دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره بررسی تاثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانش آموزان- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

طلایی (1367)، در تحقیقی تحت عنوان «پیشرفت تحصیلی ارزشهای اجتماعی و آرزوهای شغلی در فرهنگ قشرهای دانش آموزان»، به مسئله پیشرفت تحصیلی پرداخته است. نتیجه این بررسی وابستگی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را به وضعیت اقتصادی، اجتماعی خانواده مشخص می کند. در زمینه ارزشهای اجتماعی نیز بیان شده که نزد دانش آموزان ارزشهای علمی در صدر و پس از آن ارزشهای قومی و سپس ارزشهای اقتصادی قرار دارند. دانش آموزان در زمینه مشاغل بیش از هر چیز به مشاغل علمی و تخصصی توجه دارند و در ارتباط با قشر بندی اجتماعی، قشر بالا بیشتر، مشاغل علمی و تخصصی، قشر متوسط به مشاغل حرفه ای و آزاد و قشر پایین مشاغل نظامی و کارمندی را در نظر دارند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

     فرج پور (1378)، در تحقیق خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان علوم پایه دانشگاه پیام نور» مشکلات مربوط به محتوای کتابهای درسی، نامناسب بودن نحوه تدریس استاد، نامناسب بودن نحوه ارزشیابی، نامناسب بودن تشکیلات اداری را بر افت تحصیلی دانشجویان علوم پایه دانشگاه پیام نور مرکز تهران مؤثر دانسته است. از دیگر نتایج بدست آمده این تحقیق این که بین ویژگی های فردی و خانوادگی شرایط اجتماعی و اقتصادی و سوابق فردی و تحصیلی دانشجویان با افت تحصیلی آنها ارتباط وجود دارد.

زارع شاه آبادی (1381)، پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد در سال های 77- 1367» انجام داده است كه جامعه آماری این تحقیق كل دانشجویان دانشگاه یزد بوده كه در سال تحصیلی 77، 5500 نفر بوده اند و تعداد 320 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به روش تصادفی ساده برگزیده شده اند كه در این پژوهش عوامل آموزشی از قبیل سطح دانش و معلومات اساتید، سطح امكانات و تجهیرات آموزشی هر رشته تحصیلی با افت تحصیلی ارتباط معنی داری داشته است.

     نصیرآبادی و بهجتی اردكانی (1381)، در پژوهشی تحت عنوان «علل آموزشی افت انگیزه تحصیلی و راهكارهای جلوگیری از آن» به انجام رسانده اند. یافته های این پژوهش نشان داد عواملی مانند سن نامناسب ورود به دبستان و عدم آمادگی، خواستن تكالیف و توقع بیش از حد توان از دانش آموز، تنبیه بــدنی و خشونت های بی مورد، عدم رعایت اصول تعلیم و تربیت، ضعف پایه تحصیلی، ضعف درسی در یك درس یا تمام دروس، قهرمان پروری در تعلیم و تربیت در افت تحصیلی مؤثر بوده اند.

         الهام پور (1384)، در تحقیق خود تحت عنوان «عوامل مؤثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز» پرداخته كه برای جمع آوری اطلاعات از دو مقیاس سنجش علل افت تحصیلی و شاخص افت تحصیلی با 95 متغیر، نشان داد كه 6 عامل قابل استخراج است و این 6 عامل استخراج شده روی هم 8/43 درصد واریانس افت تحصیلی را تبیین كرد. این عوامل به ترتیب واریانس تبیین شده عبارتند از: مسائل ناشی از معلم و تدریس، مسائل مربوط به خانواده، مشكلات ناشی از برنامه ریزی درسی، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز، مسائل عمومی و مشكلات ناشی از مدیریت آموزشی، همه عوامل استخراج شده از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار بوده كه ضرایب همبستگی عوامل ششگانه با تعداد سال های مردودی نیز در سطح مورد انتظار معنی دار بودند.

     میرزا احمدیان (1384)، در پایان نامه خود تحت عنوان «بررسی ارتباط افت تحصیلی با بیماری های روانی در دانش آموزان دبیرستانی شهر كرمان» به بررسی ارتباط میان افت تحصیلی و اختلالات روانی در دانش آموزان دبیرستان شهر كرمان در پاییز 84 پرداخته است. این تحقیق بر روی 260 نفر دانش آموز انجام شده است و نشان داد كه بین افت تحصیلی و ابعاد ده گانه پرسشنامه شامل شكایات جسمانی، اضطراب، پرخاشگری، روان پریشی، افسردگی، ترس مرضی، پارانوئید وسواس، اجبار و حساسیت بین فردی ارتباط وجود دارد كه كمترین آن مربوط به اختلال روان پریشی و بیشترین آن مربوط به افسردگی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد كه اختلالات روانی در افت تحصیلی مؤثر بوده است. در مقایسه میانگین نمرات افت تحصیلی بر حسب متغیرهای سن و سطح تحصیلات والدین تفاوت معنی داری مشاهده گردید، ولی افت تحصیلی در دانش آموزانی كه سطح تحصیلات مادر آنها بالاتر بوده، كمتر مشاهده شد.

     رئوفی و دیگران (1386)، در مقاله ای تحت عنوان «عوامل فردی- خانوادگی مؤثر بر افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی تبریز در سال تحصیلی (84- 1383)» به بررسی این عامل پرداخته اند. در این بررسی 692 دانشجوی دانشگاه علوم پزشكی تبریز به نسبت تعداد دانشجویان هر دانشكده از نظر سن، جنس، رشته تحصیلی، و ترم به صورت مساوی انتخاب شده بودند. یافته های این تحقیق نشان داد كه میزان افت در رشته های دندانپزشكی بالاتر و در گروه پیراپزشكی كمتر بوده است. همچنین میزان افت تحصیلی در دانشجویان بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل و خودپنداری معنی دار نبود ولی ارتباط معنی داری بین افسردگی و افت تحصیلی مشاهده شده بود. این محققان برگزاری كارگاههای آموزشی برای دانشجویان جهت ارتباط مؤثر و همچنین بسترسازی مناسب برای یادگیری مهارتهای مطالعه برای دانشجویان دارای افت تحصیلی، و معرفی دانشجویان به اداره مشاوره، درمان افسردگی، حذف عوامل استرس زای محیط آموزشی را مفید دانسته اند.

     چنگیزی آشتیانی، شمسی، و محمدبیگی (1388)، در مقاله ای تحت عنوان «فراوانی افت تحصیلی و برخی از عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی اراك» پرداخته كه بر روی 600 نفر از دانشجویان صورت گرفته است. در این تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات دانشجویان بر حسب معدل كلاسی و ترم های مشروطی به این نتیجه رسیدند كه بین جنس، وضعیت تأهل، معدل دیپلم پایین، میزان تحصیلات پدر، بومی بودن، فاصله بین اخذ دیپلم و ورود به دانشگاه و رضایت از رشته تحصیلی اختلاف معنی داری وجود دارد. در حالی كه ارتباط معنی داری بین متغیرهای سن، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانوار و شغل مادر مشاهده نشد

دی سیویتا و دیگران[1] (2004)، در پژوهشی به بررسی نقش خانواده و درآمد بر افت تحصیلی پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داد كه نقش مادران در خانواده و فضای حاكم بر خانواده نقش تأثیر گذاری بر افت تحصیلی جامعه مورد مطالعه داشته است. همچنین درآمد خانواده در دانش آموزان سنین 8 تا 11 سال بیشتر از دیگر سنین باعث افت تحصیلی شده است.

منیسز، گرسهام[2] (2009)، پژوهشی در ارتباط با دانش آموزانی كه در كلاس های خصوصـــی شــركت می كردند و كسانی كه توانانی شركت در آن را نداشتند، را مورد بررسی قرار دادند. یافته های این پژوهش نشان داد كه ارتباط معنی داری بین كسانی كه در این كلاس ها شركت كردند و كسانی كه شركت نكردند وجود دارد. بدین معنی كه شركت كنندگان در كلاس ها با افت كمتری مواجه شدند و كسانی كه شركت نكردند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شیوه های آموزش، مشكلات خانوادگی، وضعیت اقتصادی و غیره دارای افت تحصیلی بودند.

     دانته و دیگران[3] (2010)، پژوهشی را در مورد افت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی به انجام رساندند. در این پژوهش فقط 81 نفر از 117 دانش آموزان در نظر گرفته شد (2/69%) دوره تحصیلی خود را با موفقیت به پایان رساندند. تجزیه و تحلیل چند متغیره شناسایی دو عامل تعیین كننده موفقیت تحصیلی یا شكست نتایج خوبی را به همراه داشت. در حالی كه تعهدات خانوادگی، به عنوان مثال مراقبت از كودكان و افراد مسن مبتلا به   نارسایی های مختلف باعث افت تحصیلی بودند. همچنین خانواده و شیوه های آموزش در مراحل بعدی افت تحصیلی دانش آموزان قرار داشتند.

     با توجه به پژوهش های مكرر و بررسی پیشینه های انجام شده در داخل و خارج كشور در ارتباط با مسئله افت تحصیلی، به نظر   می رسد كه مسئله افت تحصیلی هنوز به عنوان یك معضل اساسی باقی مانده است و عواملی مانند مسائل مربوط به خانواده، مشكلات مربوط به برنامه ریزی درسی، مسائل مربوط به سلامت جسمانی و روانی دانش آموز و مشكلات ناشی از مدیریت آموزشی، سطح امكانات و تجهیزات آموزشی بر افت تحصیلی تأثیرگذار بوده است و علیرغم كلیه اقداماتی كه در راستای آموزش طی چند دهه اخیر صورت گرفت، تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیادی دارد كه به دنبال آن، پیامدهای مخربی چون هدر رفتن سرمایه های مالی، انسانی و زمان و از همه مهمتر پیامدهای منفی روانی كه موجب می شود دانش آموزان به ویژه در حساس متوسطه دچار عدم اعتماد به نفس و سرخوردگی های شدید گردند، را سبب می شود. حال چون پژوهش های پیشین، از یك طرف در مناطق با شرایط بومی و جغرافیایی متفاوت و از طرف دیگر بیشتر در سطح تحصیلات عالی صورت گرفته و كمتر در سطح آموزش متوسطه بررسی شده است، در این راستا انجام این پژوهش به منظور شناسایی عواملی كه بیشترین تأثیر را بر افت تحصیلی در سطح شیراز داشته است ضروری می باشد و كمك بیشتری به رفع این معضل در جامعه شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment