دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد مطالعه موردی بانك صادرات استان مازندران – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

  • تعداد پرسنل: با توجه به همبستگی بالا بین تعداد و هزینه پرسنلی به خاطر جلوگیری از تكرار و تسهیل در استفاده از نتایج با توجه به این فرض كه داده ها توسط مدیریت بانك قابل كنترل و تغییر می باشند بجای هزینه پرسنلی كه در موسسات دولتی از جمله بانك ها تا حدی به صورت تبصره ای و بر اساس قانون مدون از طرف دولت معین می شود از تعداد پرسنل استفاده شده است، زیرا در صورت ناكارایی، یك شعبه بر اساس فرض با كاهش تعداد پرسنل(‌انتقال) به سطح كارایی خواهد رسید كه این امر در حدود اختیار مدیر یك بانك خواهد بود، اما كاهش دستمزد خارج از اختیار در مدیریت بانك است.
  • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
  • تعداد ترمینال ها: تعداد ترمینال ها كه در اینجا به عنوان تعداد باجه های تحویلداری در باجه اطلاق می شود از دیگر مشخصه هایی است كه در میزان توانایی و كارایی در بكارگیری از ظرفیت های موجود در شعبه می باشد.
  • ارزش دفتری : ارزش دفتری به عنوان موقعیت مشابه و به نوعی هزینه فرصت استفاده از یك شعبه قلمداد می شود. محاسبه ارزش دفتری به صورت كارشناسی و با استفاده از فاكتورهای یكسان در برآورد شعبه انجام می پذیرد كه این ارقام در واحد حسابداری توسط كارشناسان خبره،‌ دایره ساختمان انجام می پذیرد و دارای ضریب اطمینان بالایی می باشد و از اریب غیر واقعی در میزان این داده ها در سطح شعب مورد بررس جلوگیری می شود.

متغیرهای بالا به خاطر تحت پوشش قرار دادن بیشتر داده های مورد نظر و همچنین جهت یكسان سازی داده هایی كه از عوامل تصادفی تأثیرپذیری كمی دارد استفاده شده است.

ستاده ها:‌اساس و شالوده هر سیستم بانكی از منابع و مصارف بانك تشكیل می شود كه در این تحقیق از آن به عنوان ستاده نام برده می شود. در سیستم بانكی، منظور از منابع به كلیه سپرده ها و دریافتی های بانك از مشتری وسپرده گذاران اطلاق         می شود. و تمامی تسهیلات پرداختی به متقاضیان وام را مصارف نامیده می شود.

برآورد الگو و تفسیر نتایج

این فصل ضمن معرف متغیرهای نهایی به كار رفته در این تحلیل به معرفی الگو و چگونگی تفسیر نتایج بوسیله الگوی مورد استفاده خواهد پرداخت. بنابراین ابتدا چگونگی انتخاب متغیرهای داده و ستاده كه در ادبیات DEA كاربردهای متفاوت دارند مورد بحث قرار خواهد گرفت و سپس تحلیل نتایج حاصله از این تحقیق، یعنی نتایج بررسی كارایی فنی و كارایی مقیاس 141 شعبه بانك صادرات استان مازندران كه بر اساس معیار ورودی محور تحت فروض بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده متغیر به مقیاس به دست آمده اند ارائه می شود.

نتایج این قسمت توسط نرم افزار اختصاصی این روش یعنی win4DEAP استخراج شده است.

سازمان دهی داده ها: جامعه آماری مورد نیاز این تحقیق مربوط به 141 شعبه بانك صادرات استان مازندران در سال 1383 می باشد. هر یك از این شعب دارای      ویژگی های خاصی مانند بازار فعالیت، حوزه كاركردی، قدمت تأسیس تعداد پرسنل، مقدار هزینه ها، زیربنای شعبه و… می باشد. بر اساس نوع تحقیق ابتدا شعب در گروههای هم تراز تقسیم شدند زیرا برآورد كارایی در بین شعب هم گروه انجام     می شود. به این شكل كه 141 شعبه مورد نظر به ترتیب زیر درجه بندی می شدند كه این درجه بندی طبق آخرین درجه بندی شعب بانك انجام گرفته و معرف شعب        هم تراز یا هم ردیف می باشد. این درجه بندی توسط سازمان روشها در ساختمان مركزی ( برج سپهر تهران) انجام می پذیرد كه بر اساس تعداد اسناد، حجم منابع،‌ حجم مصارف و … ) صورت می پذیرد.

تعداد شعب بانک صادرات استان مازندران

درجه ممتاز درجه 1 درجه 2 درجه 3 درجه 4 درجه 5 درجه 6
تعداد شعب 0 2 2 19 76 41 1

منبع: اداره کل سازمان ها و روشهای بانک صادرات ایران

برای جلوگیری از تورش در برآورد، شعب واقع در درجات ( یک (2) شعبه، دو (2) شعبه، (1) شعبه) که در مجموع 5 شعبه می باشند، به علت تعداد کم شعب در هر درجه از جامه آماری حذف می شوند. بر این اساس این تحقیق به مقایسه و برآورد 136 شعبه باقی مانده در سه گروه ( درجه سه (19) شعبه، درجه چهار (76) شعبه و درجه پنج (4 شعبه) می پردازد.

نهاده ها، تحت عنوان متغیرهای کنترلی (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال ها و هزینه اجاره شعبه) انتخاب شدند و در الگوی مورد نظر مورد استفاده قرار گرفتند. متغیرهای ستاده ای با توجه به اهداف بانک جهت برآورد کارایی به صورت زیر بکار گرفته شد.

متغیرهای ستاده ای با توجه به اهداف بانک جهت برآورد کارایی به صورت زیر بکار گرفته شد.

  • مجموع وزنی سپرده های ریالی( قرض الحسنه جاری، پس انداز، سپرده بلندمدت، سپرده کوتاه مدت)
  • مجموع وزنی تسهیلات
  • مانده مطالبات معوق تعدیل شده

ستاده در دیدگاه تولیدی در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بدست می آید.

به منظور جلوگیری از تورش کارایی، و جلوگیری از افزایش تعداد ستانده ها،     سپرده ها در گروه تخصیص منابع با استفاده از روش مقایسات زوجی از 4 ستانده به یک ستانده تبدیل می شود. در نتیجه داده و ستانده نهایی استفاده شده در این تحقیق به شرح زیر می باشد:

الف) نهاده ها: 1- تعداد پرسنل 2- تعداد ترمینال ها 3 – ارزش دفتری

ب) ستاده ها: ستاده های مورد ارزیابی برای 136 شعبه مورد بررسی عبارتند از:

  • مجموع وزنی سپرده ها 2- میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی 3- مانده مطالعات معوق تعدیل شده

انتخاب مدل ارزیابی: انتخاب مدل ارزیابی از مجموعه مدل های DEA و الحاق        ویژگی های تکمیلی به مدل، به نحوی که بتواند یک ارزیابی واقعی تر ارائه دهد: شاید از حساس ترین بخش های کار باشد. (مسأله مهم) انتخاب مدل از مجموعه مدل های DEA با توجه به ویژگی بازده به مقیاس آن است. نوع بازده به مقیاس جامعه مورد ارزیابی، مسأله ای نظری است که در جوامع مختلف که تحت ارزیابی قرار می گیرند، می تواند متفاوت باشد. با توجه به اینکه شعب انتخاباتی تقریباً دارای ویژگیهای یکسان از لحاظ درجه بندی داخلی بانک می باشند، لذا انتخاب مدل با ویژگی بازده به مقیاس ثابت برای چنین جامعه ای با معنی است. به این ترتیب، از مدل CCR برای ارزیابی شعب انتخابی در گروههای متجانس، استفاده شد. هر چند که از مدل BCC نیز تنها جهت تطبیق و مقایسه نتایج نیز استفاده شد.

فصل پنجم:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی کارایی سیستم بانکی ج. ا. ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، مورد مطالعاتی، بانک صادرات استان مازندران، در پنج فصل تنظیم شده است.

در فصل اول پس از بیان مسأله و اهمیت و ضرورت آن دو فرضیه پژوهش به شرح زیر معرفی شد: اول اینکه، بیش از 50% شعب تحت ارزیابی ناکارا هستند و دوم، شعب ناکارا با توجه به مقایسه که همان شعب کارا در هر گروه می باشند با تغییر در میزان داده ها و ستاده های خود می توانند به طرز کارایی برسند. مطالعه کارایی شعب در سال 1383 در محدوده استان مازندران برای بانک صادرات اتمام شد.

در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع پژوهش صورت گرفت. به این منظور ابتدا به بیان تعاریف مختلف و مفاهیم کارایی پرداخته و سپس روشهای مختلف در ارزیابی واحدهای معرفی شده در نهایت روش DEA را به عنوان بهترین روش جهت ارزیابی کارایی مطلب عنوان گردید.

در فصل سوم، توضیح در مورد مدل های پایه DEA که تحت دو فرض CRS و rRS می باشند. داده ها و ستاده های به کار گرفته در این تحقیق به طور کلی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در فصل چهارم، به معرفی داده ها و ستاده  نهایی انتخاب شده در این تحلیل و سپس توضیح دلایل انتخاب داده و ستاده های مورد استفاده اختصاص یافت . برآورد نتایج و تفسیر نتایج در این فصل انجام شد، که در نهایت هر دو فرض این پژوهش پذیرفته شد. با توجه به بررسی انجام شده، فرض اول پژوهش مورد قبول واقع شد. نتایج نشان دهنده 70% ناکارایی در سطح شعب مورد ارزیابی بود که در واقع تعداد 96 شعبه ناکارا تشخیص داده شدند. از این رقم 5 شعبه مربوط به گروه شعب درجه 3، برای شعب درجه 4 تعداد 49 شعبه و 22 شعبه برای شعب درجه 5 می باشد. از این میان شعب ناکارا 51% متعلق به گروه درجه 4 می باشند. فرض دوم نیز با وجود شعب مرجع و بیان الگوهای پیشنهادی، و پیروی شعب ناکارا از شعب مرجع جهت رسیدن به مرز کارایی، مورد قبول واقع شد.

چکیده

این پژوهش کارایی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده ها(تعداد پرسنل، تعداد ترمینال ها و ارزش دفتری)  و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرض که بیش از 50% شعب کارا نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارا در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها و تسانده ای خود به مرز کارایی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و بر اساس مدل BCC صورت پذیرفته است.

نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارایی یعنی 30% در سطح کل شعب می باشد.

بررسی دقیق تر در شعب ناکارا وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می کند. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. در حالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارایی بهترین شعبه/ گروه با میانگین کارایی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارا شدن شعب به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

واژگان کلیدی

کارایی فنی، کارایی مقیاس، تحلیل پوششی داده ها، بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، شعب بانک صادرات.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment