دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد حسابداری بین الملل – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

با فرض اینكه نرخ مالیات بردرآمد 25 درصد باشد، مطلوبست ارائه تعدیلات سنواتی و انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه

نكته :

1- برای محاسبه تعدیلات سنواتی، موجودی كالای ابتدای سالی كه تغییر در آن صورت می گیرد طبق دو روش با هم مقایسه می گردد.

2- هم اكنون در عمل تعدیلات سنواتی بدون در نظر گرفتن آثار مالیاتی منعكس می شود اما با توجه به آنكه تعدیل سنواتی بردرآمد مشمول مالیات مؤثر است. بهتر است آثار آن به طور جداگانه مشخص و گزارش شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

م.ك ابتدای سال 2× به روش fifo 000/440
م.ك ابتدای سال 2× به روش W.A (000/400)
تفاوت دو روش 000/40
– اثر مالیاتی 25% (000/10)
خالص تعدیلات سنواتی 000/30

 

موجودی كالا 000/40                                موجودی كالا 000/40

سود انباشته 000/30                                    سود انباشته 000/40

مالیات پرداختنی 000/10                                           ثبت بدون­در نظر گرفتن اثر مالیاتی

ثبت با در نظر گرفتن اثر مالیاتی

مثال :

2- شركت شیركوه از سال 1×13 شروع به فعالیت نموده و برای ارزیابی موجودی كالا از روی fifo استفاده می نمود. در سال 3×13، مدیریت شركت تصمیم گرفت برای ارزیابی موجودی كالا از روش میانگین موزون استفاده نماید. اطلاعات زیر در دست است:

  سال 3×13   سال 2×13   سال 1×13
موجودی كالا پایان سال ریال   ریال   ریال
طبق روش fifo 000/250   000/180   000/220
طبق روش میانگین موزون 000/232   000/164   000/210
سود خالص (با استفاده از روش fIfo) 000/576   000/524   000/475

با فرش اینكه تغییر روش در سال 3×13 صورت گرفته باشد و از مالیات بردرآمد صرف نظر شود.

مطلوبست :

1- محاسبه سود خالص سال 3×13

2- محاسبه اثر انباشته ناشی از تغییر روش ارزیابی موجودی كالا و انجام ثبت لازم در دفتر روزنامه

1)

  سود دوره   ب.ت. فروش
م.ك. پایان دوره مستقیم   معكوس
م.ك. اول دوره معكوس   مستقیم

(000/18)→ (000/250-000/232) = تفاوت م.ك پایان دوره سال 3×

(000/16) → (000/180-000/164) = تفاوت م.ك اول دوره سال 3×

سود خالص سال 3× به روش fifo 000/576
– تفاوت م.ك. پایان دوره (18000)
+ تفاوت م.ك. اول دوره 16000
سودخالص سال 3× به روش W.A 574000

2) م.ك ابتدای سال 3× به روش قدم- م.ك ابتدای سال سال 3× به روش جدید = تعدیلات سنواتی

كاهش در م سود انباشته (16000) = 000/180 – 000/164 = تعدیلات سنواتی

سود انباشته 000/16

           موجودی كالا (اول دوره) 000/16

ثبت بابت انعكاس آثارانباشته تغییر روش

 

نكته : بر طبق استانداردهای بین الملل اینگونه تغییرات، تغییر در رویه حسابداری است ولی طبق استاندارد ایران تغییر در برآورد است.

مثال :

شركت یزد ، یك دستگاه ماشین آلات به بهای تمام شده 210 میلیون ریال و ارزش اقساط 10 ریال و عمر مفید 10 سال تحصیل نمود و از ابتدای سال تحصیل سال 82 به روش خط مستقیم مستهلك نمود. در آغاز سال 87 شركت پایان به این نتیجه رسید كه اگر روش استهلاك را به روش نزولی و با نرخ 20 درصد تغییر دهد. منجر به ارائه مطلوب تر صورتهای مالی می گردد. مطلوبست تعیین نوع تغییر حسابداری محاسبه اثرات انباشته تعدیل و ارائه ثبت اصلاحی لازم.

42000=20%× (0-210) = هـ.اس سال 82 هزینه استهلاك سالانه به روش مستقیم 20= 10-210
6/33=20%× (42-210) = هـ.اس سال 83 10
9/26=20%× ((6/33+42)-210) = هـ.اس سال 84    
5/21=20%× ([9/26+6/33+42]-210) = هـ.اس سال 85 استهلاك انباشته تا زمان تغییر روش 100= 5 ×20
2/17=20%× ([5/21+9/26+6/33+42]-210) = هزینه استهلاك سال 86    
8/106      

8/6 = 100-8/106 = اثر انباشته تغییر روش

سود انباشته 8/6

         استهلاك انباشته تجهیزات 8/6

ثبت بابت انعكاس آثار انباشته تغییر روش

 اصلاح اشتباهات :

منظور از اصلاح اشتباه، اصلاح اشتباهات با اهمیتی است كه در صورت های مالی دوره های گذشته رخ داده و در دوره جاری كشف گردیده است. بر طبق استاندارد شماره 6 ایران می تواند شامل موارد زیر باشد:

الف- اشتباهات ریاضی

ب- اشتباهات در بكارگیری رویه های حسابداری

ج- تغییر نادرست یا ندیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی

د- تغییر از یك رویه غیراستاندارد حسابداری به یك رویه استاندارد حسابداری

هـ- موارد تقلب

اشتباهات ممكن است :

1- تنها بر ترازنامه یا صورت سود و زیان تأثیر بگذارد: مثلاً اگر خرید ماشین آلات اشتباهات به عنوان اثاثه ثبت شود و یا اینكه هزینه حسابرسی تحت عنوان هزینه های مالی ثبت شود. این اشتباهات عموماً مربوط به طبقه بندی اقلام هستندو به عنوان تعدیلات سنواتی تلقی نمی شوند.

2- هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان تأثیر بگذارند : مثلاً عدم شناسایی هزینه استهلاك برای دارایی های ثابت مشهود، كه هم سود شركت وهم ارزش دفتری دارایی های مشهود را بیشتر از واقع گزارش گردد. اینگونه اقلام تعدیلات سنواتی تلقی می شوند كه خود به دو نوع تقسیم می شوند:

الف) اشتباهات خنثی شونده : صرفاً بر روی سود خالص چندین دوره مالی تأثیر می گذارند و پس از چند دوره، اثر آنها بر سود انباشته خنثی می شود. مثلاً اگر تجهیزات خریداری شده به عنوان هزینه ثبت شود. پس از پایان عمر مفید تجهیزات، اثر این اشتباه خنثی می شود.

ب) اشتباهات ماندگار : در صورت عدم اصلاح این اشتباهات هرگز خنثی نمی شوند. مثلاً اگر زمین خریداری شده به حساب هزینه منظور گردد.

چند مثال :

شركت سهامی حسام، یك فقره فاكتور فروش نسیه سال 84 را به مبلغ 000/000/150 ریال. در دفاتر خود به اشتباه ثبت ننموده است. با توجه به هر یك از حالات مستقل زیر، ثبت لازم را ارائه دهید.

الف- این اشتباهات در همان سال 84 و قبل از پرداخت وجه توسط مشتری كشف گردد.

حسابهای دریافتنی 000/000/150

                         فروش 000/000/150

       ثبت اصلاحی لازم برای تعدیلات سنواتی

 

ب- این اشتباه در 25/1/85 یعنی قبل از انتشار صورتهای مالی سال 84 كشف گردد و مشتری تا آن لحظه وجهی پرداخت ننموده است.

29/12/84 : بدهكاران 000/000/150

                           فروش 000/000/150

ج- در تاریخ 5/6/85 و بعد از انتشار صورتهای مالی سال 84، متوجه اشتباه شویم، در حالیكه مشتری هنوز وجهی پرداخت ننموده است. (نرخ مالیات 25درصد)

بدهكاران 000/000/150= 000/500/112

             سود انباشته = 75%×‌000/000/150= 000/500/37

             مالیات پرداختنی = 25% 000/000/150

د- فرض كنید در سال 85 و پس از آنكه مشتری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید و قبل از انتشار صورتهای مالی سال 84 متوجه اشتباه شویم.

بانك 000/000/150

           فروش 000/000/150

هـ- حال فرض كنید در سال 85 مشتری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نموده و حسابدار شركت به اشتباه ثبت زیر را در دفاتر انجام دهد:

بانك 000/000/150

           فروش 000/000/150

به هر یك از حالات مستقل زیر پاسخ دهید:

1- فرض كنید در سال 85 و یا در سال 86 و قبل از بسته شدن حسابها (انتشار صورتهای مالی سال 85) متوجخ اشتباهات انجام شده شویم ثبت لازم را ارائه دهید.

نكته : این ثبت می تواند در تاریخ كشف اشتباه زده شود.

29/12/85 فروش 000/000/150= 000/500/112

               سود انباشته = 75%×000/000/150= 000/500/37

              مالیات پرداختنی = 25%× 000/000/150

2- فرض كنید در سال 86 (پس از بستن حسابها و انتشار صورتهای مالی سال 85) متوجه اشتباهات انجام شده گردیم؟

احتیاج به هیچ اصلاحی نسبت چون اشتباه سال 84 یا اشتباه سال 85 خنثی شده البته سود سال سال 84، 150 میلیون ریال كمتر از واقع و سود سال 85، 150 میلیون بیشتر از واقع گزارش شده است.

مثال درس (2) :

شركت طوس در ابتدای سال 1379، یك دستگاه تجهیزات را به بهای تمام شده 000/000/10 ریال خریداری می نماید كه در دفاتر به اشتباه به حساب هزینه های توزیع و فروش ثبت می خورد. عمر مفید تجهیزات 5 سال و روش استهلاك خط مستقیم می باشد. با در نظر گرفتن اطلاعات فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید؟

الف) فرض كنید شركت در ابتدای سال 82 متوجه این اشتباه گردد با فرض نرخ مالیات 20 درصد، ثبت لازم را ارائه دهید.

ثبتی كه به اشتباه در دفاتر ارائه شده به این شرح می باشد :

هزینه های توزیع و فروش 000/000/10

           بانك / حساب های پرداختنی                 000/000/10

پس با این حساب ما باید علاوه بر شناسایی قسمت مستهلك نشده تجهیزات در دفاتر، حساب اس انباشته آن را هم تعدیل كنیم:

000/000/6=3×000/000/2== هزینه استهلاك دارایی به روش خط مستقیم

هزینه استهلاك 3 سال گذشته (بخش مستهلك شده)

مانده استهلاك انباشته تجهیزات 000/000/4=000/000/6 – 000/000/10

تجهیزات 000/000/10      

           استهلاك انباشته تجهیزات 6000000

           سود انباشته                   3000000 = 75%× 40000000

           مالیات پرداختنی             1000000

یا می توان به صورت زیر هم ثبت زد :

تجهیزات 4000000

           سود انباشته 000/000/3=75%×000/000/4

         مالیات پرداختنی 000/000/1

ب- فرض كنید شركت در سال 83 متوجه اشتباه انجام شده گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment