دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اصول و اهداف عدالت ترمیمی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– اصول عدالت ترمیمی در ارتباط با منافع همه مشاركت كنندگان در فرآیند ترمیمی:

الف) مشاركت بطور ارادی بوده و مبتنی بر انتخابی آگاهانه باشد.

ب) اجتناب از تبعیض، صرفنظر از ماهیت پرونده.

ج) دسترسی به نهادهای مساعدت و مشاوره حقوقی.

د) دسترسی به روشهای متنوع حل و فصل اختلاف.

هـ) توسل به روشهایی كه منجر به تراضی و سازش بین مشاركت كنندگان در فرآیند ترمیمی شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

و) تعهد به عدم ارائه اطلاعاتی كه افشای آنها منجر به ایراد ضرر به منافع هر یك از مشاركت كنندگان در فرآیند رسیدگی ترمیمی می گردد.

ز) حمایت از امنیت شخصی.

ح) حمایت از افراد آسیب پذیری كه در فرآیند ترمیمی مشاركت می كنند (مانند زنان، اطفال یا افراد مختل المشاعر و…).

ط) احترام به حقوق مدنی و شان اجتماعی.

2- اصول عدالت ترمیمی در ارتباط با كسانیكه متحمل صدمه یا ضرر شده اند:

الف) احترام به تجربیات شخصی، نیازها و احساسات بزه دیدگان و وابستگان آنها.

ب) تصدیق صدمه و ضرر وارد شده به بزه دیدگان و وابستگان آنها.

ج) به رسمیت شناختن ادعای بزه دیدگان در خصوص ترمیم صدمات وارده.

د) اعطای فرصتی جهت تماس بزه دیدگان با بزهكارانی كه موجب ورود ضرر و صدمه به آنها شده اند البته مشروط به آنكه خود بزه دیدگان خواستار چنین امری باشند.

هـ) استحقاق بزه دیدگان مبنی بر ذینفع بودن آنها جهت ترمیم خسارات وارده.

3- اصول عدالت ترمیمی در ارتباط با كسانیكه موجب ورود صدمه یا ضرر به دیگران شده اند:

الف) اعطای فرصتی به بزهكاران جهت ترمیم خسارات خصوصاً قبل از هرگونه الزام قانونی و رسمی.

ب) ترمیم باید متناسب با میزان صدمه وارده و نیز توانایی شخص در ترمیم آن صدمه باشد.

ج) احترام به شان اشخاص كه در صدد ترمیم خسارت بر می آیند.

4- اصول عدالت ترمیمی در ارتباط با منافع جامعه محلی (محلی كه جرم در آنجا ارتكاب یافته است و ساكنین آن محل را متاثر ساخته است) و منافع كل اجتماع:

الف) ارتقاء بخشیدن به امنیت جامعه محلی و هماهنگی كل اجتماع از طریق فراگیری فرآیند عدالت ترمیمی و نیز اعمال برخی تدابیری كه جهت كاهش جرم یا صدمات وارده مفید می باشند.

ب) ارتقاء انسجام و یكپارچگی جامعه از طریق احترام به تفاوتهای فرهنگی، حقوق مدنی، مسئولیت اجتماعی و قواعد حقوقی حاكم بر جامعه.

ج) فراهم نمودن فرصتی برای همه افراد جامعه جهت فراگیری میانجیگری و سایر روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف.

5- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای معین نظام قضائی:

(منظور از نهادهای معین نظام قضائی، نهادهای پیرا قضائی از قبیل كارشناسی، پزشكی قانونی، مشاوره حقوقی و… می باشد)

الف) اختلافات در خارج از نظام قضایی حل و فصل شوند مگر در مواردیكه این امر با امعان نظر به میزان صدمات وارده غیر عملی بوده، خطر ورود صدمه دیگری را به دنبال داشته باشد، موضوع در ارتباط با نظم عمومی باشد و یا نسبت به اختلاف، امكان حصول توافق وجود نداشته باشد.

ب) اجتناب از تبعیض غیر عادلانه از طریق تضمین این امر كه حقوق قانونی طرفین اختلاف مورد مطالعه قرار نگیرد.

ج) فراهم نمودن فرصتهای زیاد و متنوع برای بزهكارانی كه در صدد ترمیم و جبران خسارات و صدمات وارده می باشند.

6- اصول عدالت ترمیمی در مورد نظام قضائی:

الف) هدف اصلی باید ترمیم خسارات باشد.

ب) الزامات ترمیمی باید عادلانه، متناسب و عملی باشند.

ج) در جائیكه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزه دیده از مشاركت خودداری می‌نماید، باید فرصتهایی جهت ترمیم خسارات وارده به جامعه محلی و سایر وابستگان بزه دیده كه متحمل خسارت شده اند، فراهم گردد.

د) در جائیكه الزامات ترمیمی، متناسب بوده اما بزهكار از مشاركت خودداری می‌نماید، مشاركت جامعه محلی در ترمیم خسارات وارده باید مورد توجه قرار گیرد.

هـ) مشاركت ارادی بزهكارانی كه موجب ورود خسارات گردیده اند حایز اهمیت و دارای ارزش می باشد.

و) مفاد گفتگوها در جلسات ترمیمی بایستی مصون از افشاء باشند البته مشروط به رعایت منافع عمومی.

7- اصول عدالت ترمیمی در مورد نهادهای عدالت ترمیمی:

الف) تعهد به اعمال رویه ای كه تامین نیازهای طرفین اختلاف را محور فعالیتهای خود قرار دهد.

ب) رعایت حقوق بشر و تضمین آن.

ج) بیطرفی اعمال كنندگان روشهای عدالت ترمیمی.

د) بیطرفی روشهای عدالت ترمیمی.

هـ) جهت حفظ بیطرفی اعمال كنندگان عدالت ترمیمی، آنها نباید نقش دیگری را در پرونده ایفا نمایند.

و) نهادهای عدالت ترمیمی متعهد شوند كه محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را مشروط به رعایت مقررات قانونی و حفظ نمایند.

ز) مشاركت كنندگان تشویق شوند كه محرمانه بودن مفاد جلسات ترمیمی را رعایت نمایند.

ح) مشاركت طرفین ضعیف در مذاكرات ترمیمی تسهیل گردد.

ط) داشتن رفتار احترام آمیز در فرآیند ترمیمی.

ی) رعایت تساوی مشاركت كنندگان در فرآیند ترمیمی صرفنظر از خسارات وارده.

ك) اعمال راهبردهای عملی مناسب در جنبش عدالت ترمیمی.

ل) تعهد نهاد مبنی بر حل و فصل سازنده و مسالمت آمیز اختلاف بطور كلی و خصوصاً اعمال آیین رسیدگی منظم و مبتنی بر شكایت و همراهی وكلا با شاكیان.

م) تعهد مبنی بر به رسمیت شناختن ارائه خدمات ترمیمی و تعلیم اعمال كنندگان روشهای ترمیمی.

ن) تعهد به بهبود مستمر رویه ترمیمی.

اهداف عدالت ترمیمی:

عدالت ترمیمی در ارتباط با این موارد می باشد: ترمیم صدمات وارده به بزه دیدگان، اعاده بزهكاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی. عدالت ترمیمی در صدد مشاركت دادن همه طرفین جرم و فراهم نمودن فرصتهائی برای كسانی است كه از جرم متاثر گردیده اند و نیز مشاركت دادن كسانی كه در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند.

اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است كه بزه دیدگان، بزهكاران و جامعه محلی متاثر شده از جرم را به عنوان مشاركت كنندگان فعال در فرآیند ترمیمی، قرار دهد.

1- بزه دیدگان نه تنها شامل كسانی می شوند كه مستقیماً از جرم متاثر گردیده اند بلكه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تامین امنیت، حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگانی نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان اعم از نیازهای مادی، مالی، احساسی و اجتماعی می باشد.

2- چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید، كاهش یافته باشد، توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری خواهد بود.

چنین امری مستلزم آن است كه فرض شود جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهكار حمایت می كند تا از مجازات نمودن بزهكار توسط دولت. عدالت ترمیمی بجای استمرار بخشیدن و تثبیت نمودن چرخه خشونت، تلاش می كند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف كند.

3- همچنین هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم نمودن امكان مشاركت فعال و موثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهكار می باشد. بزه دیدگان نقش فعالی را در تبادل گفتگو با بزهكاران در تعریف مسئولیت ها و تعهدات بزهكاران ایفا
می كنند. از سوی دیگر، بزهكاران به مشاركت در جلسات گفتگو، آگاهی از صدماتی كه به بزه دیدگان وارد نموده اند و پذیرش مسئولیت در قبال آنها تشویق می شوند. این امر بدان معناست كه بزهكاران در جهت رفع اختلاف و تصحیح عملكرد ناقض قانون خود از طریق انجام تعهدات خاص از قبیل ترمیم، جبران خسارات یا انجام خدمات اجتماعی، اقدام می نمایند. با آنكه انجام چنین تعهداتی ممكن است تجربه دردناكی را برای بزهكاران به همراه داشته باشد، هدف تلافی نیست بلكه ترمیم و اصلاح روابط بین افراد وجامعه محلی ای می باشد كه از جرم متاثر گردیده اند.

عدالت ترمیمی پاسخی پیشگیرانه است كه سعی دارد در مفهومی اجتماعی، شناختی از جرم ارائه دهد. عدالت ترمیمی ما را بر آن می دارد تا علل مبنایی خشونت و جرم را بررسی كنیم تا بتوانیم چرخه خشونت را متوقف نمائیم.

4- چنین رویكرد ترمیمی مبتنی بر این فرض است كه جرم فی نفسه نقض شرایط اجتماعی می باشد و این امر را به رسمیت می شناسد كه اغلب خود بزهكاران متحمل ضرر می شوند. بنابراین جامعه محلی بایستی هم برخی مسئولیت ها را در قبال تدارك وسایل جبران خسارت بر عهده بگیرد و هم جهت ارتقا بخشیدن درمان بزهكاران و بزه دیدگان مشاركت نماید.

5- اصلاح و درمان نه تنها برای بزه دیدگان بلكه باید برای بزهكاران نیز صورت گیرد. باز پروری بزهكاران و یكپارچه سازی و بازسازگاری آنها با جامعه یكی از جنبه‌های اساسی عدالت ترمیمی می باشد. بزهكاران در عدالت ترمیمی افرادی قابل احترام محسوب می شوند و نیازهای آنها مورد توجه قرار می گیرد. طرد بزهكاران از جامعه یا تحمیل هرگونه محدودیت شدید بر آنها باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تصور می شود كه اتخاذ چنین تدابیری بهترین روش جهت پیشگیری از تكرار جرم و بازسازگاری بزهكار می باشد.

6- چنین روشی فرآیند عدالت جامعه را مورد حمایت قرار داده و تغییراتی كه موجب پیشگیری از ایراد صدمات مشابه در آینده خواهد شد را ارتقا می بخشد. عموماً اینگونه تصور می شود كه عدالت ترمیمی باید با عدالت كیفری سازگار گردیده و به عنوان فرآیند مكملی باشد كه كیفیت، تأثیر و بازدهی عدالت را بهبود می بخشد.

7- از آنجا كه فرآیندهای ترمیمی بر روی تامین نیازهای بزه دیدگان، بزهكاران و جامعه محلی متمركز می‌باشند، لذا می توانند در جهت تعیین چگونگی اعمال عادلانه‌تر قانون مساعدت نمایند.

نتیجه گیری

این مقاله تلاشی مختصر جهت معرفی مفهوم عدالت ترمیمی، جلسات كنفرانس (هم اندیشی بزهكاران و بزه دیدگان)، مزایای فرآیند ترمیمی برای آنها و نحوه حصول توافق در پرونده با مدیریت بزهكاران جهت دادن پاسخی مثبت به جرم می باشد. فرآیند ترمیمی به وابستگان بزهكار مساعدت می نماید تا مسائل مرتبط به ارتكاب جرم را مورد توجه قرار دهند. به علاوه چنین فرآیندی قادر است به بزه دیدگان كمك نماید تا بتوانند در آنچه كه علیه آنها اتفاق افتاده مشاركت فعال داشته باشند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment