دانلود پروژه رشته برق در مورد موقعیت كلی نیروگاه گازی ری – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

تحریك ژنراتور (EXCITER) و آلارمهای تحریك واحدهای میتسوبیشی

برای اینكه از استاتور ژنراتور اصلی واحد جریان سه فاز با ولتاژ KV 11 اخذ گردد ، ‌لازم است كه به سیم پیچهای روتور ژنراتور اصلی ،‌ جریان مستقیم DC اعمال گردد و این جریان مستقیم از سیستمی‌كه به آن تحریك كننده یا ژنراتور تحریك می‌گویند، تأمین خواهد شد.

تحریك ژنراتور واحدهای میتسوبیشی از نوع دینامیك می‌باشد و دلیل اینكه به این نوع سیستم تحریك، سیستم تحریك دینامیك گفته می‌شود این می‌باشد كه دیودهای چرخان با محور روتور ژنراتور می‌چرخند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تغذیه تحریك توسط یك ژنراتور مغناطیس دائم دیگر كه به آن P.M.G

( PERMANET MAGNETIC GENERATOR )

می‌گویند و بر روی شفت ژنراتور اصلی نصب گردیده است تأمین خواهد شد . به این صورت كه ابتدا ولتاژ AC خروجی از ژنراتور P.M.G توسط یكسری دیودها و تایرستورها ( THYRISTOR ) كه در AVR و در داخل كمد تحریك (EXCITATION CUBICLE ) در اتاق فرمان واحد قرار دارد، یكسو شده و به ولتاژ DC تبدیل می‌گردد و ولتاژ DC ، به استاتور ژنراتور تحریك به عنوان تحریك داده می‌شود و از روتور ژنراتور تحریك جریان AC گرفته می‌شود كه بوسیلة دیودهای چرخان كه با شفت می‌چرخند به DC تبدیل شده و به روتور ژنراتور اصلی واحد داده می‌شود و در اثر مغناطیس شدن روتور ژنراتور ، بین روتور و استاتور میدان مغناطیسی برقرار و از استاتور ژنراتور اصلی جریان AC سه فاز KV 11 گرفته می‌شود كه توسط ترانس اصلی واحد (MAIN TRANS ) ، ولتاژ آن افزایش پیدا كرده و از KV11 به 230 KV رسیده و وارد پست محلی و از آنجا به پست اصلی و سپس وارد شبكه سراسری می‌گردد.

بخشی از سیستم تحریك در بیرون از اتاق تحریك كه به آن AVR ، ( AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ) تنظیم كننده اتوماتیك ولتاژ می‌گویند قرار دارد و AVR در داخل كمد تحریك واقع در اتاق فرمان واحد قرار دارد.

پانل تحریك كه در داخل كمد تحریك قرار دارد ، از قسمتهای زیر تشكیل شده است.

1 ـ منبع تغذیه DC                                                                     DC POWER SUPPLY

از منبع تغذیه DC جهت تغذیه كارتهای كنترل تحریك مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2 ـ كارت های مدار چاپی كه شامل مدار محدود كننده ، مدار آشكار كننده و غیره می‌باشد .

الف ـ مدار محدود كنندة حد پائین تحریك ( MINIMUM EXCITATION LIMITER ) MEL كه جهت جلوگیری از آسیب رساندن به ژنراتور در سیستم تحریك استفاده می‌گردد و اگر مقدار تحریك از مقدار معینی كمتر شود ، سیگنالی به AVR ارسال و مقدار تحریك را در حد معین نگه می‌دارد.

ب ـ مدار محدود كنندة حد بالای تحریك ( OVER EXCITATION LIMITER ) OEL چنانچه جریان تحریك از مقدار معینی افزایش پیدا كند، مقدار مگا وار افزایش پیدا كرده و افزایش زیاد مگاوار باعث صدمه به ژنراتور و نیز افزایش درجه حرارت سیم پیچهای ژنراتور خواهد شد ، در نتیجه برای محدود كردن مقدار تحریك به مقدار معین از OEL استفاده می‌گردد و با عملكرد OEL آلارم مربوط به حفاظت بالای تحریك
(OVER EXCITATION PROTECTION ) بر روی پانل تحریك ظاهر می‌گردد كه توسط R 90 مقدار مگا وار خروجی ژنراتور به مقدار معینی تنظیم می‌شود و و با ظاهر شدن آلارم فوق ، نیز بر روی پانل تحریك و ژنراتور آلارم AVR TROUBLE ظاهر می‌شود.

ج ـ مجموعه تایر ستورها  ( THYRISTOR UNIT ) : مجموعه تایر ستورها كه بصورت پل یكسوكننده دیودی ـ تایر ستوری قرار گرفته و شامل 6 دیود و 6 تایر ستور بوده كه هر كدام از دیودها و تایر ستورها دارای دو فیوز حفاظتی كه بصورت موازی بسته شده اند، می‌باشند. كار این مجموعه این است كه ولتاژ ورودی از P.M.G را یكسو كرده و به عنوان تحریك به ژنراتور تحریك می‌دهد.

چنانچه هر كدام از فیوز های حفاظتی دیودها و تایرستورها بسوزد ، فیوز دیگری كار می‌كند و با سوختن هر كدام از فیوز ها آلارم AVR THYRISTOR FUSE OFF بر روی پانل تحریك و آلارم AVR TROUBLE نیز بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد.

د- بخش حفاظت در مقابل ولتاژهای ضربه ای، كه وظیفه آن حذف ضربه های ولتاژ بر اثر روشن و خاموش شدن تایرستورهاست.

هـ ـ پتانسیومتر های موتوری R 90 و 70 E كه در قسمت پائین پانل تحریك قرار دارند و وظیفه شان تنظیم میدان و یا جریان تحریك و در نتیجه مقدار ولتاژ ژنراتور را تنظیم می‌نمایند.

پتانسیومتر R 90 در زمانی كه AVR ON باشد ، برای عملكرد بصورت اتوماتیك و در زمانی كه ژنراتور با شبكه پارالل نیست مقدار جریان تحریك و یا ولتاژ ژنراتور را تغییر خواهد داد و چنانچه ژنراتور با شبكه پارالل گردد مقدار مگاوار را تغییر می‌دهد.

در زمانیكه ژنراتور با شبكه در حال پارالل می‌باشد ،‌‌ با صدور فرمان از طریق سنكرونایزر اتوماتیك در زمان پارالل ( برای برابر كردن ولتاژ خروجی ژنراتور با ولتاژ شبكه ) مقدار ولتاژ خروجی ژنراتور ، توسط 90R انجام می‌گیرد.

چنانچه ژنراتور با شبكه پارالل شد برای تغییر مگا وار توسط دكمة فشاری
90R RAISE و یا R LOWER 90 كه بر روی پانل ژنراتور قرار دارد و یا از طریق اطاق فرمان اصلی می‌توان مقدار مگا وار را تغییر داد.

پتانسیومتر 70 E برای عملكرد بصورت دستی و در زمانی كه AVR OFF باشد ، مقدار جریان تحریك را تغییر می‌دهد و توسط دكمه فشاری 70E RAISE و 70E LOWER بر روی پانل ژنراتور این كار امكان پذیر خواهد بود.

چنانچه بریكر تحریك باز باشد 90R و یا 70E و یا هر دو آنها روی وضعیت بی باری نباشند، یعنی در وضعیتی كه برای لحظه بسته شدن بریكر تحریك مناسب تشخیص داده شده است نیستند، در این حالت بریكر تحریك ( 41 E ) بسته نخواهد شد كه ممكن است اشكالی در موتور DC ، 90R و یا 70E پیش آمده باشد و یا در اثر اشكال پیش آمده ولتاژ 125 V DC جهت كنترل بریكر تحریك قطع شود آلارمهای

90 R/ 70 E POSITION WRONG

AVR DC CONT. POWER FAIL

روی پانل تحریك ظاهر می‌گردد و با ظاهر شدن آلارمهای فوق آلارم
AVR TROUBLE نیر بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد .

در صورتیكه توربین هر علتی تریپ كرده و دور توربین به كمتر از 85 % دور نامی‌رسیده باشد ، در این حالت بریكر تحریك باید باز باشد و چنانچه بریكر تحریك در كمتر از 85% دور هنوز بسته باشد آلارم 41 E ABNORAL CLOSED بر روی پانل تحریك ظاهر و نیز آلارم AVR TROUBLE نیز بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد.

چنانچه اشكالی در ترانس ولتاژ ( P.T ) مربوط به AVR بوجود آید در این حالت كنترل به حالت دستی می‌رود و لامپ AVR OFF روشن می‌گردد و آلارمهای AVR FAULT بر روی پانل تحریك و AVR TROUBLE بر روی پانل ژنراتور ظاهر خواهد شد.


سیستم كنترل واحدهای گازی میتسوبیشی

سیتسم كنترل سیستمی‌است كه در آن با تغییر مناسب ورودی بتوانیم خروجی را به نحو مطلوب و مورد نظر تغییر داده و یا تنظیم نمائیم.

سیستم كنترل دارای اجزاء مختلفی می‌باشد كه شامل اندازه گیر ( messurment ) مبدل ( transducer ) ، مقایسه كننده ( comparator ) كنترل كننده ( controller ) ، محرك
( actuator ) و عملكرد ( process ) می‌باشد كه با هم در ارتباط هستند.

سیستم كنترل توربین گاز میتسوبیشی :

كنترل توربین گازی میتسوبیشی یك كنترل اتوماتیك متمركزی می‌باشد كه كنترل درجه حرارت توربین و كنترل سرعت را در تمام مراحل ، از راه اندازی تا بارگیری حداكثر را بعده دارد .

كنترل بر اساس سرعت مرجع و حد سوخت كه از سرعت توربین ، مگا وات خروجی ، درجه حرارت ها و فشار كمپرسور گرفته شده و محاسبه می‌شود ، انجام خواهد گرفت . توسط كنترل پیش بینی لازم جهت نگهداری درجه حرارت ، سرعت توربین، كنترل شتاب در زمان راه انداز ی، میزان بارگیری و جلوگیری از موج زدن كمپرسور و نیز كنترل تغییر نوع سوخت و فشار آنها انجام می‌گیرد.

سیستم كنترل توربین های گازی دارای دو كنترل كننده مجزا می‌باشند كه به آن كنترل كنندة LOGIC و كنترل كنندة ANALOG معروف هستند گفته می‌شود.

1 ـ كنترل كنندة مراحل LOGIC كه توسط ملسك ( MELSEC ) كه علامت اختصاری

MITSUBISHI ELECTRONIC LOGIC SEQUENCER CONTROLLER

می‌باشد ، انجام می‌گیرد.

این كنترل كننده دارای یك قسمت ورودی ، خروجی ( INPUT / 0UT PUT ) و یك كننترل كننده مراحل لاجیكی ( SEQUENCER ) می‌باشد.

كنترل كننده مراحل لاجیكی كه از ابتدای راه اندازی شامل به مدار آمدن ترنینگر
(TG ON ) جرقه زدن ( IGNITION ) ، شتابگیری ( ACCELRATION ) ،‌ متصل كردن ژنراتور با شبكه ( PARALLEL) ، بارگیری (LOAD ) و خواباندن ( STOP ) واحد را بعهده دارد.

در كنترل واحد میتسوبیشی SEQUENCER با مكگ ( MEGAC ) رابطة ورودی و خروجی دارد و سیگنالهایی جهت تحریك كنتاكتهای قسمتهای مختلف می‌فرستد كه تعدادی از این قسمتها شامل مراكز كمكی كنترل قدرت ،‌ والوهای برقی ، مدار شكن های برقی، لامپهای نشاندهنده و آلارمهای قطع و وصل خواهد بود.

واحدهای مختلف سیستم ملسك ( MELSEC ): سیستم ملسك از واحدهای مختلف زیرتشكیل شده است كه در شكل شماره 1 نشان داده شده است.

1 ـ كنترل عملیات مركزی                     (CENTRAL OPERATION CONTROL )

كه عملیات منطقی ترتیبی را انجام می‌دهد.

2 ـ حافظه اصلی ( MEMORY ) كه برنامه را ذخیره می‌نماید ( ROM ) .

3 ـ كنترل ورودی و خروجی ( OUT PUT CONTROL , IN PUT CONTROL ) كه كانال مورد نظر را انتخاب می‌كند.

4 ـ تایمر ( TIMER ) كه تأخیر های زمانی عملیات را ایجاد می‌نماید.

5 ـ حافظه موقت ( TEMPORARY MEMORY) كه نتایج علمیات منطقی را موقتاً ذخیره می‌نماید .

6 ـ پانل برنامه نویسی ( PROGRAMING PANEL ) كه جهت عملیات خواندن و نوشتن و اجرای یك خط برنامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7 ـ‌ ورودی و خروجی ( INPUT , OUT PUT ) كه قسمتهای مختلف را بهم مرتبط می‌نماید .

بلوك سخت افزاری واحدهای ملسك :

بلوك دیاگرام سخت افزاری واحدهای مخلتف ملسك در شكل 2 و 3 مشاهده می‌شود كه راجع به قسمتهای مخلتف آن توضیح داده می‌شود.

CPU : واحد كنترل عملیات مركزی شامل قسمتهای زیر می‌باشد ( SCB , SCA )

ROM : این قسمت حافظه اصلی و شامل 4098 بایت ( ظرفیت حافظه ) می‌باشد .

I/O : شامل مدارات كنترل ورودی و خروجی

TIMER : زمان تأخیر برای برنامه ایجاد می‌كند .

منابع : با علامت P.S ( POWER SUPPLY ) مشخص شده اند.

مبانی عملكرد:‌

بلوك دیاگرام SEQUENCER در شكل 4 نشان داده شده است . در اینجا هر سیگنال خروجی تابع سیگنال ورودی و زمان می‌باشد.

معمولاً یك سیگنال خروجی به چند سیگنال ورودی بستگی دارد و یك سیگنال ورودی نیز به چند سیگنال خروجی مرتبط است ، بنابراین در اینجا بیش از یك ارتباط بین ورودی و خروجی وجود دارد . در اینجا می‌توانیم بگوئیم كه SEQUENCE كلی می‌تواند توسط رله منطقی و هم توسط MELSEC ساخته شود.

شكل 5 ـ توصیف مفهومی‌SEQUENCER با رله منطقی می‌باشد . ارتباط خروجی با بررسی شبكه اتصال دستگاهها بدست می‌آید . در شبكه های واقعی مسیرهای ارتباطی بین ورودی و خروجی دستگاهها بسته به نوع آنها متفاوتند بنابراین هر كدام از دستگاهها تابع واحدی دارند و از تركیب اینها شبكه بوجود می‌آید و به علت طبیعت عملكرد مدارات الكتریكی ، همه توابع ارتباطی بین ورودی و خروجی در یك لحظه عمل می‌كنند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment