دانلود پروژه رشته عمران در مورد تکنیک‌های پس از اصلاح زمین لرزه ای – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

گونه های نمونه ای CEO-1 که بخش ستونی یک پایه پل فلزی موجود را نشان می دهد، یک فاکتور کشش پذیر  در یک حرکت خمیدگی نهایی رد حالت نهایی را نشان می دهند. شکل 12 را ببینید. خمیدگی کانونی پانل های صفحه سفت شده سبب یک کاهش محسوسی در ظرفیت حمل بار پس از رسیدن به حالت نهای می شود. بعبارت دیگر، نمونه CER-3 یک فاکتور کشش پذیر  را نشان می دهد. که بهبودی مشخصی را در ظرفیت کشش پذیری در زمان بکارگیری تفکیک تقویت سخت کننده را نشان می دهد. که در شکل 13 و عکس 4 نشان داده شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شکل 14منحنی های روی هم قرار گرفته را برای ایجاد ارتباط میان حرکت خمیدگی منفی بکار گرفته شده و زاویه چرخش منفی نمونه های  را نشان می دهد. تأثیرگذاری تکنیک تقویت سخت کننده بروشنی دیده می شود: فاکتور کشش پذیری  برای نمونه را پیش از بهبود تا  پس از اصلاح بکار می رود. بدشکلی های پلاستیکی قبلی در شکافهای میان بخش های اصلاحی و دیافراگم می توانند از بروز خمیدگی کانونی صفحات سخت شده جلوگیری کنند.

افزایش در سفتی نمونه CER-3 بعلت اصلاح حدود 38/6% نمونه CEO-1 است لذا چنین نتیجه گیری می شود که ظرفیت کشش پذیری کافی را می توان در بخش ستونی اصلاح شده بر طبق تکنیک تقویت سخت کننده بار با حدود 20% افزایش در قدرت نهایی ذاتی بخش ستونی بدست آورد. 

بعبارتی تست بار الکتریکی با یک نمونه که وضعیت های محدود ساز مرتبط با پارامترهای خمیدگی را بدست می دهند. در جدول 1 آورده شده اند. آن این چنین گزارش میدهد که تنها فاکتور کشش پذیری 4 را می توان بدست آورد که بدین خاطر است که از خمیدگی صفحه پیشگیری شده و سبب تمرکز فشار در پایین ترین بخش فولادی نمونه می شود. این وضعیت منجر به تشکیل شکاف هایی در تمامی زوایای سه گوش فولاد در کل بخش این نقطه می شود، بعبارتی، پیشگیری از خمیدگی منطقه ای بخش پانل های صفحه سفت شده می تواند سبب ایجاد فشار بیشتری بر انتهایی ترین بخش ستون شود و نیز نقص غیر کششی ستون فولادی را ایجاد کند.

شکل 16 زمان پاسخ جابجایی و بار افقی همزمان، نیروی بهبودی بدست آمده از تست شبه دینامیک را نشان می دهد. آن نشان می دهد که حداکثر جابجایی 99/5 بار بیشتر منجر به جابجایی،  ، نمونه در زمان 01/5 ثانیه می شود. جابجایی باقیمانده  مربوط به  ترسیم شده در برابر با  بار سوال پایه         است. این یک کمی بیشتر از حد تحمل از وضعیت اختصاصی در  است.

در کل تست باردهی سیکلی و تست شبه دینامیک، تأثیرگذاری تفکیک تقویت سخت کننده در  مورد بررسی قرار می گیرد. پیشگیری از خمیدگی کانونی پانل های صفحه سخت شده و تولید بدشکلی های پلاستیکی بزرگ دریک بخش کوچک و خاص از یک بخش فولادی برای افزایش ظرفیت کشش پذیری پایه فولادی و حرکت ظرفیت قدرت نهایی بسیار موثر هستند. بهرحال، اصلاح لرزه ای بر اساس تکنیک تقویت سخت کننده از جنبه اقتصادی و تجربی دارای نقاط ضعفی است. بنابراین تفکیک تقویت سخت کننده بایستی از نقطه نظر اقتصادی و تجربی بهبود پیدا کند.

2-4- تکنیک قطعه جذب کننده انرژی

نمونه  بدون اصلاح و پرشدن با سیمان تا حدود یک پنجم طول ستون،  ، دارای فاکتور کشش پذیری  از 78/3 است با حرکت خمیدگی نهایی  که در شکل 18-17 نشان داده شده است. خمیدگی کانونی پانل های صفحه سخت شده و پانل‌های صفحه‌ای میان سخت کننده های طولی، مثل عکس 5، بر روی ظرفیت محل بار و ظرفیت کشش پذیری نمونه تأثیر می گذارند. این وضعیت سبب کاهش محسوسی در ظرفیت محل بار پس از رسیدن به بار نهایی می شود.

نتایج تست برای نمونه های  در زیر توصیف شده‌اند.

این دو نمونه با پایه پل فلزی موجود اصلاح شده با استفاده از تکنیک قطعه جذب انرژی برای نمونه  است. نمونه  تقریباً ارزش یکسان را  قدرت نهایی مثل نمونه  را دارد. افزایش در سختی نمونه  بعلت اصلاح 4120% نمونه  است. بعلاوه، عکس 6 صدمه به نمونه  را پس از بار کردن سیکلی نشان می دهد. خمیدگی کانونی در پانل های صفحه ای میان سخت کننده های طولی قطعه جذب انرژی          نمونه  را نشان می دهد. می توان مشاهده کرد که خمیدگی کانونی تنها در پانل های صفحه ای میان سخت کننده های طولی در قطه رخ می دهد و نه در دیگر بخش های نمونه با مقایسه عکس های 6 و 5، پیشگیری از خمیدگی کانونی پانل های صفحه سخت شده بر روی ظرفیت کشش پذیری بخش ستونی تأثیر می گذارد. در این محل خمیدگی کانونی پانل های صفحه میان سخت کننده های طولی بسختی بر روی قدرت نهایی بخش ستونی تأثیر می گذارد.

به عبارت دیگر، نمونه  که دارای بلوک بسته ای است، عامل 98/17 را دارد و حدود 9/0 بار بیشتر از قدرت نهایی نمونه  است. در حالیکه فاکتور کشش پذیری تا حدود 5% نمونه  بهبود می یابد. با کاهش قدرت نهایی، در مقایسه با نمونه  بیشتر مورد توجه است. مثل شکل 15. می توان مد نظر قرار داد که بلوک هسته ای بطور مؤثری برای افزایش عملکرد لرزه ای پایه های پل فولادی موجود اصلاح شده تر     تکنیک قطعه جذب انرژی در زمانیکه یک قطعه جذب انرژی و بلوک هسته ای مورد استفاده هستند کار می کند. فاکتور کشش پذیری نمونه  کمتر از نمونه  است. دلیل این پدیده به خاطر تعریف حالت نهایی برای محاسبه فاکتور کشش پذیری است.

فاکتور کشش پذیری برای هر دو نمونه  و  است آنهم زمانی که زاویه چرخش نهایی یا ، بصورت زاویه چرخشی مطابق با 95% حرکت خمیدگی نهایی در طبقه سخت منفی پس از رسیدن به حالت نهایی تعریف می شود. بعلاوه، دلیل تفاوت در نسبت افزایش حرکت خمیدگی نهایی میان دو نمونه به خاطر تفاوت در صفحات فولادی است که در ساخت آنها بکار رفته است. شکل 20، زمان پاسخ های جابجایی افقی و ارتباط میان جابجایی افقی و نیروی ذخیره منطبق را نشان مید هد. از این شکل می توان دید که حداکثر جابجایی در زمان  حدود  بار بیش از جابجایی بدست آمده  از نمونه است. در مقایسه با جابجایی نهایی  نمونه  در طی تست فشار سیکلی، یک مقدار کمی از زاویه چرخشی در حداکثر جابجایی را می توان در حین تست شبه دینامیک نمونه  مشاهده شد. جابجایی باقیمانده   را بار بیشتر از جابجایی منتج و برابر با  طول پایه به CL است. با توجه به قضاوت در مورد تحمل جابجایی باقیمانده مجاز مخفی شده در ، ارزش  در نوک پایه کمتر از تحمل  است.

لذا، پایه پل منطبق با نمونه می تواند نیروی لرزه ای و جابجایی را در حین کارکردن آن حتی پس از یک زمین لرزه قوی تحمل کند.

در طی تست شبه دینامیک، تنها خمیدگی کانونی در پانل های صحفه میان سخت کننده های طولی در صفحات فلنجی قطعه جذب انرژی دیده می شود. بنابراین بدشکلی پلاستیکی بزرگ یقیناً در بخش جذب انرژی متمرکز است. می توان نتیجه گرفت که بخش ستون یک پایه پل فولادی که دارای قطعه جذب انرژی است، هرگز دچار صدمه ویران کننده نمی شود، ولو اینکه حرکات لرزه ای قوی بر آن وارد شود. مثل JSHB این نتایج تجربی تأثیرگذاری تفکیک قطعه جذب انرژی را مشخص می سازد که یک قطعه جذب انرژی را در بخش پایه پل فولادی عرضه می کند. تفکیک قطعه جذب انرژی می تواند تا حدود زیادی ظرفیت کشش پذیری را با افزایش کم ظرفیت نهایی بخش ستونی بهبود بخشد.

1-2-4- کاربردها و پیشنهاداتی برای تفکیک قطعه جذب انرژی

در کل تست باردهی سیکلی و تست شبه دینامیک، از عملکرد لرزه‌ای پایه های پل فولادی که قطعه جذب انرژی را دارند می توان نتیجه گرفت که بسیار خوب عمل می کند.

همچنین تأکید زیادی بر روی آیتم های زیر گذارد مخصوصاً با توجه به اصلاح لرزه ای پایه های پل فولادی مد نظر.

  • ضعیف ترین قسمت را نبایستی در پایین ترین بخش پایه قرار داد.
  • تکنیک اصلاح بایستی ساده، عملی و اقتصادی باشد.
  • صدمه را می توان تشخیص داد و براحتی ترمیم کرد.

از آنجاییکه قدرت نهایی و کشش پذیری بخش ستونی پایه پل فولادی با قطعه جذب انرژی را می توان با این قطعه نشان داد، به ساخت یک فونداسیون مقیاس بالابر     ستون اصلاح شده نیازی نیست. روشهای طراحی، ابزار طراحی و تجربیات بکارگرفته شده و توسعه یافته قبل از زمین لرزه ژاپن در طراحی دیگر بخش ستونی بدون قطعه جذب انرژی موجود هستند.

علاوه بر آن، قطعه جذب انرژی را می توان براحتی با داشتن قدرت نهایی مد نظر و کشش پذیری طراحی کرد، زیرا ویژگی های مواد فولادی ارزش های ثابتی دارند.

بنابراین، قطعه جذب انرژی را باید طوری طراحی کرد تا اطمینان حاصل شود ظرفیت باردهی و کشش پذیری در طراحی اصلاحی مطابق نظر است.

همچنین قطعه جذب انرژی نبایستی در بخش پایینی ستتون که در زیر زمین قرار دارد، قرار بگیرد، و ترجیحاً در بخش میانی ستون روی زمین باشد، این کار تشخیص صدمه و برآورد درجه صدمه به بخش ستونی را ساده می کند. این کار را می توان از طریق مشاهده صدمه به رنگ ستون، خمیدگی کانونی و غیره انجام داد. بعلاوه در صفحات فولادی صدمه خورده را می توان به راحتی با فشار دادن آنها یا جابجا کردن با قطعات جدید به حالت اولیه برگرداند. بایستی به این موضوع توجه کرد که تعمیر پانل های فولادی در یک بخش ترکیبی با پوشیدن سیمان به داخل یک پانل صفحه سخت شده فولادی مشکل است آنهم به علت پوشش سیمانی آنها.

2-2-4- مفهوم طراحی برای قطعه جذب انرژی. برای وقوع خمیدگی کانونی تنها در قطعه جذب انرژی، می توان بخش دیگر ستون را با قدرت زیاد طراحی کرد که بیشترین قطعه جذب انرژی را داشته باشد. همانند دیگر بخشهای این قطعه که دچار صدمه دیدگی نشده اند، آنها را می توان بدون در نظر گرفتن کشش پذیری آنها طراحی کرد. قطعات جذب انرژی فولادی را می توان براحتی تولید کرد. نوع مناسب بخش ساختاری را می توان برای بخش جذب انرژی، مد نظر قرار دادن وضعیت تجربی، هزینه و قابلیت کارکرد پایه فولادی بصورت اصلاح شده انتخاب کرد. همانطورکه بدشکلی پلاستیکی متمرکز بر ضعیف ترین بخش ستون است لذا قدرت و کشش پذیری را می توان با این بخشها مشخص کرد. تنها طول مناسب قطعه جذب انرژی که         مشابه طول فضای میان سخت کننده های طولی است بایستی مد نظر قرار گیرد طوریکه خمیدگی کانونی در پایین‌ترین بخش بار رخ ندهد.

توجه کنید که انتخاب یک طول بسیار کوتاه برای قطعه جذب انرژی منجر به قدرت نهایی بخش ستون با افزایش در بالای بخشهای اتصالی می شود.

بعلاوه، قطعه جذب انرژی با طول کافی باید در روشی قرار گیرد که نسبت قدرت خمیدگی بکار گرفته شده.  به حرکت خمیدگی نهایی  قطعه جذب انرژی کمتر از نسبت  حرکت خمیدگی بکار گرفته شده در بخش پیچ های اتصالی باشد . با  تقسیم شده بر حرکت خمیدگی نهایی همان بخش.

5-خلاصه و نتیجه گیری

بحث این مقایسه شامل تکنیک های اصلاح لرزه ای برای پایه های پل فولادی موجود جهت اصلاح آن در          تفکیک پر کردن سیمان قابل اجرا نباشد. بحث آغازین پیرامون تأثیرگذاری تفکیک تقویتی سخت کنده ها بعنوان یکی از تفکیک های رایج می باشد که در آن صفحات سفت شده یک ستون برای کارکرد مناسب پارامترهای خمیدی با توجه به ملاکهای سفت تر شوند. سپس، یک تفکیک اصلاحی جدید که نصب یک قطعه جذب انرژی در بخشی از ستون است بحث می گردد. این تفکیک قطعه جذب انرژی پیشروی می باشد. همچنین اعتبار دو تفکیک اصلاحی بصورت تجربی از طریق تست های باردهی سیکلی و تست های شبه دینامیک مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج اصلی بدست آمده در طی این تحقیق بقرار زیر هستند.

  • تکنیک اصلاحی جاری، تکنیک تقویتی سخت کننده‌ها می توانند کارآیی کشش‌پذیری را با افزایش قدرت نهایی تا 20% بعلت اصلاح بالاببرند، به شکی پلاستیکی بزرگ در شکافها میان بخشهای اصلاحی و دیافراگم به طور مؤثری جهت پیشگیری از خمیدگی کانونی پانل ها صفحه سفت شده در سطح پایین تر فشار بخوبی کار می کنند. بهرحال تفکیک سخت کننده ها دچار ضعف هایی هم می باشد. مثل وجود جوش ها..
  • تفکیک بهبود یافته اصلاحی با قطعه جذب انرژی، تفکیک قطعه جذب انرژی نه تنها از جنبه های اقتصادی و عملی مزایای زیادی دارد بلکه از جنبه های تعیین صدمه ترمیم سری یا جابجایی نیز مزایای زیادی دارد.
  • تأثیرگذاری تفکیک قطعه جذب انرژی بوسیله تست باردهی سیکلی و تست شبه دینامیک مورد بررسی قرار گرفته است. لذا، ظرفیت کشش پذیری یک بخش ستونی موجود اصلاح شده با تفکیک قطعه جذب انرژی را می توان با افزایش کم یا کنترل شده ظرفیت قدرت نهایی آن بهبود داد.
  • حتی در برابر حرکات لرزه ای اختصاصی در پل های ژاپنف بخش های ستونی یک پایه پل فولادی با وجود قطعه جذب انرژی هرگز دچار صدمه مهلک نمی‌گردد. همانگونه که صدمه متمرکز بر قطعه جذب انرژی است، تعیین و تشخیص صدمه و ترمیم یا جابجایی صفحه فولادی صدمه دیده در قطعه را می توان بآسانی مورد ملاحظه قرار داد.

تکنیک قطعه جذب انرژی بهبود یافته با بلوک هسته ای در مرکز قطعه نیز پیشنهاد شده در این تکنیک، تعمیر یا جابجایی پانل های صفحه سخت شده صدمه دید ه در بخش جذب انرژی بسیارآسانتر از تکنیک اصلاحی فعلی است. در موردیکه بخش ستون یک پایه پل فولادی بر طبق تکنیک قطعه جذب انرژی بهبود یافته اصلاح شود یک زمین لرزه قوی تحمل می شود و صدمه می بیند، اصلاح آسانتر می گردد، زیرا بلوک هسته ای می تواند بار مرده فراساختار و پایه خود پل را حمل کند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment