دانلود پروژه رشته حقوق در مورد انحلال نکاح – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

  • بنابراین در قانون مدنی مانند فقه اسلامی رجوع یک عمل حقوقی یک جانبه است که به وسیلة شوهر انجام می گیرد. طبق ماده 1149 ق.م رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.
  • طلاق عدی: یکی از اقسام طلاق رجعی در حقوق اسلامی است مورد توجه قانون مدنی نیز واقع شده است وکلمة عدی در ماده 1058 این قانون به کار رفته است که عبارت است از : تعریف طلاق عدی: طلاقی که پس از آن مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید و سپس در طٌهر(پاکی) دیگر زن را طلاق دهد.
  • نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
  • وضع حقوقی مطلقه رجعیه:
  • در طلاق رجعی رابطة نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می یابد و اصطلاحاً می گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است.
  1. رابطة نکاح با طلاق رجعی منحل نمی شود بلکه با طلاق و انقضاء عده قطع می گردد و تا زمانی که زن در عده است زوجیت با کلیة آثار آن باقی است و اصطلاحاً می گویند مطلقه رجعیه زوجه حقیقیه است. قانون مدنی نظریه اول را پذیرفته است.
  • انواع طلاق بائن در قانون مدنی: ماده 1145 ق.م مقرر می دارد در موارد ذیل طلاق بائن است : 1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود ، 2- طلاق یائسه 3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عضو نکرده باشد. 4- سومین طلاق که سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

 

1-طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 2- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. 4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل می آید از اینکه وصلت در نتیجه رجوع یا در نتیجه نکاح جدید.

 

انحلال نکاح   جلسه دوم                           15/2/1392

آیا طلاق به حکم دادگاه رجعی یا بائن؟ این مسئله مورد اختلاف و قابل بحث است اگر در اصل رجعی بودن طلاق و موارد طلاق بائن مذکور در ماده 1145 ق.م را در نظر بگیریم باید بگوییم طلاق به حکم دادگاه و تعبیر روشن تر طلاقی که به درخواست زن و به موجب حکم دادگاه واقع شود اعم از این خود شوهر براساس حکم و الزام دادگاه زن را طلاق داده باشد یا طلاق به وسیلة حاکم یا نماینده واقع شده باشد رجعی است و شوهر می تواند در ایام عده رجوع کند. لیکن این نظر به دلایل ذیل قابل ایراد است:

1-اولاً نقض غرض است که از یک شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم و طبق آن طلاق واقع گردد و از سوی دیگر شوهر در ایام عده به طلاق رجوع نموده اثر آن را از بین ببرد. 2- نظر عمومی وحرمت احکام طلاق ایجاد می کند که حق رجوع برای شوهر نباشد 3- وقتی که قانونگذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته است برای رعایت حال زن وجلوگیری از ضرر او طلاق را مادامی که زن رجوع به عوض نکرده بائن تلقی کرده است به طرق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده باید بائن باشد 4- اصل رجعی بودن طلاق و ربایاطی که مبنای آن می باشد مربوط به طلاقی است که به اختیار و ارادة مرد واقع می شود نه طلاقی که شوهر به حکم دادگاه به آن ملزم می گردد. 5- ماده 1143 ق.م مفیدحصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائنی است که به اراده و اختیار و خواست شوهر واقع می شود.

با توجه به دلایل فوق می توان گفت طلاق بائن است نه رجعی.

آثار طلاق بائن: اگر طلاق بائن باشد رابطة نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود بر اثر طلاق بائن زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارند باید عده نگه دارند و نمی تواند در ایام عده با دیگری ازدواج کند، و این تنها اثری که بعد از طلاق بائن در ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند بنابراین با وقوع طلاق بائن حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد و اقامت گاه زن دیگر تابع اقامت گاه شوهر نیست.

آثار طلاق رجعی: در طلاق رجعی تا موقعی عده زن منقضی نشده رابطة نکاح قطع نگردیده است و به تعبیر قانون امور حسبی زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است بنابراین در ایام عده ی رجعیه حقوق وتکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد به حکم قانون باقی می ماند. نفقه زن به عهده شوهر است اگر یکی از زوجه فوت کند دیگری از او ارث می برد. زنا با زنی که در عده رجعی است در حکم زن شوهر دار و موجب حرمت ابدی است.

عدة زن: عدة زن یکی از موانع نکاح است: بنابر تعریف ماده 1150 ق.م عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر مرد دیگر را اختیار کند.

اقسام عده: عده دارای اقسام مختلفی است : عده وفات،عدة طلاق، عدة فسخ نکاح، عدة نزدیکی به شبهه عدة بزل یا انقضای مدت در نکاح منقطعه، اما آنچه بیشتر از اقسام دیگر اهمیت دارد دو مورد اول است. عدة فسخ نکاح دائم مانند عدة طلاق و عدة فسخ نکاح منقطه مثل عدة بزل یا انقضای مدت است و عدة نزدیکی به شبهه هم مانند عده طلاق است.

عدة وفات: یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهری دیگر صبر کند 4 ماه و 10 روز است . ماده 1154 ق.م عدة وفات چه در دائم و چه در منطقه در هر حال 4 ماه و 10 روز است مگر اینکه زن حامله باشد که در این صورت عدة وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصلة بین فوت شوهر و وضع حمل از 4 ماه و 10 روز بیشتر باشد والا مدت عده همان 4 ماه و 10 روز خواهد بود.

عده طلاق: 1- عدة زن آبستن: طبق ماده 1153 ق.م تا وضع حمل است بنابراین هر گاه با فاصلة کمی بعد از زایمان روی دهد عده منقضی و زن نمی تواند بار دیگر ازدواج کند.

2-عدة زن غیر آبستن: برابر ماده 1151 ق.م عدة طلاق زن غیر آبستن سه طهر است طهر در لغت به معنای پاکی زن است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment