دانلود پروژه رشته برق درمورد میدان های الكترومغناطیسی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

موضوع 5:

طیف الكترومغناطیسی یك محدوده وسیعی از امواج و فوتونهای انرژی دار را در بر می گیرد. نور برای دیدن جسمی كه طول موجی به همان اندازه یا طول موجی كوچكتر از طول موج جسم دارد به كار برده می شود. نورهای تولیدی ALS كه دورتر از اشعه ماورابنفش و نزدیك به اشعهx هستند محدوده طول موج آنها مستلزم مطالعه مولكولها و اتمها می باشد. در عكس به طیف الكترومغناطیسی نگاه كنید، اگر می توانید جوابی برای این سوالها پیدا كنید؟

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- كدامیك از امواج طیف الكترومغناطیسی دارای كمترین طول موج و كدامیك دارای بیشترین طول موج هستند؟

2- كدامیك از امواج طیف الكترومغناطیسی می تواند برای دیدن مولكولها به كار رود و كدامیك برای دیدن ویروس سرماخوردگی؟

3- چرا نمی توانید امواج مرئی را برای دیدن مولكولها به كار ببرید؟

بعضی حشرات مانند زنبورها می توانند امواج كوتاه نور را كه انسان نمی تواند ببیند، ببینند. فكر می كنید چه امواج دیگری وجود دارد كه زنبورهای عسل می توانند آن را ببینند؟

موضوع 6:

برگشت به بحث اولیه و كاوش در اختراعات این ذرات فیزیكی الزامی می باشد.

اشعه x: در اینجا ما یاد می گیریم كه چطور یك ماشین اشعه x كار می كند، كه شامل چگونگی تولید اشعه x و اینكه چرا آنها راهی را كه انجام می دهند بسیار مورد استفاده می باشد.

نمونه گیرها: ما درباره نمونه گیرهای تصویری 3 بعدی یاد می گیریم كه اشعه x را برای بدست آوردن عكس از استخوانهای شخص به كار می برند.

دستگاه امواج كوچك: این دستگاه مطمئن ترین و پر كاربردترین دستگاههای امروزی در منازل هستند كه می توان فهمید كه چگونه كار می كنند و برخی توهمات درباره خطراتشان را برطرف كرد.

موضوع 7:

ماوس خود را برای بالا یا پایین كردن بار منفی بكشید و سپس اجازه بدهید كه نوسان كند. لغزنده را برای تنظیم چشمه كشش به كار ببرید. حركت 1 بار باعث می‌شود كه خطوط میدان برای تكان خوردن جذب آن شوند و بعد از زمانی بارهای دیگر شروع به حركت می كنند. آن شبیه طنابی است كه 2 سر آن متصل به صخره است- بله امواج شامل یك خطوط حركت نیروی الكتریكی هستند و شما می توانی فكر كنی كه با جذب بار لرزش بار شروع می شود.

توجه كنید كه یك زمان معین برای حركت امواج از یك ذره به ذره دیگر وجود دارد. وقتی كه شما فركانس آن را با تندی یا كندی حركت آن افزایش می دهید ببینید چه اتفاقی می افتد. در نرخ حركت بارها وقتیكه شما كشش را در فنر تنظیم می كنید، مسافت بین پیكها افزایش پیدا می كند یا برعكس؟ بله همه این چیزها قابل درك است، اما كمی سخت است كه معتقد شویم كه ذرات به كوچكی الكترونها می جهند، چطور یك الكترون متحرك ساخته می شود؟ یا به عبارتی چطور سرعت یا جهت حركت تغییر می كند؟ این یك سوال خوب است درست می گویی كشش وجود ندارد پس چطور الكترونها حركت می كنند. آیا آنها همیشه در حال حركت اشعه تولید می‌كنند؟

2 جواب وجود دارد یكی برای امواج طول بلند شبیه امواج كوچك، امواج رادیویی و امواج تلویزیون و دیگری برای امواج مرئی، اشعه x و اشعه ماورابنفش- در واقع جواب دوم بزرگترین فیزیكدانهای قرن 20 را به مبارزه می طلبد و منجر به انقلابی در فیزیك شد كه فیزیك كوانتوم نام دارد. حالا شما می توانی تصمیم بگیری كه چه نوعی از امواج كه می خواهی ببینی ایجاد شده اند.

1- امواج كلاسیك: برای دانشجویان پیشرفته، برای یادگیری بیشتر درباره شكل امواج در عمل برای فهمیدن امواج كوچك و امواج رادیویی و تلویزیونی توسط لرزش جریان تولید می شود.

2- اتم كوانتوم: برای یاد گیری درباره اشعه x و امواج مرئی كه چگونه با حركت الكترون به دور اتمها تولید می شوند روی اتم كوانتوم كلیك كنید.

موضوع 8:

نتایج سایت nejm.org از یك مطالعه جدید در آمریكا درباره تومور مغزی و كاربرد تلفنهای موبایل چاپ نسخه نهایی در مجله پزشكی New England Journar در 11 ژانویه 2001 می باشد. مطالعاتی آمریكایی مشتركی كه اخیراً چاپ شد مطالعه جدید چیزی در مورد ارتباط بین خطر تومور مغزی و استفاده از تلفن همراه در طول سالهای قبل نشان نداد و تحقیقات بیشتر نیازمند ارزیابی اثرات دوره طولانی و مطالعه بیشتر و تكراری كاربرها می باشد.

مطالعه اولیه توسط Muscat پایان یافت. مطالعه جدید بر پایه شكل گیری تومور مغزی و كنترل افراد انتخاب شده از بیمارستانها در آمریكا شروع شد اطلاعات برای 782 حالت و 799 كنترل روی كاربران تلفنهای موبایل و روی فاكتورهایی از قبیل تعالیم و حضوری كه ممكن بود همراه با ریسك باشد جمع آوری شد. تعداد مردمی كه در این مطالعه شركت كردند بیشتر از تعداد افراد حاضر در مطالعه اولیه بود سهم كاربران تلفن همراه در مطالعه جدید تعداد بیشتری بود. اگرچه آن هنوز حدود 20 درصد كمتر از ترمهای دیگر بود. ارتباطی بین خطر تومور مغزی و استفاده از تلفن همراه فهمیده نشد بنابراین هر كدام از فركانس یا طول مدت استفاده شدند. همچنین نسبتی بین محلی در سر كه موبایل در آنجا نگه داشته می شود و محلی در داخل سر كه تومور در آنجا قرار داشت دیده نشد. به علاوه خطرات، افزایشی برای انواع تومورهای خاص نداشت و با محل نرمی مغز كه موثر است تطابقی نداشت.

در عمل برای طراحی مشابه، مطالعه جدید سهم تعجب انگیزتر و ضعیف‌تری از مطالعه اولیه توسط Muscat داشت. در بیانیه NRPB به طور جدا هر دوی تناسب كاربران تلفن همراه و متوسط طول مدت استفاده با ارزشهای رایج كمتر مقایسه شد عكس العمل آن این بود كه این نوع راه جدید به زودی با 1990s رایج شد و به علاوه بیشتر تلفنهای موبایل در این مطالعه آنالوگ و بین فركانس 900MHZ الی 800MHZ عمل می كردند.

با در نظر گرفتن اینكه تلفنهای موبایل امروزه در UK دیجیتال بوده و در فركانس بین 900MHZ الی 1800MHZ كار می كنند در مجموع بعضی از انواع تومورها ممكن است در طول سالها توسعه یابند و پژوهش كه اجازه می دهد برای زمانهای پنهانی شرح داده شوند. این نقاط در یك مطالعه بین المللی آدرس بندی می شوند بنابراین توسط نمایندگی بین المللی برای تحقیق روی سرطان برای مجموعه ای از اطلاعاتی كه آغاز شده است دسته بندی می شود. این مطالعه شامل اطلاعاتی از 13 كشور جهان و همچنین UK با قوانین اولیه در سال 2004 می باشد. (كانادا= UK)

موضوع 9:

(HZ) هرتز فركانس
(m) متر طول موج
(Vm-1) ولت بر متر نیروی میدان الكتریكی
(Am-1) آمپر بر متر نیروی میدان مغناطیسی
(Wm-2) تسلا چگالی فلوی مغناطیسی
(Wm-1) وات بر متر چگالی توان
كمیات دیگر
(Am-2) آمپر بر متر مربع چگالی جریان
(Wkg-1) وات بر كیلوگرم نرخ جذب انرژی معین

 

موضوع 10:

یك مطالعه جدید در شمال غربی آمریكا به ارزیابی استفاده از موبایل و تاثیر آن بر تومور در میان 469 نفر از مردم و 422 كنترل كننده پرداخت.

رویهم رفته ارتباطی بین استفاده تلفن همراه بیشتری كه آنالوگ بودند و خطر سرطان مغزی در طول چند سال بعدی دیده نشد. بنابراین تحقیقات باید جستجو برای اثر هیچ دوره دراز مدتی را شرح نمی داد، و بر پایه تعداد بیشتری از مردم و همچنین برای استفاده خصوصی تلفنهای دیجیتال بنا نهاده شد. این مطالعه بر روی بیماران پزشكی مركزی بنا نهاده شد.

در این مطالعه 469 مرد و زن وجود داشت كه سن آنها بین 18 تا 80 سال بود و سرطان مغزی داشتند و همچنین مراقبتها از بیماران شبیه بیمارستانها بود و بیشتر كسانی كه بدلیل شرایط مغزی اجازه خروج نداشتند و همچنین كسانی كه با فاكتورهایی از قبیل سن و جنسیت تطابق داده شده بودند نمی توانستند خارج شوند. با به كار بردن یك پرسشنامه ساختاری 1 سلسله مصاحبه اطلاعاتی روی بیماران بدست امد كه تلفنهای موبایل را به خوبی استفاده می كردند برای مثال روی حرفه شان و تاریخ پزشكی. تعداد نسبتاً كمی از بیماران اطلاع دادند كه از موبایل به طور منظم استفاده می‌كردند.

14% از دسته ای و 18% از دسته كنترل شده- پس خطر برای كسانی كه تا كنون از تلفن موبایل به طور منظم استفاده می كردند دارای نسبت 85% بود (95% اعتقاد داشتند 2/1-6/0) در مجموع یك نسبت كمتر از 1 مطابق با كاهش خطر بود در حالیكه یك مقدار بزرگتر از یك موجب افزایش خطر بود. متوسط زمان استفاده كنندگان از تلفن موبایل 7/2 سال برای زنان و 89/2 سال برای مردان بود و افزایشی در خطر با افزایش فركانس استفاده شده یا مقدار جمع شده استفاده شده وجود نداشت.

خطر برای تومور در مكانهای خاص مغز افزایش داشت. یك حدس كم اهمیت از ارتباط بین محلی از سر كه تلفن نگه داشته می شود و جایی كه تومور قرار دارد وجود داشت اما برای تومورها منطقه ای از مغز را كه ممكن بود امواج فركانسی بالای ارائه شده از موبایل را دریافت كند نگه نداشته بود. سرطان مغزی انواع مشترك بافت شناسی به هیچ عنوان ارتباط ای در ارتباط با استفاده از موبایل نشان نمی داد. در مجموع نسبت برای یك نوع غیر مشترك تومور افزایش پیدا كرده بوداگرچه آماری مهم نبود. این یك مطالعه راهنمای خوب بود. بعضی اخطارها ممكن بود به سمت شرح كشفیات تمایل پیدا كند.

تناسب دارندگان تلفن موبایل و مدت زمان متوسط استفاده هر دو نسبت كمی داشتند. نتیجه آن بود كه این روش به زودی جایگزین شد، در نتیجه الگوهای آشكار شده یك جایی متفاوت و از رخدادهای امروزه است. بنابراین بیشتر تلفنهای موبایل در نظر گرفته شده در مطالعه آمریكایی ها آنالوگ و در فركانس بین 800MHZ الی 900MHZ كار می كردند. با در نظر گرفتن اینكه تلفنهای موبایل در UK در این فركانس كار می كنند، از آنجائیكه اطلاعات روی تلفن موبایل به طور مستقیم جمع آوری شده از بیماران در بیشتر مسافتها ممكن است به سرطانی درباره چیزی شبیه سرطان مغزی به این روش جواب داده شود و سختی مریضی در میان غیر كنترل شده ها از كنترل شده ها بیشتر شود. در مجموع تفاوت در مراجعه الگوهای بین كنترل شده ها و غیر كنترل شده ها می توانست عاملی باشد كه منجر به كشفیات مصنوعی شود. اگرچه الگوهای استفاده شده تلفن موبایل در میان كنترل شده ها شبیه آنهایی كه در جمعیت عادی آمریكا بود ظاهر شد یك عكس‌العمل بیشتر سرطان ممكن است تاثیر نهانی داشته باشد كه در انواع تومورها ممكن است چند سال گسترش یابد.

مطالعاتی كه علت زمانهای مقایسه بندی طولانی بود شرح داده شد. تحقیقات بیشتر روی تلفن موبایل و تومور مغزی در حال پیشرفت است. نتایجی از مطالعات دیگر در آمریكا قبل از سال جدید چاپ شده است. همچنین مجموعه اطلاعات برای یك مطالعه بین المللی آغاز شده است كه توسط آژانس بین المللی برای تحقیق روی سرطان هماهنگ می شود. این مطالعه اطلاعاتی از 13 كشور را شامل می شود كه شامل UK نیز می باشد و همچنین با نتایج اولیه تا قبل از 2004 .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment