دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد مطالعه موردی بانك صادرات استان مازندران – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

فرض اساسی مدل تحلیل پوششی داده ها این است كه: چنانچه واحد A بتواند بردار محصولات Y(A) را با بكار گیری بردار عوامل تولید X(A) تولید كند، بقیه واحدها هم باید توانایی انجام این كار را داشته باشند. آنگاه واحد A و بقیه واحدها را میتوان با هم تركیب كرد و یك تولید كننده تركیبی (تركیب عوامل تولید و محصولات آنها)بدست آورد كه وجود خارجی ندارد و آنرا (‌تولید كننده مجازی) می نامند. هدف دستیابی به بهترین تولید كننده مجازی ممكن، برای هر واحد واقعی است. چنانچه عملكرد واحد مجازی بهتر از عملكرد واحد واقعی باشد می توان گفت واحد واقعی كار ناكاراست. در حالیكه واحد كارا مقدار كارایی آن برابر با یك و در غیر این صورت كمتر از یك خواهد بود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تحلیل پوششی داده ها تكنیكی است كه از كلیه مشاهدات گردآوری شده برای      اندازه گیری كارایی استفاده می كند. بر خلاف روش رگرسیون با میانگین سازی در مقایسه واحدها با بهترین عملكرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می یابد. تحلیل پوششی داده ها، هر كدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز كارا بهینه می كند. هر دو روش پارامتری و غیرپارامتری (برنامه ریزی ریاضی) از تمامی اطلاعات به طور كامل استفاده می كند. در روش پارامتری عملكرد هر واحد نسبت به معادله رگرسیون بهینه شده مشخص می شود.در حالیكه در تحلیل پوششی داده ها با ساخت و حل n مدل، عملكرد n واحد تحت بررسی قرار می گیرد. روش پارامتری نیازمند یك تابع ریاضی است كه بر آن اساس با بكارگیری متغیرهای مستقل، متغیر وابسته تخمین زده می شود. علاوه بر آن، فرضیاتی در مورد تابع توزیع داده ها همراه با محدودیتهای مدل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما تحلیل پوششی داده ها، نیازمند بررسی، یك واحد مجازی با بالاترین كارایی را ساخته و واحدهای ناكارا را با آن می سنجد.

چارنز،كوپرورودز، معیار فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه كردند كه توانایی    اندازه گیری كارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل را تحلیل پوششی داده ها یا DEA نام نهادند و برای اولین بار در رساله دكتری «ادوارد رودز به راهنمایی كوپر تحت عنوان « ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریكا كه در سال 1976 در دانشگاه كارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان «اندازه گیری واحدهای تصمیم گیرنده » ارائه شد. ( چارنز، كوپر، رودز، 1976) آنها تحلیل اولیه          را كه در حالت تك داده و تك ستاده مطرح شده بود به حالت چند داده وچند ستاده تبدیل كردند.

نام تحلیل پوششی داده ها به این علت است كه مرز كارا تمام داده هایی كه ما در اختیار داریم پوشش می دهد.

فصل سوم: روش شناسی

به منظور بررسی كارایی سیستم بانكداری ج. ا. ایران، 141 شعبه بانك صادرات استان مازندران در سال مالی 1383 از میان روشهای كه جهت ارزیابی شعب كه قبلاً گفته شد، روش (DEA) انتخاب شده است.

تجربه بررسی ها و تحقیقات انجام شده در زمینه سنجش كارایی بخصوص كارایی سیستم بانكی، نشان داده است كه استفاده از روش DEA از سایر روشهای گفته شده، موثرتر است. (كاشانی پور، 1384)

هرچند كه انتخاب معیارها و مدل های پایه در نتیجه تحقیق موثر است، اما وجود محدودیتهای خاص از لحاظ دستیابی به اطلاعات، و وجود متغیرهای غیر كنترلی در سطح شعب از جمله منابع و شركتهای اقتصادی باعث انتخاب اهمیت ورودی و حساسیت روی آنها در تحقیق می شود. روش تحلیل پوششی داده ها، مدل «تحلیل بهره وری چند عامله است كه برای اندازه گیری كارایی محصول تولید شده، به ارزیابی كارایی واحدها نسبت به یكدیگر می پردازد. این ویژگی از آن، ابزاری بسیار ساده و مفید ساخته است. با این وجود انتخاب مدل پایه و فروض مناسب از بین مدل های پایه و فروض متفاوت در این روش نكته ای است كه باید محقق با توجه به نوع داده ها و ستاده ها بكار بگیرد لذا، انتخاب مدلی كه بتواند حداكثر توانایی در اندازه گیری كارایی و بالاترین توان، از لحاظ نزدیكی به واقعیت بر اساس شواهد موجود را دارا باشد،‌ الزامی به نظر می رسد.

نقاط ضعف و قوت روش DEA

همانند هر روش پژوهشی این شیوه نیز دارای نقاط قوت و ضعفی به شرح زیر است. بعضی از توانایی های این روش عبارتند از:

  • عدم نیاز به فرم تابعی خاصی كه مقادیر عوامل تولید را به میزان محصولات مرتبط كند.
  • مقایسه واحدهای مورد بررسی فقط با واحدهای مشابه خودشان یا تركیبی از آنها
  • داده ها و محصولات می توانند مقیاس های متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، عامل X1 تعداد حساب و عامل X2 میزان سپرده ها به ریال باشد، لازم نیست از پیش ارتباط بین این دو عامل را تعریف كنیم.

از نارسایی های این روش( كه به مرور اصلاح می شوند) به موارد زیر اشاره می شود.

  • از آنجایی كه در تحلیل داده ها از فنون تعیین كرانه استفاده می شود،‌اختلالاتی همچون خطا در اندازه گیری داده ها می تواند اشكالات زیادی در نتایج ایجاد كند.
  • تحلیل پوششی داده ها روش مناسب برای بدست آوردن كارایی نسبی است و به ندرت كارایی مطلق را نشان می دهد به عبارت دیگر به شما می گوید كه نسبت به رقیبان خود نه نسبت به یك نقطه بهینه تئوریك چگونه عمل می كند.
  • با توجه به اینكه DEA یك فن ناپارامتری است، به كار بردن آزمون فروض آماری بر نتایج آن مشكل است. از آنجا كه در تحلیل پوششی داده ها برای هر واحد یك برنامه جدا تعریف می شود، تعداد معادلاتی كه باید حل شود زیاد است و احتمال دارد در محاسبات با مشكلاتی مواجه شویم.

معرفی متغیرهای الگو: همانطور كه پیشتر توضیح داده شد،‌روش تحلیل پوششی   داده ها برای مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) مورد بررسی، با استفاده از اطلاعات مربوط به میزان نهاده ها و ستاده های این واحدها و مدل بكار رفته – كه بر اساس اهداف اندازه گیری و شرایط واحدها طراحی شده است – سطح پوششی یا مرز كارایی تشكیل می دهد. سپس میزان كارایی واحدهای ناكارا را نسبت به سطح كارایی به دست آورده، می سنجد. انتخاب دقیق و مناسب نهاده ها و      ستاده ها،‌ یكی از عوامل تعیین كننده در دستیابی به نتایج تحقیقات مشابه فوق و متناسب با اهداف سازمان در ارزیابی است.

با نگاهی به نتایج تحقیقات مشابه فوق و با معیاری به صنعت بانكداری الكترونیكی و كاهش حوالجات و تسهیل در پرداخت و دریافتها با نگاهی به نتایج تحقیقات مشابه فوق و با معیاری به صنعت بانكداری الكترونیكی و كاهش حوالجات و تسهیل در پرداختها و دریافتها بواسطه وجود و گسترش استفاده از چكهای مسافرتی و نیاز بانك مورد مطالعه، نهاده ها و ستاده ها در این پژوهش نیز با الهام از سایر مطالعات كاربردی در این زمینه و نظرات كارشناسان بانك در خصوص میزان تأثیر و اهمیت هر یك از عوامل موثر در عملكرد شعب با توجه به نیاز بانك و با نگاهی به محدودیتهای اطلاعاتی و با محور قرار دادن تعریف اول در ارزیابی، ستاده واحدهای بانكی می تواند به ترتیب زیر انتخاب شود.

نهاده ها: در این تحقیق از میان متغیرهایی كه می توانند به عنوان نهاده های مورد استفاده برای شعب قرار بگیرند و در طول سال مالی با انحراف اندكی ثابت می باشند، تحت عنوان متغیرهای كنترلی كه مدیریت بانك می تواند به عنوان ابزار مدیریتی از آنها بهره جسته متغیرهای زیر انتخاب شده اند:

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment