دانلود پروژه رشته روانشناسی در مورد انگیزش – قسمت اول

دانلود پایان نامه

انگیزش چیست ؟

فرآیندی كه طی آن افراد شدت، جهت ، پافشاری در مورد تلاشهای جهت دستیابی به یك هدف

می توان انگیزش را در قالب و برحسب رفتار عملی تعریف كرد. كسانی كه تحریك شوند نسبت به كسانی كه تحریك نشوند، تلاش بیشتری می‌نمایند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انگیزش [1] تمایل به انجام كار است و در گرو توانایی فرد، تا بدان وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. در اصطلاح فنی ما ، نیاز[2] به معنی نوعی كسر و كمبود روانی و فیزیولوژیك است كه میتواند دستاورد خاصی را جذب نماید.

هر قدر تنش بیشتر باشد فعالیت بیشتری می كنند تا از آن رهایی یابند.

نخستین نظریه های انگیزش

دهه 1950 یكی از دوره های بسیار پربار، از نظر ارائه مفاهیم انگیزش بود. در این دسه سه نظریه ویژه ارائه شد. از نظریه سلسله مراتب نیازها، نظریه های x و y و نظریه انگیزش – بهداشت.

1) آنها سنگ زیر بنای نظریه هایی هستند كه در این سالها ارائه شده اند.

2) در مرحلة عمل و در سازمانها، مدیران برای توجیه انگیزة كاركنان خود از این نظریه‌ها و اصطلاحات فنی مربوط به آن استفاده می كنند.

نظریه سلسله مراتب نیازها[3] (1) كه به وسیله آبراهام مزلو ارائه شد از مشهورترین نظریه های انگیزش است.

1- فیزیولوژی كه شامل گرسنگی، تشنگی، پناهگاه و سایر نیازهای فیزیكی می شود.

2- ایمنی كه شامل امنیت و محفوظ ماندن در برابر خطرات فیزیكی وعاطفی می شود.

3- اجتماعی كه شامل عاطفه ، تعلق خاطر و دوستی می شود.

4- احترام كه این نیاز به دو بخش تقسیم می شود : درونی و برونی. احترام درونی شامل حرمت نفس، خودمختاری و پیشرفت؛ و احترام برونی شامل پایگاه ، مقام، شهرت و جلب توجه می شود.

5- خودشكوفایی كه در این نیاز شخص می كوشد تا همان چیزی شود كه استعداد آن را دارد و آن شامل رشد و دستیابی به همان چیزهایی است كه فرد بالقوه استعداد رسیدن به آنها را دارد و به اصطلاح خود شكوفا می شود.

مزلو این نیازها را به دو دسته رده بالا و پایین تقسیم كرد. نیازهای فیزیولوژییكی و امنیت را در رده پایین[4] ، و نیازهای اجتماعی، احترام وخودشكوفایی را در ردة بالا [5] قرار داد.

این نظریه با استقبال بسیار زیاد مواجه شد، به ویژه مدیران سازمانها از آن استفاده های زیادی كردند شاید علت اصلی این موفقیت، منطقی باشد كه در بطن نظریه قرار دارد و این كه به راحتی قابل درك است.

نمودار سلسله مراتب نیازهای مزلو

خودشوفایی
احترام
اجتماعی
امنیتی
فیزیكی

تئوری X و تئوری Y

داگلاس مك گرگور دو دیدگاه متمایز از انسان ارائه كرد : یك دیدگاه اصولاً منفی كه آن را تئوری x خواند و یك دیدگاه مثبت كه آن را تئوری y نامید (2).

تئوری X براساس مفروضات زیر قرار دا.

1- كاركنان به صورت فطری و طبیعی كار را دوست ندارند و در صورت امكان سعی می كنند از انجام آن اجتناب نمایند.

2- از آنجا كه كاركنان كار را دوست ندارند، باید آنان را مجبور كرد و كنترل نمود و یا تهدید كرد تا بتوان به هدفهای مورد نظر دست یافت.

3- كاركنان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می كنند، لذا باید به صورت رسمی آنها را هدایت و رهبری كرد.

4- بیشتر كاركنان امنیت را بالاتر از عوامل دیگر مربوط به كار قرار می دهند و هیچ نوع جاه طلبی و بلندپروازی ندارند.

تئوری Y براساس مفروضات زیر قرار دارد :

1- كاركنان كار را امری طبیعی و همانند تفریح یا بازی می پندارند.

2- كسی كه خود را به هدف یا هدفهایی متعهد نموده است دارای نوعی خودرهبری و خودكنترلی می باشد.

3- بیشتر افراد می توانند مسئولیت بپذیرند و حتی در پی پذیرفتن مسئولیتها برآیند.

4- خلاقیت، یعنی توانایی برای گرفتن تصمیمات خوب و بیشتر افراد جامعه دارای این ویژگی هستند، این امر تنها از ویژگیهای مدیران نیست.

اساس تئوری X براین فرض قرار می گیرد كه نیازهای رده پایین حاكم بر فرد هستند. مفروضات تئوری Y براین اساس قرار می گیرد كه نیازهای رده بالاتر بر فرد حاكم هستند. مك گرگور براین باور بود كه مفروضات تئوری Y ، نسبت به مفروضات تئوری X از اعتماد بیشتری برخوردارند.

مشاركت در تصمیم گیری ، پذیرش مسئولیت و قبول كردن كارهای هماورد طلب و روابط كارگری از جمله راهها یا رهیافتهایی است كه میتوان بدان وسیله انگیزش شغلی فرد را به حداكثر رسانید.

تئوری بهداشت انگیزش

این تئوری به وسیله یك روانشناس به نام فردریك هرزبرگ ارائه شد او بر این باور بود كه رابطة فرد با كار یك ارتباط اصولی و اساسی است و نگرش فرد نسبت به كار را میتوان براساس میزان موفقیت یا شكست وی تعیین كرد.

هرزبرگ عكس «رضایت»، «نبودن رضایت» است و عكس «نارضایی»، «نبودن نارضایتی» است. در نتیجه هرزبرگ این ویژگیها (سیاست و مدیریت شركت، سرپرستی، روابط بین افراد، شرایط كاری و حقوق) را عوامل بهداشتی نامید.

تئوری بهداشت – انگیزش كاستی هایی هم دارد انتقادهایی كه بر تئوری مزبور وارد آمده از این قرار است‌:

1- شیوه ای كه هرزبرگ به كاربرد تقریباً منحصر به فرد است. هنگامی كه امور به شیوه ای عالی اداره شود. اعضا یا مدیران آنها را به حساب خود می گذارند. برعكس چون سازمان با شكست مواجه می شود گناه آن را به گردن عوامل باطنی محیط می گذارد.

2- موضوع قابل اعتبار بودن شیوه هرزبرگ كه داده ها را جمع آوری كرد مورد پرسش قرار گرفته است. كسانی كه داده ها را جمع آوری و در این باره اظهار نظر می نمایند باید داده ها را تفسیر كنند. بنابراین میتوانند ابراز نظر شخصی نمایند و درباره یكی از پاسخها به شیوه ای خاص تفسیر كنند، در حالیكه پاسخی مشابه را به شیوه ای متفاوت تفسیر نمایند.

3- از همة شاخصها یا معیارهایی كه موجب رضایت فرد می شود، استفاده نشده است. كسی كه بخشی از كار یا شغلش را دوست ندارد باز هم كار خود را چیز قابل قبولی می پندارد.

4- تئوری مزبور با تحقیقات پیشین منافات دارد. تئوری بهداشت – انگیزش به متغیرهای موقعیتی توجه نمی كند.

5- هرزبرگ اساس فرض خود را بر این گذاشت كه بین رضایت شغلی و تولید یا بازدهی فرد ارتباط ای وجود دارد. ولی در تحقیق خود از روشی استفاده كرد كه تنها به رضایت شغلی توجه نمود و نه به تولید و بازدهی فرد. برای این كه این تحقیق معقول گردد باید فرض خود را بر این بگذاریم كه بین رضایت شغلی و تولید یا بازدهی فرد ارتباط ای محكم وجود دارد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment