دانلود پروژه رشته برق در مورد موقعیت كلی نیروگاه گازی ری – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

شرایطی كه باعث فرمان تریپ توربین گاز و عملكرد رله L86 می‌گردد عبارتند از :

1-3- اگر لرزش یاتاقانهای 1 الی 5 از نقطه تنظیم بیشتر گردد یعنی لرزش یاتاقانها در حالت LOAD NO به 250 میكرون و در حالات بارگیری به 130 میكرون برسد آلارم قرمز HIGH VIBRATION ظاهر و رله L86 فعال می‌گردد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2-3- چنانچه فرمان جرقه صادر شود و بعد از گذشت زمان 100 ثانیه شعله در اتاق احتراق برقرار نشود و شعله بین ها شعله را نبینند ، آلارم قرمز FLAME OUT ظاهر می‌گردد .

3-3- هنگامیكه سرعت واحد زیر 85% باشد و بلید والوها بسته باشند سیگنال مربوطه آلارم قرمز BLEED VALVE CLOSE را روشن می‌نماید و رله L86 عمل می‌نماید.

4-3- هنگامیكه سرعت واحد كمتر از 85% باشد و گایدون مدخل ورودی هوا باز باشد، آلارم قرمز INLET GUIDE VANE OPEN ظاهر می‌گردد.

5-3- چنانچه درجه حرارت هوای خنك كن روتور ( ROTOR COOLING AIR ) به نقطه تنظیم آلارم و به برسد ، آلارم قرمزROTOR COOLING AIR TEMP.HIGH ظاهر خواهد شد.

6-3- چنانچه آتش سوزی در واحد رخ داده و درجه حرارت ، در نقاط مختلف توربین به بیش از حد مجاز برسد مثلاً درجه حرارت داخل موشكی توربین ( اگزوز ) توسط ترموكوپل مقدار را حس نماید ،‌ باعث عملكرد رله L86 شده و آلارم قرمز FIRE ظاهر خواهد شد.

7-3- هر گاه پوش باتون (PUSH BUTTON) توقف اضطراری (EMERG STOP ) توسط اپراتور فشرده شود ، باعث تریپ توربین گاز و ظاهر شدن آلارم
EMERG HAND TRIP می‌گردد.

8-3- چنانچه درجه حرارت فلز یاتاقان ها به درجه سانتی گراد برسد باعث فعال شدن رلة L86 شده و آلارم قرمز BEARING METAL TEMP.HIGH ظاهر می‌شود.

9-3- چنانچه فشار روغن روغنكاری توسط كلید فشاری PS-112 A ،‌‌‏ فشار كمتر از 8/0 را احساس نماید ، آلارم قرمز LUBE OIL PRESS LOW ظاهر می‌گردد.

10-3- هنگامیكه موتور راه انداز روشن باشد و فشار هوای كلاچ توسط كلید فشاری PS-412A احساس شود به كمتر از 12 رسیده باشد، آلارم قرمز CLUTCH AIR PRESS ABNORMAL ظاهر خواهد شد.

11-3- هنگامیكه موتور راه انداز در مدار نباشد و فشار هوای كلاچ بالا باشد ، سیگنال مربوطه آلارم قرمز CLUTCH AIR PRESS ABNORMAL را روشن می‌نماید.

12-3- زمانی كه فشار گاز ورودی توسط كلیه فشاری PS-257 حس شده و به كمتر از 11 برسد ،‌آلارم FUEL GAS SUPPLY PRESS LOW ظاهر و رله L86 عمل می‌كند .

13-3- چنانچه انتخاب سوخت واحد گازوئیل باشد و فشار مكش پمپ سوخت گازوئیل توسط كلیه فشاری PS-204B حس شود كه به صفر رسیده و یا موتور پمپ سوخت گازوئیل از كار بیفتد باعث تریپ و ظاهر شدن آلارم قرمز
F.O.P. SUCTION PRESS LOW و یا F.O.P, MOTOR TRIP   می‌گردد.

14-3- هر گاه متوسط درجه حرارت گاز خروجی توربین بیشتر از 580 شود و یا متوسط درجه حرارت مسیر پره ها بیشتر از 650 گردد فرمان تریپ توربین گاز با آلارم BLADE PATH EXH.GAS TEMP.HIGH می‌گردد.

15-3- هر گاه متوسط درجه حرارت پره ها در 18 نقطه با پائین ترین آن از حد مجاز تجاوز كرده و به 60 برسد ، رله L86 فعال شده و آلارم قرمز BLADE PATH SPREAD TEMP.HIGH ظاهر می‌گردد.

16-3- هر گاه دو خط تغذیه كه برای مگك (MEGAC) استفاده شده است قطع شود ، آلارم قرمز MEGAC P.S DOUBLE FAIL ظاهر می‌گردد.

17-3- هنگامیكه سیگنال سرعت روی MEGAC وضعیت غیر عادی پیدا نماید ، رله L86 عمل نموده و آلارم قرمز MEGAC SIGNAL ABNORMAL ظاهر می‌شود.

18-3- چنانچه موتور راه انداز ، در زمان راه اندازی از كار بیفتد با آلارم قرمز STARTING MOTOR TRIP واحد تریپ می‌نماید.

19-3- هر گاه فشار روغن تورك كنورتر توسط كلیه فشاری PS-113 احساس گردد كه به كمتر از 2 و یا درجه حرارت و روغن درین تورك كنورتر توسط ترموكوپل TE-411 به 100 برسد باعث تریپ واحد با آلارم TORQUE CON.ABNORMAL می‌گردد.

20-3- در صورتیكه سیستم OVER SPEED الكتریكی یا مكانیكی سرعت بیشتر از %112 دور نامی‌را اعلام نمایند ، با عملكرد این سیستم باعث تریپ توربین با آلارم قرمز OVER SPEED می‌گردد.

21-3- زمانی كه رله فركانس كم ( UNDER FREQUENCY RELAY) ، فركانس ژنراتور را به مقدار HZ47 احساس نماید،لامپ آلارم قرمز UNDER FREQUENCY توسط سیگنال مربوطه روشن خواهد شد.

22-3- وقتی كه برنامة مرحله ای ملسك (MELSEC) بطور صحیح كار نكند ، تریپ واحد با آلارم قرمز BACK-UP SEQUENCE ACTUATE انجام می‌گیرد.

23-3- چنانچه اشكالی در C.P.U ملسك ایجاد شود ، رلة L86 فعال و آلارم قرمز MELSEC C.P.U ERROR ظاهر می‌شود.

24-3- زمانی كه اشكالی در منبع تغذیه AC 110 V و یا DC 125V كنترل كنندة مدار ملسك بوجود آید ،‌آلارم قرمز MELSEC POWER FAIL ظاهر می‌گردد .

25-3- اگر درجه حرارت C.P.U ملسك بیشتر از 50 شود ( به علت اشكال در فن خنك كن ملسك و یا بالا بودن درجه حرارت اتاق فرمان واحد ) تریپ واحد با ، آلارم قرمزTEMP.HIGH MELSEC C.P.U صورت می‌گیرد.

26-3- چنانچه عملكرد لاجیك C.P.U ملسك غیر عادی بوده و اشكالی در كارت كنترل (SCB یا SCA ) CPU بوجود آید آلارم قرمزTEST PROGRAM ABNORMAL ظاهر و رله L86 عمل می‌نماید.

27-3- به علت فقدان منبع تغذیه DC 125V جهت پانل رلة كمكی اینترلاك آلارم قرمز DC 125 V POWER FAIL ظاهر خواهد شد.

28-3- چنانچه در هر قسمت الكتریك واحد اشكالی بوجود آید باعث فعال شدن رلة L86 می‌گردد.

با توجه به دیاگرام كنترل لاجیكی ، برای اینكه لامپ سیگنال READY TO START روشن گردد و واحد آماده راه اندازی شود باید خروجی گیت AND در مسیر ،‌ یك (1) شده و دارای سیگنال یا ولتاژ باشد و لازمه آن این است كه تمام ورودی های گیت AND ، یك ( 1 ) گردد لذا باید شرایط زیر موجود باشد:

1 ـ ترنینگر در مدار بوده و لامپ TURNING ON روی پانل توربین روشن باشد . با روشن بودن لامپ مذكور در قبل از راه اندازی ،‌ الكترو موتور AC هر دقیقه سه بار شفت توربین را به حركت در می‌آورد و خروجی TG ON مقدار یك ( 1 ) شده و دارای سیگنال خواهد بود.

2 ـ وصل رلة اینترلاك استارت START INTERLOCK.

چنانچه صحت شرایط اینترلاك استارت كه قبلاً توضیح داده شد وجود داشته باشد، ورودی دیگر گیت AND نیز یك (1) و دارای سیگنال یا ولتاژ می‌باشد.

3 ـ عدم دریافت فرمان تریپ (TRIP) توربین گاز و یا عدم فعالیت رله L86 .

چنانچه عدم دریافت تریپ وجود داشته باشد و رله L86 عمل نكرده باشد ، ورودی به گیت NOT ، صفر (0) و خروجی آن بر عكس شده و یك (1) می‌گردد در نتیجه تمام ورودیهای گیت AND یك (1) است و در خروجی گیت مذكور زمانی سیگنال یا ولتاژ خواهیم داشت كه ورودیهای آن یك (1 ) باشد . لذا سیگنال برقرار شده در خروجی گیت   AND به L رسیده و لامپ READY TO START را روشن می‌نماید. در این حالت پمپ روغن كمكی در وضعیت LOW بوده و فشار روغن را جهت روغنكاری تأمین می‌نماید.

با روشن شدن لامپ READY TO START واحد آماده راه اندازی می‌باشد و با توجه به وجود گیت AND در مسیر ،‌ یكی از ورودیهای آن یك (1) و دارای سیگنال می‌باشد . حال اگر پوش باتون استارت را فشار دهیم ورودی دیگر گیت AND ، نیز یك (1) شده و در خروجی سیگنال خواهیم داشت و واحد استارت می‌گردد.

با استارت واحد ، خروجی گیت AND به مقدار یك (1) می‌رسد و فیلیپ فلاپ
(FLIP-FLOP) موجود SET می‌گردد و خروجی فیلیپ فلاپ نیز به مقدار یك (1 ) باقی مانده و سیگنال به CONTROL ON MASTER رسیده و لامپ آن را روشن نموده و رلة MASTER RELAY ) ) L4 ، انرجایزید می‌گردد.

سیگنال خروجی (F.F) اولی ، فیلیپ فلاپ دیگری را SET نموده و خروجی آن یك (1) شده و اجزاء و سیستمهای زیر را وارد مدار می‌نماید:

1 ـ فنهای كولر هوای خنك كن وارد مدار می‌گردد.

1 – COOLING AIR COOLER FAN ON

2 ـ فنهای كولر روغن روغنكاری وارد مدار می‌شود.

2- LUBE OIL COOLER FAN ON

3 ـ فن خنك كن هوای اینسترومنت وارد مدار می‌شود.

3- INST.AIR COOLER FAN ON

4 ـ فن گردگیر ( DUST LOUVER ) ژنراتور وارد مدار می‌شود.

4- GEN.DUST LOUVER FAN ON

5 ـ فن گرد گیر ( DUST LOUVER ) فیلتر هوای كمپرسور وارد مدار می‌گردد.

5- AIR FILTER DUST LOUVER FAN ON

چنانچه به هر علتی MASTER CONTROL OFF گردد (فرمان توقف صادر شود) به علت وجود رله تأخیر زمانی TIME DELAY كه سر راه آن قرار دارد بعد از یك ساعت تأخیر، FLIP-FLOP موجود را ریست نموده و تجهیزات فوق از مدار خارج می‌گردند .

مرحلة بعدی زمانی است كه پمپ روغن كمكی با سرعت بالا ( HIGH) وارد مدار می‌شود و لازمه آن این است كه سیگنال ( سرعت بالا ) به آن اعمال گردد . با توجه به گیت AND در مسیر ، یكی از ورودیهای این گیت از قبل (1) بوده و دارای سیگنال می‌باشد. چنانچه سرعت واحد به دور نهایی RATED SPEED نرسیده باشد ، خروجی PATED SPEED ، صفر (0) است و چون در سر راه آن گیت NOT وجود دارد آنرا معكوس كرده و در خروجی یك (1) خواهد شد و ورودی دیگر گیت AND نیز یك (1) و در خروجی سیگنال برقرار شده و پمپ روغن كمكی با سرعت بالا (AUX.L.O.PUMP HIGH SPEED) وارد مدار می‌گردد و فشار 6.5 را جهت روغنكاری تأمین می‌نماید.

مرحله بعد تورك كنورتر و كلاچ را ه انداز در مدار قرار می‌گیرد، در این مرحله سیگنال به گیت AND رسیده و یكی از ورودی های آن یك (1) است و ورودی دیگر زمانی یك (1 ) است كه سرعت كمتر از 67 % باشد در این حالت خروجی SPEED <67% صفر (0) و چون در سر راه آن گیت NOT وجود دارد آنرا معكوس كرده و خروجی آن یك (1) می‌گردد و در نتیجه دو ورودی گیت AND ، یك (1) و در خروجی سیگنال خواهیم داشت كه این سیگنال باعث عملكرد رلة 0173 X می‌گردد و سونولوئید والو412A بر قرار شده و باز می‌شود و سونولوئید والو412 B نیز بسته می‌شود و كلاچ راه انداز وارد مدار خواهد شد.

همزمان با بسته شدن كلاچ راه انداز ، رلة 0176 X . عمل نموده و سونولوئید
والوSV-70 نیز برقدار می‌گردد و والو CV-70 ( TORQUE CONVERTOR ISOLATION VALVE ) باز و روغن وارد تورك كنورتر ( مبدل گشتاور ) می‌شود و فشار روغن تورك كنورتر حدود 5 می‌رسد .

با وارد شدن كلاچ راه انداز و تورك كنورتر در مدار ، ورودی های گیت AND ، یك (1) شده و خروجی آن نیز یك ( 1 ) خواهد شد و بریكر موتور راه انداز (52 SM) بسته شده و موتور راه انداز روشن و لامپ سیگنال STARTING DEVICE ON بر روی پانل توربین روشن می‌گردد.

چنانچه فشار روغن ورودی به تورك كنورتر هنگام كاركرد موتور راه انداز ، توسط كلید فشاری PS-113 احساس شود كه به 2 افت نماید و یا درجه حرارت روغن درین تورك كنورتر توسط ترموكوپل TE-411 به 100 برسد واحد با آلارم قرمز TORQUE CONV.ABNORMAL تریپ می‌نماید.

اگر موتور راه انداز در مدتت 10 ثانیه استارت نگرردد توربین با آلارم
STARTING MOTOR TRIP از كار می‌افتد.

مرحله بعد ، چنانچه راه اندازی با سوخت گازوئیل باشد ، پمپ انتقال سوخت (ترانسفر ) گازوئیل وارد مدار میگردد و برای به مدار آمدن پمپ مذكور ، با توجه به دیاگرام، یكی از ورودهای گیت AND در مسیر ،‌ از قبل یك (1) است و چون انتخاب سوخت گازوئیل می‌باشد لامپ OIL FUEL نیز بر روی پانل توربین روشن می‌باشد، پس ورودی دیگر گیت مذكور نیز یك ( 1 ) می‌گردد،‌از طرفی اگر فرمان ‌HOLD یا نگه داشتن سیكل راه اندازی صادر نگردیده باشد خروجی HOLD صفر (0) و چون گیت NOT در سر راه آن قرار دارد ورودی به آن صفر (0 ) و خروجی آن بر عكس شده و یك (1) خواهد شد و پمپ ترانسفر سوخت گازوئیل F.O.TRANSF PUMP ON وارد مدار می‌شود.

مطابق دیاگرام برای به مدار آمدن كمپرسور هوای اتمایزینگ ، چنانچه شعله برقرار نباشد ورودی به گیت NOT صفر(0) و خروجی آن یك (1) می‌گردد و یكی از ورودی های گیت AND در مسیر یك (1) است و از طرفی چون ورودی دیگر گیت مذكور قبل از آن یك (1) بوده ، پس در خروجی آن سیگنال داشته و كمپرسور هوای اتمایزینگ وارد مدار می‌گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment