دانلود پروژه رشته پزشکی درباره انتروباكتریاسه – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

در مطالعه ای كه در طی سالهای 2003-1998 در تركیه بر روی 1203 مورد كشت ادرار صورت گرفته است. 880 مورد (2/73%) E.Coli گزارش شده است (بیشترین موارد) كه میزان مقاومت E.Coli به آمپی سیلین 6/64-8/47% به كوتریموكسازول 6/44%-1/37 و میزان حساسیت به سیپروفلوكساسین 7/26%-3/11 و جنتامایسین 6/25%- 7 بوده است. و در این مطالعه كوتریموكسازول و آمپی سیلین دارویی نامناسب جهت درمان UTI به حساب آمده است(19).

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در مطالعه ای كه در سال 2002 در شهر كرمان جهت بررسی وضعیت مقاومت دارویی E.Coli انجام شده است. 500 مورد E.Coli مورد بررسی قرار گرفته است كه از این تعداد 311 مورد مربوط به كشت ادرار و 189 مورد مربوط به كشت مدفوع بود ومیزان مقاومت دارویی در موارد ادراری بالاتر از مدفوع گزارش شده است. میزان حساسیت به سفتی زوكسیم 4/99% ، سفتریاكسون 2/99% ، جنتامایسین 8/97% ؛ سیپروفلوكساسین 93% ، نیتروفورانتوئین 92% ، سفازولین 85% ، نالیدیكسیك اسید 6/84% و كوتریموكسازول 6/41% بود و میزان بالای مقاومت به كوتریموكسازول و وجود مقاومت چنددارویی نشان دهنده آن است كه احتیاج به بررسی بیشتری جهت تعیین داروی خط اول درمان مورد نیاز است.(20)

در مطالعه دیگری كه در طی سالهای 2002-1999 بر روی 11659 مورد كشت ادرار در عربستان اناجم شده است حدود 2054 مورد كشت مثبت گزارش شده كه از این تعداد 1794 مورد گرم منفی بود كه بیشترین میكروب گرم منفی اشرشیا كولی با 1026 مورد (58%) بود. میزان مقاومت اشرشیاكلی به آموكسی سیلین 61% كوتریموكسازول 47% ، سیپروفلوكساسین 38% ، سفالكسین 31% و به جنتامایسین 13% بود. و در آخر این مقاله به این نتیجه رسیده است كه میزان مقاومت دارویی اشرشیا كولی در طی سالهای اخیر در این بیماران در حال افزایش است.(21)

در مطالعه ای كه در طی سالهای 1998 و 2002 بر روی میكروب E.Coli انجام شده است. میزان حساسیت آنتی بیوتیكی در طی این سالها به گونه زیر بوده است:

سفكسیم 3/98% – 2/92 ، سفوروكسیم 6/81%- 1-77 ، سیپروفلوكساسین 6/81%- 1/77 ، كوتریموكسازول 5/73-5/71% . (22)

در مطالعه ای كه در سالهای 2001- 1994 در اسپانیا بر روی 14319 مورد كشت E.Coli مثبت انجام شده است میزان حساسیت به پنی سیلین ها 40% ، كوتریموكسازول4/66% ، نالیدیكسیك اسید 8/70% و میزان حساسیت آنتی بیوتیكی در طی این 8 سال نیز كاهش داشته است. (23)

در مطالعه دیگری كه در طی سالهای 2001-1995 بر روی موارد كشت مثبت از نظر E.Coli در ایالت متحده آمریكا انجام شده است میزان مقاومت آنتی بیوتیكی نسبت به آمپی سیلین 4/37% كوتریموكسازول 14% ، سیپوفلوكساسین 7-5/2 % بوده است.(24)

در مطالعه ای كه در طی سال 2000 بر روی 38835 مورد E.Coli در USA صورت گرفته است 8/97% مورد مقاوم به آمپی سیلیس 8/92% مقاوم به كوتریموكسازول و 8/38% مقاوم به سپیروفلوكساسین بودند و میزان مقاومت در مردان و نیز افراد بالای 65 سال سن بیشتر بوده است.(25)

در بررسی دیگری كه روی 370 بیمار علامت دار مبتلا به عفونت ادراری در هند در سال 2001 انجام شد، مشخص شد كه E.Coli در 5/45% موارد عامل بیماری بود و مقاومت به آنتی بیوتیكهای زیر بین 95%- 70 بود: كوتریموكسازول، نالیدیكسیك اسید، نورفلوكساسین، سیپروفلوكساسین.(26)

در مطالعه ای كه در USA در فصل اول سال 2002 در زمینه میزان حساسیت E.Coli انجام شد نتایج بدین صورت بود. كه میزان حساسیت E.Coli به آنتی بیوتیكهای آمپی سیلین 9/59% ، سفالوتین 53/71 ، سیپروفلوكساسین 29/93 و نیتروفورانتوئین 7/97% بوده است.(27)

در یك مطالعه در تونس در طی سال 2000 میلادی، نتایج نمونه های به دست آمده از 17829 مورد كشت ادرار مورد بررسی قرار گرفت كه در آنها شایع ترین علت عفونت ادراری بدون عارضه، باسیلهای گرم منفی 92% و از بین آنها E.Coli شایع ترین عامل بود (67%) و در آنتی بیوگرام به عمل آمده در مورد .Coli E این نتایج به دست آمد:

كوتریموكسازول 8/63% ، جنتامایسین 4/99% و فلوروكینولون 8/97% . (28)

در یك مطالعه افزایش قابل توجهی در مقاومت به سیپروفلوكساسین در E.Coli جدا شده از نمونه های ادرار مشاهده شد (20-3%) ولی این مقاومت در نمونه های خون یا دیگر نمونه ها مشاهده نشد.(29)

طبق مطالعات اخیر در آمریكا در سال 2001 میزان مقاومت به كوتریموكسازول از 18-15% متفاوت بوده است.(30)

در مطالعه دیگری كه حساسیت میكروبهای جدا شده از نمونه های 19 بیمارستان اسپانیایی در سال 2000 بررسی شد. همه عوامل آنتی میكروبیال به جز پنی سیلین كه فقط 25-23% حساسیت را نشان دادند فعالیت خوبی علیه E.Coli داشتند.(31)

در مطالعه ای كه در اروپا در سال 2002 انجام شد نشان داد كه مقاومت به كوتریموكسازول در بین افراد مبتلا به سل افزایش یافته است و این امر در مورد افراد مبتلا به سل كه HIV مثبت بودند بیشتر بوده است.(32)

در مطالعه ای كه در سال 1999 در نیكاراگوئه بر روی موارد كشت اشرشیاكولی انجام شده است میزان مقاومت به كوتریموكسازول 64% ، سیپروفلوكساسین 30% و جنتامایسین 12% بوده است.(33)

در مطالعه ای كه در سال 1999 در ایالت متحده آمریكا بر روی 1142 مورد صورت گرفته است میزان مقاومت به كوتریموكسازول 3/21% و سیپروفلوكساسین 5/5% بوده است. (34)

در مطالعه دیگری كه در ایرلند صورت گرفته است میزان مقاومت به فلوروكینولون ها (سیپروفلوكساسین یا افلوكساسین ) به طور قابل ملاحظه ای از 5% در سال 2002 به 13% در سال 2004- و 17% در سال 2005 افزایش داشته است.(35)

در مطالعه دیگری كه در سال 1380 بر روی 246 نمونه كشت مثبت از نظر E.Coli در بیماران سرپایی صورت گرفته است حساسیت به سفتریاكسون 3/94% ، سیپروفلوكساسین 25/90% ، نیتروفورانتوئین 73/70 ، جنتامایسین 82/63 ، كلرامفنیكل 42/63% و نالیدیكسیك اسید 2/62 درصد و میزان مقاومت به كوتریموكسازول 48/80 بوده است.(36)

در مطالعه دیگری كه در طی سالهای 2000-1996 در تهران بر روی 24600 نمونه كشت خون صورت گرفته در بین موارد گرم منفی، 21% موارد را E.Coli تشكیل می داده است كه میزان حساسیت E.Coli به سفتریاكسون 86% بوده است.(37)

در مطالعه دیگری كه در طی یك دوره 6 ساله در عربستان بر روی بیماران بستری و غیربستری در بیمارستان با كشت مثبت از نظر اشرشیاكولی صورت گرفته است. میزان مقاومت در بیماران سرپایی به 33% به كوتریموكسازول، 14% به سیپروفلوكساسین 9% سفتازیدیم و در بیماران بستری 44% به كوتریموكسازول 33% به سیپروفلوكساسین و ایمی پنم 3/0% ، آمیكاسین 2% ،‌و نیتروفورانتوئین 5/6%- 4/2 و سفتازیدیم 17% بوده است و در این مقاله میزان مقاومت به E.Coli بیماران بستری به نسبت بیشتر از بیماران سرپایی بوده است.(38)

در یك بررسی دیگر كه در آزمایشگاههای بیمارستانهای شهید رهنمون، افشار یزد،‌ضیایی اردكان و مركزی میبد در سال 1379 انجام گرفته است. میزان مقاومت گروههای مختلف آنتی بیوتیكی مورد بررسی قرارگرفته از قرار زیر است:

1- سیپروفلوكساسین 89% حساس 9% مقاوم

2- سفتریاكسون 6/58% حساس ، 6/86% مقاوم

3- سفتی زوكسیم 66% حساس و 5/23 مقاوم

4- كوتریموكسازول 9/36% حساس و 9/58% مقاوم

5- جنتاماسین 9/21% حساس و 5/34% مقاوم

6- سفكسیم 3/33% حساس و 6/55% مقاوم بودند.(39)

در یك بررسی انجام شده روی بیماران بستری با عفونت ادراری ، در بیمارستانهای یزد كه در سال 78-1377 انجام شد 6/91% موارد به آمپی سیلین و 8/56% به كوتریموكسازول مقاوم بودند.(40)

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment