دانلود پروژه رشته برق در مورد موقعیت كلی نیروگاه گازی ری – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

مرحلة بعدی زمانی است كه جرقه زنها وارد مدار می‌گردند . چنانچه سرعت واحد به سرعت جرقه زدن برسد ، خروجی IGNITION SPEED ، یك (1) می‌شود و با توجه به وجود گیت AND در مسیر ،‌ یكی از ورودی های آن یك (1) خواهد شد. و ورودی دیگر آن نیز از قبل یك (1) و دارای سیگنال است پس خروجی گیت مذكور نیز یك (1) شده و رله 0168 X عمل نموده و سونولوئید والو (OVER SPEED TRIP SOLONID VALVE ) SV-4 انرجایزید می‌گردد و با برقرار شدن آن بسته شده و فشار روغن از كارانداز سرعت زیاد توسط كلید فشاری PS-104 حس شده و به 5 می‌رسد و والو اوراسپید گاز و یا اوراسپید گازوئیل باز شده و اجازه مراحل راه اندازی را صادر می‌نماید و لامپ سیگنال O.S.TRIP PRESS بر روی پانل توربین روشن می‌گردد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

چنانچه فرمان HOLD ( باز داشتن ) واحد از ادامه راه اندازی نیامده باشد ورودی به گیت NOT صفر (0) و خروجی آن یك (1) می‌گردد و با توجه به گیت AND در مسیر ، یكی از ورودی های آن یك ( 1 ) است و ورودی دیگر آن از قبل نیز یك (1) بوده و با باز شدن والواوراسپید ، سه ورودی گیت مذكور یك (1) و در خروجی دارای سیگنال بوده و فرمان جرقه صادر خواهد گردید.

در صورتیكه انتخاب سوخت گاز باشد، لامپ GAS FUEL بر روی پانل توربین روشن بوده و با توجه به گیت AND در مسیر ، یكی از ورودی های آن یك ( 1 ) می‌شود و ورودی دیگر قبل از آن یك ( 1 ) بوده و در خروجی سیگنال خواهیم داشت و این سیگنال باعث عملكرد رله 0174 X شده و سونولوئید والو SV-3G برقرار می‌گردد و با برقرار شدن آن والو CV-3G (F.G ISOLATION VALVE ) باز می‌گردد.

چنانچه انتخاب سوخت گازوئیل باشد ، لامپ OIL FUEL بر روی پانل توربین روشن بوده و با توجه به گیت AND یكی از ورودی‌های آن یك ( 1 ) و ورودی دیگر نیز از قبل یك ( 1 ) بوده و در خروجی سیگنال برقرار می‌گردد و این سیگنال باعث عملكرد رله 0175 X شده و سونولوئید و الو SV-3D را انرجایزید می‌نماید و با بر قرار شدن سونولوئید مذكور والو ایزولیشن سوخت گازوئیل CV-3D باز شده و پمپ اصلی سوخت گازوئیل نیز وارد مدار می‌گردد.

چنانچه شعله برقرار نباشد ، خروجی FLAME ON ، مقدار صفر (0) است و چون گیت NOT در سر راه آن قرار دارد خروجی آن ( 1 ) خواهد شد ، لذا ورودی های گیت AND یك (1) شده و در خروجی سیگنال خواهیم داشت و توسط این سیگنال رلة 0177 X عمل نموده و سونولوئید والو SV-14 برقرار می‌گردد و با برقرار شدن آن والو CV-14 ( ATOMIZING AIR ISOLATION VALVE ) باز خواهد شد .

با فرمان جرقه ، ترانس جرقه زن با توجه به رلة تأخیری (T.D)TIME DELAY برای مدت 60 ثانیه كه شمارش آن به اتمام برسد وصل بوده و عمل جرقه زدن انجام می‌گیرد و لامپ سیگنال IGNITION بر روی پانل توربین روشن می‌گردد.

مرحلة بعدی زمانی است كه شعله در اتاقهای احتراق برقرار شده و لامپ FLAME ON روشن گردد . جرقه زنها كه بر روی اتاقهای احتراق 9 و 10 قرار دارند
(در دورR.P.M 750 ) وارد مدار می‌گردند و بعد از 20 ثانیه شعله وارد اتاقهای احتراق شده و توسط فیلم دیتكتور ها ( FLAME DETECTORS ) كه تعداد آنها چهار تا بوده و دو تای آنها بر روی اتاق احتراق 1 و دو تای دیگر بر روی اتاق احتراق 18 قرار دارند وجود شعله را اعلام می‌نمایند و با وجود شعله لامپ مربوطه به رله های
UX-1A و UX-1B و UX-18A و UX-18B روشن خواهد شد.

مطابق دیاگرام ، چنانچه توسط فیلم دیتكتورها وجود شعله اعلام شود ورودی به گیتهای OR یك (1) و خروجی آن نیز یك (1) است و سیگنال به گیت AND اعمال می‌گردد پس در خروجی دارای سیگنال خواهد بود و لامپ FLAME ON روشن می‌گردد.

با برقرار شدن شعله كامل در اتاقهای احتراق والو CV-7 كه سوخت اضافی اتاق احتراق را تخلیه می‌نماید توسط فشار هوای كمپرسور بسته می‌گردد.

چنانچه به عللی ( اشكال در جرقه زنها و یا شعله بین ها ) ،‌ شعله بین ها عدم شعله را بعد از دورة جرقه احساس نمایند واحد با آلارم قرمز FLAME OUT تریپ می‌نماید .

با افزایش دور توربین حدود R.P.M 1000 ، كنترل از FUEL LIMIT بر روی GOVERNOR CONTROL قرار می‌گیرد و از این به بعد گاورنر، افزایش سرعت توربین را كنترل و لامپ آن روشن می‌گردد.

هنگامیكه دور توربین به 1300 R.P.M برسد ، در این مرحله كه به آن دور بحرانی توربین نامیده می‌شود ، آغاز می‌گردد.

مرحلة بعدی رسیدن به مرحلة ACCELRATION ( شتابگیری ) توربین می‌باشد كه در دور 2050 R.P.M شروع خواهد شد.

در این مرحله برای روشن شدن لامپ ACCEL ،‌ با توجه به گیت AND در مسیر ، باید ورودی های آن یك (1) و در خروجی سیگنال داشته باشیم. لذا یكی از ورودی های گیت مذكور قبل از آن یك ( 1 ) است و دور توربین نیابد به دور نهایی یا
RATED SPEED رسیده باشد پس در این حالت خروجی RATED SPEED ، صفر (0) و چون گیت NOT در مسیر قرار داده شده خروجی گیت مذكور یك خواهد شد و ورودی دیگر گیت AND زمانی یك (1) می‌گردد كه كلاچ راه انداز و موتور راه انداز از مدارخارج و والو تورك كنورتر ( CV-70 ) نیز بسته شده و روغن وارد تورك كنورتر نگردد.

با رسیدن واحد به سرعت قطع كلاچ ، بریكر موتور راه انداز (52 SM ) باز شده و موتور راه انداز خاموش می‌شود و با عملكرد رلة ‌0173 X سونولوئید والو 412 A دی انرجایزید شده و بسته می‌شود و نیز سونولوئید والو 412 B باز شده و كلاچ راه انداز از مدار خارج خواهد شد . در ضمن رلة 0176 X نیز عمل نموده و سونولوئید والو SV-70 دی انرجایزید شده و والو CV-70 نیز بسته خواهد شد و روغن وارد تورك كنورتر نمی‌شود .

با اعمال فوق كلیه ورودی های گیت AND ، یك (1) شده و خروجی آن نیز یك (1) می‌شود و لامپ سیگنال ACCEL بر روی پانل توربین روشن خواهد شد .

با روشن شده لامپ ACCEL ، توربین به مرحلة خودكفایی رسیده و افزایش دور تا دور نهایی ، توسط توربین كه قادر به چرخاندن محور می‌باشد انجام می‌گیرد.

مرحلة بعدی ، برای بسته شدن بریكر تحریك ژنراتور (41E) ، چنانچه دورتوربین به 95% دور نامی(‌R.P.M 2850 ) رسیده باشد و اگر سیستم سنكروناسیون در حالت اتوماتیك بوده و لامپ AUTO SYNC بر روی پانل توربین روشن باشد ،‌ بطور اتوماتیك بریكر تحریك بسته خواهد شد و چنانچه سنكر و ناسیون در حالت دستی ( MANUAL) باشد بریكر تحریك توسط پوش باتون بسته خواهد شد و با بسته شدن بریكر تحریك ژنراتور لامپ سیگنال FIELD BKR ON روشن می‌گردد.

آخرین مرحله راه اندازی رسیدن به دورنهایی یاRATED SPEED است و برای رسیدن به این مرحله ،‌در دور 98% دور نهایی (2940 R.P.M ) ، بلید والوها بسته وگایدون ورودی هوا بطور كامل باز می‌گردد . در این مرحله با عملكرد رلة 0170 X سونولوئیدوالو SV-6B برقدار شده و ابتدا بلیدوالو فشار بالا CV-6B ( COMPROSSOR HIGH PRESS BLEED VALVE ) كه از مرحلة یازدهم كمپرسور گرفته شده بسته و سپس با عملكرد رله 0169 X سونولوئید والو SV-6A نیز برقرار شده و بلیدوالو فشار پائین (COMPROSSOR LOW PRESS BLEED VALVE )CV-6A كه از مرحلة ششم كمپرسور گرفته شد بسته می‌شود و با بسته شدن بلیدوالوها ، رلة 0171 X عمل نموده و سونولوئید والو SV-28 را برقدار می‌نماید و با برقدار شدن آن والو CV-28 ( INLET GULDE VANE ACTUATOR ) بطور كامل باز شده و گایدون روی 8.19 قرار می‌گیرد و لامپ سیگنال RATEED SPEED بر روی پانل توربین روشن می‌گردد.

لازم به توضیح است كه پمپ كمكی روغن كه با سرعت بالا از ابتدای راه اندازی در مدار بوده در 98% دور از كار افتاده و پمپ اصلی كه توسط جعبه دنده به گردش در می‌آید وارد مدار شده و فشار روغن جهت روغنكاری را تأمین می‌نماید.

از آغاز استارت واحد تا رسیدن دور به دور نهایی 3000 R.P.M ، 15 دقیقه طول كشیده و واحد NO LOAD می‌گردد .

بررسی مراحل پارالل ( وصل ژنراتور به شبكه )

عمل وصل ژنراتور به شبكه را سنكرو نایزینگ می‌نامند كه توسط دستگاهی به نام سنكرونایزر ( SYNCRONIZER) انجام می‌گیرد.

هنگامیكه دور توربین به 3000 R.P.M رسیده و لامپ RATED SPEED روی پانل توربین روشن گردید ، برای پارالل كردن ژنراتور با شبكه ، ضمن روشن بودن لامپ MANU SYNC روی پانل ژنراتور ،‌ ابتدا باید از قسمتهای مختلف توربین بازدید بعمل آورده و نیز درجه حرارت قسمتهای مختلفی توربین كنترل شده و لرزش یاتاقانهای 1 تا 5 توربین بر روی مانیتور لرزش نرمال باشد و منحنی لرزش بر روی ثبات لرزش نیز سیر نزولی داشته باشد ، در این صورت می‌توان اقدام به پارالل ژنراتور با شبكه نمود. پس از اینكه شرایط فوق برقرار شد چنانچه قبلاً بریكر تحریك بسته نشده باشد ( در دور 95%)، ابتدا بریكر تحریك ،‌ توسط دكمه فشاری ( FIELE.BKR ON ) بسته می‌شود و سپس دكمه AVR ON را فشار داده تا توسط تنظیم كننده ولتاژ اتوماتیك
(AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR ) AVR ولتاژ ژنراتور تنظیم گردد.

چنانچه فركانس ژنراتور از 50 HZ پائینتر باشد توسط دكمه GOVERONOR RAISE ، دور توربین را مقداری افزایش داده تا فركانس ژنراتور كمی‌بیشتر از فركانس شبكه شده تا عقربة سنكرون اسكوپ در جهت عقربه ساعت ( مثبت ) گردد . سپس دكمه فشاری AUTO SYNC را فشار داده و با این عمل عقربة سنكرون اسكوپ به چرخش در آمده و زمانی كه فركانس و ولتاژ و دامنة فاز های ژنراتور با شبكه برابر گردیدند در این لحظه با فعال شدن رله های 25 X و 25 Y و 25 V بر روی سنكرونایزر ( SYNCRONIZER ) بریكر ژنراتور بسته و لامپ سیگنال GEN.BKR ON بر روی پانل ژنراتور و نیز لامپ قرمز 52 G بر روی پانل بریكر ژنراتور روشن می‌گردد.

با بسته شدن بریكر ژنراتور واحد آماده بارگیری می‌گردد و با افزایش باربه بیش از 5MW بلافاصله لامپGAS/OIL TRANSF AVAIL بر روی پانل توربین روشن می‌گردد و از این لحظه به بعد واحد قابل CHANGE ( تغییر سوخت ) خواهد بود . لذا واحدهای میتسوبیشی در حالت NO LOAD امكان تغییر سوخت نخواهد بود.

فرمان وصل ترنینگر ( TURNING ON ) هنگامی‌صادر می‌شود كه فرمان تریپ یا توقف واحد صادر شده و دور توربین به صفر رسیده باشد و با توجه به گیت AND ، ورودی های گیت مذكور یك ( 1 ) و در خروجی نیز یك 1 ) بوده و دارای سیگنال می‌باشد و ترنینگر درگیر شده و موتور AC ترنینگر وارد مدار می‌شود و در نتیجه ورودی های به گیت بعدی AND ، یك ( 1 ) و در خروجی آن سیگنال خواهیم داشت و سیگنال لامپ TURNING ON را بر روی پانل توربین روشن خواهد كرد.

كاهش و افزایش بار واحد

با توجه به دیاگرام برای افزایش بار ( LOAD UP ) واحد ،‌ چنانچه پوش با تون GOVERNOR RAISE را فشار دهیم خروجی آن به مقدار یك ( 1 ) خواهد شد و سیگنال به گیت AND می‌رسد و یكی از ورودی های گیت مذكور یك ( 1 ) است و چون پوش باتون GOVERNOR LOWER فشار داده نشده و نیز فرمان STOP داده نشده است . پس خروجی گیت OR صفر ( 0 ) و در نتیجه خروجی گیت AND پائینی صفر ( 0 ) خواهد بود و چون گیت NOT سر راه آن قرار دارد خروجی آن برعكس شده و یك ( 1 ) می‌گردد لذا ورودی دیگر گیت AND بالایی نیز یك ( 1 ) شده و در خـروجی آن نیز یك (1) خواهد شد و سیگنال باعث افزایش بار (LOAD UP) می‌شود.

برای كاهش بار ( LOAD DOWN ) واحد ، چنانچه پوش باتون
GOVERNOR LOWER را فشار دهیم خروجی آن به مقدار یك (1) خواهد شد و در مسیر گیت OR قرار دارد لذا خروجی گیت مذكور نیز یك (1) است و این سیگنال به گیتAND پائینی اعمال می‌شود و یكی از ورودی های این گیت (1) می‌گردد و چون پوش باتون GOVERNOR RAISE فشار داده نشده لذا خروجی گیت AND بالایی صفر (0) و چون گیت NOT سر راه آن قرار داد خروجی آن معكوس شده و یك ( 1 ) می‌شود لذا ورودی دوم گیت AND پائینی یك (1 ) خواهد شد و سیگنال برقرار شده باعث كاهش بار ( LOAD DOWN ) می‌گردد.

بررسی توقف واحدهای میتسوبیشی

برای STOP واحدهای میتسوبیشی ، چنانچه سوخت آن گازوئیل باشد ،‌ ابتدا باید بار آنرا كاهش داده تا به حداقل ( MW 20 ) برسد ، با روشن بودن لامپ
GAS/OIL TRANSF AVAIL بر روی پانل توربین و نرمال بودن فشار گاز (بالای 15) ، پوشش باتون FUEL GAS را فشار داده و بعد از حدود 3 دقیقه واحد تغییر سوخت خواهد داد .

پس از تغییر سوخت واحد بر روی سوخت گاز، با فشردن پوش باتون STOP بار واحد كاهش پیدا می‌نماید و با كاهش بار به حدود 3MW فرمان باز شدن بریكر ژنراتور صادر می‌گردد. و لامپ GEN BKR OFF بر روی پانل ژنراتور و نیز لامپ سبز 52 G بر روی پانل بریكر ژنراتور روشن می‌شود. با باز شدن بریكر ژنراتور بلافاصله لامپ تغییر سوخت واحد بر روی پانل توربین خاموش شده و واحد در حالت NO LOAD قابل CHANGE بر روی گازوئیل نخواهد بود . سه دقیقه بعد از باز شدن بریكر ژنراتور ، بریكر تحریك باز شده ‌‌( FIELD BKR OFF ) و AVR نیز از مدار خارج و لامپ
AVR OFF نیز روشن خواهد شد و واحد متوقف می‌گردد .

با توقف واحد ،‌ والوهای سوخت بسته و سوخت قطع خواهد شد و دور توربین كاهش یافته و از 98% دور به پائین پمپ اصلی روغن از مدار خارج و پمپ كمكی وارد مدار شده و در وضعیت HIGH عمل روغنكاری یاتاقانها و جعبه دنده را بعهده خواهد داشت. در ضمن مكندة‌ بخارات روغن ( VAPOR EXTRACTOR ) نیز در دور 98% به پائین نیز وارد مدار شده و مكش بخارات روغن را انجام می‌دهد.

بعد از باز شدن بریكر تحریك حدوداً 35 دقیقه طول می‌كشد تا دور توربین به صفر ‌برسد.

هنگامیكه دور توربین به صفر رسید و شفت توربین از حركت ایستاد، یك دقیقه بعد پمپ روغن كمكی از وضعیت HIGH بر روی وضعیت LOW قرار گرفته و ترنینگر درگیر شده و موتور AC ترنینگر وارد مدار می‌گردد و هر دقیقه سه دور شفت را می‌چرخاند و لامپ TURNING ON نیز بر روی پانل توربین روشن خواهد شد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment