دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكیده

این مقاله ، مقایسه ای از رویكردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می كند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است كه حسابرسان در واحد مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسك كنترل و ریسك ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویكرد متفاوت مدل سازی می شود.

اولاً مدل های پایگاه دانش [1] ، ودوماً مدلی كه با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یك روش رسمی ( مبتنی بر روش )[2] ایجاد شده است .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینكه آیا رویكرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر كافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروكار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری كه بوسیلة رویكرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .

این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .

1)‌مقدمه و حركت

این مقاله در صدد است تا مقایسه ای از كاربرد رویكردهای متفاوت مدل سازی تصمیم در یك موضوع حسابرسی ، ازجمله ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل در خریدها، چرخة موجودی ها وحسابهای پرداختی راارائه دهد . دو مدل كمك به تصمیم ، یعنی مدل پایگاه دانش (‌مدل خبره )‌و مدل مبتنی بر روش ، برای موضوع تصمیم بكار گرفته می شوند و نتایجی كه آنها ایجاد می كنند ،مورد مقایسه قرار می گیرد .

زمان برای تصمیم گیرندگان كمیاب است و منابع گران و پرهزینه هستند . توانایی بكارگیری كامپیوترها برای موضوعات تصمیم گیری ، مزایای بالقوة زیادی در بردارد . جایی كه مسائل ، نسبتاً خوب بنیان یافته اند ، رفع امر تصمیم گیری از تصمیم گیرندگان انسانی ، آنها را برای پذیرش و درخواست بیشتر مشاغل ، آزاد خواهد ساخت .

اجرای موفق كار مدل سازی تصمیم ، به انتخاب صحیح ابزار برای كامل نمودن این وظیفه ، بستگی دارد مقاله های قبلی از جمله (Delisione tall (1994) ,Bharadwjetal (1994) , Peters(1989) رویكرد پایگاه دانش را به عنوان روشی مناسب برای ارزیابی ریسك حسابرسی برگزیده اند ، این مقاله درصدد است بررسی نماید كه آیا این انتخاب صحیح است یا خیر .

( Weber(1997 به تمایل محققان سیستمهای اطلاعاتی اشاره می كند ، تا توجه آنها را به قدیمی ترین تكنولوژی در دسترس و خسارات رویكردهای توسعه یافته اخیر و امكان بروز زیان در صورت پشتیبانی تئوریكی از كارهایشان ، جلب كند ، بنابراین مطلوبست تاقبل از توجه به پروژة مدل سازی تصمیم گیری ، به رویه های مدل سازی منتشر شده توجه كنیم .

ا ستفاده از كامپیوترها به طوری كلی و مدلهای مبتنی بر سیستمهای پایگاه دانش به طور اخص ، به عنوان یك بخش جدایی ناپذیر از فرآیند حسابرسی ، بیشتر معمول رایج است ، مداركی بر این روند می توان از طریق منابع و مأخذ اكثر متنهای حسابرسی اخیر و مقاله هایی كه به طور خاص با این نكته سروكار دارند ، بدست آورد .

به عنوان مثال ، نشانة‌اخیر از میزان اهمیتی كه دانشگاه وحرفه به سیستم خبره ( مدل پایگاه دانش ) داده اند را از (1995)White می توان دریافت . این مقاله 105 سیستم حسابداری آكادمیك را در سطح ایالات متحده بررسی كرد . از این تعداد 96 درصد ، نقش هوش مصنوعی و سیستم خبره را درحسابداری و حسابرسی واحد مورد رسیدگیشان ، پنهان نمودند و 46 درصد به طور مستقیم كاربرد سیستمهای خبره را لمس كردند .

این نوشته جات و آثار چاپی ، مزایای رویكرد پایگاه دانش در مدل سازی تصمیم را افزایش داد Wateman(1986) ، ویژگیها و مزایای زیر را به عنوان مزایای بالقوة سیستمهای خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده (‌تصمیم گیرندگان انسانی ) ، مشخص نمود :

اظهار عقیدة مصنوعی ( سیستم خبره ) اظهار عقیده كارشناسان ( تصمیم گیرندگان انسانی )
دائمی

انتقال آسان

مستند سازی آسان

از بین رفتن

انتقال مشكل

مستند سازی مشكل

Consistent غیر قابل پیش بینی
قابل تهیه ، مقرون به صرفه گران ، پرهزینه

مزایای سیستم خبره نسبت به افراد تصمیم گیرنده

این روشن نیست آیا این مزایا مختص استفاده از سیستم خبره می باشد ، یا خیر ؟ در جهت متتنوع نمودن درجات این سیستم ، به نظر می رسد كه در هر نوع كامپیوتری برای كمك به تصمیم گیری قابل كاربرد هستند وسعت این مزایا بسیار وسیع و متنوع است . به عنوان مثال ؛ مسائل تصمیم گیری را رفع نماید . وقوع مكرر ابهام در مسئله تصمیم گیری نسبت به یك مورد قطعی و مطلق ؛ یك سئوال است ، این ممكن است یك گزینة ساده تر باشد . كافی است تا رویكردها بعضی از طبقات و درجات مسائل تصمیم گیری را كه میتوان درجه ای از ابهام را در آنها تصور ساخت ، نشان دهند .

Simon(1973) مسئله كاملاً سازمان را به یك موضوعی كه می توان در الگوریتم [3] تصمیم گیری به آن استفاده نمود . تعریف كرد و این گونه می توان تعریف را دنبال نمود كه تعیین و شناسایی چنین مسائل سازمان یافته ای ممكن است در طول زمان تغییر یابند . بنابراین برای فهم ما از فرآیند تصمیم گیری ، الگوریتم باید متناسب با این تغییر و تحول ، رشد و نمو یابد . بدین ترتیب الگوریتم توصیفی به طور كامل قادر می شود تا بر ابهام ذاتی در تصمیم گیری های خاص ، فائق آید .

همانطور كه بیان شد ، این مقاله درصدد است تا از رویكرد مدل سازی كه مدل پایگاه دانش یكی از این مدل هاست ، مدل مبتنی بر روش می باشد ، این مدل یك سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا مدل تصمیم گیری سازمان یافته را با استفاده از زبان برنامه ریزی رسمی مشخص می نماید . تا یك الگوریتم وابسته به جبر در اتخاذ تصمیم را ایجاد نماید . یك چنین مدلی شامل مجموعة معینی از روشهایی است كه باید در جهت مورد ملاحظه قرار دادن موضوع تصمیم كه قبل از تعریف شده است و ارائه راه حلی برای این موضوع ، كامل شود .

چنین الگوریتم جبر گرایانه ای ، فاقد انعطاف پذیری است . كه می تواند با استفاده از مدل پایگاه دانش كسب گردد (1986)Turban and wathins مدل پایگاه دانش را این گونه تعبیر و تفسیر نمودند : یك برنامه كامیپوتری كه شامل دانش بخره در باره قلمرو یك موضوع خاص و مكانیسم ارائه دلیل برای افزایش استنتاج بر اساس دانش می شود »

بنابراین ما دیدیم كه تعریف ویژگیهای مدل پایگاه دانش ، دارای مكانیسم ارائه دلیل است .

این مكانیسم ، ابزاری را استنتاج می كند كه توسط Water man(1986) این گونه تعریف می شود . بخشی از سیستم پایگاه دانش یا سیستم خبره كه شامل دانش حل مشكلات می باشد . این ابزار استنتاج حوزة‌دانش ( استقرار یافته در پایگاه دانش ) را درجهت رسیدن به یك استنتاج جدید ، تكامل می دهد .

این ابزار استنتاج نیاز به دستورالعملهایی دارد تا كاربرد دانش در حوزه‌ای خاص را راهنمایی كند این دستورالعملها از meta-Knowledge( فرادانش – مترجم ) گرفته می شوند . Waterman (1986) فرادانش را به صورت زیر تعریف می كند : دانشی ( یك سیستم پایگاه دانش ) كه بیان میكند ، سیستم چگونه كار می كند و دلایل را شرح می دهد چنین دانشی دربارة‌استفاده از كنترل حوزه دانش است به طور كلی میتوان گفت : دانشی درباره دانش است .

بنابراین سیستم پایگاه دانش ، فقط قسمتی از یك نرم افزار كامپیوتری نیست كه امكان بالقوة بكار بردن قوانین كشف كننده را برای تعیین موقعیت مسئله داشته باشد ، بلكه آن همچنین این امكان بالقوه را دارد تا اصولی را كه بر كاربرد این قوانین حاكم هستند ،‌نشان دهد . قوانین متفاوت ، برای مسائل تصمیم گیر ، بطور متفاوت میتوانند بكار گرفته شوند .این مدل ، یك ساده سازی است ساده سازی قوانین پیچیده شركتها كه بر چگونگی كاربرد محتوای پایگاه دانش برای حل مسائل و مشكلات حاكم است كه این خد كلیدی است برای تمایز بین رویكرد مدل سازی تصمیم به روش پایگاه دانش و رویكرد مبتنی بر روش .

رویكرد مبتنی بر روش ، فاقد این صراحت ووضوح فرادانشی است .بنابراین این مدلها (مدلهای مبتنی بر روش ) باید این موضوع را بوسیلة بكارگیری مدل پایگاه دانش در مسائل تصمیم گیری برطبق اصول عمومی كه در شمارة برنامه روشن شده است تقلید كنند .

و یا از طریق بكارگیری مدل پایگاه دانش از بكارگیری چنین قواعد پیچیده ای اجتناب كنند . این رویكرد عمومی ؛ مدل مبتنی بر روش را تحویل می دهد كه بطور ذاتی انعطاف پذیری كمتری در مسائل تصمیم گیری دارد .

در زمان مشابه حتی اگر مدل مبتنی بر روش قادر باشد تا به مسئله تصمیم گیری به طور دقیق اشاره كند ، این مدل در اظهارعقیده ، حساسیت بیشتری رخ می دهد .ز یرا پایه و اساس آن به روشن ساختن فرادانشی خاص برای كنترل كاربرد هر كشف كننده ای در پایگاه دانش نیاز ندارد .

این مقاله قصد نارد تا مجموعه از اصول كه توسط (1992)Michaelsen توسعه یافت را بسط دهد ،او سعی كرد تا مجموعه ای از معیارهای جهانی كه در حوزة مسئله پاداش مدیریت ، برای مدل سازی پایگاه دانش مناسب بود ، را توسعه دهد بلكه این مقاله درصدد است تا در یك موضوع تصمیم در حوزة حسابرسی فعالیت كند . كه این موضوع با استفاده از رویكرد پایگاه دانش در تحقیق قبل نشان داده شده است .

2)‌موضوع (‌مسئله ) تصمیم :

موضوع تصمیم حسابرسی كه در این مطالعه ، مدل سازی شده است ، عبارتست از ریسك حسابرسی ،( شامل ارزیابی ریسك ذاتی و ریسك كنترل ) كه از چرخة خریدها ، حسابهای پرداختی و معاملات موجودی ایجاد می شود .

این چرخه به دو دلیل انتخاب شده است : اولاً چرخه موضوعی است كه از دامنة وسیعی از فعالیتهای واحد تجاری مختلف ناشی می شود .بنابراین نتیجه گیری مدلهای تصمیم ، بطور وسیع قابل تعمیم خواهد بود . دوماً بیشتر حسابرسان تجربة حسابرسی در چرخه معاملات را دارند ، بنابراین دانش موردنیاز برای فرآیند مدل سازی ، به صورت آماده، در دسترس می باشد . مدل ریسك حسابرسی به طور موثری برای استفاده حسابرسان وقتی برنامة حسابرسی توجه دارند ، توضیح داده شده است .

چهارچوب قواعد حسابرسی در استرالیا اخیراً دستخوش تغییرات عمده ای شده است. و این بدنبال پروژة تكمیل و تجدید نظر در اعلامیه های رسمی حسابرسی رخ می دهد .

در نتیجه این پروژه یك چهارچوب از چهل و یك بیانیة استانداردهای حسابرسی و بیانیة های راهنما ایجاد شده است . 3مورد از این استانداردها با مدل ریسك حسابرسی مرتبط هستند .

AUS4.2- «‌ریسك حسابرسی و كنترل » كه بیان كننده اجزاء مدل ریسك حسابرسی است و نشان دهندة این مطلب است كه ریسك حسابرسی چگونه با ماهیت و محتوای شواهد حسابرسی جمع آوری شده مرتبط می باشد .

AUS3.6-« اهمیت »‌كه بیان كنندة‌ارتباط معكوس بین اهمیت و ریسك حسابرسی در پاراگراف 10 و 11 می باشد .

AUS514- «‌نمونه گیری حسابرسی »كه با نمونه گیری حسابرسی و ارتباط سطح نمونه گیری با ریسك حسابرسی سروكار دارد .

مدل ریسك حسابرسی در ضمیمه 2 از AUP شمارة‌24 كاملاً شرح داده شده است «‌بیانیه فعالیت حسابرسی – نمونه گیری حسابرسی » بیانیة عمل حسابرسی است كه شامل چهارچوب قانون مندی می شود كه این قانون مندی منجر به پروژة طبقه بندی خواهد شد .

بر اساس ساختار مدل ریسك حسابرسی ، ریسك حسابرسی عبارت است از ارائه اظهار نظر نادرست حسابرسی . بنابراین ، ضروری است تا دو نوع ریسك حسابرسی را شناسایی نمائیم .كه به طور معمول به طبقه بندی می شود . این دو ریسك به ترتیب عبارتند از : احتمال ارائه نظر مساعد و مطلوب دربارة حسابهای صاحبكار ، جایی كه اظهار نظر عدم مطلوبیت حسابها،مناسب می باشد و احتمال ارائه نظر نامساعد و عدم مطلوبیت حسابها جایی كه شرایط واقعی ایجاب كننده نظر مساعد دربارة حسابها بوده است.

ریسك حسابرسی هم با كار انجام شده توسط حسابرسی مرتبط است و هم با عملیات صاحبكار این مطلب اخیر ، به معنای كنترل مستقیم حسابرسی بر ریسك نمی باشد ، مدل می تواند به صورت زیر نوشته شود :

DR ×CR × AR=IR

جایی كه :

AR: ریسك حسابرسی ، عبارتست از احتمال ارائه اظهار نظر ناصحیح حسابرسی كه بالطبع از اشتباه نوع اول یا دوم سرچشمه می گیرد.

IR:ریسك ذاتی عبارت است از احتمال تحریف با اهمیت ناشی از دفاتر و حسابهای صاحبكار ، قبل از اینكه به اثر هر اندازه گیری كنترلی توجه شود . صاحبكار ممكن است اقدام به تنهاترنمودن آنها كند .

CR: ریسك كنترل ، كه عبارتست از احتمال اینكه تحریفی با اهمیت رخ داده باشد و توسط سیستم كنترل داخلی صاحبكار اصلاح و كشف نشود .

DR: ریسك كشف : احتمال این كه تحریف با اهمیت رخ دهد و توسط سیستم كنترل داخلی صاحبكار كشف و اصلاح نشود و توسط حسابرس كشف نگردد . این تنها عنصری از ریسك حسابرسی است كه حسابرس مستقیماً آن را كنترل مینماید .

حسابرس با تصمیم هزینه /منفعت روبرو می باشد تا سطح خطر حسابرسی قابل تحمل را تعیین نماید . او باید به هزینة ارائه اظهار نظر نادرست بالقوه در مقابل هزینة كار اضافی حسابرسی برای بدست آوردن سطح اطمینان بالاتری در جهت اظهارنظر خود ؛‌توجه نماید .

حسابرس اجزای ریسك غیر قابل كنترل را ( ریسك ذاتی و ریسك كنترل ) بوسیلة جمع آوری شواهدی ازمقیاس های ریسك ، تعیین می كند . مقیاس ها و نشانه های ریسك حسابرسی می تواند بوسیلة مشاهدة جنبه های متفاوت ماهیت واحد تجاری صاحبكار ( ریسك ذاتی ) و سیستم كنترل داخلی ( ریسك كنترل ) استنتاج شود .

استفاده از این چهارچوب ها ارزیابی ریسك را به درجة معینی از ساختار معطوف می دارد و به حسابرسان برای مدل سازی تصمیم وضعیت مناسبتری می بخشد . از بحث قسمت 1 این گونه می توان برداشت نمود كه ، وضع این ساختار ممكن است نیاز به سادگی فرادانشی كه بوسیلة مدل پایگاه دانش ارائه شده را آشكار می سازد . این ممكن است درجه‌ای از صداقت در افشاء را نشان دهد .به هر حال تحقیقات گذشته مانند آنچه در این قسمت مستند شده است ، مدل پایگاه دانش را در طبقه ارزیابی ریسك موضوع حسابرسی بكار برده اند .

این مقاله ، در این تعیین اینكه آیا این كاربردهای گذشته ، توجیه می شوند و یا اینكه ابزار ساده تر ،‌كافی است ، كمك می كنند .

3) ساختار مدل

1-3) جمع آوری اطلاعات :

ارزیابی ریسك حسابرسی بر مبنای شاخصها و نشانه های ریسك انجام می شود . نیازمندی های اطلاعات در مدل ارزیابی ، ریسك ، دارای دو قسمت است :تعیین شاخصهای لازم ریسك و بررسی اثر آنها بر ارزیابی ریسك حسابرسی . در این قسمت ، یك مورد مطالعه بر پایه رویكرد جمع آوری اطلاعات ارائه می شود .

اطلاعات استفاده شده در این پروژه با بررسی نمودن ابزاری كه بطور مشترك برای جمع آوری اطلاعات در پروژة حاضر استفاده شده است و در (1995)Chang and monore انتشار یافته است ، گردآوری شده است ، بررسی اسناد با یك نمونة 79 تایی از حسابرسان كامل شد . كه همگی آنها كمتر از 3 سال تجربة حسابرسی دارند . این الزامات كه برای تمام اعضای تمام حرفه ای در استرالیا انعكاس می یابد ، به Abdolmohammadi(1987) نسبت داده می شود .

[1]– پایگاه دانش ، حاوی حقایقی دربارة یك زمینة خاص و مجموعه قواعدی كه از آن حقایق استفاده می كند .آنها ممكن است اشیاء را توصیف كرده ، روابط را معین كرده یا قواعد سرانگشتی ایجاد كنند كه سیستم خبره از طریق تجربه كسب كرده است . نوعاً هر قاعده حاوی یك شرط و یك اقدامی به شكل« 1fx پس y» می باشد . این بدان معناست كه هر گاه شرط x ، صحیح باشد ، پس سیستم خبره اقدام Y را از آن نتیجه می گیرد . این حقایق و قواعد از طریق مصاحبه با اشخاص خبره تعیین می شود .

[2] -مدل مبتنی بر روش : رویكردی است كه صرف نظر از سطوح متنوع ریسك ، از برنامه های استاندارد استفاده می‌كند .این رویكرد در محیط حسابرسی امروزین یك رویكرد قابل قبول محسوب نمی شود .

[3] – الگوریتم هر شیوة عملی برای حل مسائل

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment