دانلود پروژه رشته حقوق در مورد اصول و اهداف عدالت ترمیمی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

«اصول عدالت ترمیمی»

مقایسه اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی با اصول و ارزشهای نظام حقوقی مدنی و كیفری

اصول و ارزشهای عدالت كیفری (سزا دهنده) اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی
جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است. جرم از هم گسیختن یكپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود كه به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.
جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می‌شود بطوریكه مجرمیت و برائت همواره دقیقاً از نظر حقوقی و فنی منعكس كننده تقصیر اخلاقی بزهكار نمی‌باشد. جرم به عنوان صدمه ای می باشد كه در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می گردد، بطوریكه خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.
حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود. محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.
نیازهای بزهكاران نادیده گرفته می شود. حقوق آنها بطور تبعیض آمیز و خود سرانه ای اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمكن مالی یا موقعیت بزهكار دارد). محوریت با حقوق و نیازهای بزهكاران می باشد، صدمات وارده حائز اهمیت هستند. نیاز بزهكاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محكومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.
دیدگاهها جهت صدور آراء،   صرفنظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده، سزا دهنده سركوبگر می باشند. دیدگاههای متنوع جهت صدور آراء و تصمیمات معقول و موثر حائز اهمیت هستند.
اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند. اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.
عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت می شود. عدالت، سازگار كننده و یكپارچه كننده می شود.
اجرای عدالت بررسی تقصیر و مجرمیت شخص می‌باشد. اجرای عدالت، جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف می باشد.
عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می‌شود. عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.
تمركز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد می باشد. تمركز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم می‌باشد.
عدالت مبتنی بر حقوقی است كه به موجب قواعد كیفری و رویه قضائی مقرر گردیده اند. عدالت مبتنی بر بخشش بزهكاران در جامعه ای است كه همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتكابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.
عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و مساعدت ندارد. عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت.
فراموش كردن عواقب جرم بی اهمیت است. فراموش كردن عواقب جرم امكانپذیر است.
عدالت در جهت ایجاد جامعه‌ای از هم گسیخته اعمال می گردد و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد. هدف عدالت گردهم آوردن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با خدا و سایرین می باشد.
عدالت، مجازات مرگ و ضمانت   اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد. عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال جرم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم می باشد.
عدالت، كرامت انسانی و شان نوع بشر را نادیده می‌گیرد یا انكار می كند. عدالت، كرامت انسانی و شان نوع بشر را به رسمیت می‌شناسد ومورد احترام قرار می دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

عدالت ترمیمی، پاسخی مثبت به جرم

اداره ولز جنوبی در مورد خدمات تادیبی، واحد عدالت ترمیمی را به منظور تسهیل برگزاری كنفرانس های (هم اندیشی های) بزهكار- بزه دیده تاسیس نموده است. برگزاری كنفرانسهای مذكور به منظور مورد توجه قرار دادن صدمات و آثار ناشی از جرم بر روی بزه دیدگان و وابستگان آنها می باشد. از سوی دیگر چنین كنفرانسهایی فرصتی را در اختیار بزهكار قرار می دهند تا از طریق توافق نمودن جهت انجام برخی اقدامات خاص، وجهه بهتری پیدا كند. چنین اقداماتی می تواند شامل عذرخواهی، خدمات اجتماعی و یا آمادگی جهت پاسخگوئی به مسائل مرتبط با جرم باشد.

اتخاذ چنین تدابیری توسط اداره تادیبی تصمیمی اساسی و مهم برای عدالت كیفری و نیز بزهكاران و بزه دیدگان در ولز جنوبی تلقی می گردد. این اولین برنامه در خصوص اقدامات پس از محكومیت است كه توسط اداره تادیبی در استرالیا صورت گرفته بود. چنین برنامه ای این امكان را به بزه دیدگان و وابستگان آنها می دهد تا همراه با بزهكار گردهم آیند (گردهم آیی بزهكار و بزه دیده) تا در مورد واقعه ای كه رخ داده و اینكه چگونه هر یك از آنها از آن متاثر گردیده اند، گفتگو كنند. مضافاً اینكه بزهكار و بزه دیده همراه با وابستگانشان در مورد اینكه چگونه صدمه ناشی از جرم می تواند ترمیم گردد، به توافق می رسند.

چگونه عدالت ترمیمی متفاوت از نظام كیفری سنتی است؟

نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود كه بزهكار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهكار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری كه جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهكار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممكن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد كه نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد كه نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری كنفرانس امكان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهكاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امكان را می دهد كه در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشاركت كنند.

براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد كه بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت كیفری سنتی جرم به عنوان ارتكاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه كه با چنین مواردی سروكار دارند كسانی هستند كه در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند كه از جرم ارتكاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهكار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درك صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینكه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم كند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهكار در قبال جرم ارتكابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.

براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهكار (بازسازگار نمودن وی) امری است كه در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.

فرآیند عدالت ترمیمی چیست؟

فرآیند عدالت ترمیمی روندی است كه در آن طرفین جرم كه در معرض وقوع جرمی خاص قرار گرفته اند (بزه دیده، بزهكار و اعضای جامعه محلی) مورد حمایت قرار می گیرند و با مساعدت منصفانه و بی طرفانه میانجیگر (كه در جوامع بومی معمولاً ریش سفید آن جامعه می باشد) در گفتگو در مورد اوضاع و احوال مرتبط با جرم بطور ارادی مشاركت می نمایند. هدف از این مشاركت درك علل مبنائی ارتكاب جرم و تاثیراتی است كه جرم بر روی افراد صدمه دیده داشته است و همچنین معطوف نمودن توجه به نیازهای طرفین جرم جهت اصلاح و ترمیم روابط آنها می باشد. هرچند فرآیندهای عدالت ترمیمی اشكال متنوعی دارد، الگوهائی كه غالباً در كشور كانادا مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: برگزاری كنفرانس یا جلسات هم اندیشی، تشكیل حلقه های درمان و مجازات و میانجیگری بین بزهكار و بزه دیده.

اصول مبنائی و تضمینات شكلی در مورد استفاده از عدالت ترمیمی:

1- مشاركت بزهكار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد. هر یك از طرفین جرم باید كاملاً توجیه گردد كه در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشاركت در این فرآیند آگاه شود. هر یك از طرفین در هر مرحله از این فرآیند می‌تواند از رضایت داده شده مبنی بر مشاركت خود، صرفنظر كند.

2- بزهكار و بزه دیده باید صادقانه وقایع اساسی ناشی از جرم را بپذیرند و بزهكار باید مسئولیت خود را در قبال جرم قبول كند.

3- وقایع جرم بایستی دلایل كافی را جهت رسیدگی به اتهام فراهم نماید و در قانون نباید درخواست جهت تعقیب جرم، رد شود.

4- حق هر یك از طرفین جرم مبنی بر امكان استفاده از مشاوره حقوقی قبل و یا در حین تمامی مراحل این فرآیند باید به رسمیت شناخته شود.

5- رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی می تواند در كلیه مراحل نظام عدالت كیفری صورت گیرد كه شامل قضازدائی در مرحله قبل از اتهام تا مرحله پس از محكومیت و نیز پس از آزادی از زندان در موارد مقتضی می باشد. در كلیه مراحل مذكور سیاستهای مربوط به تعقیب جرم لحاظ می گردد.

6- در رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی و اعمال آن بایستی امنیت و آرامش طرفین جرم و نیز هرگونه توانائی كه موجب عدم تعادل بین بزهكار و بزه دیده می شود، مورد توجه قرار گیرد. چنین امری با در نظر گرفتن سن، بلوغ، نژاد، جنس، هوش، اهلیت، موقعیت شخص در جامعه و سایر عوامل صورت می گیرد. خصوصاً تهدیدهای صریح یا ضمنی نسبت به امنیت هر یك از طرفین جرم و اینكه آیا روابط مستمر بین طرفین وجود دارد یا خیر، باید دارای اهمیت زیادی باشند.

7- آنچه كه مورد نظر می‌باشد این است كه مباحثات صورت گرفته در فرآیند عدالت ترمیمی جز آنهایی كه بطور علنی انجام می گیرد باید غیرعلنی باشد مگر اینكه:

الف- طرفین جرم برخلاف آن توافق نمایند. (توافق به علنی بودن گفتگوها در فرآیند عدالت ترمیمی نمایند)

ب- افشای گفتگوهای طرفین برای مقامات رسیدگی كننده مقرر شده باشد.

ج- گفتگوهای صورت گرفته، امكان تهدید بالقوه یا با الفعلی را نسبت به حیات یا امنیت هر یك از طرفین آشكار نماید.

چنین گفتگوهائی جز در اوضاع و احوالی كه فوقاً ذكر گردیده نمی توانند در فرآیند حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.

8- پذیرش مسئولیت در قبال جرم از سوی بزهكار ركن اساسی فرآیند عدالت ترمیمی است و نمی تواند به عنوان دلیلی علیه بزهكار در هر یك از مراحل بعدی فرآیند حقوقی اعمال شود.

9- همه توافقات باید بطور ارادی صورت گرفته و مفاد آنها معقول، متناسب و واضح باشد.

10- در هیچیك از مراحل بعدی رسیدگی كیفری، قصور در رسیدن به توافق كامل در عدالت ترمیمی نباید باعث توجیه مجازات شدیدی شود كه در صورت عدم توافق، اعمال می شد.

11- برنامه عدالت ترمیمی باید به منظور تضمین اعمال مستمر اصول صحیح آن و نیل به اهداف آن بطور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment