دانلود پروژه رشته حقوق در مورد حمایت از حقوق مالكیت معنوی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

andkim اظهار كردند كه مقیاس عملیات خواهان تنوع در رفتار تغییر تكنولوژیكی در سطح بنگاه می باشد، همچنانكه مقیاس در برگیرند. حد زیادی از توانایی تكنولوژیكی و مالی می باشد، قدرت چانه زنی در مقابل عرضه كنندگان تكنولوژی خارجی، سهم بازار و توانایی منابع انسانی ، همه اثر زیادی بر استراتژی شركت به سمت تلاش هاس R&D و اكتساب تكنولوژی خارجی دارند این حقیقت كه شركتهای عمومی بزرگ محصشولات پیشرفته تولید می كنند و شركتهای كوچك محصولات غیر پیشرفته و ساده تولید می نمایند ممكن است خواهان تفاوت در رفتار تكنولوژیكی بین دو گروه از شركتها گردد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

3-2- چارچوب توانایی جذب

توانایی تكنولوژیكی از طریق فرآیند یادگیری تكنولوژیكی بدست می آید. و یادگیری تكنولوژیكی اثر بخش مسكزم توانایی جذب می باشد كه این توانایی جذب دو عنثر مهم داردك مبنای دانش موجود، و شدت تلاش ( Cohen andlevinthal, 1990,kin)

اولاً دانش موجود یا قابلیت یك عنصر اساسی در یادگیری تكنولوژیكی می باشد، امروزه دانش افراد و سازمانها را قادر می سازد از طریق تاثیر بر فرآیندهای یادگیری و ماهیت یارگیری دانش افزایش یافته آینده را ایجاد نمایند و مبنای دانش موجود به دانش موجود در واحدهای مستقر در سازمان مربوط می شود دانش موجود انباشت شده توانایی ایجاد احساس جذب واستفاده از دانش جدین را افزایش میدهد. مبنای دانش مرتبط در بر گیرنده مهارتهای اساسی و دانش عمومی است كه برای حمایت از وظایف تكنولوژیكی نسبتاً آسان در كشورهای در حال توسعه و نیز تازه ترین دانش تكنولوژیكی و علمی دركشورهای پیشرفته لازم است.

ثانیاً عنصر مهم دیگر شدت تلاش یا تعهد می باشد، شدت تلاش به مقدار انرژی صوف شده جهت حل مسائل بوسیله اعضای سازمان مربوط می شود اگر شركتها صرفاً درمعرض دانش خارجی مرتبط قرار گیرند و برای داخلی كردن آن تلاش انجام ندهند ناكافی است. یادگیری چگونگی حل مسائل از طریق انجام تمرینهای مختلف بر روی مسائل مرتبط ایجاد می شود بنابراین زمان و تلاش زیادی جهت حل مسائل اولیه قبل از پرداختن به مسائل پیچیده تر لازم می باشد. تلاش تعامل بین اعضای سازمانی كه این اعضا به توجه خود یادگیری تكنولوژیكی در سطح سازمانی را تسهیل میكنند را افزایش می دهد.

Figure 3: Asorptire   capacity

این دو متغیر – مبنای فعلی دانش و شدت تلاش در سازمان ، همچنانكه در شكل 3 نشان داده شده است، یك ماتریس 2×2 ایجاد می كند كه این ماتویس پویاییهای تواناییهای تكنولوژیكی را نشان می دهد. هنگامی كه دانش موجود و شدت تلاش بالا می باشد (ربع اول) توانایی تكنولوژیكی بال است و به سرعت افزایش می یابد در مقابل، وقتی هر دو عنصر درسطح پایین باشند (ربع چهارم)، توانایی تكنولوژیكی پایین است وكاهش می یابد. سازمان هایی كه دانش فعلی بالایی دارند ولی شدت تلاششان پایین است( ربع دوم)، ممكن است در حال حاضر توانایی بالایی داشته باشند ولی به تدریج آنرا از دست می دهند، زیرا همچنانكه تكنولوژی در طول مسیرش حركت می كند، دانش موجود نیز منسوخ می شود. این سازمانها به تدریجی به ربع چهارم سقوط می كنند. در مقابل، سازمانهای با دانش موجود كم ولی شدت تلاش بالا ( ربع سوم) ، هر چند ممكن است در حال حاضر توانایی تكنولوژیكی پایین داشته باشند اما به سرعت آنرا كسب خواهند كرد همچنانكه یادگیری پیوسته و گسسته می تواند از طریق سرمایه گذاری قابل توجه در یادگیری روی دهد، این بخش به ربع اول متصل می شود به طور خلاصه میتوان گفت كه شدت تلاشی با تعهد نسبت به دانش موجود برای یادگیری بلند مدت و رقابت پذیری شركت عنصر مهمتری می باشد.

بر مبنای مباحث بالا، شركتهای را بر اسای ایجاد ظرفیت جذب داخلی می توان به سادگی در دو طبقه تهاجمی و غیر تهاجمی- هبقه بندی نمود. بسیاری از شركتهای تهاجمی داخلی در كشورهای درحال توسعه به سرعت مبنای دانش موجود بر اساس شدت یادگیری بالا انباشت می كنند و از ربع سوم به ربع اول ارتقا می یابند. در مقابل، ممكن است تعداد زیادی از شركتهای محلی موجود باشند كه جزء یادگیرندگان تهاجمی تكنولوژی تمایل دارند وابستگی زیادی به عرضه كنندگان تكنولوژی خارجی داشته باشند. و شركتهای كوچك داخلی غیر تهاجمی معمولاً فروشگاههای جزئی ( petty   shops) با تكنولوژی اولیه و منابع مالی ناكافی می باشند ( kim and lee,1987)

4-2- چارچوب انتقال تكنولوژی

انتقال تكنولوژی از شركتهای خارجی واقع در كشورهای پیشرفته می تواند یك منبع بسیار مهمی از دانش جدید برای شركتهای واقع در كشورهای در حال توسعه باشد. هر چند ادبیات موجود در مورد انتقال تكنولوژی تا حد زیادی بر مكانیزم های رسمی انتقال ماند DI عم كه انتقال درون شركتی تكنولوژی است و حق امتیار خارجی ( foregin   licensing) تمركز دارد، ولی باید توجه داشت ك مكانیزم های رسمی انتقال تنها بخشی از روشهای انتقال تكنولوژی را در بر می گیرند. مطالعات تجربی كه در سطح بنگاه انجام گرفته است نشان میدهد كه انتقال تكنولوژی بصورت غیر رسمی بخصوص در طی مراحل اولیه توسعه تكنولوژی بسیار بیشتر از انتقال تكنولوژی بصورت رسمی است ( kim.19911997)

در تجزیه و تحلیل انتقال تكنولوژی ممكن است دو بعد مورد استفاده قرار گیرد: از طریق بساز (market-Mwdiatien) و نقش عرضه كنندگان خارجی ( role of foreigh supplier ) در بعد اول انتقال تكنولوژی ممكن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق بازار صورت گیرد. در انتقال تكنولوژی از طریق بازار، عرضه كننده و خریدار تكنولوژی، درباره پرداخت هزینه های انتقال، مذاكره می كنند، این هزینه ها یا در قالب تجهیزات فیزیكی و یا جدای از آن باشند. از سوی دیگر تكنولوژی خارجی ممكن است برای استفاده كنندگان داخلی بدون وساطت بازار انتقال یابد، معمولاً در این موارد انتقال تكنولوژی بصورت غیر رسمی و بدون ترتیبات و پرداختهای مكتوب صورت می گیرد.

در بعد دوم، عرضه كننده خارجی ممكن است نقش فعال داشته باشد به این صورت كه بر روشی كه تكنولورژی جهت استفاده به وسیله دریافت كننده محلی، منتقل می شود كنترل قابل توجهی اعمال می كند. به همین ترتیب عرضه كننده تكنولوژی ممكن است نقش منفعلی داشته باشد، به این صورت كه نسبت به روشی كه استفاده كننده از دانش فنی تكنولوژی موجود بهره مند می شود، نقشی نداشته باشد و كاری انجام ندهد.

این ابعاد – از طریق بازار و نقش عرضه كنندگان خارجی- یك ماتریس2*2 مفیدی را جهت شناسایی و ارزیابی مكانیزم های مختلف انتقال بین المللی تكنولوژی ارائه می كند (Fransman, 1985. kim 1991) بعبارت دیگر، شركتهای مستقر در كشورهای در حال توسعه مكانیزم های جایگزین مختلفی برای كسب تكنولوژی خارجی دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی FL) Foreigh   licesing,(FDI)   شركتهای كلید در دست و مشاوره های فنی، از منابع عمده انتقال رسمی تكنولوژی می باشند كه در ربع اول ماتریس قرار دارند قرار داد تحقیقاتی با دانشگاههای داخلی و مؤسسات تحقیقات دولتی نیز از منابع عمده ربع اول بعنوان رو خدمات منتهی سازی در كشورهای در حال توسعه می باشند. شكل 4 را ملاحظه كنید.

تبادل كالاهای سرمایه ای، تكنولوژی موجود در ماشین آلات رانیزمنتقل می كند
( مربع2) كه این امر به نویسه خود بهره وری فرآیندهای تولید را افزایش می دهد. همچنین این امر اثرات آشكاری بر مهندسی معكوس كالاهای سرمایه ای مشابه دارد به همین دلیل كالاهای سرمایه ای ابزارهای مهمی برای انتقال تكنولوژی می باشند.

عرضه كنندگان تجهیزات خارجی اطلاعات فنی مهمی را بصورت رایگان در اختیار مهندسان داخلی در كشورهای در حال توسعه قرار می دهند تا آنها بتوانند بطور شایسته با تجهیزات كار كند و از آنها نگهداری نمایند بعلاوه و در تولید تجهیزات اصلی (OEM) خریداران اغلب دانش فنی اساسی را جهت اطمینان از اینكه تولید كنندگان، ویژگی های فنی مورد نیاز خریداران را برآوره می كنند، منتقل می نمایند (ربع سوم) ( kim ).

اطلاعات چاپ شده مانند كاتوگهای فروش نقشه ها، مشخصات فنی، مجلات تجاری و دیگر انتشارات، به همراه بازدید از شركتهای خارجی، بعنوان منابع غیر رسمی مهم دانش جدید برای شركتهای موجود در كشورهای در حال توسعه می باشند ( ربع چهارم) (kim and kim) بعلاوه بازگشت نخبه گان یا بازگشت متخصاصاتی كه در خارج تحصیل كرده اند و مهندسانی كه از خارج دعوت می شوند، ارتقای قابل توجهی جهت آموزش فنی شركتهای موجود در كشورهای در حال توسعه ارائه می كنند .(kim 1993) شاید مهمترین روشی كه شركتهای كشورهای در حال توسعه از مكانیزن های انتقال استفاده می كند، مهندسی معكوس محصولات خارجی باشد( ربع چهارم).

میارت دیگر اگر شركتهای كشورهای در حال توسعه توانایی جذب داشته باشند آنها می توانند بطور اثر بخشی تكنولوژی خارجی را بطور غیر رسمی و با هزینه های اندك كسب كنند ( ربع 3و4 ) اگر چه منابع كسب دانش مانند دعوت از مهندسان نشریات و بازدیدهای خارجی هزینه هی خاص خود را دارند، ولی در مقایسه با هزینه های مكانیزم های رسمی انتقال مانند حق لیسانس ناچیز هستند. اگر چه انتقال غیر رسمی تكنولوژی نمی تواند كلی شود، ولی مجموعه مطالعات در بخش های مختلف كره جنوبی نشان میدهد كه مكانیزم غیر رسمی نقش مهمتری را در تقویت رقابت پذیری كره در بازار بین المللی و در تكامل مسیر تكنولوژیكی ایفا كرده اند. (kim , 1997)

  1. تجربه كره

چارچوبهای ارائه شده و قبلی در یك مدل منسجم مانند شكل 5 جمع شده اند این مدل استفاده خواهد شد تا بررسی كند چگونه شركتها با پیچیدگی های مختلفی تولید و میزان تهاجمی بودن در ایجاد ظرفیت جذب داخلی، روشهای مختلف انتقال تكنولوژی و فعالیتهای نوآورانه را در مراحل مختلف مسیر تكنولوژی (Technol.gy Trajectry) انتخاب می نمایند. شكل 5 را ملاحظه نماید.

بسیاری از كشورهای در حال توسعه سعی دارند تا اقتصاد خود را صنعتی نمایند. با وجود این اكثریت آنها پیشرفت كمی داشته اند، كشورهای اندكی مانند كره، تایوان وسنگاپور گام های مهمی در میان برزدن (catching up) از مرحله تكنولوژی بالغ به مرحله تكنولوژی میانی مدیریت كرده اند. در این مقاله مورد كره بررسی می شود.

همه 18 خانه شكل پنج مربوط به موضوع های مطرح شده در انی مقاله نیستند در مسیر تكنولوژی ابتدا دو مرحله- بلوغ ومیانی- بعنوان ساختار اساسی برای بحث استفاده خواهندشد. بعد از همه، وقتی كشوری به مرحله تكنولوژی نو ظهور رسید، زمان زیادی باقی نمانده است یا بعنوان كشور در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد.

 

1-3- مرحله تكنولوژی بالغ ( تقلید مشابه ، مشابه سازی)

شركتهای كره جنوبی در دهه های 60 و 70بوسیله خرید، جذب و بهبود تكنولوژی خارجی بالغ موجود و از طریق مكانیزم های مختلف وارد مرحله تكنولوژی بالغ شدند و در دهه های 80 و 90 ازطریق تلاش های تهاجمی بومی به تقویت تواناییهای تكنولوژیكی شان پرداختند و به مرحله تكنولوژی میانی تكاملی یافتند هرچند مسیرهای آنها دارای تفاوتهایی است كه این تفاوتها تاحد زیادی ناشی از مقیاس و پیچیدگی های تولید می باشد.

در بخشهای دسته های كوچك تولید همانند ماشین سازی و كشتی سازی، شركتهای بزرگ تاحد زیادی متكی به منابع خارجی بودند برای نصب اولیه فرایندهای تولید و طراحی محصولاتشان تا حد زیادی متكی به منابع خارجی بودند در این راه از روش هایی چون حق لیسانس خارجی ( foreign licensing ) و مشاوره های فنی استفاده می كردند برای مثال صنعت ماشین سازی در كل در حدود نیمی از حق امتیاز تكنولوژی دركره را خواستار بود ولی به سختی 10 در صد از كل ارزش افزوده داخلی بین 1962 و 1981 را در بر داشت. شركتهای بزرگ خواستار بسیاری از این حق امتیازهای خارجی بودند. این شركتهای داخلی حق امتیازهای خارجی را می خریدند ( ربع اول شكل 4)، زیرا كه این روش از نظر هزینه اثر بخش تری روش برای كسب مهارت های اولیه بود.

در مقابل، شركتهای كوچك كه فاقد منابع فنی ومالی بودند، تسهیلات تولیدی نخستین خود را از طریق تكنولوژیهای اولیه این كه خودشان توسعه داده بودند، ایجاد نمودند، و سپس به تدریج كیفیت محصول را از طریق مهندسی معكوس تقلیدی از محصولات و فرآیندهای خارجی ارتقا دادند برای نمونه wonil mashinery work یك كارگاه تعمیر ماشین آلات كوچك، اولین ماشین نورد خود را از طریق مهندسی معكوس، كه مبتنی بربازدید از یك شركت استفاده كننده از ماشین نورد وارداتی بود، تجربه متعمیر ماشین آلات و ادبیات فنی، توسعه داد.رژیم حقوق مالكیت معنوی ضعیف موجود، به معنی این بود كه توجه كمی به جنبه های قانونی كپی برداری از تكنولوژی وارداتی از طریق مهندسی معكوس می شد.

هر چند این شركتها، همچنانكه تجربه تولید و طراحی محصول را انباشت می كردند، بطور فرآینده ای جهت ارتقای تكنولوژی وارد شده و افزایش تواناییهای طراحی محصول جهت كاهش وابستگی شاند به خارجی ها برای توسعه محصولات بعدی، بر تحقیق و توسعه خودشان اتكا كرده اند، در این بخش ها به محض اینكه مهندسان بر فرآیندهای تولید تسلط پیدا كردند، توسعه سیستم تولید به آسانی می تواند بوسیله افزودن كالاهای سرمایه ای بیشتر محقق شود.در این فرآیند، شركتهای داخلی تهاجمی، مقدار قابل توجهی از دانش مرتبط را از طریق مكانیزم های غیر رسمی و محصولات توسعه یافته از طریق فرآیندهای مهندسی معكوس كسب كردند( ربیع 4 در شكل 4)

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment