دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد جامعه آماری – قسمت اول

دانلود پایان نامه

عناوین صفحه
فهرست 1
جامعه و نمونه 2
متغیرهای تصادفی 3
دسته بندی داده‌ها جدول فراوانی 4
جدول فراوانی 6-5
نمودار میله‌ای 7
نمودار مستطیلی 7
نمودار چند بر فراوانی 8
نمودار دایره ای 9
نمودار ساقه و برگ 10
مد میانه، میانگین، نمودار 12-11
نمودار جعبه ای 13
دامنه‌ی تغییرات 14
واریانس 14
ضریب تغییرات 14

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جامعه آماری چیست ؟ مثال بزنید: جامعه‌ی آماری مجموعه‌ای از افراد یا اشیاء است که درباره اعضای آن می خواهیم موضوع یا موضوعاتی را مطالعه کنیم. مثال:
1- محصولات کشاورزی استان مازندران و موضوع مورد مطالعه، انواع محصولات
2- مجموعه دبیران استان خراسان و موضوع مورد مطالعه سابقه تدریس آنها
3- واردات و صادرات کشور و موضوع مورد مطالعه نوع کالاها وارد شده یا صادر شده
معمولاً در سرشماری با مشکلاتی مواجه هستیم مهم‌ترین آنها عبارتند از
1- در دسترس نبودن تمام اعضای جامعه
2- وقت‌گیر بودن دسترسی به تمام اعضای جامعه
3- گران تمام شدن تمام اعضای جامعه
4- از بین رفتن جامعه در برخی از مطالعات
داده ها به چند طریق جمع آوری می شوند:
1- استفاده از داده‌های پیش تهیه شده
2- از طریق پرسش
3- از طری مشاهده و ثبت وقایع
4- از طریق انجام آزمایش
متغییر تصادفی تعداد نامه های یک صندوق
متغیرها به دو دسته‌ی: کمی به کیفی تقسیم بندی می‌شوند.
متغیرهای کمی: متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که قابل اندازه گیری‌اند:
متغیرهای کیفی: متغیرهایی هستند که غیر قابل اندازه گیری‌اند.
متغیر کمی به دو دسته، پیوسته و گسسته تقسیم شدند.
الف) پیوسته یک متغیر کمی است که اگر مقدار را بتواند اختیار کند. هر مقدار بین آنها را نیز بتواند اختیار کند مثال:
ب) به متغیر کمی که پیوسته نباشد گسسته می گوییم. مثال: تعداد کالاهای سالم یک کارخانه، یا تعداد تصادفات یک شهر
متغیر کیفی به دو دسته ترتیبی و تقسیم می شود.
الف) کیفی ترتیبی به متغیری گفته می شود که در آن ها نوعی ترتیب طبیعی وجود دارد.
ب) متغیرهای کیفی که ترتیبی نباشد متغیر کیفی است.
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی.
دامنه تغییرات: طول بازه ای را که متغیر در آن تغییر می کند دامنه تغییرات، گفته می شود. در زیر تعریف که در آن a کران پایین و b در آن کران بالا است.
مرکز دسته: برای دسته را کران پایین و را کران بالا و را مرکز دسته می نامیم در زیر تعریف فرمول طول دسته: تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول آن دسته می نامیم.
دامنه تغییرات R =C طول دسته
تعداد طبقات K

جدول فراوانی
داده‌های یک نمونه 25 تایی از نمرات ریاضی یک کلاس است.
5/17-5/15-11-25/12-5/15-5/11-10-25/14-5/13-15-19-5/18-20
13-5/12-18-5/18-25/17-5/16-11-5/11-5/14-5/13-5/15-14
5/15-15-5/14-25/14-14-5/13-5/13-13-5/12-5/12-5/11-5/11-11-11-10 مرتب شده
20،19،5/18-18-5/18-5/17-25/17-5/16-5/15-5/15
دامنه تغییرات
20= توان بالا کدان پایین

دامنه تغییرات = طول دسته
تعداد دسته‌ها

فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی فراوانی مطلق مرکز دسته حدود دسته شماره دسته
6

6

1
14

8 75/13
2
20

6 25/16
3
26

6 75/18
4
نمودار میله ای

نمودار مستطیلی
نمودار چندبر فراوانی
= فرمول
ّ = فراوانی

تعداد داده ها

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment