دانلود پروژه رشته برق در مورد اطلاعات متاUPML – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

به عنوان یك پیشنهاد و با در نظر گرفتن عوامل قبلی و غیره، یك ارتباط با ارزش ایجاد می شود در حالی كه هیچ پیشنهادی برای ایجاد آن ارتباط ارائه نشده است.

در قانون برخی عوامل قبلی ضروری نبوده یا اصلاً كافی نیستند، ممكن است به عنوان خنثی یا شرایط كافی مغایری مطرح شوند كه هرگز ضروری نیستند. قانون متای اپیستمولوژی اصلی كه باید در این فرایند به شكلی مؤثر اجرا گردد، این است كه آیا آنها وجود خارجی دارند یا خیر و آیا به نتیجه نهایی ارتباطی دارند یا نه. بنابراین برخی فاكتورها كه بخش غیرقانونی این شرط محسوب می شوند، بی نتیجه می باشند. به عنوان مثال در قانون قراردادها، بازجویی به عنوان مفهوم كلی پیشنهاد، پیشنهاد را منحل نمی كند. هر سه موارد خنثی، بازجویی یا بازجویی بدون اطمینان و حتی بازجویی نكردن در رودخانه ثبت بودن ارتباط سه گانه با رودخانه های منفی و بی ثبات وجود دارد. بنابراین رودخانه های مثبت احتمالاً طولانی تر هستند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

قبل از تكمیل ژئومتری اپیستمولوژیكی، قوانین متای قطبی كه ارتباط تركیبی را كنترل می‌كنند باید منظور شوند. 2قانون متای قطبی در اپیستمولوژی اصلی وجود دارد نه قانون متای قطب منفی و قانون متای قطب بی ثابت. قانون متای قطب منفی نشان می دهد كه قوانین قطبی در هر عامل منفی وجود دارد به طوری كه اگر عامل منفی ایجاد گردد، سپس عامل منفی جزئی بوده و به نتیجه نهایی مؤثر است نمی یابد. هر رودخانه قطب منفی، عامل قبلی خود را با رودخانه دارای سلسله مراتب منفی تقسیم كرده و در نتیجه، توالی آن با دیگر رودخانه های قطب منفی تقسیم می شود، قطب یك رابط منفی است. ایجاد تمام عوامل قبلی در رودخانه منفی، كل نتیجه نهایی را منفی می سازد و ایجاد هر عامل قبلی منفی، نكات منفی ایجاد كرده اما نتیجه نهایی پیچیده است. یك برنامه مربوط به قطب بی ثبات وجود دارد. وقتی قوانین قطبی به رودخانه ها اضافه گردد، آخرین ساختار منطقیd3 نیز همانطور كه در شكل3، می بینید یك نیمكره خواهد بود.

رودخانه ای كه دارای سلسله مراتب مثبت است در برش ی استوا قرار گرفته به طوری كه هیچ جریان قطبی ندارد. حلقه مرزی منطق،1) پیش فرض سیستم كه عمدتاً اولین پیش فرض سه گانه در این راه كار است را به2) فرضیه نهایی سیستم كه اساساً نتیجه نهایی و جایگزین را در پی دارد، به هم مرتبط می سازد:

– تاحدودی منفی اما نتیجه مؤثر      – نتیجه كاملاً منفی     – نتیجه مثبت

– نتیجه كاملاً بی ثبات           – نتیجه تا حدودی بی ثبات

یك فضای تخیلی سه بعدی برای نشان دادن سیستم مباحث با ارزشPRS ضروری است. موارد احتمالی در حیطه قانونی در یك فضای تخیلی سه بعدی ایجاد می شود. خانه بندی نقشه های فرعی ممكن است برای دیدن هر اتصال ضروری باشد مثل یك میكروسكوپ یا احتمالاً لایه های متفاوت كه به عنوان عمق جزئیات تصور می شود، نقشه برداری فرعی اما عمیق، انفجار تركیبی را در نیمكره كنترل می كند. بنابراین ساختار ژئومتری روابط سه گانه رودخانه های بی ثبات، منفی و مثبت با سلسله مراتب مربوطه، اصولاً سه بعدی است: قطب ها انفجار تركیبی را ایجاد می كنند كه احتمال رخ دادن آنها زیاد است. این احتمالات منظم در مقیاس وسیع و در حیطه خصمانه است یك شكل از دنیای معمول.

نیمكره درمسیر ژئومتری علامتگذاری شده به گونه ای توسعه یافته كه نشان دهنده روابط علی و معلولی از طریق مصنوعات هوشمند است. این خط شامل1) فعالیت حقوق شناسی c,w,f است 2) برخی نموداری موجود ازp در نوشته های وی مربوط به قرن نوزدهم 3) نمودارهای منطقی  v 4)مدل مفهومیk 5) نقشه های روان شناسانه ذهنیB,B می باشد.

علوم كامپیوتر قبلاً در نمودار گردشی 2 بعدی و به عنوان درختان طبقه بندی و تصمیم گیری به منظور كمك به طراحی گرافیكی استفاده شده است. در حیطه قانونی، به عنوان مثالS,C از درخت تصمیم‌گیری در طراحی و ساخت قانونLD استفاده كردند. نمودارها و درختان همگی اپیستمولوژی كامپیوتری هوش مصنوعی می باشند، كره اپیستمولوژی دارای نقشه سیستم PRSمسیرهای طبقه بندی، نتایج مقدماتی و نتایج نهایی همانند گروه‌های جایگزین در شرایط لازم و كافی می باشد. تمام مباحث با ارزش مطرح شده و مباحث بی ارزش در مورد این سیستم نادیده گرفته شده است. یك شكل خاص از نمودار یا درخت كه حاصل انتقال دقیق اپیستمولوژی اصلی و معمول است.

1- اپیستمولوژی طبقه بندی شده

این اپیستمولوژیeGanges، اجرای نیازهای اپیستمولوژی اصلی كامپیوتری با منطق قانونیd3 را امكان پذیر می سازد. آزمایشات انجام شده در دهه 1990 با ابزار كاملاً واقعی نشان داد كه انتقال كره رودخانه‌ها ضروری است چون در غیر این صورت یك ارتباط غیر دوستانه شناختی در جهت یابی ایجاد می شود و حافظه ای بدون اطلاعات برای كامپیوترهای شخصی فراهم می شد. همانطور كه در شكل4 ارتباطeGanges نشان می دهد، پنجره رودخانه هایی كه مصرف كننده می تواند آنها را بسازد یا با نقشه‌های خانه گذاری شدهRPS ایجاد كند، دیده می شود. در این شكل، پنجره رودخانه ها نشان دهنده نقشه اولیه قانون 2004 Spam دو راهكار ایجاد شده توسطPA، شریك قانونی شركت ویMSJ و نویسنده می باشد. A اولین سیستم فنی قانونی را در استرالیا تهیه كرد به طوری كه توسط كارمندانه وی در خانه از آن استفاده می شد.

علائم eGanges، رودخانه های مثبت دو بعدی هستند. اپیستمولوژی تقسیم بندی شده، بازنمایی مدل منطقی1و3 را ساده می سازد. اتصالی كه شبیه به یك توپ فوتبال است نشان دهنده نقشه فرعی خانه گذاری شده است. در نقشه فرعی، عامل قبلی نتیجه اصلی است. بنابراین”Commercial” دومین عامل قبلی در یكی از4 قوانین اولیه جایگزینی است كه امكان انتقال پیام را فراهم می كند، در نقشه فرعی آن این عامل قبلی نتیجه ای است كه بعداً با قوانین نقشه فرعی تعریف خواهند شد. یك ارتباط متضاد سه بعدی در سه پنجره دیگر ایجاد می شود. پنجره عامل منفی، پنجره عامل مثبت و پنجره بی ثبات ها به طوری كه علائم هر اتصال بر اساس داده مصرف كننده عنوان می شود. این داده به عنوان پاسخی برای مسؤلیت محسوب می شود. یك پنجره حاوی پرسش های متفاوت وجود دارد كه مصرف كننده عنوان می شود. این داده به عنوان پاسخی برای مسئولیت محسوب می شود. یك پنجره حاوی پرسش های متفاوت وجود دارد كه مصرف كننده آن را ایجاد كرده یا سؤالی را مطرح كرده كه مرتبط با اتصال قبلی مصرف كننده است و به عنوان اتصال معمولی آن را انتخاب كرده است. در كنار پنجره پرسش ها، 5 كلید پاسخگویی خنثی وجود دارد، و برای هر انتقال علامتی روی آن مشخص شده است. یك علامت منفی و یك علامت بی ثبات و وقتی اتصالات خنثی وجود داشته باشد، سه علامت مثبت ایجاد می شود. ممكن است سازنده آن، سه پاسخ جایگزین برای هر سؤال در هر سه كلید به شكل مناسب كند. به عنوان مثال پاسخ بله ممكن است مثبت یا منفی باشد یا پاسخ خیر ممكن است مثبت یا منفی باشد. مصرف كننده می تواند تأثیر پاسخ‌های آنها را قبل از ارائه ببیند، سیستم برای انتخاب داده مربوطه مصرف كننده تهیه شده است. خیلی سریع بعد از دادن پاسخ، مصرف كننده، علامت قبلی را روی پنجره عامل اصلی یا بی ثباتی ها مشاهده می كند. در هر زمان از فرآیند، مصرف كند نه می‌‌تواند مشاهده كند كه چند نقطه در هر لیست وجود دارد. این لیست ها نشان دهنده داده مصرف كننده به عنوان مجوز ثانویه در گوره گسترده مباحثmp است به طوری كه اولین مجوز همان قانون مربوطه بیان شده در نقشه است.

تا زمانی كه جایگزین های مربوطه تكمیل شوند، علائم آنها وارد پنجره عامل مثبت می‌شود یا به عنوان عامل مناسب اضافه می گردد آنها مرتبط با عامل مثبت هستند. اگر تمام عوامل حذف شوند، مثل عوامل منفی یا بی ثبات. سپس علائم بی ثبات موقتی یا منفی وموقتی به طور اتومات از پنجره عامل مثبت به پنجره بی ثباتی ها یا عامل منفی مناسب انتقال می یابند. در غیر این صورت برای انتقال عامل قبلی از یك پنجره به پنجره‌ای دیگر نیازمند تغییر پاسخ ها هستیم.

علامت مثبت ممكن است حاوی عامل منفی باشد مثلno یعنی نپذیرفتن موقتی این علامت در پنجره عامل منفی نمایان شود، به شكل عامل دوگانه منفی و حقیقت نپذیرفتن مطرح می شود. ممكن است سازنده از این نپذیرفتن های دوگانه مطلع باشد. زیر پنجره سؤال ها، پنجرهNote برای هر اخطار یا پیام‌های كمكی به پرسش ها وجود دارد. این ها پرسش های مورد بحث می باشند. مصرف كننده مشاور ممكن است داده ای را تایپ كرده و با عنوان مباحث مصرف كننده آن را به پنجرهNote وارد كند تا دلیل مصرف‌كننده ذخیره شود كه مربوط بهetc در گزارش اولیه است. در اینجا اپیستمولوژی تقسیم‌بندی eGanges هر یك از تغییرات زبانی، اپیستمولوژی یا هستی شناختی مصرف كننده مشاور را ایجاد كند.

دیگر امكانات این مبحث برای سازنده وجود دارد تا به هر اتصال نكته ای اضافه كند. امكانات منطق طبقه بندی eGangesبرای انواع متفاوت مباحث و براساس نیازهای اپیستمولوژی اصلی در نقطه ای دقیق از این ارتباط وجود دارد.

1) خنثی نه برای تطابق با قوانین اصلی

2) طیفی از سه بخش برای نشان دادن تمایز بین عوامل مثبت، منفی و بی ثبات

3) روابط بین اتصالات در قوانین مختلف

4) روابطی برای سیستم های رودخانه موازی یا دیگر فایل ها و برنامه ها

مباحث گسترده قانونی ممكن است عواملی از مباحث تشریحی در مورد آنچه كه مفهوم قوانین است یا دلیل این كه قوانین باید اجرا گردند ارائه دهند. در اپیستمولوژی اصلی، مبحث مربوطه ممكن است در ارائه مباحث به عنوان بازنمایی سیستمRPS یا تطابق با تغییرات آن پیچیده تر شود. در حالی كه علائم این اتصال كوتاه و سریع هستند و با سؤالات هم مرتبطند، مباحث احتمالاً به سه علامت و سؤالاتی جهت شناخته بهتر مشخص می شوند. درك كامل ممكن است در این طبقه كه برای مصرف كننده ضروری است، حال شود. چون موضوعات این مقوله به قانون نیازمندند. یك سیستم قانونی عقلی و استدلالی، اثرات آن را با ایجاد دستیابی ساده به قانون و شناخت آن ساده تر می كند. این برای اپیستمولوژی اصلی ضروری است.

همچنین یك پنجره و كلید نتیجه عادی هم وجود دارد. علامتی روی لیست عامل منفی، نتیجه نهایی منفی را نشان می دهد كه بیانگر عوامل قبلی مثبت و منفی است. هر دو نتیجه كاملاً منفی یا نسبتاً منفی، نتایج نهایی هستند. اگر در پنجره عامل منفی هیچ چیز نباشد، علامتی در پنجره بی ثبات ها بیانگر نتیجه اصلی و بی ثباتProtam است كه در كل منفی است. اگر چیزی در پنجره های عامل منفی یا بی ثبات ها عنوان شود. یك نتیجه protam و بدون پاسخ با توجه به نبود علائم منفی و بی ثبات ها هنگامی كه نتیجه نهایی مثبت حاصل می شود، مشخص گردد.

در دیگر حیطه ها، عاملی كه با اكثریت نقاط مربوطه ممكن است موفق باشد، عوامل قبلی احتمالاً در این محاسبه متفاوتند. بنابراین در اپستمولوژی اصلی قانون تمام عوامل قبلی كافی و به هم مرتبط حداقل یك گروه مثبت دارند كه باید برای نتیجه نهایی مثبت ایجاد گردد. عوامل مثبتی كه احتمالاً در هر سطح خانه بندی شده با انفجار تركیبی درونی نمایان شده و گروه های مثبت جایگزین را ایجاد می كنند. با بررسی بی ثباتی‌های كه مثبت نمی باشند، عامل منفی اساساً موفق خواهد بود اگر عامل مثبت دلایلی متفاوت داشته باشد.

ارتباط ی eGange، سیستم های بزرگ و پیچیدهRPS را از طریق طراحی نقشه خیابانی و حومه آن همچنین بررسی دقیق روابط آن مرتبط می سازد. این تقسیم بندی برای درك بهتر مصرف كننده، یادگیری و نحوه استفاده وی مؤثر است.XG  با استفاده ازJava تغییر شكل برنامه ها را امكان پذیر ساخت تا تأثیر اپیستمولوژی تقسیم بندی شده را نشان دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment