دانلود پروژه رشته برق در مورد میكروگنترلر Atmega 16 – قسمت اول

دانلود پایان نامه

خصوصیات Atmega 16:
* ازمعماری AVR RISC استفاده می كند.
 كارایی بالا وتوان مصرفی كم
 دارای 131 دستورالعمل با كارایی بالا كه اكثراً تنها دریك كلاك سیكل اجرا می شوند.
 رجیستر كاربردی.
 سرعتی تا 16 MISP در فركانس 16MHZ.
* حافظ برنامه وداده غیر فرار
 32 كیلوبایت حافظ FLASH قابل برنامه ریزی داخلی.
 پایداری حافظه FLASH قابلیت 1000 بارنوشتن وپاك كردن

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
 2كیلو بایت حافظه داخلی SRAM
 1 كیلو بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی.
 پایداری حافظه EEPROM: قابلیت 10000 بارنوشتن وپاك كردن.
قفل برنامه FLASH وحفاظت داده EEPROM
* قابلیت ارتباط JTAG(IEEE std.)
 برنامه ریزی FLASH، EEPROM، FUSE BITSو Lock BITSاز طریق ارتباط JTAG
* خصوصیات جانبی دوتایمر- كانتر هشت بیتی با PRESCALER مجزا ودارای مد COMPARE
 یك تایمر كانتر شانزده بیتی با PRESCALER مجزا ودارای مدهای COMPARE و CAPTURE
 4 كانال PWM
 8 كانال مبدل آنالوگ به دیجیتال 10بیتی
 یك مقایسه كننده آنالوگ داخلی
 دارای RTC(REAL-TIME CLOCK) با ایسلاتورمجزا.
 WATCH DOG قابل برنامه ریزی با ایسلاتورداخلی
 ارتباط سریال SPI برای برنامه ریزی داخلی مدار
 قابلیت ارتباط سریال SPI به صورتMASTER یا SLAVE
 قابلیت ارتباط با پروتكل سریال دوسیمه(TOW-WIRE)
* خصوصیات ویژه میكروكنترلر
 مدار POWER-ON RESET CIRCUIT
 BROWN- OUT DETECTION قابل برنامه ریزی
 منابع وقفه (INTERRUPT) داخلی وخارجی
 دارای ایسلاتور RC داخلی كالیبره شده.
 عملكرد كاملاً ثابت.
توان مصرفی پایین وسرعت بالا توسط تكنولوژی CMOS
* خطوط وانواع بسته بندی
 32 خط ورودی/ خروجی ( ) قابل برنامه ریزی.
 40 پایه (PIN) نوع PDIP، 44 پایه نوع TQFP، 44 پایه MLF
* تركیب پایه ها
فیوزهای بیت ATMEGA 16
OCDEN: درصورتی كه بیت های قفل برنامه ریزی شده باشند برنامه ریزی این بیت به همراه بیت JTAGEN باعث می شود كه سیستم ON CHIP DEBUG فعال شود. برنامه ریزی شدن این بیت به قسمت هایی ازمیكرو امكان می دهد كه درمدهای SLEEP كاركنند كه این خود باعث افزایش مصرف سیستم می گردد. این بیت به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده(1) است.
JTAGEN: بیتی برای فعال سازی برنامه ریزی میكرو از طریق استاندارد ارتباطی IEEE كه درحالت پیش فرض فعال است ومیكرو می تواند از این ارتباط برای برنامه ریزی خود استفاده كند.
پایه های PC 5002 در این ارتباط استفاده می شود.
SPIEN: درحالت پیش فرض برنامه ریزی شده ومیكرواز طریق سریال SPI برنامه ریزی
می شود.
CKOPT: انتخاب كلاك كه به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده است عملكرد این بیت بستگی به بیت های CKSEL دارد.
EESAVE: درحالت پیش فرض برنامه ریزی نشده ودرزمان پاك شدن میكرو حافظه EEPROM پاك می شود ولی درصورتی كه برنامه ریزی شود محتویات EEPROM درزمان پاك شدن میكرو، محفوظ می ماند.
BOOTZ 0, BOOTSZ 1: برای انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زیر برنامه ریزی می شود ودرصورت برنامه ریزی فیوز بیت BOOTRS اجرای برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد.
پیكره بندی پورت ها
برای تعیین جهت پایه پورت ها از این پیكره بندی استفاده می كنیم. جهت یك پایه
می تواند ورودی یا خروجی باشد.
CoFig portx= state
ConFig pinx.y= state
X,y بسته به میكرو می توانند به ترتیب پایه های 0 تا 1 پورت های A,B,C,D,E,F باشند. STATE نیز می تواند یكی از گزینه های زیر باشد:
INPUT یا0: در این حالت رجیستر جهت داده پایه یا پورت انتخاب صفر می شود وپایه یا پورت به عنوان ورودی استفاده می شود.
OUTPUT یا 1: در این حالت رجیستر جهت داده پایه یا پورت انتخاب یك می شود وپایه یا پورت به عنوان ورودی استفاده می شود.
زمانی كه بخواهید از پورتی بخوانید بایستی از رجیستر PIN پورت مربوط استفاده كنید ودر هنگام نوشتن در پورت بایستی در رجیستر PORT بنویسید.
بررسی پورت های میكروATMEGA 32
در این بخش قصد داریم برای آشنایی بیشتر با عملكرد پورت ها ورجیسترهای مربوطه به طور نمونه به بررسی پورت های میكرو ATMEGA 32 بپردازیم.
پورت A
پورت A یك دو طرفه 8 بیتی است. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORT دارد. یك آدرس برای رجیستر داده PORT، دومی رجیستر جهت داده DDRA وسومی پایه ورودی پورت PIN, A است. آدرس پایه های ورودی پورت A فقط قابل خواندن است درصورتی كه رجیستر داده ورجیستر جهت داده هم خوانی وهم نوشتنی هستند. تمام پایه های پورت دارای مقاومت Pull- up مجزا هستند. بافر خروجی پورت Aمی تواند تا Ma20 را Siml كند درنتیجه LED را مستقیماً راه اندازی كند. هنگامی كه پایه های PA0-PA 1 با مقاومت های Pull- down خارجی، خروجی استفاده میشوند، آن ها SOURCE جریان می شوند زمانی كه مقاومت های Pull- up داخلی فعال باشند.
(رجیسترهای پورت A)
رجیسترهای پورت A عبارتند از:
– رجیستر داده پورت
– رجیستر جهت داده پورت DDRA-A
– بایت آدرس پایه های ورودی پورت PINA-A
PINA یك رجیستر نیست این آدرس دسترسی به مقدار فیزیكی بر روی هریك از پایه های پورت A را ممكن می سازد. زمانی كه پورت A خوانده می شود، داده لچ پورت A خوانده می شود وزمانی كه از PINA خوانده می شود مقدار منطقی كه برروی پایه ها موجود است خوانده می شود.
Comment Pull_up
PUD in SFLOR PORTxn DDXN
Tri_ State(Hi-z) No Input X 0 0
Pxn will source
Current if ex1. Pulled low Yes Input 0 1 0
Tri- state (Hi-z) No Input 1 1 0
Output low(sink) No Output X 0 1
Output High(source) No Output X 1 1

تمام 8 پایه موجود زمانی كه به عنوان پایه های دیجیتال استفاده می شوند دارای عملكرد مساوی هستند. PAN، پایه ی عمومی، بیت DDAn در رجیستر DDRA مشخص كننده جهت پایه است. اگر DDAn یك باشد، Pan به عنوان یك پایه ی خروجی مورد استفاده قرار می گیرد واگر DDAn صفرباشد، Pan به عنوان یك پایه ورودی در نظر گرفته می شود. اگر port An یك باشد هنگامی كه پایه به عنوان ورودی تعریف شود، مقاومت Pull-up فعال می شود برای خاموش كردن مقاومت باید port An صفر شود یا این كه پایه به عنوان خروجی تعریف شود. پایه های پورت زمانی كه ری ست(Reset) اتفاق می افتد، به حالت Tri-state می رود.
دیگر كاربردهای پورت A
پورت A به عنوان ADC هم استفاده می شود. اگر تعدادی از پایه های پورت A خروجی تعریف شوند این نكته بسیار مهم است كه درزمان نمونه برداری از سیگنال آنالوگ توسط ADC سوئیچ نشوند. این كار ممكن است عملیات تبدیلی ADC را نامعتیر كند.
پورت B
پورت B یك دو طرفه 8 بیتی است. سه آدرس از مكان حافظه اختصاص به PORT B دارد. یك آدرس برای رجیستر داده PORT B دومی رجیستر جهت داده DDR B وسومی پایه ورودی پورت B، PIN B است. آدرس پایه های ورودی پورت B فقط قابل خواندن است درصورتی كه رجیستر داده ورجیستر جهت داده هم خواندنی وهم نوشتنی است. پایه های پورت دارای مقاومت Pull-up مجزا هستند بافر خروجی پورت B می تواند با mA20 را sink كند ودر نتیجه LED را مستقیماً راه اندازی كند. هنگامی كه PBO-PB7 با مقاومت های Pull-DOWN، خروجی استفاده می شوند، آن ها SOURCE جریان می شوند زمانی كه مقاومت های Pull-up داخلی فعال باشند.
رجیستر های پورت B
– رجیسترو داده پورت PORT B-B
– رجیستر جهت داده پورت DDRB- B
– بایت، آدرس پایه های ورودی پورت PIN B-B
PIN B یك رجیستر نیست. این آدرس دسترسی به مقدار فیزیكی بر روی هریك از
پایه های پورت B راممكن می سازد. زمانی كه پورت B خواننده می شود، دارای لچ پورت B خوانده وزمانی كه از PINB خوانده می شود مقدار منطقی كه بر روی پایه های موجود است خوانده می شود.
(استفاده از پورت B بعنوان یك عمومی دیجیتال)
تمام 8 پایه موجود زمانی كه به عنوان پایه های دیجیتال استفاده می شوند دارای عملكرد مساوی هستند. PBN، پایه عمومی، بیت DDBn در رجیستر DDRB مشخص كننده جهت پایه است، اگر DDBn یك باشد، PBN به عنوان یك پایه خروجی مورد استفاده قرار می گیرد واگر DDBn صفر باشد، PBn به عنوان یك پایه ورودی درنظر گرفته می شود. اگر Port Bn یك باشد هنگامی كه پایه به عنوان ورودی تعریف می شود، مقاومت Pull-up فعال می شود برای خاموش كردن مقاومت Pull-up باید Port Bn صفر باشد یا این كه پایه عنوان خروجی تعریف شود. پایه های پورت زمانی كه ری ست(Reset) اتفاق می افتد به حالت Tri-state می روند.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment