دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد حسابداری بین الملل – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در این سال هیچ ثبت اصلاحی نیاز نمی باشد. زیرا 5 ساله عمر مفید تجهیزات به اتمام رسیده و هیچ چیز از تجهیزات باقی نمانده و همه به هزینه تبدیل شده است. اما سود 5 سال گذشته شركت كمتر از واقع گزارش شده است.

نكته : در مورد اصلاح اشتباهات، علاوه بر آنكه مانده سود انباشته ابتدای دوره با استفاده از تعدیلات سنواتی تعدیل می شود. صورتهای مالی مقایسه ای نیز ارائه مجدد می گردد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تغییر در برآوردهای حسابداری

استفاده از برآورد در فرآیند حسابداری یك امر طبیعی است برآوردها معمولاً با استفاده از مناسب ترین اطلاعات موجود صورت می گیرد اما گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات جدید ممكن است ضرورت یابد كه برآوردهای حسابداری تغییر كند. تغییر در برآورد حسابداری ممكن است:

1- تنها بر سود و زیان دوره جاری تأثیر داشته باشد مانند تغییر دربرآورد نرخ مورد استفاده برای مطالبات مشكوك الوصول

2- هم بر سود و زیان دوره جاری و هم بر دوره های آتی تأثیر داشته باشد مانند تغییر در برآورد عمر مفید دارای مشهود كه علاوه بر هزینه استهلاك دوره جاری بر هزینه های استهلاك دوره های آتی اثر می گذارد.

سایر نمونه ها به شرح زیر است :

میزان مورد انتظار مطالبات لاوصول و مبلغ بدهی مربوط به تضمین محصولات، تغییر روش محاسبه استهلاك داریی ها، تغییر در برآورد نابابی موجودی مواد و كالا، تغییر در برآورد میزان قابل بازیافت از منابع و ذخایر طبیعی

نكته : تغییر در برآوردهای حسابداری عطف به ماسبق نمی شود یعنی صورتهای مالی دوره های قبل از اصلاح و ارائه مجدد نمی گردد.

مثال درس (1) :

شركت قوچان ، در اول فروردین ماه 1×13، ماشین آلاتی را به مبلغ 000/900 ریال خریداری نمود، عمر مفید ماشین آلات 8 سال و ارزش اسقاط آن 000/100 ریال برآورد شده و روش خط مستقیم برای محاسبه استهلاك مورد استفاده قرار گرفته است. در ابتدای سال 4×13، با بررسی های انجام شده مشخص گردید كه عمر مفید ماشین آلات 3 سال و ارزش اسقاط آن 000/60 ریال است. مطلوبست : محاسبه هزینه استهلاك ماشین آلات در سال 4×13، محاسبه اثر انباشته ناشی از تغییر در برآورد عمر مفید

هزینه استهلاك 3 سال گذشته   000/300= 3× (000/100-000/900)
8

ارزش دفتری ماشین آلات در ابتدای 4×         000/600=000/300-000/900

هزینه استهلاك سال 4×تا 6×     000/180= 000/60-000/600
3

از آنجا كه تغییر در برآورد محسوب می شود پس عطف به ماسبق ندارد یعنی اثر انباشته تغییر در برآورد صفر است.

مثال درس (2) :

شركت كاشان، در اول فروردین ماه 1×13، تجهیزاتی را به مبلغ 000/650 ریال خریداری نمود. عمر مفید تجهیزات 5 سال و ارزش اسقاط آن 000/50 ریال برآورد شد و برای محاسبه استهلاك، روش خط مستقیم مورد استفاده قرار گرفت. در سال 3×13، مدیریت شركت تصمیم گرفت، روش استهلاك را به روش مجموع سنوات تغییر دهد. مطلوبست : محاسبه هزینه استهلاك تجهیزات در سال 3×13، محاسبه اثر انباشته ناشی از تغییر در روش استهلاك :

بر طبق استانداردهای بین الملل این تغییر، تغییر در رویه حسابداری است بر طبق استاندارد ایران، تغییر در برآورد است پس اثر انباشته تغییر روش آن صفر است.

استهلاك انباشته در سال 1و2× 000/200= 2× 000/100= 000/50-000/650
6

                                                                            سال باقیمانده 4=2-6      

                 ارزش دفتری دارایی در ابتدای 3×   000/450 = 000/200-000/650

                   000/160 = (000/50-000/450) × = هزینه استهلاك سال اول (3×)

 

بر طبق استاندارد بین الملل :

رویه جدید :

                                                                             21 =1+2+3+4+5+6

                                                     428/171=(000/50-000/650)× : سال 1×

                                                = (000/50×000/650) × : سال 2×

رویه قدیم :

                                                       000/200=2×000/100=

اس انباشته تجهیزات
  000/200

X=114285ماوالتفات

  314285

مثال درس (3) :

شركت الوند در ابتدای سال 1×13، ماشین آلاتی به مبلغ 000/800 ریال خریداری نمود. عمر مفید ماشین آلات 10 سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد گردید و روش خط مستقیم برای استهلاك ماشین آلات مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدای سال 5× با بررسی های انجام شده مشخص گردید كه این ماشین آلات تنها سه سال دیگر قابل استفاده می باشد.

مطلوبست : محاسبه هزینه استهلاك ماشین آلات مذكور برای سالهای 5×13 الی 7×13

هزینه استهلاك سالهای 1× الی 5×     000/320 = 4 × 000/80= 0-000/800
10

ارزش دفتری ماشین آلات در ابتدای 5×           000/840 = 000/320-000/800

هزینه استهلاك سالهای 5× تا 7×                     000/160= 0-480000
3

   صورت سود و زیان جامع

طبق رویكرد نگهداشت سرمایه، سود از تفاوت بین خالص داراییها (حقوق صاحبان سهام) در ابتدا پایان دوره به استثنای آورده و ستانده صاحبان سرمایه طی دوره ، به دست می آید، و از آنجا كه برخی اقلام در صورتی سود و زیان منعكس نمی شوند و مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می شوند (در ترازنامه)؛ مانند : مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری، سود و زیان تسعیر داراییها و بدهی های ارزی در شركت های دولتی (مشمول ماده 136 قانون محاسبات عمومی)، بخشی از وجوه دریافتی توسط شركت های آب و برق از مشتركین (كه طبق قانون به عنوان حقوق عمومی طبقه بندی می شود). تفاوت تسعیر صورتهای مالی واحدهای مستقل خارجی (استاندارد شماره 16). لذا رقم نهایی صورت سود و زیان بیانگر سود (زیان) جامع نیست. به همین دلیل گزارش سود و زیان جامع تهیه می گردد كه فرمت كلی آن به شرح زیر است:

نام شركت

صورت سود و زیان جامع

برای دوره مالی منتهی به ….

  ریال
*سود خالص دوره مالی ×××
*+ مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدیدارزیابی دارایی های ثابت مشهود ×××
*+ سود تحقق نیافته سرمایه گذاری های بلند مدت ×××
سود جامع دوره مالی ×××
*تعدیلات سنواتی ×××
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری قبلی ×××

*این موارد باید در یك صورت سود و زیان جامع گزارش شود.

نكته : لازم به ذكر است كه تعدیلات سنواتی جزئی از سود جامع دوره جاری نسبت اما جهت انعكاس كلیه تغییرات شناسایی شده طی دوره در این صورت وارد می شود.

نكته : در مواردی كه اجزای صورت سود و زیان جامع، محدود به سود یا زیان خالص دوره (طبق صورت سود و زیان) و تعدیلات سنواتی باشد. ارائه صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد. و تنها عدم لزوم ارائه صورت را در یادداشتی ذیل صورت سود و زیان افشاء می كنیم.

نكته :

تعدیلات سنواتی ← اگر بدهكار باشد ← كم می شود.

تعدیلات سنواتی ← اگر بستانكار باشد ← اضافه می شود.

مثال درس (1) :

مانده های زیر در خصوص عملكرد مالی شركت سهامی میبد برای سال مالی 8×13 در دست می باشد:

سود خالص                                         1700 ریال سود حاصل از تسعیر ارز واحد خارجی جزء لاینفك 80
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود         600 تعدیلات سنواتی (بستانكار)                             200
زیان تحقق نیافته ی سرمایه گذاری های بلند مدت 200 سود حاصل از تسعیر ارز واحد خارجی مستقل         50

صورت سود و زیان جامع سال مالی 8×13 را تهیه نمایید :

شركت سهامی میبد

صورت سود و زیان جامع

برای سال مالی منتهی به 29/12/8×

  ریال
سود خالص 1700
+مازاد تجدیدارزیابی دارایی های ثابت مشهود 600
– زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری های بلند مدت (200)
+ سود حاصل از تسعیر ارز واحد خارجی مستقل 50
سود جامع سال مالی 2150
تعدیلات سنوانی 250
سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری قبلی 2400

پاسخ مسائل فصل سوم نشریه 175 سازمان حسابرسی

مسئله 36 ص 194 نشریه 175

سود و زیان جاری :

ارزش دفتری دارایی های شعبه آفریقا 400 = 1000
4/1

                       3000=1000-4000= زیان غیرمترقبه ناشی از مصادره دارایی ها

                                       زیان كاهش ارزش موجودی ها میلیون ریال 400

                                   بند 3 و 4 تعدیلات سنواتی و مربوطه به سود انباشته

شركت كویر

صورت سود و زیان

             برای سال منتهی به 29 اسفند 2×            ریال

   

 

ادامه صورت سود و زیان

فروش     15000   اقلام غیرمترقبه :      
بهای تمام شده فروش 9000       زیان مصادره اموال در آفریقای جنوبی (3000)    
+ زیان كاهش ارزش موجودی ها 400       اثر مالیاتی مربوط 25% 750    
سود ناویژه     (9400)         (2250)
      5600   سود خالص     300
هزینه های عملیاتی :                
اداری عمومی 1000              
فروش 500  
 

 

         
      (1500)          
سود عملیاتی     4100          
سایر درآمدها و هزینه ها :                
هزینه مالی     (700)          
سود عملیات عادی     3400          
مالیات سود عادی 25%     (850)          
سود قبل از اقلام غیرمترقبه     2550          
گردش سود و زیان انباشته
سود خالص     300
سود انباشته اول دوره 100    
تعدیلات سنواتی 5/7    
سود انباشته تعدیل شده دوره اول     5/107
تعدیل شده سود قابل تخصیص     5/407

 

افزایش هزینه استهلاك (تعدیل بدهكار) (5/37) = %75×50

                                                                  ← تعدیل سنواتی

برگشت هزینه استهلاك (تعدیل بستانكار) 45=%75×60

 مسأله 37 ص 195 نشریه 175

183= 16 + 18 – 185 = فروش صحیح

5/101 = 5/7 + 94 = ب.ت فروش صحیح

5 = هزینه تجدید ارزیابی          12 = 12 × = هزینه اجاره صحیح

15/17= (%5×183) + 8 = هزینه صحیح مخارج تضمین

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment