دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد مقیاس یا اندازه گرفتن – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

آن هدف نمی باشد اما به بیان دقیقتر میانگین در روابط هدف می باشد. دامنه به وسیله تفریق وزن سنگین ترین قالب (19 1b) از سبك ترین قالب (16 1b) بدست می‌آید كه نتیجه آن 3 می شود. در یك نمودار ارزش دامنه نمی تواند كمتر از صفر باشد. طرح ریزی این دو مقدار () اولین قدم در بهبود یك جدول مانند مقدار نشان داده شده در جدول (2-5) می باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ستونهای تحت كنترل به شما اجازه می دهد تا وزنهای بعدی را به طور گرافیكی شرح دهید. ارزش نمودار R و این است كه انجام فرایند را در مرزمانی ارائه می‌دهند و به تشخیص روندها و مشكلات بالقوه قبل از اینكه آنها، ناقص باشند كمك می‌كنند. برای مثال در جدول (3-5) حتی با دامنه نسبتاً با ثبات میانگین () وزنهای قالب بتونی به كندی روندی نزولی دارد داشتن این می تواند به تیم برای فهمیدن چگونگی علت روند قبل نزول آن كمك نماید.

در دامنه های كوتاه اندازه گیریهای انفرادی ممكن است نموداری باشد. در دامنه تولید طولانی پنج یا اندازه گیریهای زیادی ممكن است در این مثال با هم میانگین شوند.

یكی از كمكهای بعدی در بهبود یك نمودار و با معنا این است كه بر مشخصات مشتری و حدود كنترل بالا و پایین در نمودار تاكید نمائیم. جایز است ببینیم ارتباط موقعیت آنچه كه مشتری می خواهد با آنچه كه فرایند تولید می كند. اگر فرایند روند صعودی داشته باشد یك محدوده مشخص یا در طول هدف تعریف می شود. سپس بطور واضح بعضی از اندازه گیریهای كنترل نیازمند تثبیت سریعتر می باشند.

جدول (4-5) نشان می دهد كه محدوده های مشخصه مشتری نمودار در جدول (3-5) را تحت پوشش قرار می دهد. این ابزار برای تشخیص و ثبت علتهای معمول (تغییرات نرمال) یا علتهای خاص (تغییرات غیرعادی) كه اگر ما حدی نداشته باشند ممكن است موجب بروز مشكلاتی در كیفیت محصول شود.

دوام ماشین آلات قابلیت اعتماد ابزار- تغییرات اپراتور و فاكتورهای دیگر می توانند روندها و تغییرات نامعقول را نشان دهند. بسته های نرم افزاری به آنالیز روندهای موجود كه شامل بعضی از پیچیده ترین ابزارهای آماری هستند كمك می كنند. محاسبه محدودیتهای سیگما گام بعدی در اینجا می باشد. نتایج ما در جدول (5-5) نشان داده می شوند.

جدول 5-5: محاسبه حدود سیگما

هدف (خط مركز) 000/20
تلرانس بالا 000/5
تلرانس پایین 000/5
حدود مشخصه بالا (USL) 000/25
حدود مشخصه پایین (LSL) 000/15
میانگین 600/17
حدود سیگما 140/3
سه سیگما 421/3
بالا 000/19
پایین 000/16
دامنه 000/3
CPK 160/0
CP 462/1

 

برای مثال 25 بلوك سیمان وزن می شوند كه نتایج آن مقادیر زیر می با شد.

وزن:18,17,16,18,18,19,21,20,21,22,20,17,18,18,20,20,21,19,19,20,18,22, 19,19,211b

دامنه (حدود تغییرات): 0,1,1,2,0,1,2,1,1,1,2,3,1,0,2,0,1,2,0,1,2,4,3,0,2

جمع كل این مقادیر 481 و بزرگترین دامنه آن 6 است (از 16 تا 22)

برای محاسبه حدود كنترل بالا و پایین اول میانگین حدود تغییرات (دامنه) را پیدا می‌كنیم.

كه در آن:

R: میانگین حدود تغییرات وزن

RS: مجموع دامنه (حدود تغییرات)

RN: شماره دامنه

حال میانگین وزنی را می یابیم.

كه در فرمول فوق:

: وزن میانگین

MS: مجموع اندازه گیریها

MN: تعداد اندازه گیریها

فرمول محاسبه حد كنترل پائین (LC) عبارتست از:

E2: ثابتی از پك جدول آماری= 66/2 (برای اداده های انفرادی)

چنانچه داده های وزنی بجای اینكه وزنهای هر كدام از قطعات باشد، میانگین یك گروه فرعی (زیر گروه) باشد باید به یك جدول آماری رجوع كرد تا مقدار مناسب را برای آن بیابیم. این جداول را می توان در كتب آماری یافت.

و حالا،… ادامه محاسبه:

583/15= (375/1*66/2) – 24/19= LCL

(UCL)

فرمول محاسبه حد بالای كنترل عبارت از::

در اینجا محاسبه كننده حدود سیگما یك مقدار حدود سیگنا 14/1 یا یك مقدار سه سیگما 421/3 را نشان می دهد. وقتی كه این مقادیر دو نمودار قرار می گیرند و جدول (6-5) را تحت پوشش قرار می دهند.

می توان مشاهده كرد هنگامی كه تغییرات نسبتاً كوچكی درون سه سیگما قرار گرفته و بخشهایی هستند كه از حدود قابل قبول كه توسط مشتری تثبیت می شود خارج می شوند. این نشان می دهد كه فرایند از توانایی بیشتری برخوردار نیست و نمی توان از آن استفاده كرد.

برای رضایت مشتری فرایند باید تحت كنترل باشد. در غیر این صورت قطعات معیوب برای تعمیر یا انبار به بیرون فرستاده می شوند. متمركز شدن فقط بر عملكرد 6 سیگما برای یك سازمان قابل قبول نمی باشند. توانایی محاسبه حدود سیگمای یك فرایند این است كه چطور به هدف (حدود قابل قبول) فرایندی كه اجرا می شود نزدیك شویم. با یك تمرین كوچك شما می توانید نحوه تجسم و تصویر این محدوده‌ها و ترمیم هیستوگرام را شروع كنید.

وقتی كه یك هیستوگرام را تحت پوشش قرار می دهند. مانند شكل (4-5) نشان داده شده است. قاعده كلی استفاده از حدود سیگما برای تجسم كنترل یك فرایند با استفاده از حدود كنترل كه قبلاً بحث شده در ارتباط می باشد. محاسبات برای حدودهای كنترل می تواند با محاسبات حدود سیگما متفاوت باشد. متغیرهای بسیار زیادی، برای محاسبات حدود كنترل وجود دارد.

مثال زیر متغیری است كه محاسبات را برای حدود كنترل برای اندازه گیریهای انفرادی نشان می دهد. همانطور كه به زیر گروهها پیشنهاد می شود، حدود كنترل بالا و پایین در موقعیتشان با حاشیه 20 جایگزین شده اند. در این مورد هر بخشی كه وزنش بیشتر از 22.898 یا كمتر از 15.583 هستند علت این هشدار می باشند.

كلمه احتیاط در اینجا مطرح می شود. وقتی كه یك تغییر ناگهانی در یك مسیر مستقیم یا در یك نمودار دیده می شود بعضی از شركتها بالای حدود كنترل فرایند را در نظر می گیرند(مانند بالای فرمان یك ماشین)، بعضی تغییرات نیز مورد انتظار میباشند.واگر شما شروع به مشخص كردن تغییرات فرایند نرمال كنید شما به كنترل فرایند پایان خواهید داد.

استفاده مناسب از تكنیكهای به شما یاد می دهد تا از تغییرات متوسط و تعدیل فرایند فقط زمانی كه یك روند واضح پیشروی می كند یا زمانی كه علت خاص شناسایی می شود چشم پوشی كنید.

و آن در یك دسته جدید از مواد یا اپراتور جدید كه در یك روشی كه نتایج مختلف ایجاد می شود، اجرا می شود.

SPC برای بخشهای خیلی كوچك

تولید برای سفارش، مغازه ها و كارهای مغازه داری را به ندرت برای داشتن بخشهای كافی دنبال می كند تا یك نمودار R و منصفانه ای داشته باشیم. بسیاری از این كارها زیر 25 واحد (مقدار) می باشند كه به عنوان یك دلیل و اندازه نمونه آماری دیده می شوند. برای مثال اجازه دهید بگوئیم كه سه بخش مختلف امروزی روی ماشینهای یكسان انجام می شوند. بخش اول یك ابعاد كلیدی از 4.125 دارد ما باید در تلرانس نگهداشته شود. بخش دوم شامل یك دیمانسیون 9.375 كه بین همان تلرانس قرار می گیرد بخش سوم یك دیمانسیون 0.667 كه همچنین در همان تلرانس نگهداشته می شوند.

هر بخش می تواند در حدود كنترل یكسانی مسیریابی شود. بعد از تنظیم ماشین و اختلاف بخشهای قابل قبول، اپراتور در ابتدا، پنج بخش را اندازه گیری می كند. اگر همه پنج بخش قابل قبول باشند.

اپراتور فركانس بازرسی نرمال را به وسیله نمونه برداری پیش می گیرد كه نقشه آن به وسیله مشتری یا بخشهای تضمین كیفیت شرح داده می شود. اپراتور ابعاد كلیدی را در یك نمودار معمولی ثبت می كند. یك وسیله نمونه برداری استاندارد شده ممكن است نیازمند اپراتور برای اندازه گیری و ثبت ابتدا پنج بخش و سپس هر یك پنج بخشها تا زمانی كه 25 بخش وجود دارند باشند. (اگر بسیاری از بخشها تولید شود.) وقتی كه اپراتور از تنظیم بخش (1) به تنظیم بخش جدید (2) حركت می كند. فرایندها شروع به استفاده مجدد از همان حدود كنترل می كنند.

هدف برای بخش 1 نسبت به بخش 2 مختلف است. اما اپراتور به سادگی تغییرات را از ابعاد هدف ثبت می كند. به عنوان مثال نشان داده شده در جدول 7-5 حدود كنترل بخشهای خیلی كوچك می تواند به وسیله تقسیم مشخصات مشتری به یك چهارم محاسبه شود و آن مقادیر در جدول نشان داده شده (جدول 8-5) قرار می‌گیرند. از زمانی كه همه بخش ما در این مثال یك تلرانس دارند تلرانس نصف می شود و هر طرف از هدف را در بر می گیرد. این یك منطقه سبز (جایی كه هر چیزی ok است) و یك منطقه زرد (جایی كه بعضی اوقات اشتباه نیز وجود دارد) را مشخص می كند. استفاده از این نوع ابزار احتمالاً آسانترین و سریعترین روش برای آموزش دستگاههای عمومی می باشد. اگر دو بخش متوالی در منطقه زرد (همان طرف) اندازه گیری شود سپس یك تعدیل باید صورت گیرد. اگر هر بخش خارج از منطقه زرد بیفتد (در منطقه قرمز) یك تعدیل باید صورت گیرد بدون آنكه آن بتواند بعنوان یك علت خاص تشخیص داده شود. اگر هر دو تكه متوالی در منطقه زرد بیفتد اما در طرف مخالف، وجود دارد تا یك محصول معیوب تولید شود. باید توجه خاصی بخشهای بعدی شود تا هیچ بخشی در منطقه قرمز نیفتد.

جدول (8-5)

خلاصه

بسیاری از تكنیكهای Sixsigma روی ابزارهای شبیه به این توضیحات پایه گذاری می شوند اگر شما بتوانید اضافه كنید، كاهش دهید، ضرب كنید و تقسیم كنید و یك میانگین را محاسبه كنید شما می توانید از اكثریت ابزار ما در جعبه ابزار SPC استفاده كنید. جدول (9-5) تاثیر SPC روی Sixsigma را تشریح می كند. ابزارهای دیگر SPC نیز وجود دارند اما در آنها فقط، اساس و استفاده كلی بوسیله اپراتورهای ماشین بحث می شود.

دیاگرامهای اسپاگتی

فاصله ای كه مواد در فرایندهای صنعتی طی می كنند برای اندازه گیری فاز بحرانی می باشد. این یكی از آسانترین راه برای بدست آوردن اندازه گیری می باشد اما هنوز اغلب از آن چشم پوشی می شود.

یك دهه قدیمی وجود دارد كه Mercurgmarine شروع یك مرحله پیشرفت تلاشش را شرح می داد. شرایط قبلی نشان می داد كه یك تركیب موتور بیرون كشتی تقریباً ؟؟ (408/6 ) در میان دستگاهها در 122 گامی طی می كنند. و فقط 27 تا كه دارای ارزش زیاد بودند. وقتی كه این مثال ضرب در صدها قسمت در موتور بیرون كشتی شد و یا تعدادی از بخشهای تركیبی كه شركتها در یك ماه انجام می دهند ) شد، قیمت چیزها خیلی تكان دهنده نبود. Mercury بطور آشكار دلایل برای سفرهای خیلی زیاد و پیشرفتهای اصلی را مورد مخاطب قرار می دهد. نمودار Spagetti (شكل 5/5) یك ابزار بكارگیری وسیله بهبود كاهش تولید گروهی تا فاصله طی شده وسیله اپراتورها هنگامیكه ابزارها و مواد تولید می شوند و كار دفتری كه از یك بخش به بخش دیگر انتقال می یابند را نشان می دهیم. آنها همچنین وقتی كه فاصله طی شده بوسیله بخشهایی در فرآیندهای صنعتی اندازه گیری می شود. بكار گرفته می شوند.

گروهها همچنین از این ابزار وقتی كه یك ارائه واقعی از جویان كار دفتری در میان یك اداره یا بخشهای مهندسی ایجاد می شود، استفاده می كنند. آن یك تجربه با چشم مسلح است تا شناسایی كنیم كه چطور یك سند از یك شخص به شخص دیگر یا از یك میز به میز دیگر می رسد.

دیاگرام Spaghetti یك ابزار بزرگی است زیرا هر كس می تواند آن را انجام دهد. هر زمان كه اپراتور یا مواد انتقال می یاببند.طراحی نیز منتقل می شود. (هر كدام كه دنبال می شود) سپس فاصله كلی طی شده به آن اضافه می شود. و نتایج شگفت آور می باشد. اگر 150 فوت (m 7/45 ) را هر وقتی كه یك تنظیم انجام م یدهد، 6 تنظیم در روز انجام می دهد طی كند و اگر او 250 روز در سال كار كند سپس داریم
000/225 = 250*6*150 (580/58) در سال یا تقریباً (miles) 40 (km 4/64) فكر می كنید چه مدتی پیاده رفتن mils 40 طول می كشد. حتی اگر به تندی mils4 در ساعت پیاده برویم. آن 10 ساعت از كار سالیانه B.b است كه فقط با پیاده روی سپری می شود. كار كردن با یك تیم كاپزن در یك كارخانه ریخته گری كوچك، محاسبه شد كه مقدار متوسط قطعات از بخشها از 680 را فوتی در میان دستگاهها انتقال می یابند. تیم میانگینی از 72 قطعه را در هر روز منتقل كرد و 250 روز در سال كاركرد. بنابراین آن بخشها fb 000/240 و 30 (m 160 و 656 و 48) یا 727/5 مایل (km 215/9 ) را طی می كنند. حتی با اینكه تكنولوژی برای حذف بعضی از كارهای دفتری جایز می باشد. میسر طی شد. بوسیله اطلاعات می تواند همچنین بی اندازه طولانی باشد. آن یك عنصر اندازه گیری (داده های زیاد) برای فعالیتهایی كه ارزش افزوده ندارند و همچنین اغلب برای پذیرفتن به كار می رود محسوب می شود. ابزار دیاگرام و اسپاگتی در جدول 10-5 خلاصه می شود.

جدول (10-5) نگاشت جریان ارزش ؟؟

بطور ساده نگاشت جریان ارزش (نگاشت زنجیره ارزش) چیزهایی كه مبهم است را آشكار می سازد و یك تكیه گاه صنعتی و وسیله سیستماتیك برای تشخیص و حذف اتلاف در همه اشكال می باشد. نگاشت جریان ارزش كمك می كند تا اتلاف را فقط در فرایندهای وقت گیر شناسایی كنیم. اما بیكاری به انتقال جریان اطلاعات، عدم توازن در تخصیص كار، انتظار ، انبار. و كار دفتری وابسته است.

جدول (10-5) خلاصه دیاگرام اسپاگتی

ارتباط با Six sigma به اندازه گیری فاصله طی شده برای اپراتور ، مواد یا كار دفتری كمك می كند
چه كسی به آن نیاز دارد و آن را استفاده می كند مدیران جویان ارزش، صاحبان فرایند، كمربندهای مشكی، كمربندهای سبز، گروههای بهبود
هزینه پایین
نقاط قوت ابزار واقعاً بزرگ
محدودیت هیچ چیزی را روی خود آن تغییر نمی دهد
پیچیدگی فرایند آسان
زمان اجرا 1 روز
منابع اضافی كتاب نامه را ببینید
واژه های كلیدی جستجوی اینترنتی دیاگرام اسپاگتی
URL های اینترنت Phe.rockefeuer.edulie-agendalie2.html.

از میان یك سری از نشانه ها، خطها، و متون نگاشت جریان ارزش اجازه می دهد به شما تا ببینید كه موجودی در كجا قرار می گیرد. كم كردن سطوح موجودی به نصف.كاهش زمان پیشرفت صنعتی نیز می تواند بوسیله آن انجام گیرد (بطور تئوری در كمترین درجه)

نگاشت جریان ارزش می تواند نسبتاً ساده باشد. موارد نشان داده شده در شكل 6-5 یا خیلی پیچیده باشد مانند موارد نشان داده شده در شكل (7-5) این دو نقشه جریان حالت مثالهای كلی از تركیبهایی هستند كه در درون فرایندهای نسبتاً ساده می باشند. فرایند نگاشت جریان ارزش به گروهها اجازه می دهد تا ابتدا با قانون بهبود برخورد كنترل (شناسایی فرایندها) نگاشت جریان ارزش همچنین با صاحبان فرایند كمك می كند تا شكل گرافیكی را وقتی كه موجودی وجود دارد آزمایش كنند.

تقسیم موجودی بوسیله زمان فرایند عملیات مانند شكل (8-5) نشان می دهد كه چطور روزهای زیاد دسترسی به موجودی فرایند ارزش دارند. و به محاسبه مقداری كه در اینجا باید باشد كمك می كنند. در شكل (8-5) 40 بخش جلوتر از فرایند 1 و 25 بخش جلوتر از فرایند 2 وجود دارد.

زیرا عملیات، ابتدا 5 دقیقه طول می كشد تا یك واحد انجام شود و با یك میانگین 50 واحدی در یك بخش، یك بخش هر 260 دقیقه تولید می شود. (33/4 ساعت) سپس، ؟؟‌ارزش 10400 دقیقه از موجودی جلوتر از مركز كاری می باشد؟ جواب: هیچ یك بطور كافی به آن توجه نمی كنند. در شكل 9-5 موجودی برای هر دو مراكز كاری كم شده است تا فقط یك قسمت برای عملیات اول كه در یك شیفت كار می كند و دو بخش جلوتر از عملیات دوم جایی كه دو شیفت به زمان طولانی فرایند نیازمندی می باشد كار كنند. اگر هر واحد تولید شده یك میانگین ارزش 50 $ داشته باشد سپس كاهش موجودی با 00/3 واحد (62 بخش از 50) مساوی می شود تا اینكه 155000 ؟؟‌تعطیلی پیوسته در موجودی را آزاد سازیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment