دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره ارگونومی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

عوامل استرس

بطور كلی این عوامل در منابع را می توان به سه دسته طبقه بندی كرد: دسته اول عوامل «استرس زای فردی»، دسته دوم «رویدادهای زندگی» و دسته سوم عوامل « استرس زای سازمانی» [14]. عوامل فشار عصبی سازمانی عبارتند از:

 • سیاستها: ارزیابی غیر واقعی كارمندان (سیستم ارزشیابی نامناسب)، جابجایی مكرر و غیر ضروری، دستورالعملهای مبهم، عدم تساوی حقوق و مزایای افراد هم طراز، شرح وظایف غیر واقعی، مقررات غیر قابل انعطاف.
 • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 • ساختارها: فرصت كم برای پیشرفت، تضادهای صف و ستاد، تمركز در تصمیم گیریها و عدم وجود مشاركت، تشریفات اداری دست و پا گیر و تخصص گرایی بیش از اندازه.
 • شرایط ایمنی: وجود اشعه ها و عوامل شیمیایی زیان آور، سرما و گرما و سروصدای زیاد، ازدحام و عدم وجود محل كار اختصاصی، خطرات ایمنی و نور ناكافی.
 • مراحل و فرآیندها: سیستم كنترل نامناسب، اهداف مبهم و متضاد، ارتباطاط ضعیف، بازخور ناكافی و ضعیف از عملكردها، معیارهای ناقص و نادرست برای بخش عملكردها، اطلاعات ناكافی.
 • ابهام نقش در سازمان: ابهام در نقش از كمبود اطلاعات یا آگاهی اندك از نحوه انجام كار حاصل می شود. این ابهام احتمالاً به علت كارآموزی ناكافی، ارتباطات ضعیف، یا مضایقه كردن و یا ناجور جلوه دادن اطلاعات به وسیله همكاران یا سرپرست حاصل می شود. حاصل این ابهام نقش، تنش است كه متعلق به فرد باشد.
 • تعارض نقش در سازمان:نقش فرد در سازمان، و كمتر و یا بیشتر از حد بكار واداشتن او، تعارضها و تضادهایی را بوجود می آورد. در سازمان، تعارض نقش شامل: ناسازگاری بین وظایف شغل، منابع، قواعد و مقررات، و خود افراد می باشد. این تعارض نقش موجب ایجاد تنش در فرد می شود[16].

3-3- پیامدهای استرس

پیامدهای استرس را می توان به دو  بخش عمده پیامدهای فردی و پیامدهای اجتماعی تقسیم كرد:

 • پیامدهای فردی: پیامدهای فردی نتایجی هستند كه عمدتاً بر فرد اثر می گذارند.هر چند ممكن است سازمان نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این پیامد متاثر می شود، ولی این فرد است كه بهای اصلی را می پردازد. پیامدهای فشار عصبی را می توان به سه گروه رفتاری، روانی و جسمانی تقسیم كرد:
  • پیامدهای رفتاری؛پیامدهای رفتاری فشار عصبی واكنشهایی هستند كه ممكن است باعث ایجاد آسیب به فرد یا دیگران شوند.یكی از این نوع رفتارها سیگار كشیدن است. حادثه آفرینی، خشونت و به هم خوردن اشتها نیز از جمله پیامدهای رفتارهای فشار عصبی می باشند.
  • پیامدهای روانی؛ پیامدهای روانی فشار عصبی بستگی به سلامت جسمانی- روانی فرد دارند.هنگامیكه اشخاص در محیط كار با فشار عصبی شدیدی مواجه می شوند، ممكن است دچار افسردگی، پرخوابی یا بی خوابی شوند. ممكن است فشار عصبی باعث بروز مشكل خانوادگی و ناراحتیهای نیز بشود.
  • پیامدهای جسمی؛ فشار عصبی ممكن است باعث بروز بی نظمیهای جسمی نیز بشود. پیامدهای جسمی فشار عصبی بر وضع جسمی فرد اثر می گذارند. به عوان مثال، بین ناراحتی و حمله قلبی با فشار عصبی ارتباط وجود دارد. سایر پیامدهای ناشی از فشار عصبی شدید عبارتند از: سردرد، كمردرد، زخم معده و ناراحتی های معده، ناراحتی های پوستی مانند جوش صورت  و كهیر.
 • پیامدهای سازمانی: فشار عصبی پیامدهایی دارد كه اثر مستقیم بر سازمان دارند:
  • عملكرد: یكی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، كاهش عملكرد مناسب و درست است. این كاهش در مورد كارگران اجرایی بصورت كیفیت ضعیف كار و افت بهره وری متجلی می گردد و در مورد مدیران ممكن است به معنی تصمیم گیری غلط و یا برهم خوردن روابط كاری با دیگران به دلیل عصبانیت و ناسازگاری باشد.
  • كناره گیری: كناره گیری نیز می تواند نتیجه فشار عصبی باشد.مهمترین انواع كناره گیری عبارتند از غیبت و استعفاء. اشخاصی كه برای مقابله با فشار عصبی ، دوران سختی را در محیط كار می گذرانند احتمالاً بیشتر بیمار می شوند و یا به منظور پیدا كردن سازمان بهتری، به ترك سازمان خود می اندیشند.
  • طرز تلقی ها: یكی دیگر از پیامدهای مستقیم سازمانی فشار عصبی كاركنان به طرز تلقی مربوط می شود. همانطور كه اشاره شد، رضایت شغلی، روحیه، تعهد سازمانی، همزمان با انگیزش فرد از فشار عصبی صدمه می بینند.
  • پیامد نهایی فشار عصبی كه هم بر اشخاص و هم بر سازمانها اثر می گذارد واماندگی است. واماندگی یك احساس عمومی تحلیل رفتگی است و هنگامی بوجود می آید كه فرد احساس كند فشارهای خیلی زیادی را تحمل می كند و منابع رضایت نیز خیلی كم می باشند. در این مرحله، ممكن است فرد كم كم از رفتن به سر كار احساس وحشت كند، ممكن است وقت زیادی را صرف انجام كار كند ولی موفق به انجام كار كمتر شود و ممكن است ناتوانی فكری و جسمی از خود نشان دهد[17].

محمد فام و دیگران در تحقیقی كه در یكی از صنایع خودرو سازی انجام دادند دریافتند كه استرس شغلی با اعمال نا ایمن و حوادث شغلی ارتباط مستقیم معنی داری دارد. همت جو به بررسی ارتباط بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیبهای شغلی كادر پرستاری پرداخت و دریافت كه آگاهی از علم ارگونومی با میزان آسیبهای شغلی ارتباط معكوس دارد همچنین مصدق راد در تحقیق خود دریافت كه بكارگیری ملاحظات ارگونومیكی و بهره گیری از وسایل و تجهیزات ایمنی نقش قابل ملاحظه ای در بهره وری افراد و كاهش آسیبهای شغلی آنان در سازمان دارد. شرعی در تحقیق خود به ارتباط بین ارگونومی و كیفیت ارئه خدمات به مشتریان پی برد. نتایج حاصل از تحقیق احمد پور نشان دارد كه بین استرس شغلی و سلامت روان كارمنان ، ارتباط منفی معنی داری وجود دارد.

4- نتایج تحقیق

آنالیز داده ها نشان داد بطور كلی بین ارگونومی محیط كار و استرس شغلی كاركنان ارتباط معنی دار منفی وجود داشت.كه نتایج حاصله با نتایج تحقیقات همت جو ، مصدق راد و محمد فام و دیگران همخوانی دارد. دو تا از فرضیه های فرعی تحقیق كه بیانگر ارتباط بین بیومكانیك شغلی و روانشناسی مهندسی و استرس شغلی كاركنان می باشد تایید شد(05/0P≤).و بین آنتروپومتری و فیزیولوژی كار با استرس ارتباط معنی داری یافت نشد(05/0P≥).

5- بحث و بررسی

از آنجا كه بین ارگونومی محیط كار و استرس ارتباط وجود دارد بنابراین رعایت اصول ارگونومی می تواند باعث كاهش استرس كاركنان گردد. بیشترین ارتباط بین روانشناسی مهندسی با استرس شغلی وجود داشت. بیشتر شركتهای بیمه از وسایل با ارگونومی لازم برخوردارند اما كاركنان نحوه استفاده صحیح از آنها را نمی دانند. به دلیل عدم آگاهی برخی از مدیران و كاركنان از اهمیت رعایت ارگونومی بهتر است علاوه بر محیا كردن محیط كار مطابق با اصول ارگونومی آموزشهای لازم در این زمینه به این افراد داده شود. رعایت اصول ارگونومی به خود كارمندان مربوط می شود و با الزام و اجبار نمی توان آنها را به رعایت اصول ارگونومی كرد اما ایجاد انگیزه در كاركنان و می توانند ترغیب كننده كاركنان به رعایت این اصول باشد. از آنجا كه كاركنان بیمه ها اكثر وقت خود را با كامپیوتر و پشت میز بسر می برند بنابراین پیشنهاد می شود مدیران وقت لازم را برای ورزش استراحت و گاهی چرخش شغلی را برای كاركنان فراهم كنند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment