دانلود پروژه رشته حقوق در مورد انحلال نکاح – قسمت اول

دانلود پایان نامه

طلاق: طلاق دارای شرایطی است که در قانون مدنی آمده و امروز هم به قوت خود باقی است بعضی از این شرایط اساسی و مربوط به ماهیت است و پاره ای سوری و تشریفاتی و مربوط به نحوه بیان اراده و شکل خارجی طلاق می باشد عدم رعایت شرایط و تشریفات مزبور در قانون مدنی موجب بطلان طلاق نیست به علاوه لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ارجاع به داوری واجازه دادگاه برای طلاق را لازم داشته است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شرایط اساسی طلاق: بعضی از شرایط اساسی طلاق مربوط به طلاق دهنده و پاره ای دیگر مربوط به مطلقه است ویژه طلاق نیست و بعضی دیگر مانند پاکی زن به طلاق اختصاص دارد.

شرایط طلاق یا طلاق دهنده شوهر است: برابر فقه اسلامی و قانون مدنی طلاق دهنده شوهر است که می تواند برای اجرای صیغه طلاق به زن یا شخص دیگری وکالت برای طلاق دهد و نیز ممکن است حاکم به نمایندگی قانونی از شوهر زن را طلاق دهد بنابراین طلاق در فقه اسلامی قانون مدنی ایقاع یعنی عمل حقوقی یک جانبه به شمار می اید که به وسیلة شوهر یا به نمایندگی از او واقع می شود. طلاق دهنده (شوهر) با یه اراده و اهلیت برای طلاق داشته باشد .

الف: اراده(قصد و رضا): طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه است و مانند سایر اعمال حقوقی قصد یا رضا یا اراده در آن شرایط صحت محسوب می شود ماده 1136 ق. م بنابراین هر گاه در حال مستی یا از باب شوخی صیغه طلاق جاری کند یا اشتباهاً به جای یکی از زنهایش زن دیگری را طلاق دهد این طلاق باطل و از درجة اعتبار ساقط است قصد طلاق یا به طور منجز بیان شود به عبارت طلاق باید جازم و قاطع باشد اگر طلاق به نحوه معلق واقع شود یعنی تحقق آن منوط به وقوع امری باشد چنانچه مرد به زنش بگوید طلاقت دادماگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی طلاق باطل است ارتباط زناشویی نباید در حال تعلیق و تزلزل باشد و ثبات خانواده از نظم اجتماعی دارای اهلیتی فراوان است لذا قانون گذار طلاق معلق را باطل دانسته است ماده 309 ق.م لازم نیست شوهر ارادة خود را در مورد طلاق شخصاً اعلام کند و به تعبیر دیگر برای صیغه طلاق به وسیلة شخص شوهر ضرورت ندارد و ممکن است نماینده او این عمل را انجام دهد بنابراین مرد می تواند برای طلاق به دیگری وکالت دهد معمولاً چون افرادی نمی توانند صیغه طلاق را اجرا کنند به سر دختر طلاق در این خصوص وکالت می دهند. ممکن است زن برای اجرای طلاق وکالت با حق ….. داشته باشد. این وکالت معمولاً هنگام عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد به زن داده می شود و در این صورت عزل وکیل مادامی که نکاح باقی است ممکن نخواهد بود.

اگر شوهر از روی اکراه و بر اثر فشار و تهدید زن خود را طلاق دهد آیا باطل است یا غیر نافذ؟ ق.م اختیار را لازم الشرایط طلاق دهنده دانسته ماده 1136 ق.م لیکن در ضمانت اجرای اکراه سکوت کرده است بیشتر استادان حقوق به پیروی از فقهای امامیه طلاق مکروه را باطل دانسته اند و در این صورت هیچ گونه اثری به آن مترتب نخواهد بود. طلاق دهنده بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ کند.

بعضی از استادان حقوق در خصوص قصد و رضای شوهر که یکی از شرایط اساسی درستی طلاق است می گویند در فقه امامیه عقیدة عموم در بطلان طلاق ناشی از اکراه است ولی پذیرش این نظر را در نظام ق.م دشوار می دانند و می گویند همان طور که در معاملات اکراه موجب عدم نفوذ معاملات طلاق مکره نیز باید غیر نافذ باشد نه باطل مع هذا با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه اظهار نظر نموده اند که قانون شرعی حقوق موضوعه کنونی را تشکیل می دهد آنگاه در توجیه بطلان طلاق مکره به پاره ای دلایل حقوقی استناد نموده و خصوصاً به این علت که قانونگذار ارادة سالم و تصمیم راسخ شوهر را شرط صحت طلاق دانسته است و طلاق ناشی از اکراه را در نهایت باطل اعلام کرده اند بنابراین بطلان طلاق مکره مورد نظر قانون گذار بوده است.

اهلیت در طلاق: بلوغ و عقل : طبق ماده 1136 ق.م طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد منظور از بالغ کسی است که به سن 15 سال تمام قمری رسیده باشد صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمی تواند زن خویش را طلاق گوید و نیز از آنجا که طلاق امری شخصی است که خود شخص باید دربارة آن تصمیم بگیرد ولی با قیم مجاز نیست که زوجة مولی

انحلال نکاح   جلسه دوم     1/2/92

طلاق مجنون: مجنون دائمی نمی تواند شخصاً زنش را طلاق دهد هر چند فاقد قوة درک و ادارة‌ حقوقی است و اعمال حقوقی او باطل است لیکن چون ممکن است ادامة زندگی زناشویی او غیر ممکن باشد با این که طلاق اساساً یک امر شخصی است و خود شخص باید دربارة آن تصمیم بگیرد استثناً قانون گذار به ولی یا قیم مجنون و اختیار داده است که با رعایت مقررات و مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد ولی در این ماده اعم از ولی قهری وسیع و قیم است لیکن قیم امور حسبی دربارة قیم شرط دیگری را افزوده که عبارت ا ز موافقت دادستان و تصویب دادگاه است بنابراین چون اختیارات قیم در حقوق ما محدودتر از اختیارات ولی قهری و وسیع است در صورتی که قیم بخواهد زن مولی علیه خود را طلاق دهد موافقت دادستان و تصمیم دادگاه لازم است اما دربارة ولی قهری یا وسیع نیازی به موافقت دادستان نیست هر چند که اجازه دادگاه لازم است انچه گفته شد مربوط به مجنون دائمی است. اما اگر مجنون ادواری باشد در پاره ای اوقات حال افاقه به او دست دهد طلاق زن او به وسیلة ولی یا قیم درست نیست چون طلاق چنانچه گفتم امری شخصی است که اصولاً خود شخص باید درباره آن اقدام کند بنابراین چنانچه علمای حقوق گفته اند ماده 88ق. امور حسبی را با حمل به موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد و به تعبیر دیگر مقصود از جنون در این ماده با توجه به ماده 1137 ق.م مجنون دائمی است لیکن مجنون ادواری خود می تواند در حال اقامه طلاق را واقع سازد.

طلاق سفیه: آیا سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد؟ چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد. ق.م در بیان شرایط طلاق دهنده رشد را ذکر نکرده و فقط گفته است که طلاق دهنده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد ماده 1136 ق.م در فقه امامیه هم که منبع ق.م است. رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

شرایط مطلقه: چون طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می شود برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت زن شرط نیست لیکن برابر ق.م طلاق باید در حال پاکی زن واقع شود و بعلاوه باید از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق بین زن و شوهر نزدیکی روی نداده باشد.

الف: پاکی زن: ماده 114 ق.م می گوید طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاص صحیح نیست شاید هدف قاعده فوق این باشد که طلاق در زمانی واقع شود که رغبت به معاشرت با زن بیشتر و نزدیکی بلامانع است تا طلاق در صورت وقوع حاکی از اختلاف عمیق بین زوجین باشد به هر حال طلاق در حالت عادت زنانگی و نفاص باطل است مگر در سه مورد: 1. طلاق زن آبستن 2. طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود 3. طلاق از طرف شوهر غایب.

ب: عدم وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی تا هنگام طلاق: ماده 1141 ق.م علاوه بر اینکه زن در زمان وقوع طلاق باید پاک باشد طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع نزدیکی بین زوجین روی نداده باشد در اصطلاح حقوقی می گویند زن باید رد طهر غیر واقعه باشد ماده 1141 ق.م در این باره مقرر می دارد طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد.

علیه خود را به نمایندگی از او طلاق دهد.

 

انحلال نکاح                                                                     تاریخ: 8/2/1392

تشریفات طلاق: اجازه طلاق- حکم دادگاه

قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق مقرر داشته و زن یا شوهر می بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه نمایند و گواهی عدم امکان سازش تسهیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نماید .

لایحه قانونی : به جای گواهی عدم امکان سازش از اجازه طلاق سخن گفته بوده که به شوهر داده می شد اما با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1370 صدور گواهی عدم امکان سازش در هر مورد حتی در صورت توافق طرفین برای طلاق لازم شناخته شده است.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش: بنا به ماده واحده جدید که مقرر می دارد گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتی که ظرف مدت مقرر گواهی یاد شده جهت اجرای طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبة دوم حداکثر تا ظرف مدت یک ماه و به شرح ذیل عمل خواهد شد.

الف: در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری و پس از ثبت به وسیلة دفتر خانه به اطلاع زوجه رسانده می شود.

ب: در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای طلاق، دفتر مراتب را تأیید و به دادگاه صادر کنندة گواهی اعلام می نماید دادگاه به درخواست زوجه زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور در دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند.

ج: در صورتی که زوج به دفتر خانه مراجعه ولی از اجرای صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند ب عمل می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment