دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد حسابداری بین الملل – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

شركت فیروز

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29/12/2×

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

      ریال
فروش     183
ب.ت فروش     (5/101)
سود ناویژه     5/81
هزینه عملیاتی :      
اجاره 12    
تبلیغات 16    
تضمین 15/17    
سایر 15    
      (15/50)
سود عملیاتی     35/31
سایر درآمدها و هزینه ها :      
هزینه تجدید سازمان (استثنایی)     (5)
سود عملیات عادی قبل از مالیات     35/26
هزینه مالیات     (58/6)
سود خالص     77/19

مسئله 38 ص 196 نشریه 175

شركت شادمان

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29 اسفند x1

  قرارداد نوع اول (نقدی)   قرارداد نوع دوم (اعتباری)
فروش 000/000/500/12=000/25×000/50=1250   60000×14000=                       840
ب.ت فروش 000/750=25000×30000=(750)   000/000/420=000/14×000/30=(420)
سود ناویژه                                  500                                            420
هزینه م.م فروش چون نقدی مطالبات ندارد   000/600/12=%5/1×000/000/840=(6/12)
هزینه فروش                                  (250)                                            (250)
هزینه اداری                                  (220)                                            (220 )
سود قبل از مالیات                               30                                زیان       (6/62)
شركت شادمان

صورت سود و زیان

برای سال منتهی به 29/12/2×

      قرارداد نوع اول (نقدی)       قرارداد نوع اول (نقدی)
فروش 000/50×000/30   1500   60000×22000   1320
ب.ت فروش 000/30×000/30   (900)   30000×22000   (660)
سود ناویژه     600       660
– هـ.م.م الوصول فروش نقدی ح.د ندارد     5/1%×1320   (8/19)
– هـ های فروش     (150)       (150)
– هـ های اداری و فروش     (220)       (220)
سود (زیان) قبل از مالیات     230       2/270

مسأله 39 ، ص 197، نشریه 175

یادداشتهای توضیحی1- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات   یادداشتهای توضیحی2- بهای تمام شده كالای فروش رفته
فروش ناخالص 81250   موجودی كالای اول دوره   7750
– برگشت از فروش (950)   خرید ناخالص 64330  
-تخفیفات فروش (550)   تخفیفات خرید (480)  
فروش خالص 79750   خرید خالص   45850
      – م.ك پایان دوره   (7500)
      ب.ت. ك.ف.ر   46100
           
نمونه یادداشتهای توضیحی 3- هزینه های فروش، اداری و عمومی   نمونه یادداشتهای توضیحی4- خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
حقوق كاركنان اداری 5500   سود فروش تجهیزات 80
حقوق كاركنان فروش 5210   – زیان فروش سرمایه گذاریها (200)
هزینه حمل كالا 1450   – هزینه باز خرید كاركنان (1900)
هزینه توزیع 4250   + سود سهام سرمایه گذاری ها 350
هزینه استهلاك كامیونها 290   هزینه مالیات املاك (1000)
هزینه استهلاك تجهیزات اداری 100   جمع (2670)
هزینه استهلاك تجهیزات فروشگاه 250      
هزینه استهلاك ساختمان اداری 250      
هزینه مطالبات مشكوك الوصول 320      
هزینه اداری متفرقه 450      
هزینه فروش متفرقه 500      
جمع 18570      
شركت پیام آوران

صورت سود و زیان

برای سالی منتهی به 29/12/80

فروش (یادداشت 1)   79750
ب.ت.ك.ف.ر (یادداشت 2)   46100
سود ناویژه   50/336
هزینه عملیاتی :    
هزینه اداری و تسهیلاتی ، توزیع و فروش (یادداشت 3) (18570)  
سایردرآمدها و هزینه های عملیاتی :    
زیان كاهش ارزش موجودی (750)  
جمع درآمدها و هزینه های عملیاتی   (19320)
سود عملیاتی   14330
خالص سایردرآمدها و هزینه غیرعملیاتی (یادداشت 4)   (2670)
سود خالص   (11660)
گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود خالص 11660
سود انباشته اول دوره 5500
سود قابل تخصیص 17160
– سود تقسیمی (1500)
سود انباشته پایان دوره 15660

مسئله 40 ص 198 ، نشریه 175

X2   X1
  كل شركت بخش متوقف شده سایر   كل شركت بخش متوقف شده سایر
فروش 44000 4000 000/40   35000 5000 30000
ب.ت فروش (28600) (2900) (25700)   (20000) (3200) (16800)
هزینه اداری (8000) (500) (7500)   (6750) (400) (6350)
هزینه فروش (3600) (200) (3400)   (3120) (300) (2820)
هزینه مالی (2000) (2000)   (2000) (2000)
زیان فروش داریی های عملیات متوقف شده (500) (500)  
خسارت آتش سوزی (400)  
زیان كاهش ارزش (350) (350)        
      X2     X1
فروش :            
عملیات در حال تداوم     000/40     30000
عملیات متوقف شده     4000     5000
      44000     35000
ب.ت.ك.ف.ر     (28600)     (2000)
سود ناویژه     15400     15000
هزینه عملیاتی :            
هزینه اداری 8000       6750  
هزینه فروش 3600       3120  
زیان ارزش موجودیها 350        
جمع هزینه های عملیاتی     (11950)     (9870)
فعالیت های سود عملیاتی :            
در حال تداوم 3050       4030  
متوقف شده 400       1100  
      3450     5130
سایر درآمدها و هزینه عملیاتی:            
هـزینه تأمین مالی 2000       2000  
زیان فروش دارائی متوقف شده (استثنایی) 500   (2500)              (2000)
سود فعالیت هادی قبل از كسر مالیات     950                3130
هزینه. مالیات عملیات عادی     (5/237)     (5/782)
سود عملیاتی عادی بعد از مالیات     5/712     5/2347
اقلام غیرمترقبه :            
زیان آتش سوزی (400)          
اثر مالیاتی 100   (300)      
سود خالص     5/412      

گردش حساب سود و زیان انباشته سال X2

سود خالص 5/412
سود انباشته اول دوره 5/2347
سود انباشته پایان دوره 760/2

مسئله 42 ، ص 200 ، نشریه 175

 

یادادشت های شماره (1)   ریال   یادادشت های شماره (2)   ریال   ریال
فروش     495200   موجودی ك اول دوره       89700
ب.ف.ت 11200       + خرید كالا   173000    
ت.م.ف 880       – ب.خ.ت (6%)   (10380)    
      (12080)   خرید خالص   162620    
فروش خاص     483120   + هـزینه حمل ك خریداری شده [525+800]   6325    
          ب.ت.ك خریداری شده       168945
          ب.ت.ك آماده برای فروش       258645
          -م.ك پایان دوره [33600+20550]       (54150)
          ب.ت.ك فروش رفته       204495
یادداشت شماره (3) ریال   یادداشت شماره (4) ریال
هزینه حفوق و كمیسیون 35000   سود سهام سرمایه گذاری ها 7150
هزینه تبلیغات 16090   – هزینه های مالی (4520)
هزینه های خدمات حقوقی 2225   + سود فروش داراییها 18500
هزینه بیمه 8500   خالص سایر درآمدها و هزینه­های غیرعملیاتی 21130
هزینه مسافرت 4560      
هزینه استهلاك ساختمان 6100      
هزینه استهلاك تجهیزات 4800      
هزینه آب، برق وگاز 6400      
هزینه تلفن و پست 1475      
هزینه ملزومات [1600-2180] 580      
هزینه های متفرقه فروش 2200      
هزینه حقوق مدیران 36600      
هزینه م.م الوصول [3%×261000] 7830      
كمیسیو فروش ثبت شده 108      
هزینه حمل كالای فروش رفته 4200      
جمع هزینه های عملیاتی 136668      
شركت تبریز

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به 29/12/2×

ریال   گردش سود انباشته ریال
فروش خالص 483120   سود خالص 25/67865
– ب. ت. ك فروش رفته (204495)   + م سود انباشته ابتدای سال 440670
سود ناخالص 278625   سود قابل تخصیص 25/508535
هزینه های عملیاتی (136668)   سود تقسیمی (33000)
سود عملیاتی 141957   م سود انباشته پایان سال 25/475535
+سایر درآمدهای غیرعملیاتی 21130      
سود ناشی از فعالیت های عادی 163087      
– مالیات (75/407717)      
سود قبل از اقلام غیرمترقبه 25/12235      
– زیان غیرمترقبه (72600)      
اثر مالیاتی 18150      
سود خالص 25/67865      

مسئله 43، ص 203 ، نشریه 175

                                         شركت كردستان       

صورت سود و زیان

                             برای سالی منتهی به 29/12/80                       ریال

فروش   450000
بهای تمام شده كالای فروش رفته   (263000)
سود ناویژه   187000
هزینه های عملیاتی :    
هزینه اداری- عمومی 58720  
هزینه فروش 63900  
جمع هزینه های عملیات   (122620)
سود عملیاتی   64380
سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی :    
سود فروش سرمایه گذاری 6700  
سود فروش زمین و ساختمان 75000  
جمع سایر درآمدها و هزینه های   غیرعملیاتی   81700
سود فعالیت عادی قبل از مالیات   146080
– مالیات   (36520)
سود عملیات عادی قبل از اقلام غیرمترقبه   109560
اقلام غیرمترقبه :    
سود غیرمترقبه 39400  
مالیات (9850)  
جمع اقلام غیرمترقبه   29550
سود خالص   139110
شركت كردستان

صورت سود و زیان جامع

برای سال مالی منتهی 29/12/2×

سود خالص 139110
+مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت 8500
+ سود تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی 33000
سود جامع سال مالی 180610
– كسر می شود :  
تعدیلات سنواتی (13785)
سود جامع از تاریخ گزراشگری قبلی 166825

مسئله 44 ، ص 202 ، نشریه 175

هزینه استهلاك سالانه

استهلاك انباشته تا تاریخ برآورد   2700=9×300

ارزش دفتری 500=2700-3200

هزینه استهلاك سال جاری و سالهای بعد

تغییر در برآورد است و عطف به ماسبق ندارد. لذا آثار آن به دوره های جاری و بعد تسری می بابد در واقع اثر انباشته تغییر در برآورد صفر است.

 مساله 45 صفحه203 نشریه 175

م ك اول دوره سال 2×13 به روش W.A 490
م ك اول دوره سال 2×13 به روش fifo (590)
تفاوت م.ك ابتدای دوره دو روش (100)

ثبت لازم : سود انباشته 100

                      موجودی كالا (اول دوره) 100

           ثبت بابت در نظر گرفتن تعدیلات سنواتی

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment