دانلود پروژه رشته برق در مورد انواع موتورهای الكتریكی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

در نتیجه بین زاویه صفر و 90 درجه كه میدان اصلی مقدار ماكزیمم میرسد بعلت مخالفت میدان مذكور . خطوط میدان اصلی منحرف شده بیشتر آنها در آن قسمت قطب كه شكاف ندارد متمركز میشوند كه در شكل 1 نشان داده شده است . در زوایه 90 درجه چون شدت میدانی اصلی به مقدار ماكزیمم خود رسیده و دیگر خطوط مغناطیسی تغییر نكرده و بنابراین هیچ نیروی الكترو موتوری در تسمه‌ها القا نخواهد شد و دیگر میدان مغناطیسی مخالفی وجود نخواهد داشت . در نتیجه میدان اصلی بطور یكنواخت  در فضای بین قطبها و روتور توزیع خواهد شد. مطابق آنچه در شكل 2 نشان داده شده است . از زاویه 90  تا 80 درجه میدان اصلی شروع به كاهش میكند . در این موقع میدان تولید شده در نوار مسی با كاهش میدان اصلی مخالفت میكند و اثر مخالفتش اینست كه خطوط میدان را در قسمت شكاف دار متمركز میكند همانطور كه در شكل 3 نشان داده شده است به این ترتیب از زاویه صفر تا 80 درجه میدان اصلی بطور عرضی در جلو قطب‌ها انتقال یافته است ، زاویه 180 درجه تا 360 درجه میدان اصلی همان تغییرات قبلی را میكند اما در جهت مخالف ولی جهت حركت آن مانند جهت حركت در نیم دور اول است . این حركت انتقالی و كم و زیاد شدن میدان یك گشتاور و ضعفی بر روتور وارد میكند كه از آن برای راه اندازی موتور استفاده میشود .ولی چون این گشتاور ضعیف است ، این نوع موتورها را فقط در اندازه های كوچكی میسازند كه وسایلی نظیر اینكه و كلید های مخصوصی را كه احتیاج به توان كمی دارند بكار اندازند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

موتورهای جریان متناوب سری :

از قبل میدانید كه اگر جریان مستقیم گذرنده از میدان و آرمیچر یك موتور جریان مستقیم سری معكوس شود ، جهت چرخش آن عوض نخواهد شد . وقتی جریان متناوب به یك موتور سری اعمال میشود ، جریان در آرمیچر و میدان هم زمان تغییر خواهد كرد و  در نتیجه موتور در یك جهت خواهد گردید .

تعداد دورهای سیم پیچی میدان ، در موتورهای جریان متناوب سری كمتر از موتورهای جریان مستقیم سری است تا راكتانس میدان كم شده و جریان معینی از آن بگذرد ولی كوچك كردن اندازه میدان موتور گشتاور آنرا كاهش میدهد در نتیجه موتورهای جریان متناوب سری معمولا در قدرت كم برای جریان متناوب 50 سیكل ساخته نمیشوند خصوصیات یك موتور جریان متناوب سری و جریان مستقیم سری شبیه یكدیگر است . سرعت این موتور متغیر است ، بطوریكه برای بارهای سنگین دارای سرعت كم و برای بارهای سبك دارای سرعت زیاد میباشد همچنین گشتاور آن در موقع شروع بكار خیلی بزرگ است .موتورهای سری با قدرت كم ، برای راندن پنكه‌ها . مته‌ها برقی و سایر موارد كوچك دیگر بكار میروند .

چون موتورهای سری جریان متناوب و جریان مستقیم دارای خصوصیات یكسانی هستند، یك نوع موتور سری طرح شده است كه میتواند هم با جریان متناوب وهم  جریان مستقیم كاركند . این موتور سری جریان مستقیم كاركند . این موتور سری جریان متناوب – جریان مستقیم را موتور یونیورسال میگویند و در جاهایی كه احتیاج به توان كمی دارند بطور وسیع مورد استفاده قرار میگیرد .موتورهای یونیورسال دارای بهره كمتری نسبت به موتورهای سری جریان متناوب وجریان مستقیم دارند و فقط در اندازه های كوچك ساخته میشوند .

موتور سنكرون :

موتور سنكرون دارای یك استاتور سه فاز است كه میدان مغناطیسی گردان درآن تولید میشود و یك روتور الكترومغناطیسی كه بوسیله جریان مستقیم تغذیه میشود . روتور مانند یك آهنربا عمل میكند و بوسیله میدان گردان استاتور جذب میشود . این جذب شدن ، یك گشتاور بروتور وارد میكند و باعث میشود كه با میدان بگردد .

موتورهای سنكرون بخودی خود ، راه اندازی نمیشود وباید بوسیله ای سرعت آنها را تا نزدیكی سرعت سنكرون بالا برد تا بتواند از آن به بعد بوسیله خودش بگردد .

موتور القایی :

موتور القایی دارای استاتوری شبیه موتور سنكرون است ولی روتور آن به منبع خارجی وصل نمیشود . در اثر قطع شدن هادی های روتور بوسیله میدان گردان جریان روتور القا میشود .  این جریان یك میدان مغناطیسی تولید میكند كه روی میدان استاتور تاثیر گذاشته ، باعث میشود كه گشتاوری بر روتور وارد شود و باعث دوران آن شود . دو نوع روتور در موتورهای القایی بكار میرود . یكی روتور قفس سنجابی و دیگری روتور سیم پیچی شده.

موتورهای سه فازه :

میدان های مغناطیسی تولید شده در موتورهای جریان متناوب سه فاز ، 120 درجه با هم اختلاف فاز دارند و در هر لحظه ، این میدانها با هم تركیب شده ، یك تركیب شده ، یك میدان منتجه ای تولید میكنند كه روی روتور عمل میكند و چون میدان مزبور میگردد روتور هم با آن شروع به گردش میكند.

لنگی :

روتور یك موتور القایی در سرعتی كمتر از سرعت میگردد تا میدان گردان بتواند هادی ها روتور را قطع كندو جریانی در آنها القا كند . این چند در صد اختلاف بین سرعت روتور بنام لنگی خوانده  میشود . لنگی با تغییرات عادی بار ، خیلی كم تغییر میكند و بنابراین موتورهای القایی موتورهایی با سرعت ثابت در نظر گرفته میشوند .

موتورهای القایی

دوفاز :

موتورهای القایی برای كاركردن بطور سه فاز یك فاز طرح میشوند . استاتور سه فاز درست شبیه استاتور سه فاز موتور سنكرون میباشد . استاتور و فاز بوسیله دوسیم پیچی كه نسبت بهم به زوایه 90 درجه قرار گرفته اند یك میدان مغناطیسی گردان تولید میكند .

موتور القایی یك فاز :

موتور القایی یك فاز فقط دارای یك سیم پیچی استاتور است .بنابراین میدان مغناطیسی تولید شده در استاتور آن گردان نیست .موتور القایی یك فاز، نمیتواند با یك سیم پیچی بوسیله خودش شروع بكار كند اما اگر بوسیله ای در ابتدا روتور را بگردانیم، روتور به گردش خود ادامه خواهد داد و بسرعت اسمی خود ، خواهد رسید برای راه اندازی این موتور میدانی در روتور آن القا میكنند كه با میدان اصلی 90 درجه اختلاف فاز دارد و سپس دو میدان باهم میدان گردانی تولید میكنند كه روتور را در حالت حركت نگه میدارد .

خازن راه انداز – موتورهای القایی :

برای ساختن موتور یك فازی كه بوسیله خودش راه اندازی شود ، یك سیم پیچی راه انداز به استاتور اضافه میشود . اگر این سیم پیچی راه انداز را بطور سری با یك خازن وصل كرد و با سیم پیچی استاتور به منبع ولتاژی وصل شود ، جریان گذرنده از سیم پیچی راه اندازه و جریان گذرنده از استاتور 90 درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت. درنتیجه یك میدان مغناطیسی گردان تولید خواهد شد . وقتی روتور سرعت گرفت . مدار سیم پیچی راه انداز مدار اصلی جداشده وموتور مانند یك موتور یك فاز به حركت خود ادامه  خواهدداد .

موتور القایی با قطب های شكاف دار :

در این موتور قسمتی از جلو هر قطب استاتور ، شكاف داده شده و بوسیله یك نوار مسی اتصال كوتاه شده است . اثر این عمل انتقال میدان در هر قطب ها میباشد .میدان مغناطیسی متحرك اثرش مانند میدان گردان است و در نتیجه موتور بوسیله خودش راه اندازی خواهد شد .

دستگاههای الكترومكانیكی

 رله ها :

موقعی كه موتورهای جریان مستقیم را مورد مطالعه قرار داده بودیم یاد گرفتید كه مقاومت راه اندازی برای محدود كردن جریان راه اندازی یك موتور بكار میرود .

مقاومتهای راه اندازی معمولا در جعبه هایی بنام جعبه راه اندازی قرار داده میشوند و ممكن است بوسیله دست كار كنند یا اتوماتیك باشند . اگر جعبه راه انداز اتوماتیك تكه ای وجود دارد كه با فشار دادن آنمیشود موتور راه اندازی كرد یا آنرا متوقف و یا جهت گردش آنرا عوض كرد در مدار این قبیل دستگاهها از وسیله ای بنام ریله ها استفاده میشود.

قسمتهای اساسی یك رله مغناطیسی عبارتند از : آهنربای الكتریكی و یك بازوی قابل حركت بنام آرمیچر وقتی جریانی از سیم پیچی آهنربا بگذرد ، یك میدان مغناطیسی تولید مغناطیسی تولید خواهدشد كه با زوری آهنی آرمیچر را بطرف هسته آهنربا با جذب میكند .در نتیجه یك سری كنتاكت روی آرمیچر و ریله بسته شده مداری را كه به سرهای B,A اتصال دارد . می بندد. وقتی جریان قطع میشود، فنر برگرداننده، آرمیچر را بر میگرداند و كنتاكت ها باز میشوند و دیدار مزبور ، از نقاط A,B باز میشود . دیاگرام زیر ،  فقط یك سری از كنتاكت ها را نشان میدهد اما بر حسب احتیاج عده كتتاكتها میتواند زیاد باشد. ریله نشان داده شده در سمت چپ را بطور نرمال باز NORMALLYOPEN  RELAY میگویند . چون وقتی جریانی از ریله نمیگذرد ، كنتاكت ها باز هستند . ریله نشان داده شده در سمت راست را بطور نرمال بسته NORMALLY CLOSED R.  می گویند .چون وقتی جریانی از ریله نمیگذرد ، كنتاكت ها بسته هستند و وقتی ریله عمل كند ، آرمیچر بطرف آهنربا كشیده میشود و اتصال ها باز میشوند و مدار در نقاط A,B قطع میشود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment