و همكاران در سال 2001 مقاله ای توضیح یافته های اپیدمیولوژیك، كلفیكال و آزمایشگاهی كودكان مبتلا به مننژیت ناشی از انرتوویروسها انتشار دارند. در این مطالعه تمام كودكانی كه درطی May 1996 تا September 1997 در بیمارستان De Cubuenes بستری شده و با كشت مثبت CSF، انترو ویرال مننژیتیس داشتند مورد بررسی قرار دارند . 60 بیمار مبتلا به مننژیت ناشی از انترو ویروس در طی این مدت سافت شد كه سن میانگین آنها 4 سال بود. 50% بیماران در طی 6 ساعت نخست بررسی بیماریشان تشخیص داده شده بود و 20% در طی 2 سال نخست.

بیشترین علامت موجود در بیماران سردرد 97% تهوع 80% بود تب تنها در 56% از بیماران مشاهده می شد.

در معاینات بالینی 78% بیماران علائم مثبت مننژیت را از خود نشان دادند و تعداد WBC بیشتر از 15000/L در 28% بیمار مشاهده شد. 45% بیماران نیز دارای لیست یكی مورنونوكلئر بودند. میانگین مدت بستری در بیمارستان 2 روز بود و درمان آنتی بیوتیكی در این بیماران آغاز شد كه تمام بیماران بدون عارضه ای بیمارستان را ترك كردند به طور كلی اكثر بیماران در ماههای آخر بهار مراجعه كرده بودند یافته های آزمایشگاهی مشابه یافته های یك مننژیت تیپیك ویروسی بود البته پراكندگی نوتروفیلها تفاوتی را با سایر مننژیتهای ویرال نشان می داد.14 15

در مطالعه دیگری كه در سال 2000 در St lows توسط Wong وهمكاران انجام شد 906 كودك بیمار مبتلا به مننژیت در طی یك مطالعه مورد ارزیابی CSf قرار گرفتند هدف از این مطالعه همین مقدار نرمال پروتئین CSF در كودكانی بود كه با روشهای قدیمی مورد ارزیابی ابتلا به مننژیت قرار می گرفتند و این گودكان همزمان با روش (Ev-PCR) Entrovi/us -polymerase chuinreaction نیز بررسی می شدند. این مطالعه طی 1 ژوئن تا 31 دسامبر 1998 در بیمارستان كودكان نسبت لوئیس اجرا شد.

سطح پروتئین CSF وابسته به سن در 226 بیماری كه مننژیت و سایر بیماریهای نورولوژیكی با روشهای كلنیكی و آزمایشگاهی رد شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت. و CSF قابل بررسی 132 بیمار نیز توسط روش EV-PCR بررسی شده.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment