دانلود پروژه رشته روانشناسی در مورد شباهت و تفاوت شیطانی – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

علم جدید دیگر به كشف حقیقت دل نبسته است علم جدید خواهان نظم بخشیدن به هر چیز حتی عرصه تفكر است تفكری ناب كه در ارتباط مستقیم با انسان قرار دارند معیار و الگوی تكنولوژیك رابه ساعت زندگی انسان غالب می‌كند علم جدید با آنچه از تكنولوژی آموخته است كار نمی كند بلكه این تكنولوژی است كه دانش را به عنوان وسیله جهت پیش روی خویش به كار میاندازد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تكنیك‌های گوناگون درمحور انسان به یكدیگر پیوند می خورد. ایندو باید به نوعی همدیگر را فقط نمایند زیرا وجودشان منوط به با هم بودن است. هم انسان بودن و هم تكنیكی بودن تعاریف خویش را از هم می‌گیرند و از این رو هیچ بعید نیست كه معنای انسان بودن توسط امر تكنولوژیك تغییر كند.

برخورد تكنیكم های گوناگون در محور انسان هم شكلی خیالی زا آنچه انسان باید باشد به دست می دهندو هم طرح خویش را به جلو می برند تكنیك سلام خود تكنیك سلامت جسمی تكنیك سلامت اجتماع تكنیك‌های نوین كشف جرم و كشف بیماری و … همه این تكنیك ها به نوعی سعی در شناخت هر چه بیشتر انسان و محیط او برای برنامه‌ریزی دقیق تر و بیشترش را دارند خلاف آنچه فوكو در این باره می‌گوید ؛ این دانش یا قدرت نیست كه تكنیكم هایش را در قبال ابژه هایی می‌گیرد تكنیك گوش به فرمان قدرت نیستند تكنیك ها دانش ها و قدرت ها را به كار می اندازد. آنها را به كار گرفته و سرانجام در تكثیر بی نهایت و سرطانیشان در ساختن دانموه هایی از قدرت و دانش آنها را گور می سپارند این هنر امر تكنولوژیك است.

دقت مفهومی است كه تكنولوژی در آن خویش را در می یابدرویای دقیق كردن تمام اطلاعات موجوداز اعشارهای جلوی عدد تا فاصله زمانی دو ضربان قلب تكلسكوپ برای دقیق شدن بر دنیای بیرون و میكروسكوپ برای كشف ناسازگاری های دنیای درون. ساعت ها باید دقیق تر از پیش زمانرابه لحظاتی كوچك تر تقسیم كنند. زمان كه تا دیروز با كوچك ترین تقسیم های حیاتی و طبیعی زندگی بشر (ساعات خواب ، كار، غذا، نیایش، طلوع و غروب) تقسیم می شد.امروز دیگر هیچ ربطی به زندی واقعی انسان ندارد ساعت ها بر اساس تعداد فركانس های تیتانیوم… تنظیم یم شود.

دقت نوعی میل جهت رسیدن به نمونه های مثالی افلاطونی است مفاهیم باید با یك نمونه مثالی سنجیده شوند. مقر با شمسی از طلا در موزه فلان كیلو با وزنه آلومینیوم در موزه جهان و انسان بانمونه های مثال نظیر آزادی، اختیار، فرد گرایی و … اینهمه دقت بسیار تكنولوژی را وحشیانه در درون رگ ها و حفره های بدن هول می‌دهد. تكنولوژی بر دقت خویش می افزاید :

بیماری ها و داروها طبقه بندی های گیاهی جانوری دقیق تر می‌شوند دقت هیچ گاه خصیصه ای علمی نبوده است علم در كدام زمان این گونه سر در گردش دقیق كردن یافته هایش داشته است. خصیصه تكنولوژیكم یافته است. اما به اشتباه هم تكنولوژی را از دست آوردهای علم می دانند.

حتی نظیر نیز دارای تكمنولوژی شده است. بهترین ساعات برای مطالعه با تضمین بازده ای بیشتر تعیین شده است. بازده نیز مفهومی كاملاً تكنولوژیك است بازده معادل علمی و ماشین كاركرد در علوم اجتماعی است. بازده اعتبار هر چیز را در آنچیزی می‌داند كه از خویش بروز می‌دهد آنچه به قول هایدگر به عنوان منبع ذخیره در اختیار ما می نهد و مكشوف می‌سازد. بازده نه تنها ماشین كه انسان را نیز در بر می‌گیرد.

بازده مرا فغانی در برابر هر كارگر ترك … و این همان طری است كه هیدگر به آن اشاره داشت. و آن اینكه خود انسان به عنوانمنبع ذخیرهملاحظه گردد. مطالعات خوگویی در مورد علوم انسانی رون پزشكی و پزشكی دنبال كننده همین فطر هستند كه چگونه و به چد بهایی سوژه سعی می‌كند انسان را ابژه شناسایی خویش سازد.

ابزارهای تكنولوژیك نظیر تلویزیون رادیو رایانه ماشین های بزرگ و كوچك و … نباید با آنچه تكنولوژی خوانده می‌شود اشتباه گرفته شوند از این رو صلاح است اگر با صراحت گفته شود آنهاهیچ نسبتی با تكنولوژی ندارند حتی باید پیامدهای این ابزارها از پیامدهای امر تكنولوژیك مجزا ساخت. این ابزارها تولیدات تكنولوژی هستند نه پیامدهای آن و پیامدهای این ابزارها هم پیامدهای تولیدات تكنولوژی می‌باشد نه پیامدهای امر تكنولوژیك .

این وسایل تكنولوژیك بیشتر نام گذاری هستند تا نامیدن و از این رو بیشتر بر سرعت رخدادها تا فرایندها پیامد آنها توسط تاریخ سنجیده و مهیا می گردند و اگر تاریخ چیزی جز رخدادهایی از پی هم نیست پیامدهای تولیدات تكنولوژیك نیز چیزی جز شراكت در رخداد و بودن در آن نیست. تلویزیون چه پیامدی می تواندداشته باشد جز در رخدادهای متحمل آینده و امروز تلویزیون به عنوان تولیدی تكنولوژیك یك نام گذاری جدید است این نام گذاری واژه ای ونامی را به جهان زبانی ما وارد می‌سازد و در همان حال این تنها یكم دخول به حیطه واژگان مانیست بلكه ورود چیزی به زیست جهان مان است این ورود با پیامدهای خویش همراه است این ورود در تاریخ از خود آن چیزی را بروز می‌دهد كه پیامدهای این تولیدات خوانده می‌شود این پیامدها تنوع و غیر قابل پیش‌بینی اند. این پیامدها تنها پس از وقوع قابل پیش بین یاند. این پیش‌بینی پیش‌بینی از امر واقع شده و بازنمایی آ نیست بلكه اینپیش بینی خود پیامدی جددیاست پیامدی بر ساخته شده برای مواجهه باتاریخ حال حاضر این پیش‌بینی شانیت درستی یا نادرستی ندارد بلكه به چالش كشیدن آن است.

روند جعل چنین پیامدهای چه از برای امر تكنولوژیك چه از برای تولیدات تكنولوژیك یكسان است چنین جعلی بی اعتبار كردن حقیقت نیست بلكه بر ساختن آن است.

در حالی كه تولیدات تكنولوژیك اتفاقی درتاریخ هستند. امر تكنولوژیك سرشت نمایی از تاریخ است امر تكنولوژیك حتی دامن تاریخ رانیز می‌گیرد امر تكنولوژیك به عنوان صفتی سرشت نما به هر چیزی می چسبد و آن را از سایر خصایص صفت هایش بر می‌كند. امر تكنولوژیك نه رخداد بلكه فرایندی است كه در آنتاریخ هم رخ می‌دهد نوعی نامیدن كه خود اتكاست. پیامدهای امر تكنولوژیك به عكس تولداتش در زیست جهان واقع نمی‌شود بلكه سازنده خصیصه ای از آن است. خصیصه ای كه در یك زمان پر رنگ می‌شود و سایر خصایص دیگر را م پوشاند تولیدات تكنولوژیك زیست جهان را متحول می سازند روابط حاكم بر آن را بازسازی كرده و دچار اعوجاج می كنند اما هیچ گاه بر آن حاكم نمی شوند.

كتاب های الكترونیكی كتابهای گوتنبرگی را به حاشیه می رانند نحوه جدیدی از خوانده و فرهنگ را سبب می‌شوند امكان های جدیدمی زایند امكان های سابق را در تنگنا می گذارند روابط استراتژیك را تغییر می‌دهند اما د رهمه عرصه های زیست جهانی اثری از خود به جای نمی گذارند گسترش آنها قابل ارزیابی است. آنها به عنوان تولیدات جدید نمی توانند حوزه نفوذ خود را با ماندگاری گسترش دهند زیرا امر تكنولوژیك آنها را با تولیدات نو جانشین می‌سازد. آنها محكوم به نام گذاری صرف عرصه های خاصی از زندگی اند. آنها رخدادها درتاریخ به حساب می آیند.پیامدهای آنها در حیطه های خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پیامدها بحران های خاص و محدود را سبب می‌شوند كه به مدد امر تكنولوژیك حل یا محو می گردند. این پیامدها به ندرت فراگیر می‌شوند. معضل انفجارهای اتمی و فراگیر شدن آنها همیشه نوعی اتفاق در عامل خیال است. نوعی گسترش ذهنی آن برای درگیر ساختن خودبا امر مهم كه تنها نوعی افكار محور گردیدن امر مهم است.

انی كه دیگر شگفتی تنهاه در ترس های مبهم از ویرانی كل عرصه زیست جهان توسط یكی از رخدادها متحمل است و اینكه تكرار بیش از حد پیش‌بینی های پایان تاریخ این پایان را به تأخیر می اندازد و آن را به عنوان تنها تضمین برای خارج ساختن یكنواختی زندگی و بی توجهی زدایی زاآن به كار می بندد. كاربستی كه دیگر رنگ و رویی ندارد و چنان از مرگ سخن می‌گوید كه آن را صرفاً رخدادی تلقی می‌نماید كه بوسیله رخدادی فراگیر و از دست گریزند واقع می‌شود و مرگی ناگهانی مانند نام گذاری یك نیتین جدید. از این رو فرآیندی از مرگ های بوجود را نادیده می‌گیرد.

مسیر تولیدات تكنولوژیك نشان داده كه هیچ گاه در چیزی به عنوان آنها ابزار توقف نمی كند.

رادیو به تلویزیون و تلویزیون به رایانه و … پیش می‌رود اما نه حذف كامل تلیدات مبلی منجر می‌شود و نه به استیلای هیچ یك از آنها این تولیدات روابط انسانی سامانه های اگر چنین سامانه هایی هنوز قابل تشخیص باشند موجودرا دچار چالش می سازند اما خود را به آنها تحمیل نمی كند انی نام گذاری ها رخدادهایی هستند كه از تمركز و جا افتادن یك شبكه قدرت حقیقت مانع می‌شوند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment