دانلود پروژه رشته برق در مورد میكروگنترلر Atmega 16 – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

دیگر كاربردهای پورت B
* PORT B-7 SCK
SCK: كلاك خروجی Master وكلاك ورودی slave برای ارتباط spi است. زمانی كه SPI به عنوان SLAVE شكل دهی می شود این پایه ها باتوجه به تنظیم DDB7 ورودی درحالت Master خروجی تعریف می شود.
* PORT B.6-MISO
MISO: ورودی داده Master وخروجی داده laveكه برای ارتباط SPI استفاده می شود. زمانی كه SPIورودی ودرحالت slave به عنوان خروجی استفاده می شود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
* PORTB. 5-MISO
MISO: ورودی داده SLAVE وخروجی داده Master كه برای ارتباط SPI استفاده می شود. زمانی كه SPI به عنوان Master شكل دهی شود این پایه با توجه به تنظیمات DDB5 خروجی ودرحالت slave به عنوان ورودی استفاده می شود.
* PORT.4-SS
SS: زمانی كه SPI به عنوان slave شكل دهی شود PB.4 با توجه به DDB4 ورودی تعریف می شود ودر slave با LOWشدن این پایه SPI فعال می شود. این پایه در Master می تواند خروجی یا ورودی تعریف شود.
* AIN 1 ، PORTB.3-COC0
AIN1: ورودی منفی مقایسه كننده آنالوگ است.
OC 0: دیگر كاربردای پایه به عنوان خروجی مد مقایسه ای Timer/counter 0 است. پایه PB3 بایك كردن DDP7 می تواند برای خروجی مد مقایسه ای Timer/counter 0 شكل دهی شود.
* PORTB .3-INTZ, AIN 0
AIN 0: ورودی مثبت مقایسه كننده آنالوگ است.
INTZ: دیگر كاردبرد این پایه به عنوان منبع وقفه خارجی دو است. پایه PB2 می تواند به عنوان منبع وقفه خارجی برای میكرو استفاده شود.
* PORT B.1-T-1
T1: ورودی كلاك برای Timer/counter 1 است.
* PORT B, 0- XCK, TO
T 0: ورودی كلاك برای Timer/counter 0 است.
XCK: این پایه نیز می تواند به عنوان كلاك خارجی USART استفاده شود. این پایه فقط زمانی كه USART در مد آسنكرون كار می كند فعال می شود.
پورت C
پورت C یك دوطرفه 8 بیتی است. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORTدارد. یك ‌‌آدرس برای رجیستر داده PORTC، دومی رجیستر جهت داده DDRC وسومی پایه ورودی پورت C، PINC است. آدرس پایه های ورودی پورت C فقط قابل خواندن است درصورتی كه رجیستر داده رجیستر جهت داده هم خواندنی وهم نوشتنی است. تمام پایه های پورت دارای مقاومت(Puullup) مجزا هستند. بافر خروجی پورت Cمی تواند تا mA20 را sink كند ودرنتیجه LED را مستقیماً راه اندازه می كند. هنگامی كه POC-PC7 با مقاومت های Pull-DOWN خروجی استفاده می شوند آن هاsource جریان می شوند زمانی كه مقاومت های Pull-up داخلی فعال باشند.
رجیسترهای پورت C
– رجیستر داده پورت PORT – C
– رجیستر جهت داده پورت DDRC- C
– بایت آدرس پایه های ورودی پورت PINC- C
PINC یك رجیستر نیست. این آدرس دسترسی به مقدار فیزیكی بر روی هریك از
پایه های پورت C را ممكن می سازد. زمانی كه پورت C خوانده می شود داده لچ پورت C خوانده می شود وزمانی كه از PINC خوانده می شود مقدار منطقی كه بر روی پایه ها موجود است خوانده می شود.
(استفاده از پورت C به عنوان یك عمومی دیجیتال)
تمام 8 پایه موجود زمانی كه به عنوان پایه های دیجیتال استفاده میشوند دارای عملكرد مساوی هستند. PCn پایه عمومی، بیت DDCn در رجیستر DDRC مشخص كننده جهت پایه است، اگر DDCn یك باشد، PCn به عنوان یك پایه خروجی مورد استفاده قرار می گیرد واگر DDCn صفرباشد، PCN بعنوان یك پایه ورودی درنظر گرفته میشود. اگر port cn یك باشد هنگامی كه پایه به عنوان ورودی تعریف می شود، مقاومت pull-up فعال می شود برای خاموش كردن مقاومت Pull-up باید port cn صفر شود با این كه پایه به عنوان خروجی تعریف شود. پایه های پورت زمانی كه ری ست اتفاق می افتد به حالت Tri- state می روند.
دیگركاربردهای پورت C
Alternate Functions Port pin
TOSC2 (Timer Oscillator pin2) PB7
TOSC1 (Timer Oscillator Pin1) PB6
TD1(JTAG Test Data in) PB5
TDO (JTAG Test Data out) PB4
TMS(JTAG Test Mode Select) PB3
TCK (JTAG Test CLOCK) PB2
SDA (TWO- Wine Serial BUS data input/output Line) PB1
SCL (TWO- Wine Serial BUS CLOCK Line) PB0
جدول پورت C

* PORTC .7- TOSC 2
TOSC 2: زمانی كه تایمر/كانتر 2 درآسنكرون كارمی كند به این پایه وپایه TOSC1 كریستال ساعت متصل می شود. در این حالت دیگر نمی توان این پایه را بعنوان استفاده كرد.

* PORTC. 6-TOSC1
TOSC1: زمانی كه تایمر/كانتر2 درمد آسنكرون كارمی كند به این پایه وپایه TOSC2 كریستال ساعت متصل می شود. در این حالت دیگر نمی توان این پایه را به عنوان استفاده نمود.
* PORT. 5-TDI
TDI: درزمان ارتباط JTAG بعنوان ورودی داده سریال عمل می كند ودیگر نمی توان این پایه بعنوان استفاده كرد.
* PORTC. 4-TDO
TDO: درزمان ارتباط JTAG بعنوان ورودی داده سریال عمل می كند ودیگر نمی توان از این پایه بعنوان استفاده كرد.
* PORTC. 3-TMS
TMS: در زمان ارتباط JTAG استفاده می شود ودیگر نمی توان از این پایه به عنوان استفاده نمود.
* PORTC. 2-TCK
TCK: در زمان ارتباطJTAG استفاده می شود ودیگر نمی توان از این پایه به عنوان استفاده نمود.
* PORTC.1-SDA
SDA: در زمان ارتباط 2- WIRE بعنوان خط داده استفاده می شود.

* PORTC. 0-SCL
SCL: درزمان ارتباط 2-WIRE بعنوان خط كلاك استفاده می شود.
پورتD
پورت D یك دو طرفه 8بیتی است. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORTD دارد. یك آدرس برای رجیستر داده PORTD، دومی رجیستر جهت داده DDRD وسومی پایه ورودی پورت PIND,D است. آدرس پایه های ورودی پورت D فقط قابل خواندن است درصورتی كه رجیسترداده ورجیستر جهت داده هم خواندنی وهم نوشتنی هستند. تمام پایه های پورت دارای مقاومت(PULL-UP) مجزا هستند. بافر خروجی پورت می تواند تا mA20 را sink كند ودرنتیجه LED را مستقیماً راه اندازی كند. هنگامی كه PD0- PD7 با مقاومت های pull-DOWN خروجی استفاده‌ می شوند، آن ها source جریان می شوند تا زمانی كه مقاومت pull-up داخلی فعال باشند.
رجیسترهای پورت D
– رجیستر پورت PORTD- D
– رجیستر جهت داده پورتDDRD-D
– بایت آدرس پایه های پورت PIND-D
PINDیك رجیستر نیست. این آدرس دسترسی به مقدار فیزیكی بر روی هریك از
پایه های پورت D را ممكن می سازد. زمانی كه از PIND خوانده می شود مقدار منطقی كه برروی پایه ها موجود است خوانده می شود.
دیگر كاربردهای پورت D
Alternate Functions Port pin
OC2 (Timer?conter 2 output compare Match output) PB7
ICP (Timer/count 1 input capture pin) PB6
OC1 (Timer/counter1 output Amatch output) PB5
OC 1B(Timer/count 1out put compare B Match output) PB4
INT(External Interput 0input) PB3
INT0 (External interrupt input) PB2
TXD (USART OUTPUT PIN) PB1
RXD (USART in put pin) PB0
جدول پورت D
* PORTD. 7-OC2
OC2: خروجی مد مقایسه ای تایمر/كانترPD7.2می تواند بعنوان پایه خروجی مدمقایسه ای Timer/counter 2 شكل دهی شود. این پایه هم چنین برای خروجی PWM تایمر استفاده می‌شود.
* PORTD. 6-ICP
ICP: PD6 می تواند به عنوان پایه ورودی CAPTURE تایمر/كانتر 1 عمل كند.

* PORTD. 5-OC1 A
OCIA: خروجی مدمقایسه ای Timer/counter 1. پایه ی PD 5 بایك شدن DDD5 می تواند برای خروجی مد مقایسه ای Timer/counter 1 شكل دهی شود. این پایه هم چنین برای خروجی PWN تایمر1 استفاده می شود.
* PORTD. 4-OC1 B
OC1B: خروجی مد مقایسه ای Timer/counter 1. پایه PD4 بایك شدن DDD4 می تواند برای خروجی مد مقایسه ای Timer/counter 1 شكل دهی شود. این پایه هم چنین برای خروجی PWN تایمر1 استفاده میشود.
PORTD. 3-INT1
INT1: منبع وقفه خارجی یك. پایه PD3 می تواند به عنوان منبع وقفه خارجی برای میكرواستفاده شود.
PORTD.2-INT0
INT0: منبع وقفه خارجی صفر. پایه PD2 می تواند به عنوان منبع وقفه خارجی برای میكرو استفاده شود.
PORTD.1- TXD
TXD: ارسال داده(پایه ی خروجی داده برای USART)
زمانی كه ارسال USART فعال می شود پایه با توجه به DDD1 به عنوان خروجی شكل دهی می شود.
PORTD. 0RXD
RXD: دریافت داده(پایه ی ورودی داده برای USART)
زمانی كه دریافت USART فعال می شود پایه با توجه به DDD 0 به عنوان ورودی شكل دهی می شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment