دانلود پروژه رشته تربیت بدنی در مورد بیماری های شغلی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه
 • نحوه گرفتن شرح حال از بیماران شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ ویژگیهای ارتباط با بیماران شغلی را شرح دهد.

ـ نحوه گرفتن تاریخچه بیماریهای فرد، سابقه شغلی ، سابقه خانوادگی را شرح دهد

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ـ خصوصیات نحوه گرفتن شرح حال بیماریهای شغلی را بیان نماید

 • شرح معاینات قبل از استخدام

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت انجام معاینات قبل از استخدام را شرح دهد

ـ نحوه انجام معاینه فیزیكی را بیان كند.

ـ كاربرد دستگاههایی مانند فشار خون ، اتوسكوپ و گوش را بیان نماید.

ـ نحوه مشاهده ، دق ، سمع، لمس را در معاینه شرح دهد.

 • شرح معاینات دوره ای و اختصاصی

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت معاینات دوره ای را بیان نماید.

ـ اهمیت مطالعات اختصاصی را شرح دهد.

ـ اهمیت معاینات بعد از غیبت طولانی یا بیماری را شرح دهد.

ویژگیهای معاینات دوره ای و ارتباط آن با كار و محیط كار را بیان نماید.

 • شرح بیماریهای ناشی از فلزات سنگین

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت فلزات سنگین در بروز بیماریهای شغلی نماید.

ـ انواع فلزات سنگین كه می تواند ایجاد بیماریهای شغلی نماید را شرح دهد.

ـ راههای ورود به تأثیر در اندامها و راههای خروج فلزات سنگین مهم را در محیط كار بیان نماید.

ـ علائم بالینی كه در اعضاء و اندامهای بدن ناشی از ورود فلزات سنگین است را شرح دهد.

 • بیماریهای ریوی ناشی از كار و پنوموكونیوز

دانشجو باید بتواند

ـ انواع بیماریهای ریوی شغلی را شرح دهد.

ـ مواد اولیه شیمیایی یا بیولوژیكی كه می تواند بیماریهای ریوی شغلی ایجاد كند را بیان نماید.

ـ علائم بالینی ناراحتی ریوی شغلی كه گرد و غبار یا عوامل بیولوژی پیدا می شود را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای ریوی شغلی را بیان نماید.

 • عوارض ناشی از سر و صدا در بدن

دانشجو باید بتواند

ـ ویژگیها و خصوصیات اصوات بیماریزا در بدن را بیان نماید.

ـ میزان تأثیر سر و صدا در اعضاء بدن انسان از نظر جسمی و روانی را بیان نماید.

ـ اثرات سر و صدا در گوش را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از سر و صدا و جلوگیری از اثرات زیان بخش آن را شرح دهد.

 • عوارض ناشی از سر و گرما در بدن

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت وجود سرما و یا گرما در بیماریزایی شغل را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای ناشی از گرما را شرح دهد.

ـ انواع بیماریهای ناشی از سرما را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از گرما و سرما در اثرات زیان بخش آن را شرح دهد.

 • عوارض ناشی از ارتعاش در انسان

دانشجو باید بتواند

ـ دستگاههای ارتعاشی كه در محیط كار زیان آور هستند را مثال بزند.

ـ اثر ارتعاش در اندامهای مختلف را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای ناشی از ارتعاش را شرح دهد.

ـ پیشگیری از اثرات ارتعاش را در كارگران بیان نماید.

 • بیماریهای ناشی از كاهش فشار

دانشجو باید بتواند

ـ نحوه اثرات هوای فشرده و هوای رقیق شده در محیط های كار را بیان نماید.

ـ بیماری ناشی از هوای فشرده در غواصان و سایر مشاغل را شرح دهد.

ـ بیماریهای ناشی از هوای رقیق شده را در مشاغل شرح دهد.

ـ نحوه برخورد و پیشگیری از بیماریزایی هوای فشرده را شرح دهد.

 • بیماریهای پوستی ناشی از كار

دانشجو باید بتواند

ـ خصوصیات بیماریهای پوستی ناشی از كار را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای پوستی ناشی از كار را شرح دهد.

ـ عوامل مهمی كه می تواند بیماریهای پوستی ایجاد كنند را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای پوست شغلی را شرح دهد.

 • شرح علل بروز سرطانهای شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ اهمیت شغل در سرطانزائی را بیان نماید.

ـ انواع عوامل سرطانزایی شیمیایی و فیزیكی را بیان نماید.

ـ انواع سرطانهای شغلی را در اعضاء مختلف بدن شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از سرطانهای شغلی را بیان نماید.

 • علل بروز بیماریهای عفونی در محیط كار

دانشجو باید بتواند

ـ عوامل مهم بیولوژیك در بیماریهای شغلی را بیان نماید.

ـ شایعترین بیماریهای ناشی از كار با عوامل بیولوژیك را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای عفونی شغلی را شرح دهد.

 • بیماریهای خونی ناشی از كار

دانشجو باید بتواند

ـ عواملی كه می تواند در محیط بیماری خونی شغلی ایجاد كند را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای خونی شغلی را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای خونی شغلی را بیان نماید.

 • بیماریهای كلیوی و كبدی ناشی از كار

دانشجو باید بتواند

ـ عواملی كه می تواند در محیط كار بیماری كلیوی ایجاد نماید را بیان نماید.

ـ عواملی كه می تواند در محیط كار بیماری كبدی ایجاد نماید را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای كبدی و كلیوی مربوط به شغل را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای كلیوی و كبدی شغلی را شرح دهد.

 • بیماریهای استخوانی و سندرم های شایع شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ عواملی كه می تواند بیماریهای استخوانی ایجاد نماید را بیان نماید.

ـ انواع بیماریهای شغلی استخوانی كه در محیط كار پیدا می شود را بیان نماید.

ـ سندرم های شایع مانند كارپال تونل را شرح دهد.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای استخوانی شغلی را بیان نماید.

 • بیماریهای شایع چشمی ناشی از كار

دانشجو باید بتواند

ـ انواع عوامل شایع كه می تواند بیماریهای چشمی شغلی ایجاد نماید را شرح دهد.

ـ انواع بیماریهای چشمی شغلی را شرح دهد.

ـ تأثیر عیوب چشمی در بروز حوادث را بیان نماید.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای چشمی شغلی را شرح دهد.

 • بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی شغلی

دانشجو باید بتواند

ـ انواع عوامل شغلی كه می تواند بیماری قلبی عروقی ایجاد كند بیان نماید.

ـ انواع عواملی كه می تواند بیماری گوارشی ایجاد كند را بیان كند.

ـ انواع بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی را بیان كند.

ـ راههای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی و گوارشی شغلی را بیان نماید.

روش آموزش

سخنرانی در كلاس با استفاده از وسائل كمك آموزشی (اورهد، سلاید و Powe point) نظر به اینكه بیماریهای ناشی از كار در صنایع مختلف تنوع و تعداد آنها در كارگاهها صنعتی زیاد است مدرس باید از تجربیات عملی خود و شرح موارد بیماری كه با آنها برخورد نموده در كلاس آموزشی مطرح و بحث نماید و یادگیری را با ذكر موارد بیماران توضیح و اثربخشی آموزش را بیشتر نماید. چنانچه در غالب كتاب های مهم درس طب كار در ابتدای بحث درس بیماریها، همان شروع بحث بصورت نمونه هایی از بیماران مثال آورده شده است.

شرایط اجرا

ـ امكانات سمعی بصری كافی

ـ احداث سالن های قابل استفاده برای نمایش اسلاید و Power point

منابع اصلی درس :

1         Occupational Medicine Carl zenz P 3-13-93-167-259-453-595

1         Hunter’s Disease of occupational Donald Hunter 2000, P 315-515-530-545-577-623-654.

1         Occupational Health S. Levy , 2000, P 3-99-355-367-401-477-515-537-553-605-631-641.

ارزشیابی به صورت كتبی در طول دوره آموزش نظری 20 درصد و در پایان ترم 50 درصد و بصورت تست چهارجوابی ، آزمون عملی بصورت كار عملی آزمایشگاهی و اجرای تست های ارزیابی (ادیومتری ، اسپیرومتری، اپتومتری) مابقی 30 درصد نمره را تشكیل خواهد داد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل

Leave a comment