دانلود پروژه رشته مدیریت در مورد جامعه آماری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

نمودار دایره ای

 

نمودار ساقه و برگ: اعداد باید یک گونه باشد و برای همین اعداد رمز را حذف کردیم (اعداد با توجه به داده های قبل وضع شده)

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

 

 

گلپر: 5/11=115

برگ ساقه
5 5 11
5 25 12
5 5 13
5 25 14
55 5 15
5 16
5 25 1
5 5 18

مد، میانه  میانگین ( بر اساس داده های زیر)

5/15-5/15-15-5/14-25/14-14-5/13-5/13-13-5/12-5/12-25/12-5/11-5/11-5/11-1-11-10

20-19-5/18-5/18-18-5/17-25/17-5/16-5/15

مد: 5/15         میانه: 5/14           میانگین = 5/14= 

مریضی داده ای است که بیش ترین فراوانی را دارد.

میانه: پس از مرتب کردن داده ها، مقداری، را که تعداد داده هایی بعد از آن با تعداد داده هایی قبل از آن برابر است. میانه می نامیم.

میانگین یعنی معدل داده ها

       داده ها

  میانگین   

        تعداد

دسته بندی داده ها و جدول فراوانی.

دامنه تغییرات: طول بازه ای را که متغیر در آن تغییر می کند دامنه تغییرات، گفته    می شود. در زیر تعریف    که در آن a کران پایین و b در آن کران بالا است.

مرکز دسته: برای دسته   را کران پایین و  را کران بالا و  را مرکز دسته می نامیم در زیر تعریف فرمول طول دسته: تفاضل دو کران پایین متوالی یا دو کران بالای متوالی را طول آن دسته می نامیم.

دامنه تغییرات R =C طول دسته
تعداد طبقات K

نمودار جعبه ای

میانه نیمه اول داده ها را چارک اول  میانه نیمه دوم داده ها را چارک سوم  می نامند پس بدین ترتیب میانه چارک دوم  نمودار جعبه ای نموداری تصویری است که داده ها را بر اساس پنج مقدار نمایش می دهد، این مقادیر عبارتند از:

1- کوچکترین داده      2- چارک اول        3- میانه ( چارک دوم  ) 4- چارک سوم    5- بزرگترین داده

مثال:

                         بیشترین داده  چارک سوم  چارک دوم    چارک اول   کوچکترین داده

 
 
   
R                  b                w                z                 y               x

بر اساس داده های قبلی

1-  کوچکترین داده = 10

2-  چارک اول

3-  چارک دوم

4-  چارک سوم

5-  بزرگترین داده = 20

 
       
   
 
   
20      19     18    17   16     14  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌   12    10    9      5      7        

 

دامنه تغییرات و واریانس و چارک بالا و پایین

 دامنه تغییرات

کران پایین       کران بالا

چارک بالا و پایین                        25/12-5/11-5/11-11-11-10

       چارک پایین

20-19-5/18-5/18-18-5/17

        چارک بالا

واریانس =

میانگین 5/14  

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment